Dato for udgivelse
27 Oct 2023 13:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2023 13:04
SKM-nummer
SKM2023.500.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0001057
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Afslag, omkostningsgodtgørelse, hæftelse
Resumé

Sagen angik, om klageren hæftede for udgifter til rådgiverbistand og dermed var berettiget til omkostningsgodtgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

Landsskatteretten anførte, at det fulgte af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, at den skattepligtige fra det offentlige var berettiget til godtgørelse af udgifter til rådgiverbistand uanset sagens udfald, dog således at godtgørelsen alene udgjorde 50 % af udgifterne, når den skattepligtige ikke fik fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Videre bemærkede Landsskatteretten, at den skattepligtige kunne overdrage sit krav på godtgørelse til den sagkyndige, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 8, 2. pkt. Klageren blev taget under konkursbehandling ved dekret af 19. december 2012. På det tidspunkt påtog klagerens rådgiver sig - uden nogen form for sikkerhed for rådgiverhonoraret - at yde bistand til klageren under hans skattesag for Landsskatteretten efter en timetakst på 2.500 kr. plus moms og medgået tid, som repræsentanten forventede ville udgøre 50-100 timer, det vil sige et forventet rådgiverhonorar inkl. moms på 156.250 kr. - 312.500 kr. I samme forbindelse tilkendegav repræsentanten over for klageren, at han som følge af klagerens konkurs var indforstået med, at klageren næppe kunne betale for bistanden. Under disse omstændigheder havde repræsentanten i 2014, 2015 og 2016 faktureret klageren for sagkyndig bistand for i alt godt en halv million kr., som klageren hverken helt eller delvist havde betalt, og som der var ansøgt om omkostningsgodtgørelse for. Efter en samlet vurdering af det anførte fandt Landsskatteretten, at repræsentanten fra starten havde været indforstået med, og klageren havde været klar over, at repræsentanten alene ville opnå dækning for 50 % af rådgiverhonoraret gennem omkostningsgodtgørelse fra det offentlige, medmindre Landsskatteretten gav klageren fuldt medhold eller medhold i overvejende grad således, at rådgiverhonoraret kunne godtgøres med 100 %. Derfor var Landsskatteretten enig med Skattestyrelsen i, at det ikke var godtgjort, at klageren i henhold til skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, hæftede for de omhandlede udgifter til rådgiverbistand.

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 19, stk. 5, nr. 4, § 20, stk. 1, § 52, stk. 1 og stk. 8, 2. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.A.13.4. Godtgørelsesberettigede udgifter.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.A.7.4.5.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.A.7.4.6

Der er ansøgt om yderligere omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ydet af R1 ApS i forbindelse med klagerens sag ved Landsskatteretten.

SKAT (nu Skattestyrelsen) har i den påklagede afgørelse givet afslag på yderligere omkostningsgodtgørelse og krævet den tidligere udbetalte acontogodtgørelse tilbagebetalt, da betingelsen om hæftelse i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, ikke er opfyldt.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse

Faktiske oplysninger
SKAT (nu Skattestyrelsen) forhøjede ved afgørelse af 14. april 2010 klagerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2006 og 2007 med henholdsvis 14.475.000 kr. og 550.000 kr. SKAT fandt, at beløbene skulle betragtes som kapitalindkomst og beskattes i henhold til statsskattelovens § 4. SKAT anførte endvidere i afgørelsen, at SØK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet) havde iværksat undersøgelser vedrørende de beløb, som SKATs afgørelse vedrørte.

Advokat [Adv1] (herefter klagerens daværende repræsentant) påklagede den 12. juli 2010 på klagerens vegne SKATs afgørelse af 14. april 2010 til Skatteankenævn […].

SØK foretog den 25. maj 2010 en anmeldelse af klageren. Det fremgår af anmeldelsen, at den sigtede (klageren) havde undladt at oplyse SKAT om, at hans kapitalindkomst var i alt 14.475.000 kr. for lav i indkomståret 2006 og 550.000 kr. for lav i indkomståret 2007, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 8.921.749 kr.

Den 15. marts 2011 stadfæstede skatteankenævnet SKATs afgørelse af 14. april 2010.

Klagerens daværende repræsentant påklagede den 8. juni 2011 skatteankenævnets afgørelse af 15. marts 2011 til Landsskatteretten. Repræsentanten oplyste i klagen, at der verserede en straffesag ved [Byretten] vedrørende de beløb, som den påklagede afgørelse vedrørte.

Klagerens daværende repræsentant henvendte sig den 3. maj 2012 til Landsskatteretten med anmodning om, at behandlingen af den påklagede afgørelse blev sat i bero på straffesagen ved [Byretten]. Landsskatteretten imødekom repræsentantens anmodning ved brev af 16. maj 2012. Det fremgik af brevet, at sagsbehandlingen blev sat i bero i seks måneder på straffesagen.

Klageren blev taget under konkursbehandling ved dekret af 19. december 2012.

Den 22. februar 2013 faldt der dom i straffesagen ved [Byretten], hvor retten blandt andet fandt, at klageren skulle straffes med fængsel i […] år, at klageren blev idømt en tillægsbøde på 6.400.000 kr., at der skulle ske konfiskation hos klageren af 14.229.419 kr., og at klageren blev frataget retten til at udøve virksomhed som […] samt retten til at deltage i ledelsen af sådan virksomhed. Retten lagde ved vurderingen blandt andet vægt på, at klageren var initiativtager til at begå bedrageri, og at klageren tillige var dømt for skatteunddragelse og kursmanipulation. Endvidere lagde retten vægt på sagens karakter, og at der var tale om bedrageri til meget store beløb og forholdenes professionelle karakter.

Klagerens daværende repræsentant oplyste den 18. marts 2013 Landsskatteretten om, at [Byretten]s dom var blevet anket til [Landsretten]. Klagerens daværende repræsentant anmodede om, at skattesagen blev sat i bero på sagen i [Landsretten], såfremt skattesagen ikke kunne frafaldes på det foreliggende grundlag.

Landsskatteretten imødekom repræsentantens anmodning ved brev af 10. april 2013. Det fremgik af brevet, at sagsbehandlingen blev sat i bero foreløbigt i seks måneder på straffesagen.

Den 6. november 2013 udtrådte klagerens daværende repræsentant af sagen.

Advokatfirmaet R2 (nu R2, herefter R2) indtrådte den 3. april 2014 som repræsentant for klageren i sagen ved Landsskatteretten.

Den 4. september 2014 indgav R2 og klagerens repræsentant i fællesskab en supplerende klageskrivelse til Landsskatteretten. Følgende fremgår blandt andet af det supplerende indlæg:

"[…]

Vi skal hermed tillade os at fremkomme med et supplerende indlæg i den verserende sag vedrørende forhøjelse af indkomsten for A vedrørende indkomstårene 2006 og 2007 - og vi skal tillige fastholde anmodningen om et retsmøde.

A har entreret med nye rådgivere, revisor RevisorX og undertegnede.

Da der i sagen er fremkommet mange nye oplysninger, og da klager har fået nye rådgivere til­ knyttet, skal vi høfligst anmode om et yderligere kontormøde.

Endvidere skal vi opfordre Landsskatteretten til at fremsende nærværende skrivelse til de skatteansættende myndigheder.

Vi skal endvidere anmode om, at den nuværende berostillelse af sagen bringes til ophør og realitetsbehandling af sagen påbegyndes:

Principal påstand:

Forhøjelserne kr. 13.750.000, kr. 725.000 og kr. 550.000 af aktieindkomsterne for 2006 og 2007 nedsættes til nul.

Subsidiær påstand: 

Forhøjelsen kr. 13.750.000 nedsættes med det beløb A faktisk har tilbagebetalt til H1 A/S.

Forhøjelserne kr. 725.000 og kr. 550.000 nedsættes til nul.

Anbringender:
Til støtte for påstanden vedrørende kr. 13.750.000 gøres 3 hovedsynspunkter gældende:

1.
Udbetalingerne af de af påstandene omfattede beløb er i en civilsag endelig pådømt som ugyldige i medfør af aftaleloven, hvilket skatteretligt ifølge teori og praksis indebærer, at beløbene ikke danner grundlag for beskatning, idet ugyldighedsvirkningen har virkning fra udbetalingstidspunktet.

2.
I den konkrete sag blev A af kurator i boet H1 gjort opmærksom på tilbagebetalingsforpligtelsen allerede inden selvangivelsestidspunktet for indkomståret 2007, hvilket indebærer, at han aldrig har erhvervet endelig ret til udbetalingerne i skatteretlig forstand.

3.
I den konkrete sag har A allerede tilbagebetalt en væsentlig del af de beløb, der af byretten er blevet bedømt som ugyldigt udbetalt.

Til støtte for påstanden vedrørende kr. 725.000 og kr. 550.000 gøres det gældende, at der er tale om beløb modtaget som afdrag på tidligere ydede lån, hvorfor der således ikke er grundlag for beskatning i medfør af Statsskattelovens § 4.

[…]"

Den 17. september 2014 oplyste Skatteankestyrelsen R2 om, at Skatteankestyrelsen ikke fandt anledning til at genoptage sagsbehandlingen af skattesagen, idet sagen fortsat var berostillet på [Landsretten]s behandling af straffesagen. Dette blev gentaget i brev fra Skatteankestyrelsen af 30. oktober 2014 til R2, der blev sendt i kopi til repræsentanten. Det fremgik af brevet, at sagsbehandlingen havde været berostillet frem til, at R2 og repræsentanten indtrådte som repræsentanter for klageren, og fortsat ville være det. Dette var henset til, at sagen havde været berostillet på [Landsretten]s behandling af straffesagen frem til dette tidspunkt, hvorved Skatteankestyrelsen ønskede at afvente denne behandling.

Klagerens repræsentant ansøgte på vegne af klageren SKAT om acontogodtgørelse den 23. oktober 2014 og den 12. maj 2015 for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klagesagen ved Landsskatteretten.  Det fremgik af ansøgningsblanketterne, at repræsentanten havde opgjort de godtgørelsesberettigede beløb til henholdsvis 372.343 kr. og 91.406 kr., og at kravet på omkostningsgodtgørelse var overdraget til repræsentanten.

