Personalegoder, der er A-indkomst (felterne 19, 20, 21 og 26)

Værdien af personalegoder i felterne 19, 20, 21 og 26, der er A-indkomst, er "heraf-felter", og du skal derfor normalt tillægge værdien i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst.

Validering af indberetning i felterne 19, 20, 21 og 26
Felterne 19, 20, 21 og 26 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felterne ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felterne 19, 20, 21 og 26 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere.

OBS: Hvis eneste løn, der udbetales i virksomheden, er personalegoder, så kan der ikke indeholdes A-skat og am-bidrag. Der skal derfor indberettes en nulangivelse for de måneder, hvor der ikke indeholdes A-skat mv.

Felt 19 Værdi af fri bil 
Am-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Du skal angive bruttobeløbet for lønperioden, dvs. værdien af den fri bil før A-skat og am-bidrag. Beløbet skal også med i felt 13. Ydes godet til en hovedaktionær, skal du supplere indberetningen ved at angive indtægtsart 61. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal du i stedet angive indtægtsart 60. Værdien af fri bil, udloddet som udbytte til hovedaktionærer, skal ikke indberettes i felt 19, men derimod i felt 36 sammen med indtægtsart 61. De nærmere regler om værdiansættelse fremgår af Ligningslovens § 16, stk. 4.

Generelt om værdiberegningen
Ud over bilens værdi, fastsat efter ligningslovens § 16, stk. 4, skal der til den skattepligtige værdi medregnes et miljøtillæg. Miljøtillægget udgør den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven, med tillæg som nævnt nedenfor under Løbende ændring af miljøtillægget.

Løbende ændring af værdiberegningen
Til og med 30. juni 2021 sættes den årlige værdi til 25,0 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,0 pct.af resten.
Fra og med den 1. juli 2021 sættes den årlige værdi for resten af indkomståret 2021 til 24,5 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,5 pct. af resten.
I indkomståret 2022 sættes den årlige værdi til 24,0 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 21,0 pct. af resten.
I indkomståret 2023 sættes den årlige værdi til 23,5 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 21,5 pct. af resten.
I indkomståret 2024 sættes den årlige værdi til 23,0 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 22,0 pct. af resten.
I indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår sættes den årlige værdi til 22,5 pct. af bilens værdi.

Løbende ændring af miljøtillægget
Miljøtillægget udgør den årlige afgift  eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med et tillæg, jf. nedenstående:
Til og med 30. juni 2021 udgør tillægget 50 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 1,5.
Fra og med den 1. juli 2021 og resten af indkomståret 2021 udgør tillægget 150 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 2,5.
I indkomståret 2022 udgør tillægget 250 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 3,5.
I indkomståret 2023 udgør tillægget 350 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 4,5.
I indkomståret 2024 udgør tillægget 500 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 6,0. 
I indkomståret 2025 og senere indkomstår udgør tillægget 600 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 7,0.

Værdi af ladestander
Værdien af ladestander og installation af ladestander (ladestik), der er stillet til privat rådighed af arbejdsgiveren ved den ansattes bopæl sammen med privat rådighed over en elbil eller pluginhybridbil, beskattes ikke. Hvis den ansatte beskattes af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode, der er kortere end 6 måneder, medregnes markedsværdien af ladestander og installation til den ansattes skattepligtige indkomst ved periodens ophør, hvis installationen overgår til privat brug. En sådan værdi skal indberettes i felt 56 Værdi af personalegoder, ikke omfattet af bagatelgrænse.

Dagsbeviser
Har du købt et dagsbevis til en gulpladebil og stiller bilen til rådighed for en medarbejder uden, at han/hun skal betale for dagsbeviset, skal prisen for dagsbeviset indberettes som fri bil i felt 19 og i felt 13, helt som værdien af fri bil. Dvs du også skal indeholde både am-bidrag og A-skat af beløbet.

Validering af indberetning i felt 19
Felt 19 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felt 19 ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felt 19 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere.

Relevante indtægtsarter til felt 19.

