Dato for udgivelse
19 dec 2023 08:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 nov 2023 08:28
SKM-nummer
SKM2023.610.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0059983
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Nybygning, rekonstruktion, historisk, skib, momsfritagelse
Resumé

Klagen skyldtes, at Skatterådet i et bindende svar ikke kunne bekræfte, at spørgers bygning af et historisk skib var omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og at leverancer dertil derfor ikke var momspligtige. Landsskatteretten udtalte, at momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, i henhold til sin ordlyd omfattede eksisterende skibe, da der anvendtes ord som "ombygning", "reparation" og "vedligeholdelse", hvilket måtte forudsætte, at der var et eksisterende skib at udføre arbejdet på. Da der ifølge det oplyste var tale om bygning af et nyt skib, som skulle være en rekonstruktion af den oprindelige krydstoldjagt, som skulle bygges efter de oprindelige tegninger, og da det nye skib ikke indeholdt dele fra det oprindelige skib, som havde inspireret til byggeriet, da dette skib var sunket, uden at det havde været muligt at hæve skibet eller dele heraf, var der ikke tale om arbejder på et eksisterende skib. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skatterådets bindende svar.

Reference(r)

Momslovens § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, 1. punktum, § 34, § 34, stk. 1, nr. 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit D.A.10.1.3.1.

Redaktionelle noter

Se tidligere instans (SKM2022.237.SR)

Klagen skyldes, at Skatterådet har besvaret følgende spørgsmål med et "Nej":

"Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers bygning af et historisk skib er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og at leverancer dertil derfor ikke er momspligtige?

Landsskatteretten stadfæster Skatterådets besvarelse af spørgsmålet.

Faktiske oplysninger
H2, der i dag hedder H1, (herefter foreningen) har i forbindelse med anmodningen om bindende svar oplyst følgende faktiske forhold:

"H2 har efter X-skolen i By Y1 overtaget et skib eller rettere en toldkrydser, der bygges efter tegninger, som de oprindelige toldkrydsere blev bygget efter, omkring år 1900.

Den oprindelige toldkrydser nr. A sank i farvandet nord for By Y2, og det har ikke været muligt at bjærge den, endsige noget af den.

Færdiggørelsen af skibet kræver mere end frivillige medhjælpere, og det gør, at vi bliver nødt til at hyre virksomheder ind for at få skibet færdigt, og således at det bl.a. kan overholde Søfartsstyrelsens regler og forordninger.

Formålet med skibet er, udover det historiske i det, at det bliver til gavn for blandt andet By Y1 Kommunes skoleelever eller rettere som nævnt i H2s vedtægter § 1 om formål og hjemsted.

Vi har tidligere, såvel telefonisk som via mail, spurgt til, om H2 vil være momsfritaget ved anvendelse af virksomheder, som normalt fakturerer i henhold til momsloven.

Ved denne eller disse henvendelser, bl.a. til en medarbejder i Skattestyrelsen, fik vi oplyst, at H2 vil være momsfritaget, under hensyntagen til momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Denne oplysning vil vi naturligvis anvende, men de virksomheder, vi er i kontakt med for ovennævnte færdiggørelse, vil se dokumentation for momsfritagelsen, og derfor denne anmodning om bindende svar.

Spørgers vedtægter:
"§ 1. Formål og hjemsted.
H2s formål er at indsamle midler til erhvervelse og færdiggørelse af krydstoldjagt nr. A samt at forestå skibets vedligeholdelse og drift. Skibets drift skal varetage almene formål såsom lejrskolevirksomhed, andre undervisningsformål, udstillings- og undervisningsaktiviteter med marinehistorisk sigte og aktuelle marine biologiske spørgsmål.

Stk. 2. Udover erhvervelse af krydstoldjagt nr. A, er det under H2s formål, også at erhverve mindre både, i form af sjægter e.l. til anvendelse på samme måde som nævnt under stk. l.

Stk. 3. H2s hjemsted er By Y1 Kommune.