Ansøgningerne var blandt andet vedlagt to fakturaer udstedt henholdsvis den 23. oktober 2014 og den 20. april 2015, nr. A23102014 og nr. A20042015, hvor beløbene på henholdsvis 372.343 kr. inklusive moms og 91.406 kr. inklusive moms fremgår. Endvidere fremgår følgende af de to fakturaer:

"[…]

Skattesag i Landsskatteretten (Civil- og straffesag):

Arbejde fra perioden 6. februar 2014 til 22. oktober 2014, 119 timer, jf. regneark

Bank: F1-Bank A/S Konto […], inden 7 dage

[…]"

Og 

"[…] 

Skattesag i Landsskatteretten (Civil- og straffesag):

Arbejde fra perioden 28. oktober 2014 til 20. april 2015, 29,25 timer, jf. regneark"

Bank: F1-Bank A/S Konto […], inden 7 dage

[…]"

SKAT godkendte ansøgningerne ved afgørelser af 15. december 2014 og af 31. juli 2015, hvorefter der blev udbetalt 50 % af de ansøgte beløb til klagerens repræsentant, svarende til henholdsvis 186.171,50 kr. og 45.703 kr. SKAT tog ved udbetalingen forbehold for et eventuelt krav på tilbagebetaling.

Der faldt dom i straffesagen ved [Landsretten] den 13. maj 2015. Følgende fremgår af [Landsretten]s dom om sagens forhold 12, der vedrørte klagerens manglende angivelse til SKAT af indtægterne i 2006 og 2007:

"[…]

Alle voterende udtaler:
Der gives vedrørende forhold 12 og 13 a-c dom efter stemmeflertallet. A findes herefter skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, vedrørende 725.000 kr. (overført i november 2006 fra H2 ApS) svarende til en skatteunddragelse på 373.842 kr., men frifindes i øvrigt for tiltalen i forhold 12.

[…]"

Den 13. juni 2016 ændrede Landsskatteretten skatteankenævnets afgørelse af 15. marts 2011 og nedsatte forhøjelsen af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2006 og 2007 med henholdsvis 13.750.000 kr. og 550.000 kr. Forhøjelsen af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2006 med 725.000 kr. blev stadfæstet. Skatteankestyrelsen udtalte i forbindelse med Landsskatterettens afgørelse, at resultatet af sagen kunne anses for medhold i overvejende grad, da ansættelsen var nedsat med mere end 50 % af den påklagede forhøjelse.

På vegne af klageren ansøgte klagerens repræsentant den 23. juni 2016 SKAT om omkostningsgodtgørelse med 100 % af 37.500 kr. inklusive moms for udgifter til sagkyndig bistand ydet af klagerens repræsentant i forbindelse med klagesagen ved Landsskatteretten. Det fremgik af ansøgningsblanketten, at klagerens repræsentant havde underskrevet ansøgningsblanketten for klageren. Ansøgningen var vedlagt faktura nr. A23062016 udstedt den 23. juni 2016 på det ansøgte beløb samt et time-/ sagsregnskab. Klagerens repræsentant ansøgte endvidere om at få udbetalt yderligere 50 % omkostningsgodtgørelse vedrørende faktura nr. A23102014 og nr. A20042015, da klageren havde opnået medhold i overvejende grad i sagen ved Landsskatteretten.

Af teksten på faktura nr. A23062016 fremgår følgende:

"[…]

Skattesag i Landsskatteretten og [Landsretten]:

Arbejde fra 22. oktober 2014 til juni 2016, 12 timer, jf. regneark

Bank: F1-Bank A/S Konto […], inden 7 dage

[…]"

Af det fremlagte time-/sagsregnskab vedrørende perioden fra den 6. februar 2014 til den 27. april 2016 fremgår følgende:

"[…]

Dato

Tekst

Tid i timer

6. feb 2014

Samtale med dig

0,5

8. feb 2014

Gennemlæse din indsendte e-mail og tilhørende Byretsdom og skattekendelse mv.

2

8. feb 2014

Udarbejde kort notat om skattesagen og e-maile til dig

0,75

11. februar 201

To samtale med dig og se dine nye domme mv., du har fremsendt og e-mail med dig herom.

2

6. marts 2014

To Samtaler med dig og udarbejdelse af notat

3

30.4.2014

Møde med A

4

6. maj 2014

Møde med A

2

7. maj 2014

3 telefonsamtaler og gennemgå dine to e-mails med bilag

1

7. maj 2014

Genlæse Skatteankenævnets kendelse og skimme bilag fra Fana-blad 15

3

13. maj 2014

Læse konklusionerne i straffedommen i relation til skattespørgsmålet og vurdering heraf

1

14. maj 2014

Møde med dig 4 timer

4

19. maj 2014

Kort gennemgå det indsendte materiale og sætter i orden

2,5

20. maj 2014

Skrive om fakta i sagen

1

21. maj 2014

Gennemgå aktindsigtsmappen fra Landsskatteren

3,5

21. maj 2014

Samtale med A

0,75

21. maj 2014

Læsning og opfølgning på din fremsendte e-mail

0,75

23. maj 2014

Gennemgå R3-mappen fra SØK sammen med dig

4

27. maj 2014

Gennemgå materialesamling fra lsr

1,5

27. maj 2014

Samtale med A

0,5

28. maj 2014

Skrive om fakta og læse i LSR-materialesamlingen

2

28. maj 2014

Møde med A

3

03-06-2014

Gennemgå materiale fra anklagemyndigheden og samtale med dig herom

3

05-06-2014

Møde med dig

2,5

05-06-2014

Gennemgå din fremsendte tidslinje oversigt

1

12-06-2014

Forberede til møde den 13. juni 2014

0,5

12-06-2014

Skrive om fakta i sagen særlig med henblik på forhold 12 i straffesagen sammenholdt med den civile sag

4,5

13-06-2014

Møde med dig, hvor vi gennemgik straffesagen mv.

3

13-06-2014

Læse udvalgte afsnit i retsbogen og skrive omkring fakta og retsgrundlaget

3

14-06-2014

Færdiggøre udkast til supplerende klageskrivelse og fremsende til dig

3

15-06-2014

Rette i det supplerende klageskriv og sende tilbage

3

16-06-2014

Fremsende 3 udkast til klageskrivelse

1,5

17-06-2014

Fremsende 4 udkast til klageskrivelse og samtale med dig herom

2,5

20-06-2014

Møde med A og udarbejdelse af 7 udkast

4

21/6-2014 (lør

Samtale med dig

0,5

21-06-2014

2 e-mail

0,5

21-06-2014

Efter opfordring fra dig Læsning af fane 7 i anklagers ekstrakt, læse fane 39 i anklagers ekstrakt

1,5

21-06-2014

Udarbejdelse af klageudkast nummer 8

2,5

25.6-2014

Samtale med dig omkring [navn udeladt] udmelding omkring vore notat og [navn udeladt]

0,5

25-06-2014

Gennemgå retsbog nr. 4 fra [Landsretten] omkring din forklaring af lånedokumenter og udlånet til [navn udeladt] samt samtaler med dig herom

1

25-06-2014

Retsbog nr. 1 Byretten (Straffesagen)

2,5

25-06-2014

Gennemgå afhøringsrapporten side (H1 mappe 17 og 18)

1

26-06-2014

Læse om skattestraffesagen mod [navn udeladt] ekstrakt anklager faneblad 42

1,5

26-06-2014

Inkorporerer den med straffesagen omkring [navn udeladt]

1,5

26-06-2014

Læse bemærkninger fra advokat [navn udeladt] og [navn udeladt] og samtale med dig herom

1,5

07-07-2014

Udarbejde udkast nummer 10 hvor Advokat [navn udeladt] rettelser er indarbejdet

1

08-07-2014

Udarbejde nyt udkast til Advokat [navn udeladt]

2

11-07-2014

Samtale med dig omkring den negative udmelding fra [navn udeladt], at Landsskatteretten føler sig bundet af Byrettens forkerte afgørelse

1

12-07-2014

Læse advokat [navn udeladt] procedure omkring straffesagen og tilrettelse i mit udkast til klageskrivelse

2

15-07-2014

Skrive til [navn udeladt] og foreslå at fremprovokerer en delkendelse

0,5

15-07-2014

Samtale med A

0,5

06-08-2014

Møde A

2

14-08-2014

Læse advokat [navn udeladt] rettelser til mit notat og 2 samtaler med dig herom

1

15-08-2014

Tale med [navn udeladt] og A omkring svarskrivelsen

1

Og skrive referat

18-08-2014

Udarbejde notat og e-mail til advokat [navn udeladt] og samtale med ham

1

18-08-2014

Samtale med A og gennemgang af Advokat [navn udeladt] rettelser

0,75

25-08-2014

Læse advokat [navn udeladt] fornyet udkast

0,75

25-08-2014

Samtale med [navn udeladt]

0,5

25-08-2014

Samtale med dig

0,25

26-08-2014

Samtale med dig

0,25

28-08-2014

Samtale med A omkring vi skal kommentere Byrets-straffesagen

0,45

28-08-2014

Udarbejde e-mail til advokat [navne udeladt] omkring Byretsstraffesagen

0,45

29-08-2014

Gennemse og udarbejde nye e-mails omkring Byretsstraffesagen,

1

29-08-2014

To samtaler med A

1

03-09-2014

Gennemgå [navn udeladt] seneste udkast

0,5

04-09-2014

Møde med A omkring det seneste udspil

2,5

19-09-2014

Læse brev fra Skatteankestyrelsen, hvor man nægter at ophæve berostillesen og retlige undersøgelser i forbindelse hermed

1

19-09-2014

Samtale med [navn udeladt] fra LSR omkring berostillesen

0,25

19-09-2014

Samtale med dig omkring det videre forløb vedrørende berostillesen

0,5

22-09-2014

Samtale med Advokat [navn udeladt]

