Dato for udgivelse
28 sep 2023 14:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 maj 2020 10:23
SKM-nummer
SKM2023.466.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
1. afdeling S-2105-19
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, tobaksafgift, chauffør, forsøg
Resumé

T var tiltalt for 2 forhold af overtrædelse af afgiftslovgivningen af særlig grov karakter med forsæt til at unddrage statskassen afgift og 1 forhold af forsøg herpå.

Som forhold 1 ved den 30. november og den 1. december 2018 sammen med en anden i varebil at have afhentet i alt 800.000 uberigtigede cigaretter på ejendom nr. 1. Cigaretterne var indsmuglet af andre fra udlandet og den 29. november 2018 aflæsset på ejendom nr. 1, hvorefter T efter aftale og sammen med en anden, kørte cigaretterne ud til flere aftagere.

Som forhold 2 ved den 15. februar 2019 sammen med en anden i varebil at have afhentet ikke under 2.830.000 uberigtigede cigaretter på ejendom nr. 2. Cigaretterne var indsmuglet af andre fra udlandet og den 15. februar 2019 aflæsset på ejendom nr. 2, hvorefter T sammen med en anden, den anden efter T’s instruks, kørte cigaretterne, i alt ikke under 283 kasser, ud til flere aftagere, ligesom T selv videresolgte nogle af cigaretterne til forskellige aftagere.  

Som forhold 3 ved forud for den 13. marts 2019 at have indgået aftale om sammen med en anden til flere aftagere at videreoverdrage ikke under 3.000.000 uberigtigede cigaretter, ligesom T selv havde indgået aftale om videresalg af nogle af cigaretterne til forskellige aftagere. De 3.000.000 uberigtigede cigaretter havde flere personer organiseret indsmugling af fra udlandet til Danmark, formentlig til ejendom nr. 2, hvilket mislykkedes, idet de udenlandske chauffører under transport af cigaretterne til Danmark blev anholdt i udlandet.

Det offentlige blev herved unddraget i alt 4.358.000 kr. i tobaksafgift og forsøgt unddraget 3.600.000 kr.

T forklarede, at han først blev involveret i at køre med cigaretter i forbindelse med leveringen i februar 2019, og at han ikke kendte noget til kørslen i november og december 2018. T og en anden kørte den 15. februar 2019 op til en rasteplads i hver sin udlejningsbil. Nogle personer hentede udlejningsbilerne på rastepladsen og fyldte dem med cigaretter. Han kørte ud med omkring 86 kasser uberigtigede cigaretter til flere aftagere, og han mente, at han kun kørte én gang. Han havde fået besked om en mulig kørsel i marts 2019, og han fik muligvis besked om, at der kom 300 kasser cigaretter. Han forventede, at han skulle køre med 100 kasser.

Byretten fandt T skyldig i forhold 1 og forhold 2. T’s forklaring tilsidesattes som utroværdig.  Der blev henset til vidneforklaringer og politiets observationer. Der forelå ikke straffri efterfølgende medvirken. T fandtes tillige skyldig i forhold 3. Der blev henset til telefonaflytninger af T’s telefon den 7. marts 2019 herunder telefonsamtaler med de to andre samt den 13. marts 2019 hvor T telefonisk blev informeret om, at leveringen ikke blev til noget, fordi lastbilen var blevet stoppet i udlandet.

T blev idømt 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 3.000.000 kr. Ved strafudmålingen lagde byretten i skærpende retning vægt på mængden af cigaretter og størrelsen af det unddragne beløb og det beløb, der var forsøgt unddraget, at der var tale om flere forhold, og at forholdene var begået i forening med flere andre. I formildende retning lagde byretten vægt på T’s relativt mindre rolle. Retten fandt ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

T ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og straffelovens § 21

Straffelovens § 75, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.3.5.4.5.5

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T (advokat Hans Peter Grønborg)

Byrets afgørelse 

afsagt den 30. september 2019

Rettens nr. 4-2684/2019

Politiets nr. (red.fjernet.politi.nr)

Anklagemyndigheden

mod

T født den (red.fjernet.fødselsdato)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 11. juni 2019 og berigtiget under hovedforhandlingen.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.(3./4)

straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, overtrædelse af afgiftslovgivningen af særligt grov karakter med forsæt til at unddrage statskassen afgift,  ved den 30. november og den 1. december 2018 på ejendommen Y1-adresse, sammen med V1 i varebil at have afhentet i alt 800.000 uberigtigede cigaretter, som forinden af flere personer var blevet indsmuglet fra formentlig Y2-land eller et andet europæisk land og den 29. november 2018 mellem kl. 17.17 og kl. 18.09 aflæsset på ejendommen Y1-adresse, hvorefter han og V1 eller V1 efter aftale med T kørte cigaretterne ud til flere aftagere, hvorved statskassen blev unddraget 962.000 kr.,

2.(5.)

straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, overtrædelse af afgiftslovgivningen af særligt grov karakter med forsæt til at unddrage statskassen afgift, ved den 15. februar 2019 sammen med V1 i varebil at have afhentet i alt ikke under 2.830.000 uberigtigede cigaretter, som forinden af flere personer var blevet indsmuglet fra formentlig Y2-land eller et andet europæisk land og den 15. februar 2019 aflæsset på ejendommen Y3-adresse, hvorefter T og V1, sidstnævnte efter Ts instruks, kørte cigaretterne, i alt ikke under 283 kasser, ud til flere aftagere i Y22-landsdel og på Y17-ø, ligesom T selv videresolgte nogle af cigaretterne til forskellige aftagere, hvorved statskassen blev unddraget 3.396.000 kr.,

3.(6.)

straffelovens § 289, jf. § 21, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, forsøg på overtrædelse af afgiftslovgivningen af særligt grov karakter med forsæt til at unddrage statskassen afgift, ved forud for den 13. marts 2019 at have indgået aftale om sammen med V1 til flere aftagere at videreoverdrage ikke under 3.000.000 uberigtigede cigaretter, ligesom T selv havde indgået aftale om videresalg af nogle af cigaretterne til forskellige aftagere. De 3.000.000 uberigtigede cigaretter havde flere personer organiseret indsmugling af fra Y2-land til Danmark, formentlig til ejendommen Y3-adresse, hvilket mislykkedes, idet de Y2-landske chauffører under transport af cigaretterne til Danmark blev anholdt i Y2-land, hvorved statskassen blev forsøgt unddraget 3.600.000 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og en tillægsbøde på 3.080.000 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af en mobiltelefon af mærket (red.fjernet.mærke) og en pakke (red.fjernet.mærke1) cigaretter uden banderole hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte har i forhold 2 erkendt, at have kørt med 100.000 cigaretter og i forhold 3 at ville have kørt med 100.000 cigaretter, men påstået frifindelse herfor med henvisning til, at der foreligger efterfølgende medvirken.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen blevet afspillet aflytninger af tiltaltes telefon i perioden fra den 7. marts 2019 til den 13. marts 2019, ligesom der er blevet dokumenteret fra politiets observationsrapporter, herunder vedrørende Y1-adresse (forhold 1), Y3-adresse (forhold 2), Y4-by rasteplads, Y5-adresse, Y6-by (forhold 2) og fra politiets ransagningsrapporter, herunder vedrørende Y1-adresse (forhold 1) og Y7-adresse (forhold 1).

Det er endvidere blevet dokumenteret fra rapport af 13. marts 2019 fra de Y2-landske toldmyndigheder (forhold 3).

Der er yderligere blevet dokumenteret fra den forklaring, som vidnet V2 har afgivet til polititrapport den 9. maj 2019.

Tiltalte har forklaret, at han kender V3 fra nogle kræmmermarkeder. Han har også været i byen med V3 nogle gange. Han har besøgt V3 én gang i Y23-by til en øl. Han anser V3 for at være en bekendt. Det er rigtigt, at han har kørt med nogle cigaretter. V3 har ikke noget med det at gøre. Han arbejder ikke for V3. Han kan godt huske, at han mødtes med V3 den 12. marts 2019 i Y8-by Lufthavn. De skulle følges ad til et kræmmermarked. V3 skulle på ferie, og de skulle derfor mødes for at aftale nærmere om dette. V3 sælger nogle ting til ham, som han sælger videre. Det havde ingen sammenhæng med, at der dagen efter skulle ske en levering af cigaretter.