§ 2. Stiftelse.
H2 stiftes af enkeltpersoner, organisationer og myndigheder med interesse for gamle træskibes bevarelse.
Stk. 2. H2 er stiftet, når mindst 5 stiftere har indbetalt indskud. Indskuddet udgør pr. indskyder minimum 100 kr.

§ 3. Medlemmer
Enhver enkeltperson eller juridisk person, der kan tilslutte sig H2s formål, kan blive medlem.
Skt. 2. Medlemmer kan tillige tilmelde sig H2s bådelaug med ret til at deltage i det praktiske arbejde med skibet efter regler fastsat af bestyrelsen. Sponsorer kan tilmelde sig som medlemmer, mod betaling af sædvanligt kontingent.

§ 4. Sponsorer.
(…)

§ 5. Generalforsamling.
(…)

§ 6. Vedtægtsændringer.
(...)

§ 7. Bestyrelse.
H2s bestyrelse består af 5-9 personer.
(...)
1 medlem skal have særlig sagkundskab om træskibsbevaring.
(...)

§ 8. Økonomi.
(…)

§ 9. Regnskab.
(...)

§ 10. Revision.
(...)

§ 11. Opløsning.
(...)

Således vedtaget den 24. juni 2020
(...)."

Skibsbygningsregistret
Skibet er registreret i Skibsbygningsregistret med 30. maj 1994 som første registreringsdato. Spørger er registreret som ejer den 6. november 2020. Det fremgår af registret, at skibet er under bygning hos X-skolen, By Y1. Registret indeholder ikke tekniske oplysninger om skibet.

Det oplyses på Søfartsstyrelsens hjemmeside, at alle skibe under bygning på et dansk værft, som forventes at få en bruttotonnage på 5 eller mere kan optages i registret. 

Skibsbevaringsfonden
Det oplyses på Skibsbevaringsfondens hjemmeside, at Fonden har som formål at bidrage til bevaringen af kulturhistorisk værdifulde danske fartøjer. Dette formål forfølger Fonden primært ved at yde økonomisk støtte i form af rente- og afdragsfrie lån til sådanne fartøjer og gennem formidling af den sejlende kulturarvs historie og betydning. Skibsbevaringsfonden har desuden til opgave at vurdere traditionelle fartøjers bevaringsværdig og give fartøjer bevaringsstatus. Kun de skibe, som fonden har givet bevaringsstatus, kan opnå støtte.

Skibsbevaringsfonden har den 29. januar 2020 udstedt følgende erklæring:

"Erklæring om bevaringsværdigt fartøj krydstoldjagt nr. A under bygning"

Det meddeles hermed, at Skibsbevaringsfonden erklærer krydstoldjagten A af By Y1 for bevaringsværdigt fartøj.

A bygges efter forlæg af Krydstoldjagt no A, som blev bygget på […] værft i By Y3 i 18xx til Krydstoldvæsenet. Dette fartøj målte 27 BRT, var rundgattet med glat stævn og jagttrigget. Det sejlede i etatens tjeneste frem til 1911, hvor skibet blev solgt til skoleskib i By Y4 og senere fragtskib. Det forliste som sådan ved […] ved By Y2 i 19xx.

Formålet med denne intentionserklæring er at bidrage til As fremtidige bevaring som varigt kulturminde. Fartøjet er for nuværende under bygning, hvorfor dets færdiggørelse og fremtidige vedligeholdelse i størst mulig udstrækning skal ske i overensstemmelse med de traditioner, der lå til grund for bygningen af fartøjets oprindelige forbillede.

Skibsbevaringsfonden anerkender skibets kulturhistoriske værdi, hvilket understreges ved denne erklæring. Erklæringen fornys, når skibet er færdigbygget."

Skatterådets bindende svar
Skatterådet har besvaret foreningens spørgsmål med et "Nej".

Som begrundelse herfor har Skatterådet blandt andet anført følgende:

"…
Skattestyrelsens indstilling og begrundelse
Spørgsmål 1
Det ønskes bekræftet, at Spørgers bygning af et historisk skib er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og at leverancer dertil derfor ikke er momspligtige? 