0,25

23-09-2014

Møde med A

2,5

08-10-2014

e-mails og telefonsamtale omed A omkring advokat [navn udeladt] tilkendegivelse omkring at vidne

1

13-10-2014

To telefonmøder + 2 e-mail med A og gennemgå erklæring fra advokat [navn udeladt]

1,5

14-10-2014

samtale med dig omkring [Landsretten] ønske om at fremme straffesagen, og hvad vi gør

0,5

14-10-2014

Samtale med [navn udeladt] fra LSR omkring det nye varslede forløb i Landsretten og forespørge om vi ikke snart får en afklaring

0,25

14-10-204

E-mail fra A cc [navn udeladt] om muligheden for at få [Landsretten] til at intervenere

0,25

16-10-2014

Møde med dig 2 timer

2

28-10-2014

Møde med dig omkring den nye udvikling, hvor du anklages for at bestikke til falsk vidneerklæring omkring skattedelen og hvorvidt revisorX skal indkaldes som vidne

2

29-10-2014

telefonsamtale med dig

0,25

29-10--2014

Ringe til konchef i LSR- [navn udeladt]

0,25

30-10-2014

Samtale med [navn udeladt] LSR, hvor det meddeles, at man ikke vil fremme sagen

0,25

30-10-2014

Samtale med [navn udeladt]

0,25

30-10-2014

Ringe til [navn udeladt]

0,25

30-10-2014

Ringe til A og fortælle om udviklingen

0,25

02-11-2014

Læse og Sende e-mail til dig om LSR skriftlige afslag på at igangsætte sagen

0,5

05-11-2014

samtale med dig omkring møde med [navn udeladt]

0,25

05-11-2014

samtale med dig omkring extract 53 fra SØK og det videre forløb

1

05-11-2014

gennemlæse extrakt 53 SØK og vurdering heraf i forhold til skattesagen

2

06-11-2014

Møde med A, [navn udeladt] og transport til advokat [navn udeladt]

3

07-11-2014

Læse e-mail fra [navn udeladt] fra G1, der gerne vil skrive om din skattesag og samtale med [navn udeladt] herom og vurdering

1,5

11-10-2014

Gennemlæse skats udtalelse, samtale med advokat [navn udeladt] herom og mine vurderinger i forbindelse hermed

1

12-11-2014

læse [navn udeladt] skriv til LSR og forslag til rettelser og samtale med [navn udeladt]

1

27-11-2014

Møde med dig

2,5

08-12-2014

Læse e-mail fra dig mv.

0,25

09-12-2014

Besvare e-mail fra dig

0,25

10-12-2014

Samtale med dig og udarbejdeelse af vidne spørgsmål til skattemedarbejder [navn udeladt]

1

22-12-2014

samtale med dig

0,25

22-12-2014

læse udskrift af [Landsretten]s retsbog dateret 11. december 2014 og samtale med dig herom

0,75

05-01-2015

Læse din e-mail med fanablad 42 vedrørende [navn udeladt] sag, og svare hvilken betydning det har for din sag

1,5

05-01-2015

Læse din e-mail med retsbogen fra [Byretten] omkring din og Bs skattesag

1

12-01-2015

Møde A

02-03-2015

Læse og kommentere processkrift (udkast af 1. marts 2015) fra [navn udeladt] og skrive bemærkninger hertil samt 2 telefonsamtaler med dig

4

03-03-2015

møde med dig

2

04-03-2015

besvare e-mail fra [navn udeladt] og samtale med dig

0,75

07-03-2015

læse [navn udeladt] procedure udkasr af 6. marts 2015 afsnit 14 (forhold 12) og samtale med dig herom

1,25

18-05-2015

læse dommen og møde med A og indsendelse af e-mail til LSR

2,5

09-06-2015

læse skat afgørelse/genoptagelse af [navn udeladt] og samtale med dig herom i relation til din genoptagelse

1

09-06-2015

ringe til [Navn udeladt] fra skatteankestyrelsen

0,25

24-06-2015

Talt med [navn udeladt] fra skatteankestyrelsen omkring nyt kontormøde

0,25

24-06-2015

Talt med [Navn udeladt] fra skat

0,25

24-06-2015

Talt med A

0,25

24-06-2015

Genopfriske sagen

0,5

24-06-2015

Udrabejdelse af brev til SKAT/Skatteankestyrelsen omkring det videre klageforløb

0,75

13-04-2016

Samtale med dig

1

16-04-2016

Læse forslag til afgørelse fra skatteankestyrelsen

0,75

18-04-2016

genopfriske sagen omkring de 725.000 og samtale med dig om vi skal komme med et supplerende skriv

0,75

26-04-2016

telefonmøde

1,5

26-04-2016

retlige undersøgelser og genlæse kontorindstillingen

1

26-04-2016

udarbejde udkast til bemærkninger til LSR

1

27-04-2016

to samtaler med dig om vi skal fremsende udkast til besvarelse til Landsskatteretten

1

161,15

Allerede faktureret

-119

Allerede faktureret

-29,5

Retstimer til fakturering

12,65

[…]"

I forbindelse med SKATs behandling af klagerens ansøgning om omkostningsgodtgørelse anmodede SKAT klagerens repræsentant om yderligere oplysninger den 4. oktober 2016. Følgende fremgår af SKATs henvendelse til repræsentanten:

"[…]

Blanket 02.008 af 2016.05 (vedlagt)
Vi anmoder derfor om indsendelse af de oplysninger som fremgår af blanket 02.008, herunder oplysning om honoraraftale. Blanketten skal underskrives af både ansøger og rådgiver. Afgivelse af urigtige oplysninger kan medføre strafansvar.

Dokumentation for betalt faktura i tidligere acontosag
Vi har tidligere udbetalt aconto-beløb for sagens behandling i Landsskatteretten. Vi udbetalte 186.171,50 og 45.703 kr. ved brev af 15. december 2014 og 31. juli 2015. Det svarer til halvdelen af faktura nr. A23102014 og A20042015 på 372.343 og 91.406 kr.

Vi anmoder jer om at indsende dokumentation for, at faktura nr. A23102014 og A20042015 af 23. oktober 2014 og 20. april 2015, som var forfalden til betaling den 30. oktober 2014 og 27. april 2015, er betalt af A. Vi beder om at få tilsendt bogføringsbilag, debitorkontokort og bankkontoudtog.

Vi beder om oplysningerne, fordi det er en betingelse for at få omkostningsgodtgørelse, at den skattepligtige hæfter for udgifterne til rådgiverbistand.

Vi kan først udbetale yderligere omkostningsgodtgørelse for sagens behandling ved Skatteankestyrelsen, når vi har dokumentation for, at A hæfter for rådgivers honorar i klagesagen.

Bevisbyrden for, at den godtgørelsesberettigede er forpligtet til at skulle betale de omhandlede fakturaer, påhviler som udgangspunkt den godtgørelsesberettigede eller bistandsyderen, hvis kravet er overdraget til denne.

Vi beder om at få oplysningerne senest den 18. oktober 2016.

[…]"

SKAT anmodede endvidere, ved brev, klageren om at oplyse på en vedlagt erklæring, om klageren havde betalt faktura nr. A23102014, nr. A20042015 og nr. A23062016. Brevet blev sendt i kopi til klagerens repræsentant. Klageren underskrev den 17. oktober 2016 den af SKAT fremsendte erklæring. Det fremgår af erklæringen, at klageren havde modtaget faktura nr. A23062016, at klageren ikke havde betalt fakturaerne, at klageren ikke havde en aftale med sin rådgiver eller andre om betaling af honoraret, og at der ikke var aftalt et maksimum beløb for hele sagens behandling.

Den 18. oktober 2016 fremsendte klagerens repræsentant en mail til SKAT med følgende indhold:

"[…]

Vi kan ikke få fat i A. Jeg antager, at han sidder i fængsel. Han fik jo en dom på […] år. Men der er jo blot tale om, at den tidligere godtgørelse skal opgraderes til 100 %.

Nej A har naturligvis ikke betalt. SKAT har jo taget ham under konkurs. Det har været aftalen, at den del af regningen, der ikke blev dækket af skat skulle anmeldes i boet. Men det er ikke muligt at anmelde noget krav i boet før det endelig afklaret, at boet skal betale. Men der bliver næppe dividende til simple kreditorer."

[…]"

SKAT fremsendte den 28. oktober 2016 en yderligere anmodning om oplysninger til klagerens repræsentant, hvor blandt andet følgende fremgår:

"[…]

Den 4. oktober 2016 skrev vi til dig og bad om oplysninger, så vi kan behandle din sag færdig.

Vi har fået en mail fra dig, men mangler stadig oplysninger. Derfor beder vi dig igen sende os dette senest den 12. november 2016:

Dokumentation for betalt faktura i tidligere acontosag/ As hæftelse for honoraret.
Vi har tidligere udbetalt acontobeløb for sagens behandling i Landsskatteretten. Vi udbetalte 186.171,50 og 45.703 kr. ved brev af 15. december 2014 og 31. juli 2015. Det svarer til halvdelen af faktura nr. A23102014 og A20042015 på 372.343 og 91.406 kr.

Vi anmoder jer om at indsende dokumentation for, at faktura nr. A23102014 og A20042015 af 23. oktober 2014 og 20. april 2015, som var forfalden til betaling den 30. oktober 2014 og 27. april 2015, er betalt af A. Vi beder om at få tilsendt bogføringsbilag, debitorkontokort og bankkontoudtog.

Vi beder om oplysningerne, fordi det er en betingelse for at få omkostningsgodtgørelse, at den skattepligtige hæfter for udgifterne til rådgiverbistand.

I har sendt en mail, med oplysningen om, at A ikke har betalt sin andel af regningerne på sagkyndig bistand. I skriver at han ikke har betalt idet han er erklæret konkurs.

I skal derfor dokumentere at A hæfter for udgifterne til jeres bistand, og bedes fremsende dokumentation herfor.