Han kender V4 fra Y9-by ved Y10-by. Han kender V4 igennem en anden kammerat. Han ved bare, hvem V4 er. Det er ca. 10 år siden, han mødte V4 første gang. Han har aldrig været ude på V4 adresse, Y1-adresse, i Ikast. Han kender ikke PM. Han har kun hørt om ham i retten.

Han kender V1. De er barndomsvenner. De er stadig venner og ses meget; ofte én eller to gange om dagen. V1 er syg, og de har meget med hinanden at gøre. Han har også arbejdet sammen med V1. De har mange gange lejet biler sammen for at hente varer, som skulle på auktion. V1 har ofte kørt for ham i den anledning. Det har de gjort i mange år.

Det er rigtigt, at han har kørt med cigaretter. Han mødte nogle mennesker i januar/februar måned i år, hvor han fik af vide, at han kunne tjene lidt penge på at køre med cigaretter. Han mødtes med dem på en rasteplads mellem Y11-by og Y12-by. Han mødtes med to personer. Han kan ikke huske, om det var tilfældigt, at de mødtes. Han mener, at de mødtes forud på en markedsplads, hvor de to personer gik rundt og solgte cigaretter. Det var i slutningen af 2018 eller starten af 2019. De spurgte ham, fordi han snakker med som mange forskellige mennekser på kræmmermarkederne. Han var godt klar over, at det var ulovlige cigaretter. Han kender ikke de to personer, og han fandt aldrig ud af, hvad de hed. Han ved ikke, hvor cigaretterne kom fra. Han har aldrig fået oplyst deres navne.

Han holdt kontakt med de to personer via beskeder på den telefon, som politiet har beslaglagt. Han ved ikke, om telefonen er krypteret. Han fik ikke af vide, hvorfor han skulle bruge netop den telefon. Han brugte kun telefonen til det. Han undrede sig nok lidt over, at han skulle bruge en bestemt telefon. Han fik en besked, når han skulle køre. Han mener, at han fik den første besked den 10. eller 12. februar 2019. Han fik at vide, at der muligvis var noget den 14. eller 15. februar 2019. Han svarede tilbage, at det var okay. Han fik at vide, at han ville få nærmere instrukser, hvis han skulle køre. Al kommunikation foregik på skrift.

Det er rigtigt, at V1 var en del af det. Han ved ikke, hvordan V1 blev en del af det. Han ved ikke, hvorfor V1 lejede bilen i forhold 1 i hans navn. Han vidste ikke, at V1 havde hentet cigaretter i slutningen af november og starten af december 2018. Han har ikke selv lejet bilen. Han ved ikke, om de måske har lavet en fejl hos udlejningsfirmaet. Han ved ikke, om V1 har udgivet sig for at være ham i forbindelse med leje af bilen.

Han blev først involveret i kørsel med cigaretter i forbindelse med leveringen i februar 2019. Han vidste godt, at V1 skulle tage del i leveringen, fordi V1 havde fortalt det. Han ved ikke, hvordan V1 blev en del af det. Han ved ikke, om det var tilfældigt. Han kan ikke huske, om V1 var med på markedet, da han mødte de to personer. V1 fortalte selv, at han skulle være en del af leveringen i februar. Han kan ikke huske, hvornår V1 fortalte det. Han fortalte også selv til V1, at han også skulle være en del af det.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 171, 4. sidste afsnit, har tiltalte forklaret, at hvis der står i rapporten, at han fik V1 medinddraget, og at det var ham, der gav beskederne videre til V1, har han forklaret sådan til politiet. Han ved ikke, hvad han skal sige til denne forklaring. Han kan ikke udelukke, at det forholdt sig sådan i februar 2019. Han husker det ikke.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 171, 2. afsnit, har tiltalte forklaret, at han har forklaret sådan til politiet, hvis det står i rapporten. Han fik via telefonen besked om, at han skulle hente cigaretter. Han fik også besked om, at han skulle leje biler. Han fik ikke besked om, hvor han skulle leje dem. Han har også forklaret til politiet, at han mødtes med manden 4-6 gange. Han ved ikke, hvorfor han mødtes med ham så mange gange, når han kun har været med ved to leveringer. De mødtes somme tider, hvor de snakkede om, at de skulle passe på, når de kørte med cigaretterne. Det kan også være, at de kun mødtes 3 gange.

V1 arbejdede ikke for ham. V1 har hjulpet ham med andre ting, men V1 arbejdede ikke for ham vedrørende cigaretterne.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 173, 4. sidste afsnit, har tiltalte forklaret, at han har forklaret sådan til politiet. Han fik nogle informationer, som han gav videre til V1. Han sørgede for at V1 også kørte nogle ture. Han har ikke noget med forhold 1 at gøre. Det kan godt være, at det var ham, der gav besked til V1 om, at de skulle køre i februar måned. Han fik ikke at vide, hvor mange cigaretter, de skulle køre med. De fik bare penge til at leje biler for. Det var kun ham, der mødtes med personen, som de skulle have pengene af. Han fik penge til leje af både sin og V1s bil. Han mener, at de kørte sammen hen og lejede bilerne. De skulle leje bilerne, fordi alle cigaretterne ikke kunne være i en almindelig personbil.

Han mødtes igen med manden for at få penge for turen. Han mener, at han fik 6-7.000 kr. for turen i februar. Han tror, at V1 fik det samme. V1 var med, da de modtog betaling for turen. Efter leveringen i februar, fik de nogle cigaretter tilbage, som var dårlige. Tiltalte opbevarede disse cigaretter.

Vedrørende forhold 2 har tiltalte forklaret, at de kørte op til rastepladsen Y4-by. Han fik besked på telefonen om, at de skulle mødes der. Han fulgtes med V1 til rastepladsen. Der kom nogle personer og hentede udlejningsbilerne og fyldte dem med cigaretter. Han kendte ikke personen. Personen talte ikke dansk. Det var personen, som kontaktede ham og V1. De havde bare fået af vide, at der kom én og hentede bilerne. Der blev kun hentet en bil ad gangen. De havde fået besked på, at de skulle vente på rastepladsen, indtil personen kom tilbage med bilen igen. Han fik besked på telefonen om, at han skulle køre til Y13-by, når han havde fået den fyldte varebil tilbage igen. Han var ikke klar over antallet af cigaretter. Han så først kasserne, da han læssede dem af. Han fik besked på telefonen om, at han skulle køre til en rasteplads, Y14-by, ved Y13-by. De mødtes med en mand i en varevogn, og nogle af kasserne blev læsset over i mandens bil. De hjalp hinanden med at flytte kasserne. Han kan ikke huske, hvor mange kasser manden fik. Derefter kørte han op på den anden side af Y16-by, hvor han mødtes med en anden peron, som fik de resterende kasser. Han ved ikke, hvor mange kasser der var i alt. Han tror, at der var 70-80 kasser. Det kan godt passe, at der var 86 kasser. Han kørte hjem derefter. Han kørte kun én gang. Herefter afleverede han udlejningsbilen der, hvor han havde lejet den. Han kender ikke noget til, at udledningsbilen skulle have kørt tilbage til rastepladsen ved Y4-by og være blevet læsset på ny.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 181, 4. og 5. sidste afsnit, har tiltalte forklaret, at han ikke ved, om han har forklaret sådan, men han kørte kun én gang. Han afleverede cigaretterne to forskellige steder. Den bil, han kørte blev ikke lastet to gange. Han har ikke ment det, hvis han har forklaret sådan under afhøringen. Han kan ikke huske, om det var samme dag, de mødtes for at få penge for leveringen.