Begrundelse
Det bemærkes indledningsvis, at momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, ikke giver mulighed for generelt at fritage Spørger som ejer af skibe, der kan omfattes af momsfritagelsen. Bestemmelsen drejer sig om fritagelse af transaktioner i forbindelse med bestemte skibe i form af salg, ombygning, reparation mv.

Det følger af § 34, stk. 1, nr. 7, at det er skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, bortset fra lystfartøjer, som er omfattet af momsfritagelsen.

Da det fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside, at alle skibe under bygning på et dansk værft, som forventes at få en BT på 5 eller mere, kan optages i Skibsbygningsregistret, og da skibet er registreret, må det forventes, at skibet som udgangspunkt kan opfylde størrelseskravene i § 34, stk. 1, nr. 7.

Begreberne skibe og lystfartøjer er ikke defineret i momsloven eller dens forarbejder. Det følger dog af fast administrativ praksis for så vidt angår lystfartøjer, at der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering samt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse.

Det fremgår af Skibsbevaringsfondens erklæring, at den oprindelige krydstoldjagt nr. A var rundgattet med glat stævn, jagttrigget og målte 27 BRT, sejlede i Statens tjeneste til 1911 og herefter fungerede som skoleskib og til sidst som fragtskib. Krydstoldjagten har antagelig fremstået som et erhvervsfartøj og må også i hvert fald i et vist omfang være blevet anvendt erhvervsmæssigt.

Spørgers skib - "den nye krydstoldjagt" - er imidlertid under bygning, og selvom det er hensigten, at skibet skal bygges efter forlæg af krydstoldjagt nr. A, er det uafklaret, om skibet vil komme til at fremstå som et lystfartøj eller ej. Det er efter Spørgers vedtægter også hensigten, at skibet skal anvendes til almene formål, såsom lejrskolevirksomhed, andre undervisningsformål mv., som ikke umiddelbart har erhvervsmæssig karakter.

Det er således uafklaret, om det færdigbyggede skib vil kunne være omfattet af momsfritagelsen for skibe i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, eller om der vil være tale om et lystfartøj.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.10.1.3.1, at leverancer i forbindelse med nybygning af skibe er ikke omfattet af momsfritagelsen. Det betyder, at virksomheder, der udfører monteringsarbejder på nybygninger af skibe, skal fakturere moms af både arbejdsløn og de leverede materialer.

Det bemærkes, at der ikke findes særlige momsretlige regler om fritagelse af leverancer til bygning af bevaringsværdige skibe, ligesom der heller ikke findes særlige momsretlige regler om fritagelse af leverancer til reparation mv. af alle bevaringsværdige skibe.

Den oprindelige momslov fra 1967 indeholdt i § 12, stk. 1, litra f) og g) momsfritagelse af salg og udlejning af skibe på 20 registertons brutto og derover samt reparations-, vedligeholdelses- og installationsarbejder på sådanne skibe.

I momsloven fra 1994, der var en generel revision af loven, blev momsfritagelsen videreført i § 34, stk. 1, nr. 8-9, som en fritagelse af salg og udlejning af skibe på 5 registertons brutto eller derover samt reparations-, vedligeholdelses- og installationsarbejder på sådanne skibe.

Momsfritagelsen findes nu i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, hvorefter salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, er fritaget for moms.

Momsfritagelsen har som det fremgår heller ikke tidligere omfattet leverancer til bygning af skibe. Det anføres i øvrigt i Momsvejledningen 1993 vedrørende klassifikation af skibe, at ydelser på skibe, der er under bygning, ikke er omfattet af fritagelsen.

Spørger har oplyst, at den oprindelige krydstoldjagt forliste i 19xx, og at der heller ikke eksisterer dele af fartøjet. Fritagelse af transaktioner i medfør af § 34, stk. 1, nr. 7, herunder ombygning, reparation og vedligeholdelse af skibe, forudsætter som nævnt et eksisterende skib, som kan ombygges mv.

Selvom Spørger bygger skibet - den nye krydstoldjagt - efter tegninger, som den oprindelige krydstoldjagt blev bygget efter, vil der være tale om bygning af et nyt skib og ikke om ombygning, reparation eller vedligeholdelse af et eksisterende skib.