Honoraraftale 

Redegørelse for udgifternes fordeling
Under sagens behandling, fremgår det af timesagsregnskabet, at der er forbrugt tid på As straffesag. Udgifter til bistand i straffesager er ikke godtgørelsesberettigede jr. skatteforvaltningslovens § 54 og 55. I bedes derfor fremsende en redegørelse samt en begrundet fordeling af udgifterne.

Sagsakter udarbejdet af jer.
Da det fremgår af timesagsregnskabet, at der er forbrugt tid på A straffesag, bedes I redegøre for hvilket arbejdet I har udført i skattesagen, samt indsende de sagsakter I har udarbejdet.

[…]"

Den 31. oktober 2016 fremsendte klagerens repræsentant en mail til SKAT med følgende indhold:

"[…]

Jeg ved ikke om du misforstod første e-mail. A har ikke betalt noget, da han har været under konkurs - og det er tillige SKAT, der har taget ham under konkurs. Så der er ingen grund til at anmode om dokumentation for betaling for der er ingen betaling fra A.

[…]"

Endvidere fremsendte klagerens repræsentant den 1. november 2016 endnu en mail til SKAT:

"[…]

SKAT har endnu ikke hjemmel til at anmode om de oplysninger du beder om. Det bliver der når lovudkast af 23. juni 2016 bliver vedtaget. Men der er ikke udstedt kreditnotaer, hvis det er det som du fisker efter.

Fakturaen dokumentere, at der er en retlig forpligtelse til at betale beløbet. Om beløbet faktisk er betalt, er uden betydning.

Der er jo heller ikke fare for misbrug, når der skal udbetales 100 % godtgørelse.

Jeg foreslår, at du afsiger en kendelse på det foreliggende grundlag.

[…]"

SKAT traf den 6. december 2016 afgørelse om ansøgningen indgivet den 23. juni 2016. Klagerens repræsentant påklagede SKATs afgørelse af 6. december 2016 til Skatteankestyrelsen den 22. december 2016 (nærværende sag).

Klagerens repræsentant har den 23. januar 2017 blandt andet oplyst følgende til Skatteankestyrelsen:

"[…]

Jeg vil gerne understrege, at R1 ApS har indtægtsført fakturaerne fuldt ud. Men restfordringen er lagerreguleret efter kursgevinstloven.

Her at bemærke, at R1 ApS ikke har haft mulighed for at anmelde restfordringen i As konkursbo, da fordringen er stiftet efter konkursdekretets afsigelse.

[…]"

Sagen vedrørende klagerens konkurs blev afsluttet den 29. august 2017.

Den 5. november 2021 har klagerens repræsentant fremsendt en mail til Skatteankestyrelsen vedhæftet yderligere materiale til sagen. Materialet indeholder blandt andet en mail fra repræsentanten til klageren af 2. september 2016, en oversigt over hændelsesforløbet, herunder en præcisering af aftalegrundlaget mellem klageren og repræsentanten og en skyldnererklæring.

Det fremgår af mailen af 2. september 2016, at repræsentanten har fremsendt tre skemaer, som han beder klageren om at underskrive samt tre fakturaer og en tidsregistrering.

Oversigten over hændelsesforløbet er benævnt "erklæring" og ses at være underskrevet af klageren den 4. november 2021. Af oversigten fremgår følgende:

"[…]

Til brug for Skatteankestyrelsen skal vi kort præcisere aftalegrundlaget og hændelsesforløbet.

Skattesagen/Straffesagen:

[…]

R1 ApS (RevisorX) og R2 [navn udeladt] bliver hyret (februar 2014) til at føre sagen i Landsskatteretten - og R4 [navn udeladt] bliver hyret til af føre straffesagen i [Landsretten].

De nye repræsentanter ønskede, at sagen I Landsskatteretten skulle afgøres først.

Alt materiale i skattestraffesagen og den civile skattesag, bliver derfor fremsendt til R1 ApS og R2.

Der blev udarbejdet processkrifter til Landsskatteretten den 4. og 10. september 2014. Arbejdet frem til dette tidspunkt har ubetinget vedrørt den civile skattesag i Landsskatteretten.

I brev af 30. oktober 2014 meddeler Skatteankestyrelsen, at man ikke vil fremme sagen, men afvente [Landsretten].

Der har herefter være nogle få samtaler med [navn udeladt], jf. vedlagte tidsregistrering - og der har været en gennemgang af [navn udeladt] procedure-udkast, jf. bemærkninger hertil i e-mail af 10. marts 2015.

Den 13. maj 2015 afsiger [Landsretten] sin dom - og arbejdet herefter har ubetinget vedrørt sagen i Landsskatteretten.

Honorarafregningen:

Der har været aftalt, at sagen skulle køre efter almindelig medgået tid - og uden noget loft - og uafhængig af resultatet.

Det har tillige været aftalt, at RevisorX og [navn udeladt] skulle udarbejde fælles processkrifter, men fakturere hver for sig.

Den 23. oktober 2014 anmodes om omkostningsgodtgørelse første gang.

Den 5. december 2014 anmoder [navn udeladt] fra SKAT om at blive ringet op vedrørende sagen, se e-mail

Den 9. marts 2015 ringer A til R1 ApS og anmoder om at få tilsendt faktura og nuanceret tidsregistrering, som fremsendes pr. e-mail samme dag, (se e-mail).

Den 8. maj 2015 fremsendes faktura og blanket til omkostningsgodtgørelse til [navn udeladt]

Den 29. juli 2015 anmoder [navn udeladt] fra SKAT om en nuanceret redegørelse for det udførte arbejde (se e­mail). Den indsendes samme dag

Den 23. juni 2016 anmodes om omkostningsgodtgørelse (se e-mail)

Efter ønske fra A genfremsendes den 11. juli 2016 slutafregning og tidsregistrering til A (se e-mail).

Den 2. september 2016 (se e-mail) fremsendes tidsregistrering og skema til Omkostningsgodtgørelse

Den 17. december 2016 fremsendes udkast til klageskrivelse vedrørende omkostningsgodtgørelse til A, se e-mail.

[…]"

Skyldnererklæringen ses underskrevet af klageren den 29. oktober 2021. Følgende fremgår af skyldnererklæringen:

"[…]

Jeg, A (cpr.nr. […]) Adresse Y1, By Y1, skal hermed genbekræfte, at jeg pr. dags dato fortsat skylder R5 ApS, cvr.nr. […], (tidligere navn R1 ApS)

DKK 502.249 fordelt på følgende 3 fakturaer:

Faktura nummer

Honorarbeløb

Fakturadato

A23102014

372.343

23.10.2014

A20042015

91.406

20.04.2015

A23062016

37.500

23.06.2016

Samlet

502.249

Jeg skal tillige bekræfte, at jeg tidligere skriftligt har tiltrådt gælden bl.a. ved at underskrive blanketten til omkostningsgodtgørelse, hvor de nævnte fakturaer indgik.

Gælden er fortsat forfalden til betaling og tvangsfuldbyrdelsen kan ske direkte via fogedretten uden forudgående retssag, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4 og 5.

[…]"

Klagerens repræsentant har ved mail af 1. december 2021 til Skatteankestyrelsen fremlagt en udskrift fra [Byretten]s dombog dateret den 1. december 2021. Det fremgår heraf, at repræsentanten og klageren mødte i fogedretten som henholdsvis rekvirent og skyldner. Det fremgår endvidere af udskriftet, at klageren blev afkrævet et samlet beløb på 504.349 kr. (502.999 kr. + 1.350 kr.), hvortil klageren erklærede sig ude af stand til at betale og erklærede intet at kunne påvise til genstand for udlæg. Endvidere fremgår det af udskriftet, at der ikke kunne tilbydes en afdragsordning, og at fogedretten ville fremsende en vejledning om insolvenserklæring til klageren.

Skatteankestyrelsen har den 22. marts 2022 anmodet klagerens repræsentant om nærmere oplysninger og dokumentation for, hvordan repræsentanten regnskabsmæssigt har behandlet de pågældende fakturaer og posteret de skyldige beløb. Repræsentanten har oplyst til Skatteankestyrelsen, at klageren var under konkursbehandling, da skattesagen startede i 2014, og at det var SKAT, der erklærede klageren konkurs. Repræsentanten har endvidere oplyst følgende vedrørende de i sagen fremlagte fakturaer:

"[…]

Fakturaerne har været bogført på helt almindelig vis, men tilgodehavende er nedskrevet til handelsværdi ultimo året både regnskabsmæssigt og skattemæssigt, jf. kursgevinstloven § 25, stk. 4, der tillader nedskrivning til almindelig handelsværdi.

[…]"

Klagerens repræsentant har den 10. maj 2023 fremsendt bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse og Skattestyrelsens udtalelse hertil. I forlængelse heraf har klagerens repræsentant fremlagt et bilag i form af et brev fra R1 ApS og til klageren. Brevet er dateret den 5. februar 2014. Følgende fremgår af det fremlagte brev:

"[…]

Vedr. Vindervurdering og honoraraftale: 

Jeg har nu skimmet det fremsendte igennem. Det var dog en utrolig voldsom sag.

Det relevante hovedskattespørgsmål må være, om beløbet på 13.750.000 kr. skal beskattes hos dig i 2006, når kurator fra H1 A/S u. konkurs forlanger pengene tilbage.

Udgangspunktet må være nej. Du har ifølge boet ikke erhvervet endelig ret til pengene - og en byretsdom giver boet medhold. Underligt, at din advokat ikke har fremført dette, men det skyldes måske fornuftige taktiske overvejelser.

Jeg kan forstå, at Byretssagen er påklaget. Hvis den vindes, skal du nok beskattes, men først i det år du vinder sagen - altså definitivt ikke i 2006 som SKAT påstår.

Du siger skattesagen pt. ligger i Landsskatteretten. Skynd dig at gøre den færdig inden skattestraffesagen påbegyndes for alvor. Det bør være en vindersag. Jeg vil godt påtage mig at føre skattesagen i Landsskatteretten efter almindelige timetakst og medgået tid - altså ikke no cure no pay.

