Dato for udgivelse
14 nov 2023 12:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 aug 2023 14:53
SKM-nummer
SKM2023.541.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
4. afdeling S-2028-23
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Forsvarersalær, straffesag, størrelse
Resumé

I en administrativ straffesag vedtog T et bødeforelæg på 45.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens §§ 82 og 83. T havde fået beskikket en forsvarer.

Byretten tilkendte T’s forsvarer 35.750 kr. med tillæg af moms i salær.

Skattestyrelsen kærede salærafgørelsen med påstand om, at salæret nedsattes, idet den beskikkede forsvarers timeopgørelse med et timeforbrug på 19 timer, var meget højt og væsentligt højere, end hvad der sås i lignende skattestraffesager. Arbejdet, der havde været forbundet med straffesagen, havde været begrænset til at forklare klienten om straffesagen, at gennemgå afgørelsen med klienten, at være bisidder ved et møde på 35 minutter i Skattestyrelsen, og at gennemgå og fremsende klientens afgørelse til Skattestyrelsen i forbindelse med straffesagen. Skattestyrelsen havde ikke og kunne heller ikke give advokaten tilsagn om, at beskikkelse også omfattede den underliggende kontrolsag. Der var desuden ikke truffet afgørelse om tillæg af transporttid, og der var også anmodet om salær for ekspeditioner af rent administrativ karakter.

Den beskikkede forsvarer påstod stadfæstelse.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering af sagens karakter og omfang, at et tidsforbrug på 19 timer oversteg, hvad en beskikket forsvarer med rimelighed har kunnet forvente at få honoreret af det offentlige. Herefter og under hensyn til, at den beskikkede forsvarer efter retsplejelovens § 741, stk. 1, 2. pkt., alene kan godtgøres rejseudgifter svarende til, hvad en lokal advokat med kontor i den retskreds, hvor T var bosiddende, kunne godtgøres for møder udenfor retskredsen, nedsatte landsretten salæret til 18.000 kr. med tillæg af moms.

Reference(r)

Lov om forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag § 4, jf. retsplejelovens § 741, stk. 1, 2. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.C.3.3.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.C.3.3.7

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T cpr-nummer (red.fjernet.cpr.nr.)

Byrettens afgørelse

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 10. juli 2023 fra Skattestyrelsen. 

Retten fastsatte salær på 35.750 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat LM. Salæret betales af sigtede. 

Sagen sluttet.

Retten hævet.

Østre Landsrets afgørelse

Skattestyrelsen påkærer salærtilkendelse i sagen              

T

(cpr.nr. (red.fjernet.cpr.nr.))

(advokat LM, besk.)

Der fremlagdes udskrift af retsbogen af 10. juli 2023 fra Retten i Glostrup, kæreskrift af 14. juli 2023 fra Skattestyrelsen, rettens fremsendelsesbrev af 17. juli 2023 samt kæresvarskrift af 19. juli 2023 fra den beskikkede forsvarer, advokat LM. 

Skattestyrelsen har kæret Retten i Glostrups beslutning af 10. juli 2023 om salærtilkendelse, hvorved den beskikkede forsvarer, advokat LM, er tillagt et salær på 35.750 kr. med tillæg af moms, og har nedlagt påstand om, at salæret til den beskikkede forsvarer nedsættes.

Advokat LM har påstået stadfæstelse. 

Skattestyrelsen har til støtte for påstanden om nedsættelse af salæret anført bl.a., at salæret, som er fastsat ud fra den beskikkede forsvarers timeopgørelse med et timeforbrug på 19 timer, er meget højt og væsentligt højere, end hvad der ses i lignende skattestraffesager, hvor et tidsforbrug på 7-10 timer er det mest jævnligt forekommende. Skattestyrelsen arbejder ud fra en funktionsadskillelse, således at kontrolenhederne i de enkelte fagområder forestår den egentlige kontrol- og sagsbehandling, mens vurderingen af straf foretages af fagområdet Jura i straffesagsenheden. Det arbejde, der har været forbundet med straffesagen, har været begrænset til at forklare klienten om straffesagen, at gennemgå afgørelsen med klienten, at være bisidder ved et møde på 35 minutter i Skattestyrelsen og at gennemgå og fremsende klientens opgørelse til Skattestyrelsen i forbindelse med straffesagen. Skattestyrelsen har ikke og kan heller ikke give advokaten tilsagn om, at beskikkelse også omfatter den underliggende kontrolsag. Der er desuden ikke truffet afgørelse om tillæg af transporttid, jf. herved retsplejelovens § 741, stk. 1, 2. pkt., jf. § 334, stk. 3, og er der er også anmodet om salær for ekspeditioner af rent administrativ karakter. 

Advokat LM har til støtte for påstanden om stadfæstelse anført bl.a., at Skattestyrelsen i sin indsigelse mod salæret undlader at inddrage sagens forløb, herunder at styrelsen ad flere omgange sigtede skatteyderen for yderligere forhold. Det var derfor nødvendigt at forberede og drøfte sagen flere gange, hvilket i sig selv har medført et mertidsforbrug på 5 timer. Skattestyrelsen frafaldt desuden i den endelige afgørelse sigtelserne for overtrædelse af momslovens § 81 og af skattekontrolloven for så vidt angår indkomståret 2017, ligesom der skete en nedjustering af skatteansættelserne for 2018 og 2019 svarende til mere end 50 %. Der er i salærindstillingen medtaget anvendt tid til at gennemgå de underliggende kontrolsager, hvilket imidlertid var nødvendigt, da disse danner grundlag for sigtelserne. Det anvendte timeforbrug står således ikke i væsentligt misforhold til det med sagen forbundne arbejde og det opnåede resultat, ligesom arbejdet alene er knyttet til skattestraffesagen. 

Byretten har ved sagens fremlæggelse ikke haft nogen bemærkninger til kæren.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes

k e n d e l s e:

Advokat LM er den 8. marts 2023 beskikket som forsvarer for T i en administrativ skattestraffesag. T vedtog den 2. juli 2023 et bødeforlæg på 45.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens §§ 82 og 83.

Salæret til den beskikkede forsvarer under sagens strafferetlige behandling ved skattemyndighederne fastsættes efter landsretternes vejledende takster for salær til forsvarere i straffesager i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom, jf. herved § 4 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftssag. Der kan gives salær for tidsforbrug, der med rimelighed har været anvendt til straffesagens behandling. 

Landsretten finder efter en samlet vurdering af sagens karakter og omfang, at et tidsforbrug på 19 timer overstiger, hvad en beskikket forsvarer med rimelighed har kunnet forvente at få honoreret af det offentlige. Herefter og under hensyn til, at den beskikkede forsvarer efter retsplejelovens § 741, stk. 1, 2. pkt., alene kan godtgøres rejseudgifter svarende til, hvad en lokal advokat med kontor i Y1-by retskreds, hvor T var bosiddende, kunne godtgøres for møder uden for retskredsen, findes salæret passende at kunne fastsættes til 18.000 kr. med tillæg af moms. 

T h i  b e s t e m m e s:

Byrettens afgørelse ændres således, at salæret til advokat LM nedsættes til 18.000 kr. med tillæg af moms.

Sagen sluttet.