De kasser, som de fik tilbage igen, var dårlige. Han blev kontaktet over telefonen og fik at vide, at han skulle hente nogle dårlige cigaretter på rastepladsen igen. Han vidste, at det var nogle af de cigaretter, som han tidligere havde leveret. Det var rastepladsen Y14-by. Han mener, at der var tale om 20-30 kasser. De spurgte, om han selv havde et sted, hvor han kunne opbevare dem. Han var okay med at skulle opbevare dem. Han opbevarede dem i Y15-by på et lager, som han har haft i mange år. Han kan ikke huske, hvor længe de stod der. V6 fik nogle af kasserne. Han kan ikke huske, hvem der fik de sidste. Han har arbejdet sammen med V6. Han havde ikke råderet over cigaretterne og kunne derfor heller ikke sælge dem. Han formidlede bare salget. Han sørgede for at aflevere cigaretterne. V6 fik 8 kasser. Han spurgte V6, om han kendte andre, som kunne være interesseret i at købe cigaretter. Han solgte ikke cigaretterne, men videreformidlede bare salget. Køberne ordnede selv betalingen med sælger. Han fik kun penge for at levere dem. Han kan ikke huske, om han har formidlet cigaretter til andre end V6. Han sælger mange ting, så det behøver ikke være cigaretter, der har været tale om under de telefonsamtaler, som politiet har aflyttet. Han mener at han fik 3-5.000 kr. for at hente de dårlige cigaretter igen og opbevare dem. Han kan ikke huske, om han også fik penge for at formidle salget. Han mener, at det var én fra Y17-ø, der fik de sidste kasser af de dårlige cigaretter. Han fik instrukser om, at han skulle mødes med personen på en tankstation. Han kørte selv til Y17-ø og afleverede cigaretterne.

V1 var sammen med ham på rastepladsen ved Y4-by. Han var kørt, da V1 fik sin bil tilbage med cigaretter i. Han vidste ikke, hvor mange cigaretter, V1 skulle køre med. Han kan ikke huske, om de havde telefonisk kontakt, mens de kørte ud med cigaretterne, men det er meget muligt. Han kan ikke huske, om de snakkede om, hvor de skulle hen. Han ved ikke, om han fik af vide af V1, hvor han skulle hen. Han kan ikke huske, om han gav V1 instrukser om, hvor han skulle køre hen. Han ved ikke, om V1 også havde en telefon. Han kan ikke huske, om han også fik instrukser om, hvor V1 skulle køre hen. Han tror, at V1 så på hans telefon på rastepladsen, hvor han skulle køre hen. Han mener, at han fik instrukser om, hvor de begge to skulle køre hen.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 398, har tiltalte forklaret, at han har lejet bil med henblik på at køre med cigaretter to gange. Det var i forbindelse med leveringen i februar 2019. Den ene gang var, hvor han skulle køre ud med cigaretterne, og den anden gang var, hvor han skulle hente de dårlige cigaretter igen. De andre gange, han har lejet bil, har været for at køre varer til auktion i Y18-by og andre steder.

Han ved ikke, hvor meget et karton cigaretter bliver solgt for, men måske 150-160 kr. Det er bare et gæt.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 172, har tiltalte forklaret, at når han til politiet har forklaret, at han troede, at aftagerne betalte 150-170 kr. for et karton cigaretter, var det bare et gæt. Han har ikke fået noget af vide om det.

Vedrørende forhold 3 har tiltalte forklaret, at han fik besked på telefonen om en mulig kørsel i marts 2019. Han mener, at han fik beskeden 4-5 dage i forvejen. Han fik ikke i første omgang nærmere instrukser om det. Dagen inden de skulle køre fik han at vide, at de skulle leje to biler. Han kan ikke huske, hvad de skrev. Han tror, at de skrev, at der skulle lejes et par biler. Han husker ikke, hvordan V1 blev involveret. Han tror bare, at de skrev, at der skulle bruges to biler. De to personer vidste godt, at V1 var med i det. Det er ikke ham, der har fået V1 med i det. V1 har kørt med cigaretter, inden han kom ind i billedet. Han tror, at V1 stod sammen med ham på markedet, da han mødte de to personer første gang. Han regnede med, at V1 skulle køre den anden bil. Han kan ikke huske, om han spurgte V1, om han ville være med. Han fik ikke af vide, hvor meget han skulle køre med, men han forventede, at han skulle køre med 100 kasser. Det var et gæt. Han ved ikke, hvorfor han gættede på 100 kasser i alt. Han kan ikke huske, om han fik af vide, hvor mange kasser, der skulle komme. Han ved ikke, om han gættede sig til de 300 kasser, som blev omtalt i de aflyttede telefonsamtaler. Han kan ikke huske, om han havde fået besked om, at der kom 300 kasser. Det kan godt være, at han fik besked om, at der kom 300 kasser.

Han kunne ikke køre med alle kasserne. De vidste ikke, om alle 100 kasser skulle køres ud. Det kunne de ikke vide på forhånd. Han ved ikke, hvorfor han forventede, at han kun skulle køre med 100 ud af 300 kasser. Han ved ikke, hvor meget V1 er dømt for at køre med. Han vidste ikke, at V1 var dømt for at ville køre med 100 kasser. Det er ikke derfor, at han har forklaret, at han forventede, at der ville være 100 kasser.

De skulle flytte cigaretterne i lejede biler. Han havde ikke fået af vide, hvor han skulle afhente cigaretterne. Han ved ikke, om det skulle være på rastepladsen ved Y4-by igen. De fik kun af vide, at de evt. skulle leje biler til det. Det var ikke aftalt, hvor meget ham og V1 skulle have for at køre med det. Han regnede med, at de fik det samme som sidste gang. Det gjorde ingen forskel, hvor mange kasser de skulle køre med. Han fik besked via telefonen om, at de skulle tage det med ro og ikke leje biler. Efter nogen tid fik de besked om, at de ikke skulle køre alligevel. De fik at vide, at det var fordi de var blevet taget. Han kan ikke huske den præcise ordlyd af beskeden. Han havde ikke forberedt sig, herunder lejet biler eller andet. Han havde en forventning om at få betaling, selvom de ikke skulle køre. Det kan godt være, at han havde snakket med V1 om, hvor meget han skulle køre med. Han kan ikke huske, om de havde gjort sig tanker om, hvorvidt de skulle køre med lige mange kasser hver. Han tror ikke, at der var hyret andre til at køre med cigaretter.

Han måtte ikke sælge cigaretterne, men han måtte gerne videreformidle salg til andre, der herefter afregnede til sælger. Han kendte mange på kræmmermarkederne rundt omkring og har sikkert spurgt nogle af dem, om de kunne være interesseret i at købe cigaretter. Han var en slags mellemmand, der videreformidlede salg af cigaretterne. Sælger havde skrevet til ham, at der evt. ville være nogle cigaretter i overskud, og at han gerne måtte videreformidle salg af disse. Han tror, at han har haft telefonsamtaler med personer, der gerne ville aftage nogle af de cigaretter, som han måtte videreformidle. Han snakkede med 50-70 personer om dagen dengang. Han havde ikke en aftale med sælger om, at han ville få betaling for sin videreformidling, men han havde da en forventning om at få betaling for det.

Han arbejder for et (red.fjernet.jobtype) i Y18-by, hvor han hjælper med at skaffe varer til auktioner. Han er ansat ved JP i Y18-by. Han kører også rundt på kræmmermarkeder i sommerperioden. Det har han gjort i mange år. Han sælger stort set alt. Han taler meget i telefon. Han tror, at hans telefon ringer 70-100 gange om dagen. Han snakker både, når han kører bil, arbejder og er derhjemme. Han ringer ofte rundt, når han kører i sin bil. Han kan godt lide at snakke.

Han havde ikke rådighed over de cigaretter, som blev returneret, fordi de var dårlige. Han har lejet biler igennem mange år, og V1 har også været med til at leje biler. V1 hjælper ham meget i hans daglige arbejde. Han har også tit været med tiltalte på kræmmermarkeder. Han kan ikke udelukke, at V1 har lejet biler i hans navn.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 1 af 7. marts 2019 kl. 13.01.14.