Min timetakst er 2.500 kr. plus moms - og jeg forventer at bruge mellem 50-100 timer på sagen, men det kan sagtens blive mere. Det løse tidsestimat skyldes, at der er så mange mystiske ting i sagen.

Jeg er indforstået med, at du er under personlig konkurs, og derfor næppe kan betale den andel af regningen, hvis skattesagen tabes. Men da jeg vurderer vinderchancerne som gode, vil jeg godt påtage mig risikoen.

Vindes skattesagen får du et tilskud fra det offentlige (omkostningsgodtgørelse), der 100 % dækker min regning

Du bedes bekræfte, at du er enig med i ovenstående betingelser.

[…]"

SKATs afgørelse
SKAT har ikke imødekommet ansøgningen om omkostningsgodtgørelse samt krævet tidligere udbetalt acontogodtgørelse tilbagebetalt fra klagerens repræsentant.

Som begrundelse har SKAT anført følgende:

"[…]

Vores bemærkninger og begrundelse

[…]

SKAT er i forbindelse med din anmodning om efterregulering blevet i tvivl om du hæfter for honoraret og om udgifterne er godtgørelsesberettigede.

Da det ikke er dokumenteret at udgifterne er godtgørelsesberettigede og ikke er dokumenteret at du hæfter for betalingen, kan vi ikke efterregulere udgifter til rådgiver i forbindelse med din skattesag.
Derfor imødekommer vi ikke din ansøgning.

Det er en grundlæggende betingelse for, at der kan ydes omkostningsgodtgørelse, at du, som den godtgørelsesberettigede, har betalt udgifterne til sagkyndig bistand mv. eller at du er forpligtet til at skulle betale udgifterne på et senere tidspunkt.

Bevisbyrden for, at du, som den godtgørelsesberettigede, er forpligtet til at skulle betale de omhandlede fakturaer, påhviler den godtgørelsesberettigede (dig) eller bistandsyderen (rådgiver), hvis kravet er overdraget til denne.

Der henvises i denne forbindelse til Landsskatterettens afgørelse i SKM2016.378.LSR, hvor det ikke på objektivt grundlag var dokumenteret, at ansøger var forpligtet til at skulle betale de omhandlede fakturabeløb, og der kunne derfor ikke ydes omkostningsgodtgørelse.

Faktura nr. A23102014 af 23. oktober 2014 på 372.343 kr. forfaldt til betaling den 30. oktober 2014, faktura nr. A20042015 af 20. april 2015 på 91.406 kr. forfaldt til betaling den 27. april 2015 og faktura nr. A23062016 af 23. juni 2016 på kr. 37.500 kr. og forfaldt til betaling 30. juni 2016.

Der er med ansøgningerne om omkostningsgodtgørelse og efterregulering indsendt omkostningsgodtgørelsesblanketter og fakturaer, men dette medfører ikke, at du er forpligtet til at skulle betale de omhandlede fakturabeløb.

Vi har ikke fået oplysninger fra dig eller din rådgiver, som dokumenterer, at du har betalt eller hæfter for fakturabeløbene på henholdsvis 372.343 kr., 91.406 kr. og 37.500 kr. I har ikke fremlagt bogføringsbilag, kontoudtog, rykkere for betaling eller lignende, der kan sandsynliggøre, at rådgiver har et tilgodehavende hos dig.

SKAT anser det ikke for dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at du reelt hæfter for udgifterne og er forpligtet til at betale det fakturerede hvilket er de grundlæggende betingelser i skatteforvaltningslovens § 52.

Endvidere har SKAT anmodet din rådgiver om at dokumentere at udgifterne er godtgørelsesberettigede, idet det fremgår af fakturaerne og af timesagsregnskaberne, at en andel af udgifterne vedrører din straffesag. Der kan ikke ydes omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i en straffesag. Din rådgiver har ikke fremsendt dokumentation.

Vi kan således ikke dække udgifter til rådgiver for dine ansøgninger om omkostningsgodtgørelse. Vi finder, at de tidligere udbetalinger, jf. vores brev af 15. december 2014 og 31. juli 2015, er sket på et uberettiget grundlag, og vi efteropkræver derfor de udbetalte beløb på i alt 231.874,50 kr. hos R1 ApS, cvr.nr. […] mærket deres sidste faktura nr. A23062016.

[…]"

SKAT har anført følgende i en udtalelse til klagen:

"[…]

SKATs vurdering

SKAT oplyser at afgørelser om omkostningsgodtgørelse jfr. SFL kap 19 IKKE er omfattet af reglerne i SFL § 20. SKAT har anmodet RevisorX d. 4. oktober 2016 om at indsende materiale med frist 18. oktober 2016 (vedlagt) Da der ikke blev indsendt dokumentation, anmodede SKAT igen RevisorX d. 28. oktober 2016 om at fremsende materiale inden 12. november 2016. I brevet skrev SKAT, at hvis der ikke blev fremsendt materiale i sagen, ville SKAT afgøre sagen på grundlag af de foreliggende oplysninger.  SKAT har derfor ikke begået en processuel fejl. Sagen er "afvist" idet ansøgningerne ikke anses for behørige.
SKAT anser det ikke for dokumenteret at A reelt hæfter for betalingen af udgifterne.
SKAT anser ikke at rådgiver RevisorX har dokumenteret at udgifterne er godtgørelsesberettiget.
Som følge deraf er tidligere acontoudbetalinger anset for sket på et uberettiget grundlag, og derfor opkræves disse.
SKAT henvises til afgørelsen af 6. december 2016

Rådgiver RevisorXs klage har ikke ændret SKAT s opfattelse, idet der fortsat ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation.

SKAT bemærker, at på grund af, at den allerede udbetalte omkostningsgodtgørelse er krævet tilbagebetalt, har RevisorXs honorar ikke været underlagt en rimelighedsvurdering. 

SKAT kan oplyse, at der har været 3 sagkyndige tilknyttet As klagesag.

[…]"

Skattestyrelsen (tidligere SKAT) fremsendte den 1. december 2021 følgende supplerende udtalelse:

"[…]

Skatteankestyrelsen har i brev af den 29. november 2021 fremsendt anmodning om udtalelse i forbindelse med materiale indsendt af klagers repræsentant.

Skattestyrelsen indstiller at afgørelsen stadfæstes.

Omkostningsgodtgørelse er en tilskudsordning jfr. reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 19.

Denne sag handler dels om hvorvidt alle de ansøgte udgifter til sagkyndig bistand er godtgørelsesberettigede, idet der ikke er lovhjemmel til at udbetale omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i en straffesag (den er ikke omfattet af de sagstyper der fremgår af skatteforvaltningslovens § 55)

Dels handler sagen om hvorvidt den godtgørelsesberettigede reelt hæfter for udgifter til sagkyndig bistand jfr. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

Betingelserne for at være omfattet af ordningen om udbetaling af omkostningsgodtgørelse skal være opfyldt før der kan ske udbetaling.
Hvis betingelserne i skatteforvaltningslovens kapitel 19 ikke er opfyldt, er der ikke lovhjemmel til udbetaling.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, at en af de grundlæggende betingelser for at være omfattet af omkostningsgodtgørelse, er at ansøger (den godtgørelsesberettigede) skal hæfte for udgifter til sagkyndig bistand i klagesagen udført af rådgiver. Hæftelsen skal være reel - det er fastslået i SKM2015.479.HR.

Bevisbyrden for at den godtgørelsesberettigede hæfter for udgifterne til sagkyndig bistand påhviler den godtgørelsesberettigede, medmindre kravet på omkostningsgodtgørelse er overdraget til rådgiver. Det er fastslået i SKM2016.378.LSR

Kravet på omkostningsgodtgørelse er overdraget til rådgiver, R1. Bevisbyrden for, at A reelt hæfter for udgifter til sagkyndig bistand, påhviler derfor R1.

Vi henviser til vores afgørelse af den 6. december 2016 og udtalelse til Skatteankestyrelsen af den 17. januar 2017.

Når vi vurderer om der foreligger reel hæftelse i sagen, tager vi udgangspunkt i aftalegrundlaget. Af aftalegrundlaget fremgår fx opdragsgiver, opdraget, prisoplysninger og betalingsforpligtelsen.
Vi vurderer, at der er en formodning om, at ingen rådgiver yder sagkyndig bistand uden at have aftalt honorering herfor.
Aftalegrundlaget er en af de parametre der ikke senere kan ændres på.
Vi bedømmer det aftalegrundlag der helt konkret er i sagen på det tidspunkt hvor klienten antager rådgiveren.
Vi gør opmærksom på, at der ikke er fremsendt et aftalegrundlag.

Skyldnererklæring af den 29. oktober 2021 underskrevet af A.
Gælden er opgjort til 502.249 kr. A bekræfter at han tidligere har tiltrådt gælden bl.a. ved at underskrive blanketten til omkostningsgodtgørelse.

Vi bemærker, at omkostningsgodtgørelse er en tilskudsordning til udgifter til sagkyndig bistand i klagesager.
Vi vurderer ikke at den grundlæggende betingelse om at der skal være reel hæftelse for den godtgørelsesberettigede til at betale for udgifter til sagkyndig bistand jfr. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, fastslået i SKM2015.479.HR, er opfyldt i denne sag.

·         Vi henviser til "Remedy henvendelse RQH000011380240" hvoraf det fremgår at R1, RevisorX den 18. oktober 2016 skriver (uddrag):
[…]
·         Vi henviser til "Remedy henvendelse RQH000011380240" hvoraf det fremgår at R1, RevisorX den 31. oktober 2016 skriver (uddrag):
[…]
·         Vi henviser til mail vedr. Remedy henvendelse RQH000011380240" af den november 2016:
[…]

Vores bemærkninger:
Omkostningsgodtgørelse er en tilskudsordning jfr. reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 19. Hvis betingelserne ikke er opfyldt har vi ikke lovhjemmel til udbetaling.

I denne sag er der ikke fremsendt udarbejdede sagsakter af nogen art. Det fremgår af specifikationerne at der er ydet sagkyndig bistand både til straffesagen og til klagesagen. Der er ikke fremsendt et aftalegrundlag.

