Dato for udgivelse
16 nov 2023 07:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 okt 2023 15:23
SKM-nummer
SKM2023.550.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1100914
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Forsikringsformidler - ydelser - momsfritagelse
Resumé

Spørger driver virksomhed som forsikringsmægler. Som led i sin virksomhed indgår Spørger samarbejdsaftaler med sin kunder. Spørger leverer i henhold til disse aftaler ydelser i form af bistand i forbindelse med forsikringsanalyse, administration, større skader og udbud.

Skatterådet kan bekræfte, at vederlag modtaget for udbudsydelserne i henhold til samarbejdsaftalen er momsfritagne, idet de opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Videre kan Skatterådet bekræfte, at ydelser i form af administration og behandling af større forsikringsskader må anses for momspligtige konsulentydelser, som i udgangspunktet ikke har de væsentlige og specifikke karakteristika, som er kendetegnet ved momsfritagne formidlingsydelser. Leveres disse ydelser derimod i relation til forsikringer, som Spørger har formidlet, så vil ydelserne skulle anses for momsfritagne, jf. SKM2005.12.ØLR

Endelig kan Skatterådet ikke bekræfte, at ydelser i form af forsikringsanalyse, løbende overvågning af kundens udvikling med henblik på tilpasning af kundens forsikringer skal anses for momspligtige ydelser, idet disse opfylder betingelserne for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit D.A.5.10.4

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at vederlag modtaget for udbudsydelser i henhold til samarbejdsaftalen er momsfritagne, idet de opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at vederlag modtaget for analyse, administration og skadesbehandling i henhold til samarbejdsaftalen er momspligtige, idet de ikke opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10?

Svar

 1. Ja
 2. Nej, se indstilling og begrundelse

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver virksomhed som forsikringsmægler. Som led i sin virksomhed indgår Spørger samarbejdsaftaler med sin kunder. Spørger leverer i henhold til disse aftaler ydelser i form af bistand i forbindelse med forsikringsanalyse, administration, større skader og udbud.

Af aftalen fremgår følgende:

"Samarbejds- og honoraraftale

Mellem på den ene side

……

Og på den anden side

xxxxxx

er der dags dato indgået følgende aftale om samarbejde, hvorefter X påtager sig at levere de nedenfor nævnte ydelser. De enkelte ydelser er ikke gensidigt betinget af hinanden og leveres derfor af X som selvstændige ydelser.

Grundlag for samarbejde:

 • X’s mægleres almindelige betingelser 2017-01 + GDPR tillæg 2019-01
 • Opsigelse af samarbejdsaftalen kan af begge parter ske med 1 måneders varsel til den 01-01. Opsigelse skal ske skriftligt.

X’s ydelser:

Forsikringsanalyse

 • X udarbejder i samarbejde med virksomhedens ledelse en risikoanalyse og forsikringsplan for virksomheden.
 • X udarbejder på grundlag heraf forslag til forsikringsdækning inkl. eventuelle forslag til risikobegrænsende tiltag.
 • X implementerer efter aftale eventuelle dækningsændringer i den bestående forsikringsdækning, såfremt virksomheden har afgivet en mæglerfuldmagt til X.

For de nævnte ydelser om “Forsikringsanalyse" betaler virksomheden til X følgende honorarer:

Analysehonorar:

For udarbejdelse af risiko- og forsikringsanalyse med forsikringsplan samt efterfølgende vurdering af bestående forsikringsdækning betales ved analysens afslutning:

 • et engangshonorar på kr. ,-

Honoraret er momspligtigt.

Administration

Såfremt virksomheden har afgivet en mæglerfuldmagt til X, foretages følgende administration:

 • X forestår den løbende administration og kvalitetskontrol af forsikringsporteføljen, idet al korrespondance med forsikringsselskabet sker igennem X.
 • X sikrer sammen med virksomhedens ledelse, at den etablerede forsikring løbende ajourføres og tilpasses virksomhedens udvikling.
 • X rådgiver og assisterer i forbindelse med anmeldelse af forsikringsskader og i forbindelse med kvalitetssikring af forsikringsselskabets skades behandling.
 • Forsikringsskader kan behandles via X eller ved direkte kontakt mellem virksomheden og forsikringsselskabet.
 • Alle økonomiske transaktioner mellem virksomheden og forsikringsselskaber foregår direkte mellem disse og ikke igennem X.