Tiltalte har herom forklaret, at det er rigtigt, at han taler med V5 i telefonsamtalen. Hvis der kom nogle cigaretter af ringe kvalitet, kunne V5 købe dem. Men han skulle snakke med sælgerne om det. Han tror, det er i forbindelse med leverancen i marts måned. Han forventede, at der også ville være nogle cigaretter af ringe kvalitet i denne leverance, da der havde været cigaretter af ringe kvalitet med leveringen i februar måned. Han fortalte i februar V5, at han kørte med cigaretter. V5 var kun interesseret i cigaretter af ringe kvalitet.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 2 af 7. marts 2019 kl. 13.05.22.

Tiltalte har herom forklaret, at det er en samtale mellem ham og V7. Han kan ikke huske, hvad samtalen drejede sig om, men det var ikke cigaretter. Han ved ikke, hvad han mente med, at de var banditter i habitter. Han siger så meget. Det kan være, at det var elastikker, de snakkede om, men det var ikke cigaretter. Priserne siger ham ikke noget i forhold til, hvilken slags varer, de talte om. Han husker ikke, hvorfor Y17-ø blev nævnt.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 3 af 7. marts 2019 kl. 16.54.35.

Tiltalte har herom forklaret, at han ikke kan huske, hvad de snakkede om.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 4 af 7. marts 2019 kl. 17.33.21.

Tiltalte har herom forklaret, at det er en samtale mellem ham og V7. Han ved ikke, hvad det er, de taler om, når han siger, at "... de suger jo bare til..." og at "...dem helt lyse i kasserne er åbenbart gode". De taler ikke om cigaretter.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 5 af 7. marts 2019 kl. 17.36.25.

Tiltalte har herom forklaret, at han ikke ved, hvad det er for nogle 5 kasser og lyse kasser, der tales om. Det er ikke cigaretter.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 6 af 7. marts 2019 kl. 21.14.13.

Tiltalte har herom forklaret, at det er en samtale mellem ham og V2. Han kan ikke huske, hvad det er, de taler om, når han siger, at ".. han har bekræftet, at vi får 300 ...". Det har ikke noget med cigaretter at gøre. Han kan ikke huske, hvad det er V2 gerne ville sætte sig på 1/3 af. Han ved bare, at det ikke har noget med cigaretter at gøre. V2 har aldrig nogensinde fået cigaretter.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 8 af 8. marts 2019 kl. 10.11.00.

Tiltalte har herom forklaret, at det er en samtale mellem ham og V2. Han kan ikke huske, hvad de snakkede om. Han ved ikke, hvad det er for nogle tre "ringe", som V2 gerne ville købe, og han ved heller ikke, hvorfor de skulle mødes ved G1-virksomhed. De taler ikke om cigaretter. Han mener, at V2 købte noget snus af ham engang, så det kan muligvis være det.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 9 af 8. marts 2019 kl. 11.04.07.

Tiltalte har herom forklaret, at han ikke kan huske, hvad de snakkede om. Det kan ikke være cigaretter, de snakkede om.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 10 af 8. marts 2019 kl. 15.58.03.

Tiltalte har herom forklaret, at det er en samtale med V6. Han ved ikke hvad det er for nogle 12 kasser, men han solgte 8 kasser cigaretter til V6. Han formidlede dem til ham. Han tager nogle gange til Y24-land, og skulle have haft øl med hjem til V6. Han kan ikke huske, om det var kodesprog, når han talte om 12 kasser øl. V6 vidste, at han kunne få cigaretter gennem ham, fordi de havde arbejdet sammen.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 11 af 8. marts 2019 kl. 16.00.24.

Tiltalte har herom forklaret, at det er en samtale med V1. De taler om cigaretterne til V6. Han ved ikke, hvorfor han ringede til V1 om det, men formentlig for at de skulle køre en tur. V1 er tit med ham ude og køre. Cigaretterne skulle hentes på hans lager i Y15-by. V1 har ikke adgang til lageret. Han har selv nøglen til lageret, så V1 skal have nøglen af ham for at komme ind.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 12 af 9. marts 2019 kl. 08.54.51.

Tiltalte har herom forklaret, at det er en samtale mellem ham og V7. Han ved ikke, hvad det var for nogle varer, der kom. Det kan ikke være cigaretter. Han får ofte varer leveret med lastbiler. Det kan være legetøj, ATV'er, løbehjul eller andet. V7 har købt nogle løbehjul og bord/bænke-sæt af ham engang. Han skulle have byttet et bord/bænke-sæt på et tidspunkt.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 13 af 11. marts 2019 kl. 16.09.49.

Tiltalte har herom forklaret, at det er en samtale med V8. Han havde købt nogen chokolade ved et firma i Y6-by, som V8 skulle købe af ham. Det er ikke kodesprog for cigaretter, når V8 spørger, om han kan få nogle røde (red.fjernet.mærke2), og han svarer, at han kan få en kasse fra på onsdag.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 179, midt på siden, har tiltalte forklaret, at han ikke kan huske, om han har forklaret til politiet, at en kasse røde (red.fjernet.mærke2) var en kasse (red.fjernet.mærke1) cigaretter. Det giver ham ikke anledning til at ændre sin forklaring i dag. Han kan ikke mindes, at han har forklaret, at det var en kasse (red.fjernet.mærke1).

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 14 af 12. marts 2019 kl. 13.50.57.

Tiltalte har herom forklaret, at det er en samtale med V9. Han ved ikke, hvad det de snakkede om, herunder heller ikke, hvorfor han siger, at de får nogen, der er bedre i morgen. Han vidste ikke med sikkerhed, om der kom cigaretter den 13. marts. Han ved ikke, hvorfor V9 spørger, om der står "P" på. Det har ikke noget med dem kommende indsmugling at gøre. Han kan ikke huske, hvad de snakkede.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 180, 3. afsnit, har tiltalte forklaret, at han har sagt, at han har handlet krudt med V9, men han kan ikke huske, at han har forklaret, at V9 tidligere havde købt 8 kasser cigaretter, og at "P" var ensbetydende med (red.fjernet.mærke1) cigaretter. Han fastholder, at deres samtale intet har med cigaretter at gøre.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 15 af 12. marts 2019 kl. 18.26.14.

Tiltalte har herom forklaret, at han tror, at de snakkede om cigaretter, men han kan ikke huske det. Han har handlet mange andre ting med V10. Han vil ikke sige med sikkerhed, at det er cigaretter, de snakkede om. Han ved ikke, hvad det ellers kan være.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 180, de to sidste afsnit, har tiltalte forklaret, at han ikke kan huske, om han har forklaret til politiet, at han forsøgte at videreformidle salg til V10, og at priserne, der nævnes, er prisen pr. karton cigaretter. Han kan ikke komme det nærmere.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 16 af 13. marts 2019 kl. 09.08.47.

Tiltalte har herom forklaret,, at det er en samtale mellem ham og JP. Han kan ikke huske, hvad det er for en kasse, JP var interesseret i. Han tror, at det, der var blevet "nappet", var cigaretter. Han tror, at det var en kasse cigaretter, JP skulle have haft. Han ved ikke, om det er de 300 kasser cigaretter, han snakker om, men han ved ikke, hvad det ellers skulle være. Han ved ikke, hvad det var, han skulle hente i Y19-by. Det var ikke cigaretter. Han havde ikke cigaretter stående i Y19-by på det tidspunkt.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 181, 3. linje, har tiltalte forklaret, at han tror, at han har forklaret, at JP skulle have haft en kasse cigaretter fra leveringen den 13. marts 2019, når det står i rapporten.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 17 af 13. marts 2019 kl. 09.27.12.

Tiltalte har herom forklaret, at han tror, at han taler om, at chaufførerne er blevet taget i Y2-land. Han fortalte det til V2, fordi han tit taler med V2. Han har aldrig solgt cigaretter til V2. Det kan godt være, at han på et tidspunkt har nævnt for V2, at han kørte med cigaretter. Han ved ikke, hvor tallet 1700 kommer fra.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 18 af 7. marts 2019 kl. 12.52.37.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1. Henvisningen til ".. parfumen" vedrører vist lageret i Y15-by. V1 må have fået nøglen af ham forinden.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 19 af 7. marts 2019 kl. 13.40.11.