·         Der er ikke fremsendt aftalegrundlag
·         Udskrivning af en faktura/regning til A er ikke dokumentation for at han hverken har indgået en aftale om sagkyndig bistand eller hæfter for betalingen herfor
·         Der er ikke fremsendt udarbejdede sagsakter af nogen art
·         Det fremgår af specifikationerne at der er ydet sagkyndig bistand både til straffesagen og til klagesagen
·         Skyldnererklæring dokumenterer ikke at der er reel hæftelse for betaling af udgifter til sagkyndig bistand i en klagesag jfr. reglerne i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

Betingelserne i skatteforvaltningslovens kapitel 19 er dermed ikke opfyldt og der er ikke lovhjemmel til udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

R1 har ikke løftet bevisbyrden for, at A reelt hæfter for udgifter til sagkyndig bistand jfr. skatteforvaltningslovens § 52, stk.1.

Skattestyrelsen bemærker, at vi finder at sager om omkostningsgodtgørelse skal afgøres alene jfr. reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 19.

Dette da vi ikke finder at andre regler fx i form af "det obligationsretlige princip", udlæg ved fogedretten", "skyldnererklæringer" eller lignende har betydning for den grundlæggende betingelse om at der skal være reel hæftelse for udgifter til sagkyndig bistand.

Den "erklæring" der er fremsendt af den 4. november 2021, fremstår som en art "sagsforløb." Vi vurderer ikke, at erklæringen har bevismæssig værdi i forhold til om vi kan udbetale omkostningsgodtgørelse jfr. reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 19.

[…]"

Skattestyrelsen har den 24. april 2022 fremsendt følgende supplerende udtalelse:

"[…]

Skatteankestyrelsen har i brev af den 25. marts 2022 fremsendt anmodning om en supplerende udtalelse i anledning af yderligere materiale indsendt af klagers repræsentant.

Det yderligere materiale omfatter bl.a. en dom af 1. december 2021 fra fogedretten ved [Byretten].

[…]

Skattestyrelsen indstiller fortsat, at afgørelsen stadfæstes.

I denne sag er der ikke indsendt honoraraftale. Der anses fortsat ikke dokumenteret, at A reelt har været forpligtet til at betale de udstedte fakturaer, hvilket også underbygges af oplysningerne om As konkurs samt at bistandsyder har taget tabsfradrag.

Der er ikke fremsendt udarbejdede sagsakter og det fremgår, at der er ydet sagkyndig bistand både til straffesagen og til klagesagen.

A indsendte den 26. oktober 2016 en erklæring, dateret 17. oktober 2016 om, at han har modtaget de tre fakturaer, men ikke har betalt det skyldige beløb.
Der var efter det oplyste heller ikke aftalt betaling, selvom det af fakturaerne af 23. oktober 2014. 20. april 2015 og 23. juni 2016 fremgik, at betaling skulle ske inden 7 dage.

I mail af 1. november 2016 afviser bistandsyder RevisorX at indsende yderligere dokumentation og han foreslår, at SKAT afsiger en kendelse på det foreliggende grundlag.

Da As rådgiver ikke havde dokumenteret, at udgifterne var godtgørelsesberettigede og der var tvivl om As hæftelse for udgiften til sagkyndig bistand, gav SKAT afslag på udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, har vi ikke lovhjemmel til udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

Omkostningsgodtgørelse er en tilskudsordning jfr. reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 19. Skattestyrelsens Juridiske Vejledning, 2022-1, A.A.13.4 Godtgørelsesberettigede udgifter (uddrag):

"Skal betale eller har betalt
Det er en forudsætning for at opnå omkostningsgodtgørelse, at den godtgørelsesberettigede hæfter for de udgifter, der søges godtgjort. Det fremgår af SFL § 52, stk. 1, og § 54, jf. "skal betale eller har betalt". 

Der skal være tale om reel hæftelse, både i henhold til fakturaen men også i henhold til aftalen mellem den godtgørelsesberettigede og den sagkyndige. 

Den godtgørelsesberettigede har bevisbyrden for at opfylde betingelserne for godtgørelse, herunder hæfte for udgifterne til den sagkyndige mv.
Se SKM2019.169.BR, SKM2019.320.BR, SKM2020.153.BR og SKM2021.159.BR. 

Hvis kravet er overdraget til den sagkyndige, påhviler bevisbyrden også den sagkyndige. Se SKM2016.378.LSR. 

Fakturaen fra den sagkyndige skal være udarbejdet på grundlag af sædvanlig fakturering og skal være stilet til den godtgørelsesberettigede. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 2051 af 15. november 2021, § 5, stk. 1."

Det følger af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, at der kun ydes omkostningsgodtgørelse for de udgifter, som en person ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v., jf. SKM2015.479.HR. Bevisbyrden for, at der foreligger hæftelse, påhviler den godtgørelsesberettigede.

I øvrigt henvises til vores afgørelse af den 6. december 2016 samt udtalelser af den 17. januar 2017 og den 1. december 2021 til Skatteankestyrelsen.

[…]"

Skattestyrelsen har den 19. april 2023 fremsendt følgende udtalelse til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse:

"[…]

Skatteankestyrelsen har den 15. marts 2023 anmodet Skattestyrelsen om en udtalelse vedrørende Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse i sagen.

Det fremgår af Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse, at der alene har foreligget en mundtlig aftale om sagkyndig bistand mellem klager og repræsentanten. Ifølge aftalen skulle udgiften til repræsentanten dækkes ved ansøgning om omkostningsgodtgørelse, og den resterende del af udgifterne skulle anmeldes i konkursboet. Det fremgår endvidere, at klager kunne vente med at betale, indtil skattesagen var endeligt afgjort.

Ifølge indstillingen anser Skatteankestyrelsen aftalen for at have karakter af en subsidiær hæftelse, da klager kun ville blive forpligtet til at betale udgifterne til sagkyndig bistand, hvis udgifterne ikke blev dækket af omkostningsgodtgørelse og/eller af klagers konkursbo.
Det fremgår af indstillingen, at en subsidiær hæftelse ikke opfylder betingelsen i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, om at klager "skal betale eller har betalt" udgifterne til repræsentanten, hvorved betingelsen om hæftelse ikke er opfyldt.

Der henvises i indstillingen til Højesterets dom af 1. december 2022 (offentliggjort som SKM2022.609.HR). Dommen stadfæstede, at en efterfølgende erklæring om hæftelse i tilfælde af konkurs ikke kunne godtgøre, at boligselskabet havde påtaget sig at hæfte for udgifterne til advokatbistand. Erklæringen var udtryk for en subsidiær hæftelse, og derfor var betingelsen om hæftelse efter skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1 ikke opfyldt.

I den foreliggende sag foreligger der alene oplysninger om en mundtlig aftale mellem repræsentanten og klager.

Klageren oplyste den 17. oktober 2016 på et skema fremsendt af SKAT i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om omkostningsgodtgørelse, at han ikke havde betalt fakturaerne fra repræsentanten, at han ikke havde en aftale med repræsentanten om betaling af honoraret for klagesagen, samt at der ikke var aftalt et maksimum for honoraret. Klager var ifølge forklaringerne i klagen allerede under konkursbehandling da aftalen om bistand blev indgået.

Klagers erklæring fra 17. oktober 2016 om, at han ikke havde en aftale med repræsentanten om betaling af honoraret, giver efter Skattestyrelsens opfattelse anledning til tvivl om, hvorvidt det har været hensigten, at klager selv skulle betale en del af udgifterne til klagesagen.

Følgende fremgår af indstillingen:
"Landsskatteretten finder dog, at bevisbyrden for, at klageren er forpligtet til at betale de omhandlede udgifter, må anses for at være løftet, da det er oplyst, at repræsentantens krav ikke kan anmeldes i konkursboet, og da klageren i [Byretten] har erkendt at skylde de omhandlede udgifter."

Skattestyrelsen er ikke enig i denne del af indstillingen.

Ansøgningerne om omkostningsgodtgørelse blev indsendt den 28. oktober 2014, den 19. maj 2015 og den 23. juni 2016.

Ansøger skal hæfte direkte og umiddelbart for de udgifter, der søges godtgjort.

Det er på ansøgningstidspunktet, der skal foreligge hæftelse i et omfang, der opfylder betingelserne i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1. Efterfølgende aftaler kan ikke "reparere" på, at der på ansøgningstidspunktet ikke forelå hæftelse i det omfang, der kræves i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

Der blev udarbejdet en erklæring om hæftelse i form af en skyldnererklæring af 29. oktober 2021, som klager underskrev. Erklæringen dannede efterfølgende grundlag for en sag i fogedretten den 1. december 2021, hvor klager erklærede sig ude af stand til at betale.
Erklæringen er således underskrevet over 4 år efter repræsentanten udarbejdede den sidste faktura vedrørende klagesagen. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at erklæringen og den efterfølgende kendelse fra fogedretten ikke beviser, at der har foreligget reel hæftelse fra det tidspunkt, hvor repræsentanten ifølge det oplyste indledte samarbejdet med klageren, eller på tidspunktet for ansøgning om omkostningsgodtgørelse. Tværtimod erklærede klager den 17. oktober 2016, at han ikke havde en aftale med repræsentanten om betaling af udgifterne til klagesagen.

Skatteankestyrelsen har begrundet denne del af indstillingen om at man har løftet bevisbyrden for, at klageren er forpligtet til at betale de omhandlede udgifter, med at det ikke er muligt for repræsentanten at anmelde kravet i konkursboet.

Skattestyrelsen skal gøre opmærksom på, at repræsentanten har haft mulighed for at anmelde sit krav i konkursboet. Konkursboet blev afsluttet den 29. august 2017. Repræsentantens sidste faktura er dateret den 23. juni 2016. Det har således rent tidsmæssigt været muligt for repræsentanten at anmelde sit krav vedrørende de 3 fakturaer.

