Dato for udgivelse
08 dec 2023 11:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 nov 2023 11:24
SKM-nummer
SKM2023.586.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1122143
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
NFT-projekt, ”rug pull”, fradrag for tab, spekulationstab
Resumé

Spørger handler med NFT’er. I den forbindelse oplever Spørger ofte såkaldte "rug pulls" (snyderi). Spørger ønsker at få besvaret om det tab, som han lider ved rug pulls, er fradragsberettiget/ at anskaffelsessummen kan ansættes til 0 kr.

Skatterådet fandt, at NFT’erne er erhvervet i spekulationshensigt. Tab og gevinst skal derfor medregnes til indkomstopgørelsen efter reglerne i statsskatteloven. Fradragsret efter statsskatteloven for aktiver erhvervet i spekulationshensigt forudsætter, at der reelt er gennemført et salg, det vil sige en afståelse af aktivet. Skatterådet fandt, at der som følge af et rug pull ikke sker et salg. Således var det Skatterådets opfattelse, at der ikke er fradrag efter statsskatteloven ved et rug pull. Det er således ikke aktuelt at værdiansætte NFT’en til 0 kr.

Hjemmel

Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a

Reference(r)

Lov nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.2.1.3.3.5.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.2.1.3.3.5.2

Offentliggøres i redigeret form

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at når der sker et "rug pull" i et NFT-projekt, kan afståelsessummen for den givne NFT sættes til 0 kr.?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

En NFT er et unikt aktiv med sin egne egenskaber. Baseret på NFT’ens sjældenhed får NFT’en en rangering (ranking). Denne rangering vil sammen med markedssituationen definere NFT’ens værdi.

Når en NFT skal sælges, findes der tre forskellige metoder til værdiansættelsen af denne. De tre metoder er som følger:

  1. Man kan sætte en såkaldt "fixed price" på NFT’en, altså vælge sælger selv til hvilken pris NFT’en skal sættes til salg til på markedet. Der er ved denne metode en risiko for, at NFT’en ikke bliver solgt til den udbudte pris.
  2. Man kan vælge at foretage værdiansættelse ud fra en sammenligning af lignende NFT’er. Sammenligning vil her være baseret på rangering og lignende egenskaber.
  3. Man kan som i metode 2 værdiansætte NFT’en ud fra en sammenligning, men værdiansætte NFT’en lidt lavere mod en forventning om en hurtigere handel.

Det er almindeligt kendt, at der for NFT’er som man har købt kan ske et såkaldt "rug pull". Et rug pull sker, ved at et NFT projekt forlades. Det vil sige, at skaberne af NFT’en snyder indehaverne af de pågældende NFT’er.

Efter Spørgers opfattelse har det den konsekvens, at NFT’en ikke længere kan sælges.

Spørger henviser til, at et rug pull kan ske som et "blødt" og et "hårdt" rug pull. Uanset graden af rug pull’et vil NFT’en som følge heraf falde i værdi. Fælles for rug pulls er således, at NFT-ejerne på et tidspunkt efter erhvervelsen snydes, hvorefter NFT’en falder i værdi. Værdifaldet kan direkte henføres til rug pull’et.

Et rug pull kan eksempelvis ske ved, at et projekt gradvist undermineres, og dermed mindskes værdien af NFT’en over tid. Derudover kan et rug pull ske, som beskrevet ovenfor, hvor skaberne forlader projektet, hvilket medfører et øjeblikkeligt fald i værdien.

En NFT’s værdi afhænger efter Spørgers opfattelse, af selve projektteamet og dets community. Et engageret community er afgørende for NFT’ens overlevelse.

Det er efter Spørgers opfattelse umuligt at identificere skaberne bag et rug pull, idet meget få projekt-teams afslører deres virkelige identitet.

Spørger har givet et eksempel på et rug pull, som han har været udsat for. Spørger havde investeret i et projekt kaldet "R". Spørger foretog køb og salg i dette projekt, men pludselig var projektteamet ikke længere tilgængeligt, og deres hjemmeside og Twitter-konto (X) var ligeledes utilgængeligt. Spørger har stadig nogle af deres NFT'er, men de kan ikke sælges.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at svaret skal besvares bekræftende. Spørger har anført følgende begrundelse herfor.                                                

Når et projekt går konkurs, eller teamet forlader projektet, betyder det, at NFT'erne fra det specifikke projekt ikke længere har nogen værdi, og NFT'erne kan ikke sælges. Det betyder, at værdien på disse NFT’er er nul, og det er derfor, Spørger mener, at det giver mening at sætte en salgspris på 0 kr. for dem.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at når der sker et "rug pull" i et NFT-projekt, kan afståelsessummen for den givne NFT sættes til 0 kr.

Begrundelse

Spørger har oplyst, at han oplever, at de NFT-projekter som han investerer i, forlades ved såkaldte rug pulls.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en non-fungible token (NFT) er et unikt digitalt aktiv. Fungibel betyder generisk, det vil sige et aktiv, der kan erstattes af lignende aktiver. Non-fungible kan dermed oversættes til ikke-ombyttelige eller uerstattelige aktiver. Eksempler herpå kan være sange eller billeder, som en kunstner har designet. NFT’er er tokeniserede aktiver, der lagres og overføres via blockchainteknologi. I praksis benyttes NFT’er til at repræsentere et ejerskab af unikke varer af både digital og ikke-digital karakter.