Spørgers igangværende bygning af "den nye krydstoldjagt" er således ikke omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og leverancer til brug for bygning af skibet kan derfor ikke leveres uden moms.

Indstilling
Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse
Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.
…"

Foreningens opfattelse
Foreningens repræsentant har nedlagt påstand om, at det bindende svar skal ændres fra et "Nej" til et "Ja", idet foreningens byggeri af toldkrydsjagt A er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Til støtte herfor er der blandt andet anført følgende:

"…
H2 er med virkning fra 1/1 2020 ejer af skibet "Toldkrydser nr. A", efter overtagelse af skibet fra X-skolen.

X-skolen påbegyndte rekonstruktionen af skibet i 1994, i henhold til registrering hos Søfartsstyrelsen, og hvorefter X-skolen ophørte i 2019, og ved at H2 købte skibet, pr. 1/1 2020, for at kunne færdiggøre dette.

Historisk er skibet bygget i By Y3 i 18xx, og til brug for Toldvæsenet, til sejlads i danske farvande for opkrævning af afgifter på skibe, som sejlede i de danske farvande.

Der blev således i alt bygget [antal] toldkrydsere, og hvor så nr. A, er under rekonstruktion her i By Y1, nr. […] er under rekonstruktion i By Y5, og en er sejlende og hjemmehørende i By Y6, og derudover er der påbegyndt en rekonstruktion i By Y7/By Y8.

Toldkrydser nr. A førte efter Toldvæsenets nedlæggelse af metoden, omkring afgiftsopkrævninger på skibe, ved anvendelse af Toldkrydsere, en meget omtumlet tilværelse, og ender med at synke i farvandet nord for By Y2.

Det har således ikke været muligt at hæve skibet, endsige noget fra det.

Nogle mennesker får her i By Y1, forud for 1994, ideen til at rekonstruere Toldkrydser nr. A, og et par mennesker rejser herefter til København, for på Nationalmuseet at finde tegninger mv. fra det oprindelige byggeri af skibet, og disse tegninger er således anvendt til det yderste, for at skibet bliver en tro kopi.

Derudover er det håndværksmæssige, som skibet blev bygget efter dengang, anvendt i den udstrækning det har været muligt.

Herved opstår så situationen, omkring momsfritagelse af eller på leverancer til skibet, som bestyrelsen bekendt, er en fortsættelse at de leverancer, som skete indtil H2 overtog skibet.

Vi rettede så telefonisk kontakt til SKAT, ved [navn udeladt], om denne momsfritagelse, og her var talen klar, at vi i henhold til momslovens § 34 stk. 1 nr. 7 var fritaget.

En yderligere henvendelse, ved [navn udeladt], gav os yderligere instruks i, hvordan momsfritagelsen, skulle administreres af leverandøren.

En leverandør af materialer til Toldkrydser nr. A, forlangte at få en skriftlig bekræftelse, på at rekonstruktion af Toldkrydseren var momsfritaget.

En fornyet henvendelse til SKAT, gav så det svar, at vi kun kunne få et skriftligt svar ved at anmode om bindende svar for H2, om fritagelse for moms.

Momslovens § 34 stk. 1 nr. 7 er i sin ordlyd i øvrigt:

Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, bortset fra lystfartøjer, og levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr.

Hun anviste i øvrigt til, hvordan vore leverandører skulle angive momsfritagelsen, på deres fakturaer, og på deres momsangivelser.

Vi indsendte herefter en anmodning om bindende svar, med håbet om, at den tidligere telefoniske besked, blot var at overføre til papir.

Men vi fik desværre et NEJ, at rekonstruktion ikke kunne være momsfritaget.

Efter overvejelser, påklagede vi så den afgørelse til Skatterådet, og mødte personligt op i København, og jeg var ikke nået hjem endnu, da svaret herfra, også var et nej.