Ifølge aftalen skulle kravet anmeldes i konkursboet. Repræsentanten har i strid med aftalen valgt ikke at anmelde kravet. Dette kan efter Skattestyrelsens opfattelse ikke tillægges vægt ved afgørelse af sagen. Der er tale om forhold, der opstår efterfølgende set i forhold til ansøgningerne om omkostningsgodtgørelse, og som strider imod den refererede mundtlige aftale. Skatteankestyrelsen bør ved sin afgørelse ikke lægge vægt på, at repræsentanten valgte ikke at anmelde kravet i konkursboet, da man dermed lægger en senere, ændret aftale til grund for afgørelsen.

Det ændrer samtidigt ikke ved, at den refererede aftale indebar en subsidiær hæftelse, der ikke opfylder betingelsen om "skal betale eller har betalt" i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1. At der efterfølgende er udarbejdet en skyldnererklæring, indhentet en kendelse fra fogedretten, eller det at repræsentanten har undladt at anmelde kravet i konkursboet, ændrer ikke ved indholdet af den aftale, der ifølge det oplyste forelå mellem repræsentanten og klager på det tidspunkt, der blev indsendt ansøgninger om omkostningsgodtgørelse.

Vi henviser igen til SKM2022.609.HR, hvor retten ikke godkendte at boligselskabet ved den efterfølgende erklæring havde påtaget sig en reel forpligtelse til at betale eller hæfte for udgifter i sagen, udover hvad der fremgik af den oprindelige aftale.

[…]"

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren er berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ydet af repræsentanten i forbindelse med klagesagen ved Landsskatteretten.

Til støtte herfor har repræsentanten anført følgende:

"[…]

SKAT har nægtet omkostningsgodtgørelse med to begrundelser. A har ikke været retlig forpligtiget til at betale udgifterne. Udgifterne vedrører skatte-straffesagen.

Processuelle bemærkninger:
SKAT har ikke fremsendt forslag til afgørelse, men kun en afgørelse, hvilket jeg finder tankevækkende.

Honoraraftalen:
Da A henvendte sig til R1 ApS, var han tager under personlig konkurs af Skatteministeriets advokat, Adv2.

Det blev derfor aftalt, at A kunne vente med at betale indtil skattesagen var endelig overstået. Men ellers er sagen kørt efter helt efter almindelige faktureringsprincipper for hovedaktionærer (erhvervsdrivende).

Der er under sagen fremsendt 3 stk. faktura, og A har skriftligt godkende disse faktura 2 gange. Først ved underskrivelsen af blanketten til omkostningsgodtgørelse - og efterfølgende ved at underskrive den særlige blanket SKAT har fremsendt.

SKAT henviser til SKM2016.378 LSR, hvilket ikke forekommer intuitivt forståeligt. I den pågældende sag havde skatteyderen meddelt, at hun kun skulle betale 1.000 kr., og den sagkyndige have ikke gjort noget for at gendrive denne påstand.

Straffesagen contra den civile sag:

Da A henvendte sig til R1 ApS havde Skatteankenævnet afsagt en kendelse, der var påklaget til Landsskatteretten med anmodning om berostillese fordi der eksisterede en Byrets-straffesag omkring det samme skattespørgsmål.

Byretssagen blev afsagt den 22. februar 2013 og A tabte skattespørgsmålet i straffesagen. Dommen blev fremsendt til Landsskatteretten, der i brev af 14. marts 2013 meddelte, at man nu ville ophæve berostillesen.

Ligeledes opfordrede Landsskatteretten A til at fremkomme med sine bemærkninger omkring skattestraffesagen til Landsskatteretten.

Det var på dette tidspunkt, at A ønskede nye rådgiver på sagen, og han valgte R1 ApS (RevisorX) og R2 (navn udeladt).

R1 ApS og R2 udarbejde den 4. september 2014 et fælles processkrift til Landsskatteretten.

Den 17. september 2014 meddeler Landsskatteretten, at sagen igen skal berostillese idet Byretssagen var påklaget til [Landsretten].

En beslutning, der bliver påklage den 26. september 2014. Den 30. oktober 2014 træffer Landsskatteretten en endelig beslutning om, at sagen skal afvente [Landsretten].

De processkrifter, der er udarbejde i den civile sag bliver herefter fremsendt til advokat (navn udeladt) til brug for Skattestraffesagen.

Det er selvindlysende, at materialet i skattestraffesagen, der er relevant for det civile skattespørgsmål, er gennemgået. Vi mener derfor SKATs betragtninger beror på misforståelser.

Det skal som et kuriosum bemærkes, at R2 har fået sit vederlag uden problemer, hvor honoraraftalen var nøjagtig den samme.

[…]"

Klagerens repræsentant har den 23. januar 2017 fremsendt følgende bemærkninger til SKATs udtalelse:

" […]

Påstanden om, at arbejdet vedrører straffesagen er rent nonsens. Og jeg vil gerne igen påpege, at der har været to rådgiver på sagen - og nummer to rådgiver har fået sit vederlag uden problemer.

Det er jo meningsløst med en sådan forskelsbehandling. Jeg vil nu kontakte Ombudsmanden vedrørende dette punkt.

[…]"

Der har været afholdt et møde mellem klageren, klagerens repræsentant og Skatteankestyrelsen den 6. oktober 2021. Repræsentanten gennemgik på mødet påstande og anbringender i overensstemmelse med de i sagen fremlagte skriftlige indlæg. Repræsentanten anførte blandt andet, at alle processkrifter til Landsskatteretten var udarbejdet forud for, at Landsskatteretten satte sagen i bero på straffesagens behandling. Endvidere anførte repræsentanten, at når han indgik aftaler med erhvervsdrivende, var disse udarbejdet på mundtlig basis, og faktureringen skete på timebasis.

Klageren anførte på mødet, at han havde haft møder med flere forskellige skatterådgivere, inden han valgte at antage repræsentanten. Klageren anførte endvidere, at han havde haft et ønske om, at udgifterne til den sagkyndige bistand ikke blev for høje i tilfælde af, at sagen blev tabt, da klageren i så fald skulle betale den del af honoraret, som ikke blev dækket af omkostningsgodtgørelse.

Klagerens repræsentant har den 6. december 2021 fremsendt følgende supplerende klage:

"[…]

Jeg skal hermed kommentere Skattestyrelsens udtalelse af 1. december 2021.

Indledningsvist vil jeg påpege, at [Byretten] (FS […]/2021) den 1. december 2021 har meddelt, at A skylder R5 ApS (tidligere navn R1 ApS) 504.349 kr., der sammensætter sig således:

Tekst

Beløb

Faktura A23102014

372.343

Faktura A20042015

91.406

Faktura A23062016

37.500

Gebyr fogedretten

750

50 % Salær

1.350

Samlet

503.349

Det er nu ved dom slået fast, at A skylder beløbet. Det er også slået fast, at A ikke har nogen midler.

R1 ApS har udarbejdet fælles processkrifter med advokat (navn udeladt) fra R2 - og han har modtaget 100 % omkostningsgodtgørelse uden problemer. Som minimum bør Skattestyrelsen forklare denne forskelsbehandling.

Den civile skattesag og skattestraffesagen er den samme sag - hvorfor noget af fakta-materialet i skattestraffesagen også er læst med henblik på den civile skattesag, hvilket ikke kan diskvalificere.

Det er advokat (navn udeladt), der suverænt har kørt straffesagen. Der er ikke tale om, at (navn udeladt) har hyret R1 ApS til at udarbejde noget til brug for straffesagen.

A har heller ikke hyret R1 ApS til straffesagen.

Af skatteforvaltningsloven § 55, stk. 1, nr. 1 fremgår, at der ydes omkostningsgodtgørelse " I en sag, hvor et skatteankenævn eller Landsskatteretten kan træffe afgørelse ved påklage"

Det har utvivlsomt været en sag, hvor Landsskatteretten kunne træffe afgørelse ved påklage. At der tillige verserer en skatte-straffesag ved domstolene, sideløbende med LSR-sagen, der skal tage stilling til det samme civilretlige skattespørgsmål som Landsskatteretten skal tage stilling, hvorfor arbejdet bliver relevant for begge klageinstanser, kan ikke bevirke en reduktion af omkostningsgodtgørelsen.

Det forhold, at der er en skattestraffesag, medfører ikke noget mer-arbejde i relation til den civile skattesag i Landsskatteretten. Dog kan straffesagen indeholde en ekstrakt og materialesamling, der kan være af interesse for den civile skattesag i Landsskatteretten.

Men det afgørende må alene være, om arbejdet relaterer sig til en skattesag, hvor Landsskatteretten kan træffe afgørelse ved påklage.

Af skatteforvaltningsloven § 55 stk. 4 skrives:

"Godtgørelse ydes endvidere ved domstolsprøvelse af sager, som er godtgørelsesberettigede efter stk. 1, nr. 1-4"

Der må således også være omkostningsgodtgørelse for arbejdet i skattesager, der verserer ved domstolene, hvis domstolen skal tage stilling til om SKAT afgørelse er materielretlig korrekt.

Hvis domstolen ikke skal tage stilling til om SKAT afgørelse er materielretlig korrekt, fordi dette spørgsmål allerede er endelige afgjort ved en ren civil skattesag, kan der ikke ydes omkostningsgodtgørelse.

Men dette er ikke tilfældet i nærværende sag.

[…]"

Klagerens repræsentant har den 23. marts 2022 fremsendt følgende kommentarer til sagen:

"[…]

Jeg skal hermed kommentere Skatteankestyrelsens brev af 22. marts 2022. Skal endvidere anmode om retsmøde i sagen.

A var allerede under konkursbehandling da skattesagen startede i 2014 - og det var SKAT, der erklærede A konkurs. Kammeradvokaten var kurator.

[…]"

Klagerens repræsentant har den 10. maj 2023 fremsendt følgende bemærkninger til Skattestyrelsens udtalelse og til Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse:

"[…]

Jeg skal hermed kommentere kontorindstilling af 19. april 2023

[…]

Formelt: 

Det fremgår af forvaltningsloven § 19, stk. 1, at skattemyndighederne skal fortage partshøring, hvis særlige fakta indgår i sagen - eller der skal foretages et fakta-skøn.