Tiltalte har herom forklaret, at det fortsat er lageret, de snakker om. Pengene er hans egne. Der var 3-5.000 kr. Det har intet med cigaretterne at gøre. Han ved ikke, hvad de ellers snakkede om, herunder hvad det er, der skal til Y17-ø, men det er ikke cigaretter. Det er ikke cigaretter, de har snakket om på noget tidspunkt i samtalen. Han kan ikke huske, hvad det var, de snakkede om, som de tjente penge på. Han har kun kørt ud med cigaretter én gang. Deres samtale handler ikke om cigaretter. Han kan ikke huske, hvilke varer det så var, de talte om.

Anklageren har afspillet telefonsamtale af 7. marts 2019, kl. 16.54.35.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V9. Han kan ikke huske, hvad det var, de talte om, der var af dårlig kvalitet, svære at suge i og smagte af cigar. De talte ikke om cigaretter.

Anklageren har afspillet telefonsamtale af 8. marts 2019, kl. 07.20.28.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V7.  Han kan ikke huske, hvad det var de talte om, som nogen syntes var af god kvalitet og andre ikke.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 20 af 7. marts 2019, kl. 14.15.10.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1. Han kan ikke huske, hvad det var, han og V1 snakkede om, som skulle læsses af. Det kunne være alt muligt.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 21 af 8. marts 2019, kl. 11.29.02.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1. De talte om V2, som skulle have nogle markedsvarer. Det talte ikke om cigarettet.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 22 af 8. marts 2019, kl. 13.15.05.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1. De talte om noget, der skulle hentes på lageret i Y15-by. Han kender ikke noget til de fem kasser cigaretter, som V2 skulle have fået.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 23 af 8. marts 2019, kl. 14.04.41.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1. Han kan ikke huske, hvad han kørte rundt med. V1 har altid hjulpet ham med at køre rundt med varer fra kræmmermarkeder og fik en skilling for det.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 24 af 7. marts 2019, kl. 15.32.42.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1. Han kan ikke huske, hvad han og V1 talte om i forhold til alle de tal, der nævnes. De 300, som skulle komme om onsdagen og flyttes med to biler, havde ikke noget med de cigaretter, der skulle komme om onsdagen, at gøre.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 25 af 7. marts 2019, kl. 17.40.47.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1. Han kan ikke huske, hvad det var, der var væk, og som V11 skulle have seks af. Der er ikke en særlig grund til, at de ikke nævner, hvilke varer, de taler om. Det er ikke for at skjule noget. V1 vidste mange gange godt, hvilke varer, han talte om.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 26 af 12. marts 2019, kl.

09.24.51.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1. Hans spørgsmål til V1 om kørsel vedrørte formentlig den forventede levering, men de skulle ikke bruge tre dage på det. Han kan ikke huske, om han og V1 udelukkende skulle bruge bilerne til at køre rundt med cigaretter i. Han var ikke bekymret for at leje biler i sit eget navn.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 27 af 12. marts 2019, kl.

11.53.21.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1. Han ved ikke, hvem han og V1 talte om, som han kaldte for formanden. Han kalder mange for formanden, og V1 kender ham rigtig godt og ved derfor, hvem han taler om. Det var ikke V3, de talte om. Han husker ikke, om det var den kommende levering, de talte om. Han kan ikke huske, om det var cigaretter, de talte om. Han regnede med, at han skulle køre med 100 kasser cigaretter. Han ved ikke, hvor mange kasser, V1 skulle køre med.

Anklageren har afspillet telefonsamtale nr. 28 af 13. marts 2019, kl.

08.04.42.

Tiltalte har herom forklaret, at han taler med V1.  Han havde fået en besked på sin telefon om, at lastbilen var gået i stykker. Han og V1 talte om cigaretterne.

Tiltalte har videre vedrørende forhold 2, og foreholdt retsbogen af den 18. september 2019, side 4 nederst, og ekstrakten fil 2, side 171, andet sidste afsnit forklaret, at han kun mener at have kørt med ét læs cigaretter, men at han ikke husker det. Han er i tvivl, men mener, at han kun kørte med ét læs cigaretter den 15. februar 2019.

Politiassistent V12 har som vidne forklaret, at han er politiassistent ved (red.fjernet.afdeling) og har været involveret i efterforskningen siden dens opstart i august 2018. Han har siddet med aflytninger og deltaget i ransagninger m.m. Han deltog i den hemmelige ransagning på Y1-adresse natten til den 30. november 2018. Baggrunden for ransagningen var, at de havde fået indikationer på, at der var nogle lastbiler på vej til Danmark, og de fulgte lastbilerne til adressen. I forbindelse med observationen konstaterede de, at der blev læsset kasser fra lastbilerne og ind i en lagerbygning beliggende på ejendommen. Ejendommen er en landejendom, der ligger helt for sig selv for enden af en grusvej. På ejendommen er der blandt andet et stuehus og flere lagerhaller. Det konkrete lager var en stor garage, formentlig indrettet til og anvendt som bilværksted i dagtimerne. De besluttede sig for, at de ville se nærmere på kasserne. Da det var en hemmelig ransagning, kunne de ikke bruge så lang tid som normalt. De konstaterede, at der stod 22 paller med papkasser viklet ind i henholdsvis klart og sort cellofan. De tog nogle stikprøver. Da der var en risiko for, at de ville blive opdaget, kunne de ikke være lige så grundige som ved en åben ransagning. Han mener, at de tog stikprøver fra de to paller. Én stikprøve fra pallen med kasser omviklet med sort cellofan, og én strikprøve fra pallen med kasser omviklet med klart cellofan. Han mener, at der var flere kasser på pallen omviklet med sort cellofan. De to en stikprøve fra hver palle. Ved stikprøverne konstaterede de, at kasserne indeholdt cigaretter af mærket "Denim" Der stod vist 20 kasser på den ene palle og 25 kasser på den anden palle. De kunne på den baggrund regne ud, hvor mange cigaretter der var i alt.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 27, har vidnet forklaret, at billederne er røde, fordi de ikke kan bruge skarpt lys ved en hemmelig ransagning.

Foreholdt ekstrakten fil 2, side 33, har vidnet forklaret, at der efter ransagningen ankom en varebil til adressen. Der blev læsset kasser ind i varebilen, og politiet fulgte efter varebilen til en adresse, hvor der stod en aflåst container. De ransagede containeren, og i den forbindelse fandt de kasser svarende til dem, de havde set på Y1-adresse. De kunne lave en mere grundig ransagning af containeren, da der var tale om en åben ransagning. Det var på den måde, de fandt ud, at der var 64 kartoner i hver kasse i stedet for 50 kartoner som først antaget.

Vidnet har forklaret, at han var med i efterforskningen helt frem til anholdelsen den 13. marts 2019. Han har også været med efter anholdelsen. Han tror, at hørte om T første gang, da han blev observeret på en samkørsels plads sammen med nogle af de personer, som de havde under observation. De blev senere opmærksom på, at tiltalte havde lejet de biler, som cigaretterne blev fragtet i.

V1 har som vidne forklaret, at han ikke husker, hvordan det begyndte, men at han nok kom i snak med T om det. Han kan ikke huske, hvornår de begyndte at tale om det. Det var nok lige omkring tidspunket angivet i forhold 1. De talte om cigaretterne, og om han kunne tænke sig at prøve det. Han kan ikke huske, om T fortalte, hvor cigaretterne kom fra. Han troede, at de kom fra udlandet og var godt klar over, at der ikke var betalt afgift af dem.