For de nævnte ydelser om "Administration" betaler virksomheden til X følgende honorar:

Administrationshonorar:

For administration og skades behandling af eksisterende eller ny forsikringsportefølje betales:

 • et årligt honorar på kr.

beløbet betales forud hvert år den 01-05 første gang den 2023-05-01

Honoraret er momspligtigt.

Større skader

Ved større skader over kr. 1 mio. kan X’s mæglere bistå virksomheden med hjælp i forbindelse med opgørelse af skaden overfor forsikringsselskabet.

X deltager i fornødent omfang i møder med forsikringsselskabernes taksator

X hjælper virksomheden igennem processerne med forsikringsselskab, taksator, skadeservicefirma m.m.

For de nævnte ydelser om "Større skader" betaler virksomheden til X følgende honorar:

Større skadehonorar:

For bistand til hjælp i større skadesager, betales en timepris på kr. xx. Honoraret er momspligtigt.

Udbud

Forudsætning for levering af de nedenfor nævnte ydelser, er at xxxxx afgiver mæglerfuldmagt til X.

 • X udarbejder udbudsmaterialer og indhenter forsikringstilbud fra forsikringsselskaber efter aftale med ledelsen.
 • X analyserer indkomne tilbud og opstiller overskueligt sammenligningsgrundlag.
 • X rådgiver ledelsen i forbindelse med beslutning om forsikringsleverandør.
 • X gennemfører implementeringen af forsikringsløsninger i valgte selskaber.

For de nævnte ydelser om "udbud" betaler virksomheden til X følgende honorarer:

Udbudshonorar;

For udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af alternative tilbud, sammenligning og placering af forsikringer, betales efter gennemført udbud:

Et engangshonorar som aftales nærmere ved behov og inden udbud gennemføres.

X anses som konsekvens af mæglerfuldmagten som uafhængig formidler af forsikringer.

Honoraret er derfor momsfrit.

Regulering af honorarer

Ovenstående analyse-, udbuds- og administrationshonorarer er faste og reguleres kun efter forudgående aftale.

De fastsatte honorarer er fastsat med udgangspunkt i gældende momsregler. Sker der ændringer heri, forbeholder X sig ret til at korrigere honorarerne i overensstemmelse hermed. Regulering kan ske både fremadrettet men også for historiske perioder, i det omfang X måtte blive mødt med krav herom af skattemyndighederne."

Spørger ønsker en afklaring af de momsmæssige forhold i samarbejdsaftalen på baggrund af SKM2022.330.SR, hvor Skatterådet fastslog, at en række ydelser leveret af forsikringsformidlere var omfattet af momsfritagelsen.

Spørger har fået en vurdering af aftalen af Y, som mener, at der i væsentligt omfang skal opkræves moms af ydelserne leveret i henhold til aftalen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at analysehonoraret, administrationshonoraret og skadeshonoraret modtaget i henhold til den indgåede samarbejdsaftale er momspligtige, idet disse ikke kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. 

Det er endvidere Spørgers opfattelse, at udbudshonoraret modtaget i henhold til den indgåede samarbejdsaftale er momsfritaget, idet dette er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. 

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at vederlag modtaget for udbudsydelser i henhold til samarbejdsaftalen er momsfritagne, idet de opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Begrundelse

Spørger driver forsikringsmæglervirksomhed. Spørger indgår som led i sin forsikringsmæglervirksomhed samarbejdsaftaler med kunder, som ønsker bistand i forbindelse med deres forsikringer.

Det fremgår af aftalen, at Spørger påtager sig at levere alle de i aftalen nævnte ydelser til kunden. Aftalen omfatter ydelser i form af udbud, forsikringsanalyse, administration og håndtering af større skader.

Spørger opkræver vederlag for de enkelte ydelser, og udgangspunktet er derfor, at ydelserne er momspligtige, jf. momslovens § 4, stk. 1, idet Spørger må anses for en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 1.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, momsfritages imidlertid forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere.

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a, som ligeledes momsfritager forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med disse transaktioner.

Skattestyrelsen bemærker, at momsfritagelserne i henhold til EU-Domstolens faste praksis, herunder bl.a. EU-Domstolens dom i sagen C-40/15, Aspiro, skal fortolkes strengt, da disse fritagelser er undtagelser fra det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person.