En besynderlig sagsbehandling, fra Skatterådets side, da der kun var sat et kvarter af til mødet, og indtrykket var i øvrigt, at Skatterådet som sådant, havde meget travlt, da de umiddelbart efter mødet i denne sag, skulle drøfte de nye satser for kørsels/befordringsfradrag!

Øvrige fakta omkring skibet er, at det står som det oprindeligt blev bygget og skal søsættes her i sidste halvdel af august, men først vil være egentligt sejlende i foråret 2023.

Derudover kan det nævnes, at skibet løbende, bliver kontrolleret af Søfartsstyrelsen, som endeligt skal godkende skibet inden egentlig sejlads, og skibet er ligeledes optaget i Skibsregisteret under journal nr. […] og kontrolnummer […].

Endvidere er det optaget i Skibsbevaringsfonden i henhold til vedhæftede erklæring.

Anvendelsen af Toldkrydser nr. A vil være for medlemmer af H2, skoleelever i skolerne i By Y1, Ungdomsskolen og øvrige skoler i By Y1 Kommune, eller rettere, som et egentligt skoleskib.

Vi finder det også besynderligt, at andre skibe, som er bygget som det omhandlede nr. A, kan køre under reglerne for momsfritagelse, og her tænker vi på den i By Y5 og den i By Y6 hjemmehørende, samt øvrige gamle skibe i samme klasse.

Vi henviser i øvrigt til vor hjemmeside […]

Derudover har vi vedhæftet en række bilag, som vi efter vor mening underbygger vor påstand, om at Krydstoldjagt nr. A, er fritaget for moms jf. Momslovens § 34 stk. 1 nr. 7, og som eer:

1.       Erklæring om momsfrit skib - anvendt af Toldkrydsjagt nr. […]
2.       Afgørelse fra SKAT vedrørende [navn på skib udeladt], om momsfritagelse
3.       Erklæring, som anvendes af skoleskibet […], til deres leverandører.
4.       Mail fra [navn udeladt], om den mundtlige tilkendegivelse af, at nr. A var momsfritaget.
5.       Skrivelse som vi har anvendt på enkelte af vore leverandører.
6.       Erklæring fra Skibsbevaringsfonden.
7.       Skrivelse fra SKAT til Skibsbevaringsfonden.

På grundlag af ovenstående og i øvrigt hvad der tidligere er fremlagt i relation til det bindende svar, og mødet eller afgørelsen fra Skatterådet, anmoder vi således om, at teksten i Momslovens § 34 stk. 1 nr. 7 anvendes, og således at H2 er fritaget for moms af ydelser og varer, ved rekonstruktionen af skibet.
…"

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten skal tage stilling til, om det er med rette, at Skatterådet har svaret "Nej" til følgende spørgsmål:

"Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers bygning af et historisk skib er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og at leverancer dertil derfor ikke er momspligtige?

Landsskatteretten skal nærmere tage stilling, om nybygning af et skib kan være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Lovgrundlaget
Det følger af momslovens § 3, stk. 1:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Det fremgår af momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet."

Det følger af momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, at følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

"Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 ton eller en bruttoregistertonnage på 5 ton eller derover, bortset fra lystfartøjer, og levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr."

Begrebet "skibe" er ikke nærmere defineret i lov eller lovforarbejder, jf. Folketingstidende 1966-67 (2. saml.), Tillæg A, spalte 325 f., ved hvilken lovændring bestemmelsen første gang blev indsat.

Momssystemdirektivet indeholder i kapitel 7 en række fritagelser i forbindelse med internationale transporter, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet). Det fremgår af artikel 148, litra a) og c):

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:
a) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø, og som mod betaling udfører passagerbefordring eller benyttes i forbindelse med handels-, industri- eller fiskerivirksomhed, samt fartøjer, der anvendes til bjærgnings- eller redningsoperationer på havet, og fartøjer, der anvendes til kystfiskeri, dog med undtagelse af proviant til sidstnævnte fartøjer

c) levering, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af de i litra a) nævnte fartøjer samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af genstande — herunder fiskegrej — der er indbygget i eller anvendes ved driften af disse fartøjer"

Den 21. december 1977 har Danmark i henhold til det tidligere 6. momsdirektivs artikel 27 anmeldt overfor Europa-Kommissionen, at Danmark som forenklingsforanstaltning anser de fartøjer, som er nævnt i direktivet, som "skibe med en bruttotonnage på 5 ton eller en bruttoregistertonnage på 5 ton eller derover, bortset fra lystfartøjer".