Hans opgave var at hente cigaretter på en parkeringsplads og køre dem videre til en kunde. Han tror, det var en (red.fjernet.nationalitet), der stod bag indsmuglingen. T fortalte ikke noget om, hvem han havde snakket med. T spurgte ham, om han ville være med til det. Han tror ikke, at han var sammen med T, da T blev spurgt, om han ville køre med cigaretter. Det var meningen, at han skulle køre ud på en rasteplads, hvor hans bil ville blive hentet og fyldt med cigaretter. Han skulle derefter køre videre med dem. Det var T, der fortalte ham, hvor han skulle køre hen. Han ved ikke, hvor T fik oplysningerne fra. Han kender ikke noget til de personer, som T har skrevet med. Han har set T med en telefon. Han ved ikke, om T havde en særlig telefon til formålet.

Det er rigtigt, at den 30. november og den 1. december 2018 var første gang, han kørte med cigaretter. Han kan ikke huske, hvor han hentede cigaretterne. Han kender ikke V4. Han ved, hvor ejendommen Y1-adresse ligger, fordi han hentede cigaretter dér. Det er nok tiltalte, der har fortalt ham, at han skulle hente cigaretterne på Y1-adresse. Han kan ikke huske, om tiltalte ringede til ham eller om de bare talte om det på et tidspunkt, hvor de mødtes. Det er nok ham selv, der havde lejet den bil, som han kørte i. Han lejede biler i sit eget navn. Hvis en bil er lejet i Ts navn, er det T, der har lejet bilen. Man kan ikke leje en bil i en anden mands navn, da man skal vise sit kørekort.

Foreholdt ekstrakten fil 3, side 19, første afsnit, har vidnet forklaret, at det formentlig er rigtigt, at han har forklaret sådan i retten. Det er også sådan han i dag husker, at det foregik. Cigaretterne lå i en papkasse, da han hentede dem. Han kan ikke huske noget om, at de var pakket ind i plastik. Der var 60 kasser i alt. Han kan ikke huske, hvor han kørte hen med cigaretterne. Han kan heller ikke huske, om han afleverede kasserne et eller flere steder. Det var T, der gav ham besked om, hvor han skulle køre hen med cigaretterne. Det er rigtigt, at han havde adresserne i hovedet, og at han ringede til T, hvis han ikke kunne huske dem. Han tror ikke, at T var på adressen, da han hentede de 60 kasser.

Han fik 1.000 eller 2.000 kr. for at køre med cigaretterne. Han fik dem af T. Han ved ikke, hvem der gav T opgaven.

Det er formentlig rigtig, at han var ude og hente 20 kasser igen den 1. december. Han kan ikke huske de nærmere omstændigheder. Det er nok T, der har bedt ham at hente cigaretterne. Der er ikke andre end T, der har bedt ham om at hente cigaretterne.

Foreholdt ekstrakten fil 3, side 19, sidste afsnit, har vidnet forklaret, at han ikke kan huske, hvordan det foregik den 1. december, fordi han har en hjerneskade, men det er formentlig rigtig, at han har forklaret som anført i dommen.

Vedrørende forhold 2 har vidnet forklaret, at han ikke selv talte med (red.fjernet.nationalitet). Han mener, at de var en eller flere (red.fjernet.nationalitet) til at hente udlejningsbilerne. Det er nok T, der sagde, at der skulle hentes cigaretter igen. Det tror han, fordi ingen andre har bedt ham om det. Han vidste ikke, hvor mange kasser, han skulle køre med. Han kan ikke huske, hvor mange cigaretter, han kørte med eller hvor han afleverede cigaretterne. Det er rigtigt, at han afleverede cigaretterne til nogen. Det er nok T, der har fortalt ham, hvor han skulle aflevere cigaretterne.

Foreholdt ekstrakten fil 3, side 20, har vidnet forklaret, at han ikke kan huske, hvad han forklarede i retten. Han antager, at det er foregået på den måde, som han har forklaret i retten. Han kan godt huske, at han hentede cigaretterne i en lejet bil.

Det kan godt være, at T har solgt nogle cigaretter eller taget nogle af de dårlige cigaretter retur. De har ikke snakket om, at han har gjort det. Han har været på Ts lager i Y15-by. Han har været der med T. Han havde ikke nøgle til Ts lager. Han tror, at T opbevarede lidt cigaretter på lageret. Han tror, at han har set nogle kasser med cigaretter på lageret. Han ved ikke, hvor de kom fra.

For kørslen i februar måned fik han 1.000-2.000 kr. Han ved ikke, hvordan de kom frem til det beløb. Han fik pengene af T. Han ved ikke, hvorfor T bad ham om at være med. Han tror ikke, at der var nogen særlig grund til det.

Vedrørende forhold 3 har vidnet forklaret, at han mener, at T snakkede om, at der skulle komme en sending cigaretter mere. Han mener, at der var tale om to tal. Det kan godt passe, at der var tale om 300 kasser. Han havde en forventning om, at der ville komme 3.000.000 cigaretter. Han skulle angiveligt have kørt med 100 af kasserne, hvis de var kommet til Danmark. Han regnede med, at han skulle køre med 100 kasser. Han ved ikke, hvad der skulle ske med de sidste 200 kasser. Han kan ikke huske, om de snakkede om, hvem der skulle køre med hvad. Han ved ikke, hvor de skulle have mødtes. Han mener ikke, at han nåede at få oplyst et mødested. Han tror, det var meningen, at de skulle leje en bil hver. Han fik at vide af T, at cigaretterne ikke ville blive leveret alligevel. Han ved ikke, hvordan T fik det at vide.

Han har ikke decideret nogen idé om, hvem der står bag indsmuglingen eller hvem, der har fået T med på det. I alle tre forhold har han fået opgaven af T, der også har betalt ham for arbejdet.

V2 har som vidne forklaret, at han ikke kan vedstå sin forklaring til politirapport. Han har kun udtalt til politiet, at han først ville forholde sig til sigtelserne, når han havde fået en forsvarer. Han kender tiltalte, fordi de begge er kræmmere. Han ved, hvem V1 er. De fem kasser cigaretter, som han har modtaget, fik han udleveret af V1. V1 er tit med tiltalte på kræmmermarkeder.

Kriminalforsorgen har vurderet, at T er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det anbefales, at der fastsættes tilsyn i prøvetiden, men med en forholdsvis lang længstetid. Det anbefales, at der fastsættes et ubetinget vilkår om, at T skal undergive sig behandling mod misbrug af alkohol efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse. Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der hertil fastsættes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen samt særvilkår som ovenfor nævnt.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at der ikke er sket ændringer i heri siden april 2019, hvor Kriminalforsorgen lavede deres undersøgelse. Han har en aftale med sin arbejdsgiver om, at han kan komme tilbage til sit gamle job efter sagens afslutning.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 13. marts 2019.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Tiltalte har forklaret, at han først blev involveret i at køre med cigaretter i forbindelse med leveringen i februar 2019, og at han ikke kender noget til kørslen i november og december 2018.

Efter politiets observationer og ransagning på Y1-adresse, den 29. november 2018, og politiets ransagning på Y7-adresse, den 1. december 2018, sammenholdt med forklaringen fra politiassistent V12, lægger retten til grund, at to lastbiler indregistreret i henholdsvis Y24-land og Y2-land den 29. november 2018 afleverede 27 paller med indsmuglede uberigtigede cigaretter på Y1-adresse.

Efter V1s forklaring, der støttes af aflytningerne af telefonsamtalerne mellem V1 og tiltalte den 7. marts 2019 og senere, sammenholdt med at den udlejningsbil, som V1 kørte i den 30. november 2018, var lejet i tiltaltes navn, lægger retten til grund, at V1 den 30. november 2018 og den 1. december 2018 efter aftale med og instruks fra tiltalte afhentede cigaretter på Y1-adresse, og kørte disse ud til flere aftagere.

Tiltaltes forklaring om, at han ikke kender noget til kørslerne i november og december 2018, tilsidesættes derfor som utroværdig.

Efter V1s forklaring sammenholdt med politiets observationer på Y1-adresse, den 30. november 2018 og den 1. december 2018, lægger retten videre til grund, at V1 afhentede 600.000 cigaretter den 30. november 2018 og yderligere 200.000 cigaretter den 1. december 2018, i alt 800.000 cigaretter, på Y1-adresse, som han efterfølgende kørte ud til flere aftagere.