Momsfritagne ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i bestemmelsens forstand omfatter ydelser, der har til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold, jf. SKM2022.330.SR

Tilsvarende har Østre Landsret i SKM2005.12.ØLR udtalt, at en forsikringsmægler/-formidler er en tredjemand, der formidler kontakt mellem kommende, eventuelle kunder og forsikringsselskaber om tegning af forsikring.

Videre har EU-Domstolen i præmis 18 i sag C-124/07, Beheer, fastslået, at momsfritagelsen ligeledes omfatter virksomhed i form af indgåelse af forsikringsaftaler, behandling af ændringer af forsikringspolicer, udstedelse af sådanne policer, opkrævning af provision og levering af oplysninger til forsikringsselskabet og til forsikringstagerne.

Skatterådet har på denne baggrund i SKM2022.330.SR fastslået, at en forsikringsformidlers ydelser i form af ajourføring af forsikringer, varetagelse af skadesager, kontrol af policer og opkrævninger, korrespondance med forsikringsselskaberne, indhentning af tilbud på forsikringer, samt opsigelse af gamle forsikringer, indgåelse af nye forsikringer og accept af klageafgørelser på skadesager ligeledes omfattes af momsfritagelsen.

Endelig bemærkes det, at Østre Landsret i SKM2005.12.ØLR har udtalt, at hvis en forsikringsmægler/-formidler i forsikringstiden efter aftale leverer nogle ydelser vedrørende de forsikringer, som vedkommende har formidlet tegning af, kan honoraret herfor tillige været momsfritaget.

Det fremgår af den indgåede samarbejdsaftale, at Spørger skal levere ydelser i forbindelse med udbud, hvilket bl.a. omfatter udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentelse af forsikringstilbud, analysering af forsikringstilbud, rådgivning om valg af forsikringstilbud, samt implementering af forsikringsløsninger i de valgte forsikringsselskaber.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at disse ydelser må anses for momsfritagne ydelser i form af formidling af forsikringer, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Det er herved tillagt vægt, at ydelserne netop har til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at Spørgers kunder og forsikringsselskaberne indgår en forsikringsaftale, uden at Spørger har en selvstændig interesse i aftalens indhold, jf. også SKM2023.330.SR

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at vederlag modtaget for analyse, administration og skadesbehandling i henhold til samarbejdsaftalen er momspligtige, idet de ikke opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Begrundelse

Spørger leverer i henhold til den fremlagte samarbejdsaftale ydelser i form af forsikringsanalyse. Ydelserne omfatter udarbejdelse af risikoanalyse og forsikringsplan for kunden, forslag til forsikringsdækning og implementering af eventuelle dækningsændringer i den bestående forsikringsdækning.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers ydelser i form af forsikringsanalyse har til formål at afdække kundens behov for enten at nytegne forsikringer eller justere eksisterende forsikringer. Ydelserne leveres derfor med henblik på at understøtte og fremme Spørgers udbudsydelser, som leveres i henhold til selvsamme aftale. Ydelserne i form af forsikringsanalyse må derfor anses for momsfritagne, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

Det bemærkes i forbindelse hermed, at Østre Landsret i SKM2005.12.ØLR anfører, at den momsfritagne forsikringsformidlingsvirksomhed ligeledes omfatter formidling af kontakt mellem kommende og eventuelle kunder for forsikringsselskaber om tegning af forsikringer, hvilket efter Skattestyrelsens vurdering omfatter forudgående analyse af en kundes forsikringsbehov med det formål, at der efterfølgende tages kontakt til et forsikringsselskab, såfremt kunden i forlængelse af analysen måtte ønske at nytegne eller justere sine forsikringer. Hvorvidt analyse resulterer i tegning af forsikringer eller ej kan i denne forbindelse ikke være afgørende, idet hovedformålet med ydelse er at formidle forsikringer.

Spørger leverer i henhold til den fremlagte samarbejdsaftale ligeledes ydelser i form af administration og skadesbehandling.

Ydelserne i form af administration omfatter løbende administration og kvalitetskontrol af kundens forsikringsportefølje, løbende tilpasning af kundens forsikringer til virksomhedens udvikling samt anmeldelse af forsikringsskader.