Officialprincippet indebærer også, at der ofte skal foretages partshøring.

Skattestyrelsens fakta-antagelse om, at alt arbejdet vedrører straffesagen, og ikke skattesagen i Landsskatteretten, skulle derfor være partshørt - og som minimum nærmere begrundet.

Det reelle: 

Skriftlig aftale:

Skatteankestyrelsen skriver, at der ikke er indgået en skriftlig aftale. Dette er ikke 100% korrekt. Der er udarbejdet et tiltrædelsesbrev/vindervurdering, der er tiltrådt, jf. bilag A.

Her indgår timepris plus forventet tidsforbrug.

Sekundær hæftelse:

Skatteankestyrelsen skriver:

"Klagerens hæftelse ifølge den mundtlige aftale ses at have karakter af at være en subsidiær hæftelse, da klageren kun kunne blive forpligtet til at betale de omhandlede udgifter til sagkyndig bistand, såfremt udgifterne ikke blev dækket af omkostningsgodtgørelse og/eller af konkursboet." 

Den person, der hæfter for regningen, er den person, man kan slæbe i fogedretten, hvis betalingen udebliver, hvilket er A - og igen andre.

Der kan også henvises til SKM2022.609.HR. I den pågældende sag konkluderede Højesteret, at [rådgivningsfirmaet] hæftede primært for advokatregningerne og klienten sekundært, hvorfor klienten ikke kunne få omkostningsgodtgørelse.

En sekundær hæftelse kræver således, at der er 2 parter der hæfter. I nærværende sag har vi kun 1 part - nemlig A.

Selvom det offentlige giver tilskud til regningen (omkostningsgodtgørelse) hæfter det offentlige ikke for regningen, hvorfor As hæftelse ikke er sekundær.

Konkursboet efter A hæfter heller ikke, da regningen er opstået efter fristdagen i konkursboet (fristdag d. 15. august 2012) - og derudover er der identifikation mellem konkursboet og A.

Straffesagen versus den civile sag.

SKAT havde forhøjet A med 13,7 mio.kr. (maskeret udbytte) - og forhøjelsen på de 13,7 mio.kr. afledte tillige en skattestraffesag mod A.

Da R1 ApS indtræder i sagen, er der kendelse fra Skatteankenævnet, der siger, at A skal beskattes med 13,7 mio. kr. og en Byretsstraffedom, der siger det samme.

A påklage kendelsen til Landsskatterettens og Byretsafgørelsen til [Landsretten].

Aftalen gik ud på, at R1 (primær rådgiver), i samarbejde med advokat Adv3 (sekundær rådgiver), skulle føre klagesagen i Landsskatteretten.

Den civile skattesag i Landsskatteretten og skattestraffesagen behandler således det samme materielretlige skattepligtsspørgsmål.

Det var aftalen mellem anklagemyndigheden, A, As advokater og Landsskatteretten, at sagen i Landsskatteretten skulle køre først.

Der var anmodet om aktindsigt i sagen - og den 4. april 2014 fremsender Skatteankestyrelsen 378 sider aktindsigt, hvori skattestraffesagen, plus de tilhørende bilag mv. i straffesagen, indgår.

Det er derfor naturligt, at den fremsendte aktindsigt fra Skatteankestyrelsen gennemgås selvom en del omhandler skattestraffesagen.

R1 bad endvidere A om at fremsende relevante afsnit fra ekstrakten og materialesamlingen, der omhandler den skattemæssige behandling af de 13,7 mio.kr. A fremsender R3-rapporten og faneblad 15 (indeholder de dokumenter, der bruges til at belyse skattepligtsspørgsmålet for de 13,7 mio.kr.).

At man finder de relevante bilag via straffesagen, kan ikke diskvalificere i relation til omkostningsgodtgørelse.

Det afgørende er alene om arbejdet er udført til brug for Landsskatteretten. Da det var aftalt, at Landsskatteretten skulle behandle skattepligtsspørgsmålet før Landsretten, vedrører arbejdet utvivlsomt Landsskatteretten.

Som et kuriosum bør fremhæves, at nr. 2 rådgiver - advokat Adv3 - har fået sin omkostningsgodtgørelse uden problemer - selvom han i sin tidsregistrering har samme reference til skattestraffesagen.

F.eks. skriver han:

"Diverse korrespondance med As forsvarer vedrørende sagens forbindelse til straffesagen samt tilladelse til fremlæggelse af bilag fra straffesag i den civile sag"

Og videre:

"Gennemgang af aktindsigt ca. 380 sider med henblik på udfindelse af relevante bilag til skattesagen".

Her at bemærke, at aktindsigten omhandler straffesagen. Det må naturligvis være berettiget at gennemgå straffesagen med henblik på at finde bilag, der kan bruges i den civile skattesag i Landsskatteretten.

[…]"

Retsmøde
Klagerens repræsentant fastholdt påstanden om, at klageren hæfter for udgiften til repræsentantens bistand, og at klageren dermed er berettiget til omkostningsgodtgørelse. Repræsentanten gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg.

Skattestyrelsen indstillede til, at den påklagede afgørelse stadfæstes. Skattestyrelsen henviste til ordlyden af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, til praksis og til de i sagen foreliggende oplysninger om aftalegrundlaget. På den baggrund anførte Skattestyrelsen, at der ikke foreligger en reel hæftelse, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1. 

Landsskatterettens afgørelse
Klagerens repræsentant har udstedt tre fakturaer til klageren på i alt 501.249 kr. for rådgiverbistand i perioden 4. februar 2014 til 27. april 2016 i forbindelse med klagesagen for Landsskatteretten. SKAT udbetalte i 2014 og 2015 godtgørelse med 50 %, eller 231.874,50 kr., af udgifterne ifølge to af fakturaerne.

Landsskatteretten skal tage stilling til, om klageren har ret til at få godtgjort de resterende udgifter, 269.374,50 kr., eller om klageren slet ikke er berettiget til godtgørelse, fordi han ikke hæfter for nogen af udgifterne til rådgiverbistand, og derfor skal tilbagebetale det allerede udbetalte beløb på 231.874,50 kr.

Retsgrundlaget
Skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, har følgende ordlyd:

"[…]

Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 54 i de sager, der er nævnt i § 55. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

[…]"

Det er en betingelse for godtgørelse efter § 52, stk. 1, at den skattepligtige ud fra aftalegrundlaget hæfter for udgifterne til rådgiverbistand, og det er den skattepligtige, der skal godtgøre denne hæftelse, jf. Højesterets domme af 30. juni 2015 og 1. december 2022, offentliggjort som henholdsvis SKM2015.479.HR og SKM2022.609.HR.

Landsskatterettens bemærkninger
Det følger af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, at den skattepligtige fra det offentlige er berettiget til godtgørelse af udgifter til rådgiverbistand uanset sagens udfald, dog således at godtgørelsen alene udgør 50 % af udgifterne, når den skattepligtige ikke får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Den skattepligtige kan overdrage sit krav på godtgørelse til den sagkyndige, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 8, 2. pkt.

Klageren blev taget under konkursbehandling ved dekret af 19. december 2012.

I brev af 5. februar 2014 skrev klagerens repræsentant til klageren:

"[…]

Vedr. Vindervurdering og honoraraftale: 

[…] Jeg vil godt påtage mig at føre skattesagen i Landsskatteretten efter almindelige timetakst og medgået tid - altså ikke no cure no pay.

[…]

Jeg er indforstået med, at du er under personlig konkurs, og derfor næppe kan betale den andel af regningen, hvis skattesagen tabes. Men da jeg vurderer vinderchancerne som gode, vil jeg godt påtage mig risikoen.

Vindes skattesagen får du et tilskud fra det offentlige (omkostningsgodtgørelse), der 100 % dækker min regning.

[…]"

På daværende tidspunkt, hvor klageren var erklæret konkurs, påtog repræsentanten sig således - uden nogen form for sikkerhed for rådgiverhonoraret fra klageren - at yde bistand til klageren under hans skattesag for Landsskatteretten efter en timetakst på 2.500 kr. plus moms og medgået tid, som repræsentanten forventede ville udgøre 50-100 timer, det vil sige et forventet rådgiverhonorar inkl. moms på 156.250 kr. - 312.500 kr. I samme forbindelse tilkendegav repræsentanten over for klageren, at han som følge af klagerens konkurs var indforstået med, at klageren næppe kunne betale for bistanden.

Under disse omstændigheder har repræsentanten i 2014, 2015 og 2016 faktureret klageren for sagkyndig bistand for i alt godt en halv million kr., som klageren hverken helt eller delvist har betalt, og som der er ansøgt om omkostningsgodtgørelse for.

I brevet af 5. februar 2014 skrev repræsentanten som anført, at klageren næppe kan betale "den" andel af regningen, hvis skattesagen tabes.

Efter en samlet vurdering af det anførte finder Landsskatteretten, at repræsentanten fra starten har været indforstået med, og klageren har været klar over, at repræsentanten alene ville opnå dækning for 50 % af rådgiverhonoraret gennem omkostningsgodtgørelse fra det offentlige, medmindre Landsskatteretten gav klageren fuldt medhold eller medhold i overvejende grad således, at rådgiverhonoraret kunne godtgøres med 100 %.

Derfor er Landsskatteretten enig med Skattestyrelsen i, at det ikke er godtgjort, at klageren i henhold til skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, hæfter for de omhandlede udgifter til rådgiverbistand.

Det, som klageren i øvrigt har anført og henvist til, kan ikke føre til et andet resultat.

SKAT var ikke forpligtiget til at udsende en agterskrivelse, forinden afgørelsen blev truffet, idet afgørelsen ikke vedrører ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat i henhold til skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, ligesom SKAT ikke var forpligtet til at udarbejde og udsende sagsfremstillingen, inden afgørelsen blev truffet, jf. skatteforvaltningslovens § 19, stk. 5, nr. 4.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKAT’s afgørelse.