Det er herved bevist, at tiltalte i det anførte omfang er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, idet bemærkes, at tiltalte har medvirket til at transportere indsmuglede uberigtigede cigaretter ud til flere aftagere med forsæt til at unddrage statskassen afgift. Der foreligger således ikke straffri efterfølgende medvirken.

Forhold 2

Tiltalte har forklaret, at han og V1 den 15. februar 2019 kørte op til Y4-by rasteplads i hver sin udlejningsbil, og at nogle personer her hentede udlejningsbilerne og fyldte dem med cigaretter. Tiltalte har videre forklaret, at han kørte ud med omkring 86 kasser uberigtigede cigaretter til flere aftagere, og at han kun mener, at han kørte én gang.

Efter politiets observationer den 14. februar 2019, herunder på Y3-adresse, lægger retten til grund, at der denne dag ankom en polsk indregistreret lastbil til nævnte ejendom indeholdende flere paller med uberigtigede cigaretter.

Efter politiets observationer den 14. og 15. februar 2019 på Y3-adresse, Y6-by, og den 15. februar 2019 på Y4-by rasteplads, Y5-adresse, Y6-by, lægger retten til grund, at den varebil, som tiltalte havde lejet, blev læsset med 86 kasser uberigtigede cigaretter på Y3-adresse, og at varebilen efterfølgende på Y4-by rasteplads blev overgivet til tiltalte, der kørte væk med cigaretterne. Efter politiets observationer lægger retten videre til grund, at tiltalte nogle timer senere kom retur til rastepladsen, og at tiltaltes varebil på ny blev kørt til Y3-adresse, hvor den blev læsset med yderligere 96 kasser uberigtigede cigaretter, hvorefter varebilen igen blev overgivet til tiltalte, der kørte væk med cigaretterne.

Tiltaltes forklaring om, at han kun kørte én gang tilsidesættes derfor som utroværdig.

Efter V1s forklaring sammenholdt med politiets observationer den 14. og 15. februar 2019 på Y3-adresse, og den 15. februar 2019 på Y4-by rasteplads, Y5-adresse, Y6-by, lægger retten til grund, at den bil, som V1 havde lejet blev læsset med 101 kasser uberigtigede cigaretter, som V1 efterfølgene kørte ud til flere aftagere.

Politiet har hos tiltalte beslaglagt en mobiltelefon af mærket (red.fjernet.mærke), som tiltalte efter sin forklaring fik udleveret af bagmændene for at kommunikere med disse om kørsel m.m. Herefter, og efter V1s forklaring, der støttes af aflytningerne af telefonsamtalerne mellem V1 og tiltalte den 7. marts 2019 og senere, lægger retten til grund, at V1 udførte arbejdet med at afhente og køre ud med cigaretterne efter aftale med og instruks fra tiltalte.

Tiltalte har forklaret, at han i et vist omfang har videreformidlet salg af cigaretter for bagmændene, og at han opbevarede nogle af de cigaretter, som måtte tages retur på grund af dårlig kvalitet, på sit lager i Y15-by. Tiltalte har videre forklaret, at han heraf har formidlet salg af 8 kasser cigaretter til V6. Herefter, og efter indholdet af aflytningerne af tiltaltes telefonsamtaler den 7. marts 2019 og senere, lægger retten til grund, at tiltalte selv i et vist omfang har videresolgt nogle af de cigaretter, der blev leveret den 15. februar 2019.

Det er herved bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, idet bemærkes, at tiltalte har transporteret, opbevaret og videresolgt indsmuglede uberigtigede cigaretter med forsæt til at unddrage statskassen afgift. Der foreligger således ikke straffri efterfølgende medvirken.

Forhold 3

Tiltalte har forklaret, at han havde fået besked om en mulig kørsel i marts 2019, og at han muligvis fik besked om, at der kom 300 kasser cigaretter. Tiltalte har videre forklaret, at han forventede, at han skulle køre med 100 kasser.

Af rapport af 13. marts 2019 fra de Y2-landske toldmyndigheder fremgår, at de Y2-landske toldmyndigheder denne dag, kl. 00.10, i Y20-by, Y2-land, stoppede en (red.fjernet.nationalitet) indregistreret bil med 3.000.000 uindregistrerede (red.fjernet.mærke1) cigaretter. Det fremgår videre af rapporten, at modtageren var beskrevet som G2-virksomhed, Y21-adresse, Danmark.

Efter aflytningerne af tiltaltes telefon den 7. marts 2019 og senere, herunder navnlig tiltaltes telefonsamtaler den 7. marts 2019 med V2 og V1, lægger retten til grund, at tiltalte var klar over, at der ville blive leveret 3.000.0000 cigaretter, ligesom retten lægger til grund, at tiltalte den 13. marts 2019 blev informeret om, at leveringen ikke blev til noget, fordi lastbilen var blevet stoppet i Y2-land.

Efter V1s forklaring sammenholdt med aflytningerne af tiltaltes telefon den 7. marts 2019 og senere, herunder navnlig telefonsamtalerne mellem tiltalte og V1 den 12. marts 2019, lægger retten videre til grund, at det var aftalt, at tiltalte og V1 sammen skulle køre ud med de 3.000.0000 cigaretter til flere aftagere, herunder på hvilke dage og tidspunkter, de skulle køre ud med cigaretterne.

Tiltaltes forklaring om, at han muligvis fik besked på, at der kom 300 kasser cigaretter, og at han forventede, at han skulle køre med 100 kasser tilsidesættes derfor som utroværdig.

Tiltalte har forklaret, at han i et vist omfang har formidlet salg af cigaretter for bagmændene. Herefter, og efter indholdet af aflytningerne af tiltaltes telefon den 7. marts 2019 og senere, herunder blandt andet telefonsamtale af 11. marts 2019 med V8, lægger retten til grund, at tiltalte forud for den 13. marts selv havde indgået aftale om at videresælge nogle af cigaretterne til forskellige aftagere.

Det er herved bevist, at tiltalte er skyldig i forsøg på overtrædelse af straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, idet bemærkes, at tiltalte havde indgået aftale om transport og videresalg af indsmuglede uberigtigede cigaretter med forsæt til at unddrage statskassen afgift. Der foreligger således ikke straffri efterfølgende medvirken.

Sanktion

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 9 måneder og en tillægsbøde på 3.000.000 kr., jf. straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, idet bemærkes, at tillægsbøden er nedrundet skønsmæssigt.

Ved fastsættelsen af frihedsstraffen har retten i skærpende retning lagt vægt på mængden af cigaretter og størrelsen af det beløb, der er unddraget og forsøgt unddraget, at der er tale om flere forhold, og at forholdene er begået i forening med flere andre. Retten har i formildende retning lagt vægt på tiltaltes relativt mindre rolle. Retten finder ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Ved udmålingen af tillægsbøden har retten lagt vægt på, at forbrydelsen er udført af flere i forening, at der er tale om flere forhold og størrelsen af det beløb, der er unddraget og forsøgt unddraget.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 3.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hos tiltalte konfiskeres en mobiltelefon af mærket (red.fjernet.mærke) og en pakke (red.fjernet.mærke1) cigaretter uden banderole.

Vestre Landsrets afgørelse

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (red.fjernet.fødselsdato)

(advokat Hans Peter Grønborg, Skive)

Retten i Y6-by har den 30. september 2019 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 42684/2019).

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer  

Tiltalte og vidnerne politiassistent V12, V1 og V2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han har erkendt noget, men ikke det hele. Han modtog en telefon fra en mand, som han slet ikke kender. Det var en person, som V1 kendte.

Han fik at vide, at de kun skulle kommunikere gennem den telefon. Det var V1, der fik tiltalte med i det. V1 havde talt med personen på et kræmmermarked. Han fik telefonen først i februar 2019.