Ydelserne i form af skadesbehandling omfatter bistand ved større skader, herunder opgørelse af skaden, deltagelse i møder med taksator samt hjælp med processerne med forsikringsselskabet.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers ydelser i form af løbende overvågning af kundens udvikling med henblik på tilpasning af kundens forsikringer på samme måde som ydelserne i form af forsikringsanalyse har til formål at afdække kundens behov for enten at nytegne forsikringer eller justere eksisterende forsikringer, og ydelserne må derfor anses for momsfritagne formidlingsydelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

De resterende ydelserne i forbindelse med administration og behandling af større forsikringsskader må derimod anses for momspligtige konsulentydelser, som ikke har de væsentlige og specifikke karakteristika, som er kendetegnet ved momsfritagne formidlingsydelser.

Skattestyrelsen skal imidlertid bemærke, at Østre Landsret i SKM2005.12.ØLR har udtalt, at hvis en forsikringsmægler/-formidler i forsikringstiden efter aftale leverer nogle ydelser vedrørende de forsikringer, som vedkommende har formidlet tegning af, kan honoraret herfor tillige været momsfritaget.

Det er på denne baggrund Skattestyrelsens vurdering, at leverer Spørger ydelserne i form af administration eller behandling af større skader, som udspringer af forsikringer, som Spørger har formidlet tegningen af, så vil ydelserne alligevel være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej, se indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

10) Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a) i dansk ret.

"a) forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med disse transaktioner"

Praksis

C-124/07, Beheer

Selskabet var underagent for en anden forsikringsformidler. Den omstændighed, at en forsikringsmægler eller -formidler ikke har et direkte forhold til parterne i den forsikrings- eller genforsikringsaftale, til hvis indgåelse han bidrager, men udelukkende har et indirekte forhold til parterne via en anden afgiftspligtig person, der har et direkte forhold til en af disse parter, og med hvilken denne forsikringsmægler eller -formidler er aftalemæssigt forbundet, ikke er til hinder for, at den ydelse, som forsikringsmægleren eller -formidleren leverer, fritages for moms i henhold til bestemmelsen.

C-40/15, Aspiro

Selskabet udfører en række tjenesteydelser i forbindelse med skaderegulering i en forsikringsgivers navn og for dennes regning på grundlag af en kontrakt.

EU-domstolen bemærker, at skadereguleringsydelsen ikke er en forsikringstransaktion, da selskabet ikke selv er forpligtet over for den forsikrede til at garantere dækningen af en risiko og på ingen måde er forbundet med denne i et kontraktforhold.

Endvidere at skadereguleringsydelsen ikke kan anses for at være udført af forsikringsmæglere eller -formidlere. Det er bl.a. en betingelse, at ydelsen skal være forbundet med selve karakteren af erhvervet som forsikringsmægler eller -formidler, som består i at søge efter kundeemner og sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren med henblik på indgåelse af forsikringskontrakter.

EU-domstolen konkluderer, at artikel 135, stk. 1, litra a), i momssystemdirektivet skal fortolkes således, at skadereguleringsydelser som dem, der er omhandlet i hovedsagen, og som leveres af tredjemand i et forsikringsselskabs navn og for dettes regning, ikke er omfattet af fritagelsen.

SKM2005.12.ØLR

Sagen drejede sig om, hvorvidt den tegningsprovision, som expert service a/s oppebar for kalenderåret 1996 for forsikringer tegnet i expertforretningerne, var omfattet af momsfritagelsesreglen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Forsikringerne bestod af obligatoriske forsikringer for solgte varer tegnet af forretningerne og frivillige tillægsforsikringer for solgte varer tegnet af forretningernes kunder.

Landsretten anså expert service a/s for momspligtig af bestemte ydelser, idet expert service a/s ikke havde godtgjort, at expert service a/s havde formidlet hverken obligatoriske ansvarsforsikringer for solgte varer til expert-kædens forhandlere eller frivillige tillægsforsikringer for solgte varer til expert-forretningens kunder.

SKM2022.330.SR

Spørger er en forsikringsmæglervirksomhed, som formidler og servicerer forsikringer for sine kunder. Spørgers ydelser består b.la i ajourføring af forsikringer, varetagelse af skadesager, korrespondance med forsikringsselskaberne, indhentning af tilbud på forsikringer, opsigelse af gamle forsikringer samt indgåelse af nye forsikringer.

Spørger ønsker at få bekræftet, at ydelserne er momspligtige, og dermed ikke omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, som bl.a. omfatter ydelser leveret af forsikringsmæglere.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at ydelserne er momspligtige. Spørger må anses for at levere momsfri ydelser i form af formidling af forsikringer, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Spørger er derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Der henvises "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises "Praksis" under spørgsmål 1.