►Indhold

Dette afsnit handler om adgangen til genoptagelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, når den skattepligtige har fremsat en anmodning om gensidig aftaleprocedure, og der ikke bliver indgået en aftale ved forhandlingen. 

Reglen i SFL § 27, stk. 1, nr. 9, kan kun anvendes til at foretage ændringer i tilfælde, hvor der ikke bliver indgået fx en MAP, hvor fristerne for gennemførelse af MAP-aftalen skal anvendes

Afsnittet indeholder:

  • Reglens anvendelsesområde
  • Genoptagelsens tidsmæssige udstrækning
  • Særligt om reaktionsfristen
  • Særligt om forældelse
  • Virkningstidspunkt

Reglens anvendelsesområde

Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster tager i vidt omfang udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst. Modeloverenskomsten opdateres og ændres med mellemrum, og den seneste udgave blev publiceret i 2017 (OECD’s 2017-modeloverenskomst).

Modeloverenskomsten og dens kommentarer er tilvejebragt gennem et internationalt administrativt samarbejde mellem OECD᾽s medlemslande. Kommentarerne til overenskomsten er udtryk for landenes fælles opfattelse, og OECD anbefaler, at landene tager udgangspunkt i kommentarerne, når de anvender og fortolker deres dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Da modeloverenskomsten ikke er bindende, kan to lande imidlertid frit indgå dobbeltbeskatningsoverenskomster med en eller flere bestemmelser, der fraviger denne.

En gensidige aftaleprocedure til tvistløsning foreslås i OECD’s modeloverenskomsts artikel 25, der indeholder regler om fremgangsmåde ved gensidige aftaler. Denne bestemmelse findes bredt i Danmarks netværk af dobbeltbeskatningsoverenskomster.

En fysisk eller juridisk person kan indbringe sin sag for en kompetent myndighed, hvis denne mener, at foranstaltninger truffet af en eller begge de kontraherende stater for personen medfører eller vil medføre beskatning i strid med bestemmelserne i den relevante dobbeltbeskatningsoverenskomst. Hvis den kompetente myndighed, for hvilken sagen er indbragt, finder indsigelsen berettiget og ikke kan nå en rimelig løsning selv, skal denne søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat

Reglen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 9, medfører, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse, hvis en sag i medfør af regler om fremgangsmåde ved gensidige aftaler i en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international overenskomst eller konvention, ifølge hvilken ansættelses- og inddrivelsesprocedurer skal stilles i bero, mens der søges en løsning med den kompetente myndighed i den anden stat, er afsluttet uden en sådan løsning af alle forhold. Se skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 9. 

Det er efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 9, en betingelse, at der ikke er opnået en løsning ved en gensidig aftale. Det er ligeledes en betingelse, at der har været iværksat en gensidig aftaleprocedure. Bestemmelsen vil også finde anvendelse i den situation, 
hvor der kun er opnået en løsning ved en gensidig aftale om en del af det, som den gensidige aftaleprocedure har handlet om. Er der indgået en aftale, der kun dækker de rejste punkter delvist, vil de resterende punkter dermed være omfattet af bestemmelsen. Bestemmelsen vil 
derimod ikke omfatte nye eller andre punkter, som ikke har sammenhæng med rejste punkter i en gensidig aftaleprocedure. 

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at Skatteforvaltningen ikke vil blive afskåret fra at få foretaget en ansættelse ekstraordinært, selv om ansættelses- og inddrivelsesprocedurer stilles i bero, mens gensidige aftaleprocedurer gennemføres. Derved vil Skatteforvaltningen ikke miste muligheden for at indkomstbeskatte, når den gensidige aftaleprocedure er afsluttet, uden at der er opnået en løsning ved en gensidig aftale. 

Eksempel

Et dansk selskab har et datterselskab i USA, og det samme danske selskab foretager også direkte salg i USA. Der opstår både spørgsmål om beskatning af udbytte fra datterselskabet og om fast driftssted ved det direkte salg i indkomståret 2024.

Der indledes sag i både Danmark og USA om begge spørgsmål. Sagen i Danmark sættes i bero i 2027 på aftaleprocedure. Aftaleproceduren afsluttes i 2034. Aftaleproceduren resulterer i en aftale vedrørende spørgsmålet om fast driftssted, men ikke om beskatningen af udbytte.

Aftalen vedrørende spørgsmålet om fast driftssted kan implementeres i Danmark på sædvanlig vis, da hverken frist- eller forældelsesreglerne er til hinder herfor.

Der kan samtidig i Danmark fortsat foretages en ansættelsesændring vedrørende spørgsmålet om beskatningen af udbytte for indkomståret 2024. Der vil således fortsat kunne anmodes om genoptagelse eller varsles ændring af ansættelsen i 2034 efter den foreslåede bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 9, selvom fristerne i skatteforvaltningslovens § 26 er udløbet, hvis betingelserne i øvrigt herfor som f.eks. reaktionsfrist mv. iagttages.

Kravet som følge af ansættelsesændringen vedrørende beskatningen af udbytte vil efter den foreslåede bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2, 2. pkt., heller ikke være forældet.

Genoptagelsens tidsmæssige udstrækning

Genoptagelse er begrænset af 10-års fristen i SFL § 34 a, stk. 4. Der skal med andre ord fremsættes en anmodning om fx MAP, inden for 10-års fristen. 

Særligt om reaktionsfristen

Reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, regnes fra det tidspunkt, hvor Skatteforvaltningen henholdsvis den skattepligtige er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger om det forhold, der begrunder den ekstraordinære ansættelsesændring. I forhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 9, vil kundskabstidspunktet være det tidspunkt, hvor den gensidige aftaleprocedure afsluttes endeligt uden en aftale, og henholdsvis Skatteforvaltningen eller den skattepligtige kommer til kundskab om dette. Det vil sige, at reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra dette tidspunkt. Reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, vil derfor i forhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 9, løbe fra det tidspunkt, hvor den skattepligtige meddeles, at de kompetente myndigheder er blevet enige om at afslutte den gensidige aftaleprocedure uden at opnå en løsning ved en gensidig aftale, eller hvor Skatteforvaltningen har modtaget meddelelse om, at den skattepligtige har trukket sin anmodning om gensidig aftaleprocedure tilbage.

Særligt om forældelse

Er der indbragt en sag i medfør af regler om fremgangsmåde ved gensidige aftaler i en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international overenskomst eller konvention inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af 
krav afledt af ansættelsen henholdsvis fastsættelsen tidligst 1 år efter, at sagen er afsluttet, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 9. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2. 

Reglen medfører, at hvis fx en borger efter at have modtaget Skatteforvaltningens forslag til afgørelse, fremsætter en anmodning om løsning af en konflikt ved MAP, og ansættelses- og inddrivelsesprocedurer skal stilles i bero, vil der ikke indtræde forældelse så længe forhandlingen pågår. Når forhandlingen afsluttes uden en aftale, vil Skatteforvaltningen efterfølgende have 1 år fra afslutningen af forhandlingen, til at fastsætte kravet. Reglen svarer til tillægsfristen, der i øvrigt findes i skatteforvaltningslovens § 34, stk. 2. 

Virkningstidspunkt

Bestemmelsen har virkning for sager, der er indbragt i medfør af regler om fremgangsmåde ved gensidige aftaler i en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international overenskomst eller konvention den 3. oktober 2023 eller senere.◄