Han kender intet til forhold 1. Han har tit lejet biler ved G3-virksomhed, herunder når han skulle til kræmmermarked, og V1 har også lejet bil i tiltaltes navn. V1 har lejet en varebil i tiltaltes navn, uden at han vidste noget om det, men han har ikke lejet bil til brug for kørsel med cigaretter i november som omtalt i forhold 1.

Vedrørende forhold 2 har tiltalte forklaret, at han fortalte V1, at han havde fået en telefonbesked om, at de kunne få en kørsel. Det blev de enige om at sige ja til, og de kørte sammen i 2 varebiler hen til en rasteplads, som de havde fået besked på at køre hen til. Han kørte kun den ene gang, og han er sikker på, at han ikke har kørt andre gange.

Foreholdt uddrag af byretsekstrakten side 1749 til 1767 har tiltalte forklaret, at han ikke kan huske, om han kørte kl. 7.48 eller kl. 10.58. Han kan i dag ikke huske det helt, men han mener fortsat, at han kun har kørt én gang. Han husker ikke, om det var ham eller V1, der fik læsset først. Selv om han ikke kan huske det hele, mener han dog, at det godt kan passe, at han skulle overtage en varebil, der var læsset kl. 7.48 om morgenen. Det kan også godt passe, at der var et chaufførskift omkring kl. 10.24. Det er ham, der står ved den sorte (red.fjernet.bilmærke) på det foreviste foto. Han husker ikke, om han kom tilbage med bilen, og om der blev læsset igen. Han kan heller ikke huske, om han har siddet 3 timer på rastepladsen, men det kan han godt have gjort. Han kørte kun en tur, og den tur kørte han nordpå til Y13-by.

Både vedrørende forhold 2 og forhold 3 har han og V1 kun kommunikeret indbyrdes via deres egne telefoner. Han husker ikke, hvor mange penge det drejede sig om, men 6.-

7.000 kr. for turen i februar kan godt passe. De fik pengene på en parkeringsplads.

Vedrørende forhold 3 har tiltalte endvidere forklaret supplerende, at der var en aftale om, at de skulle køre med cigaretter. Han havde fået besked på, at han skulle køre med 100 kasser, og V1 skulle vist også køre med 100 kasser. Han husker ikke, hvor mange der var læsset. Han tror, at der var flere andre, der også skulle køre med kasser med cigaretter. Han tror, at V1 var med ude på p-pladsen, når de fik deres penge, men han kan ikke helt huske det.

Forevist et foto af 3 telefoner har tiltalte forklaret, at den sorte telefon i midten, var den telefon, han modtog. Når han talte med V1, brugte han bare sin egen telefon. Han havde ikke fået at vide, at den telefon var egnet til at modtage krypterede beskeder.  Mængden af cigaretter betød ikke noget for ham, Det var kun kørslen, der var vigtig for ham, for det var den, han fik sine penge for.

V1 har tit hjulpet ham på kræmmermarked og så videre, og han har altid fået en skilling for det. Han mener ikke, at det drejer sig om cigaretter. Han har nogle gange kørt noget hjem for V1 og har fået en skilling for det.

Han kunne ikke selv sælge cigaretter, der var af ringe kvalitet, men når han fik nogle retur, kunne han opbevare de ringe cigaretter og være formidler af dem. Endvidere fik han både betaling for at hente dem og for at levere dem, og på den måde fik han dobbelt betaling.

Vedrørende de oplæste telefonsamtaler har tiltalte for landsretten stort set forklaret som i byretten, og han har herunder gennemgående fastholdt, at der efter hans mening ikke bliver talt om cigaretter i samtalerne, og at han i øvrigt ikke husker det nærmere. Han ved ikke, hvad det er, der kan blive talt om, når der ikke tales om cigaretter. Han har således handlet med V2 med alt muligt, og han husker ikke, hvad "300" er. Han tror ikke, at det drejer sig om kasser.

Han har også talt med V7 om alt muligt, men han mener heller ikke, at det har drejet sig om cigaretter.  De kan have talt om alt muligt andet.

Han fik via den udleverede telefon at vide, at kørslen omtalt i forhold 3 mislykkedes, idet chaufførerne blev anholdt i Y2-land.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret supplerende, at han nu er kommet i jobprøvning og arbejder 3 dage om ugen.

Politiassistent V12 har supplerende forklaret, at den ransagning, man foretog på Y1, blev gennemført som en hemmelig ransagning, hvor der ikke måtte sættes spor, som viste, at de havde været der. Ude på stedet åbnede de kun to papkasser, hvor de tog stikprøver. De åbnede kasserne på en måde, så man ikke efterfølgende kunne se, at de havde været åbnet. Der var cigaretter i kasserne. Kasserne stod på pallerne, hvoraf nogle var indpakket i sort cellofan og andre i lyst cellofan. Som han husker det, var der forskel på mængden på de forskellige paller. Inden de forlod stedet igen, sikrede de sig, at de ikke havde efterladt spor.

Der kom ikke en varebil på stedet i forbindelse med ransagningen. Det var først den efterfølgende dag, der kom en varebil til adressen, og der blev herefter foretaget observation, men den deltog han ikke i.

Der har været et større persongalleri i sagen, og der er anvendt en del ressourcer på efterforskningen. Man blev først rigtig opmærksom på tiltalte, da man blev klar over, at han havde forbindelse med nogle af de personer, som de havde under observation - bl.a. brødrene KS.

V1 har supplerende forklaret, at han erkendte de 3 forhold i sin egen sag. Det var tiltalte, der gav ham opgaven med at køre cigaretter i de tre forhold. Der er ikke andre, der har givet ham opgaven, og det var også udelukkende tiltalte, han modtog betaling fra, ligesom det var tiltalte, der i alle tre tilfælde, hvor han kørte, gav ham adresserne. Han husker ikke, hvor han første gang skulle hente de cigaretter, han skulle køre med. Han mener, at han skulle køre i en lejet bil. Han husker ikke, hvornår kørslen fandt sted, men han mener, at alle kørslerne fandt sted om dagen.

Han husker ikke, om han mødtes med nogen på en p-plads ved Y4-by.

Foreholdt telefonsamtale den 12. marts 2019 kl. 11.45.19 har vidnet forklaret, at V13 er hans svoger. Han kan ikke sige, hvor tallet 500 kommer fra. Måske har han husket forkert, men han ved det ikke. Han husker ikke, om han havde kontakt med tiltalte den 1. december 2018. Han husker ikke, hvordan det foregik.

V2 har supplerende forklaret, at han ikke har købt kasser med cigaretter at tiltalte, men han har talt med ham om, at han skulle have nogen udleveret. Tiltalte sagde til ham, at han skulle tale med V1 om det. Tiltalte ringede til V1, og de aftalte at køre tilbage til Y18-by. Så mødtes de og aftalte, at det godt kunne lade sig gøre.

Foreholdt en telefonsamtale den 7. marts 2019 kl. 21.14.13 har vidnet forklaret, at samtalen ikke drejer sig om cigaretter, men om 300 kasser med elastikker, såkaldte looms.

Foreholdt afhøringsrapport af 9. maj 2019 1. og 3. afsnit har vidnet forklaret, at han fik udleveret 5 kasser fra tiltaltes lager, og at det var V1, der udleverede kasserne til ham. Han skulle betale 150 kr. pr. karton, og han betalte til V1.

Landsrettens begrundelse og resultat

Skyldsspørgsmålet:

Ad forhold 1 

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, herunder bl.a. V1s forklaring og V12s forklaring, at tiltalte er fundet skyldig i dette forhold som sket, herunder at tiltalte har været den styrende person, der har instrueret V1 og givet denne opgaven, og at tiltalte må anses som lejer af den varebil, der er lejet i hans navn. Tiltaltes forklaring om, at V1 har hentet cigaretter af egen drift, må således tilsidesættes som utroværdig.

Ad forhold 2

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, herunder til dels tiltaltes forklaring, at tiltalte er fundet skyldig i dette forhold som sket.

Ad forhold 3

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i dette forhold som sket.

Sanktion

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket, herunder at der efter de pådømte forholds karakter og omfang ikke er grundlag for at gøre straffen hel eller delvis betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.