Blockchainteknologien kendetegnes ved at fungere som en decentraliseret database. Selve blockchainen består af en kæde af blokke. Hver blok indeholder data om de transaktioner, der er foretaget i blockchainen. Blokkene er låst sammen ved hjælp af kryptografiske metoder, som sikrer mod manipulation af data i blokken. Når en blok er godkendt af netværkets brugere, og blokken er tilføjet til kæden, da låses blokken, og data i blokken kan ikke efterfølgende ændres eller slettes. Teknologien gør, at NFT’er ikke kan kopieres, og at ægtheden kan garanteres.

En NFT kan have mange former fx et kunstværk eller et medlemskab, eller en kombination af disse. Fælles for NFT’er er, at man erhverver et unikt ejerskab til aktivet. I de senere år er det set, at NFT’er også fungerer som ejerbevis for fysiske aktiver, såsom fast ejendom eller biografbilletter.

Spørger oplyser, at rug pulls’ne for Spørgers vedkommende sker ved, at NFT-projekterne, af den ene eller den anden årsag, forlades. Fælles for projekterne er dog, at Spørger har fået et aktiv til rådighed. Aktivet falder som følge af rug pull’et efterfølgende i værdi.

Spørger oplyser, at NFT’en efter et rug pull ikke kan sælges. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger, uanset et rug pull, har aktivet til sin rådighed. Fx kan NFT’en flyttes til en privat wallet.

Da Spørger fortsat har sit aktiv til rådighed, har Skattestyrelsen ikke fundet anledning til at vurdere, om der er opstået en pengefordring omfattet af kursgevinstloven.

Handelsfortjeneste og -tab ved spekulation er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Det er Skattestyrelsen opfattelse, at Spørgers gevinst og tab ved handel med kryptovaluta er omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, idet anskaffelsen anses for at være sket med spekulationshensigt.

Et tab omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, kan kun fradrages, hvis der er tale om et handelstab eller et tab, der kan sidestilles hermed. Se Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.2.1.3.3.3.

Således kan der for aktiver, der er erhvervet med spekulationshensigt, kun opnås et tabsfradrag efter statsskatteloven, når tabet sker som følge af en handel, eller hvis tabet kan sidestilles med handelstab. Se fx SKM2021.513.SR.

I SKM2021.513.SR fandt Skatterådet, at Spørgers tab ved at have overført bitcoin til en svindelhjemmeside ikke kunne anses for et handelstab eller et tab, der kunne sidestilles med et handelstab. Spørgers tab kunne derfor ikke fradrages i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Ved handelstab forstås, at det er et tab, som er opstået som følge af et salg af det pågældende aktiv.

I det konkrete tilfælde er det derfor Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke som følge af et rug pull gennemføres en handel. Fradrag for tab efter statsskatteloven forudsætter, at der reelt er gennemført et salg, det vil sige en afståelse af aktivet. Idet rug pull’et i sig selv ikke kan anses som en handel, finder Skattestyrelsen ikke, at der som følge af et rug pull er fradrag efter statsskatteloven. Det er således ikke aktuelt at værdiansætte NFT’en til 0 kr.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 5

Til indkomsten henregnes ikke:

a) formueforøgelse,  der fremkommer ved, at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi - medens der på den anden side ikke gives fradrag i indkomsten for deres synken i værdi -, eller indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele (herunder indbefattet værdipapirer) for så vidt disse salg ikke henhører til vedkommendes næringsvej, for eksempel handelsvirksomhed med faste ejendomme, eller er foretaget i spekulationsøjemed, i hvilke tilfælde den derved indvundne handelsfortjeneste henregnes til indkomsten, ligesom også eventuelt tab kan fradrages i denne. Ved salg af fast ejendom samt aktier og lignende offentlige værdipapirer, der er indkøbt efter 1. januar 1922, anses spekulationshensigt at have foreligget, når salget sker inden 2 år efter erhvervelsen, medmindre det modsatte godtgøres at være tilfældet;

Praksis

SKM2021.513.SR.

Spørger havde mistet ca. 200.000 kr. ved kryptovaluta-bedrageri. Spørgers tab ved at have overførte bitcoin til en svindelhjemmeside kunne ikke anses for et handelstab eller et tab, der ganske kunne sidestilles med et handelstab. Spørgers tab kunne derfor ikke fradrages i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Skatterådet fandt, at Spørger ikke kunne foretage fradrag efter kursgevinstlovens § 14, da Spørger ikke sås at have et krav, som kunne gennemføres ved domstolene, og at der derfor ikke var en fordring omfattet af kursgevinstloven.

Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.2.1.3.3.3.

"[…] Betingelse: Handelstab

Selvom købet af et aktiv er sket som led i spekulation, er det en betingelse for fradrag for et spekulationstab, at der er tale om et handelstab eller et tab, der ganske kan sidestilles hermed, jf. formuleringen "den indvundne handelsfortjeneste" i SL § 5, stk. 1, litra a.

Eksempel: Ikke handelstab

På grund af sælgerfirmaets underslæb og konkurs fik nogle købere af sølvbarrer ikke leveret de barrer, som de havde betalt for. Købet blev betragtet som spekulation, men tabet kunne ikke trækkes fra som spekulationstab, fordi der ikke var tale om et handelstab eller et tab, der ganske kunne sidestilles med handelstab. Se afgørelserne i TfS 1985, 586 ØLD og TfS 1985, 739 ØLD. Tabet vil evt. kunne trækkes fra efter KGL § 14.[…] "