EU-Domstolen har blandt andet i sag C-116/10 (Feltgen og Bacino Charter Company) udtalt, at det følger af Domstolens faste praksis, at en fritagelse for moms skal fortolkes strengt, da den udgør en undtagelse fra det almindelige princip, hvorefter denne afgift opkræves af enhver tjenesteydelse, der mod vederlag udføres af en afgiftspligtig person, jf. præmis 19.

Landsskatterettens begrundelse og resultat
Landsskatteretten skal tage stilling til, hvorvidt leverancer til foreningen i forbindelse med foreningens færdiggørelse af Toldkrydsjagt nr. A er fritaget for moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Ifølge momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, skal der ikke beregnes moms ved salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på fem ton eller en bruttoregistertonnage på fem ton eller derover. Dette gælder dog ikke lystfartøjer.

Da momslovens § 34 er en undtagelsesbestemmelse til hovedreglen i momslovens § 4, stk. 1, 1. punktum, hvorefter moms skal opkræves af enhver levering af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, finder Landsskatteretten - således som det også er fastslået af EU-Domstolen - at der skal anlægges en streng fortolkning ved fastlæggelsen af hvilke leveringer, der er afgiftsfri.

I henhold til sin ordlyd omfatter bestemmelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, eksisterende skibe, da der anvendes ord som "ombygning", "reparation" og "vedligeholdelse", hvilket må forudsætte, at der er et eksisterende skib at udføre arbejdet på.

I denne sag er der ifølge det oplyste tale om bygning af et nyt skib, som skal være en rekonstruktion af den oprindelige krydstoldjagt, som bygges efter de oprindelige tegninger. Det nye skib indeholder ikke dele fra det oprindelige skib, som har inspireret til byggeriet, da dette skib er sunket, og det har ikke været muligt at hæve skibet eller dele heraf.

På den baggrund er nybygning af et skib efter de oprindelige tegninger ikke omfattet af anvendelsesområdet for momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, som efter en ordlydsfortolkning alene omfatter arbejder på eksisterende skibe.

Krydstoldjagtens status som bevaringsværdig og dets eventuelle anvendelse til kulturelle formål af ikke-erhvervsmæssig karakter har ikke betydning for bedømmelsen i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Foreningens repræsentant har gjort gældende, at Skattestyrelsen telefonisk har oplyst, at foreningen er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

For at der kan støttes ret på princippet om retsbeskyttet forventning, er det en grundlæggende betingelse, at der af en myndighed med kompetence til at træffe afgørelse om det pågældende spørgsmål er givet en klar, positiv og entydig tilkendegivelse om det pågældende specifikke forhold, og at tilkendegivelsen har haft og har været egnet til at have indflydelse på den pågældendes dispositioner.

Det af repræsentanten anførte om grundlaget for foreningens berettigede forventning udgør ikke en klar, positiv og entydig tilkendegivelse fra en myndighed, idet Skattestyrelsen har henvist foreningen til at anmode om et bindende svar for at få en skriftlig tilkendegivelse af problemstillingen.

Videre har foreningens repræsentant blandt andet henvist til, at rekonstruktion af andre krydstoldjagter i By Y5 og By Y6 er momsfritaget.

Ifølge det oplyste drejer disse rekonstruktioner sig om ombygning, reparation og vedligeholdelse af eksisterende skibe og ikke nybygning. Forholdene kan således ikke sammenlignes med den beskrevne situation.

Landsskatteretten finder således, at leverancer til foreningen i forbindelse med foreningens færdiggørelse af Toldkrydsjagt nr. A ikke er fritaget for moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Landsskatteretten er således enig i Skatterådets besvarelse af det stillede spørgsmål og stadfæster hermed Skatterådets bindende svar.