Kan angives i feltnr. 10 i record 6000 eller vælges i skærmbilledet under Andre felter

Beskrivelse Bemærkning Indtægtsart Indkomsttype Start fra Slut
Personalegoder til direktører Direktører 0060 00    
Personalegoder til hovedaktionærer Hovedaktio-
nærer
0061 00    

Leasingbiler - til orientering for leasingtager
Hvis du leaser bilen til din ansatte, skal leasingyder oplyse bilens beregningsgrundlag for fri bil. For nye biler er det som udgangspunkt leasingselskabets indkøbspris, der kan anvendes ved beregning af beskatningsgrundlaget. De nærmere regler om værdifastsættelsen kan ses i Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1.7. For leasingbiler, der udleveres fra og med 1. februar 2020, og for hvilke der er foretaget en omberegning af bilens værdi (for betaling af yderligere registreringsafgift), er det som udgangspunkt denne omberegnede nyvognspris, der skal bruges som beregningsgrundlag for beskatning af fri bi. Også hvis bilen købes, er det denne omberegnede nyvognspris, der skal lægges til grund for beskatningen.

Den omberegnede værdi skal bruges fra og med den måned omberegningen er sket og indtil 36 måneder efter bilens første registrering.

Hvis bilen udleveres som fabriksny til den ansatte, vil man kunne opleve et lavere beskatningsgrundlag i de først fire måneder, indtil omberegning af bilens værdi skal ske.

Leasingselskabet oplyser leasingtager om den omberegnede værdi.

Felt 20 Værdi af fri telefon mm
Indberetningsfeltet findes under Detailoplysninger i indberetningsskærmbilledet.
Am-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Beløbet skal også med i felt 13.  Arbejdsgiver skal indberette værdien af fri telefon for hver lønperiode, hvor godet er stillet til rådighed for medarbejderen. For 2023 er grundbeløbet 3.100 kr. pr. år og 258,33 kr. pr måned og for 2024 er grundbeløbet 3.200 kr. og 266,67 kr. pr. måned. For 14-dages lønnede, er det tilladt at indberette værdien med 2/52 af det fastsatte grundbeløb og tilsvarende på andre "skæve" lønperioder. Vær dog opmærksom på, at i forbindelse med til- og fratrædelse, skal der indberettes mindst en 1/12 af grundbeløbet for månedslønnede og for 14-dages eller ugelønnede mindst 4/52 af grundbeløbet, selv om den ansatte kun får løn for få dage af en måned.

Ud over fri telefon, omfatter feltet også fri internet, hvis medarbejderen ikke via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk.

Hvis en medarbejder har både fri telefon og fri internet, der skal beskattes som A-indkomst, skal der kun ske beskatning og indberetning af én af delene. Altså højst 3.100 kr. i 2023 og 3.200 kr. i 2024.

Undtaget for indberetning er for eksempel en decideret "vagttelefon", der under ingen omstændigheder må bruges privat og arbejdsgiver holder kontrol med dette. Således vil udleverede mobiltelefoner/pda-er, der med sikkerhed udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, hvor der fx er indgået en tro-og-love-erklæring mellem medarbejder og arbejdsgiver, ikke skulle indberettes og dermed beskattes.

Modtager en medarbejder goder til beskatning som fri telefon fra flere arbejdsgivere, skal alle foretage indberetning. På personens årsopgørelse vil det indberettede blive nedskrevet til grundbeløbet og samtidig reguleret i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst. Der er yderligere regulering for ægtepar, der begge beskattes af fri telefon.

Validering af indberetning i felt 20
Felt 20 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felt 20 ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felt 20 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere.

På beskatningen af fri telefon mm. eksisterer en ægtefællerabat. For, at den automatisk indtræder på årsopgørelsen, skal der indberettes kontinuerligt i felt 20 Fri telefon, så ægtefællers samlede skattepligtige værdi af fri telefon mm. udgør et grundbeløb på mindst 4.100 kr. i 2023 og 4.200 kr. i 2024. Glemmer du at indberette i felt 20 Fri telefon, skal rettelse ske ved, at du indberetter det korrekte periodiserede beløb måned for måned. Vær opmærksom på, at ægtefællerabatten beregnes automatisk på årsopgørelsen og du derfor ikke selv skal fratrække rabatten ved indberetning. 

Beløb, der er større end det månedlige grundbeløb i felt 20 Fri telefon vil medføre et advis. Rettelser i en enkelt måned, der er større end det månedlige grundbeløb, f.eks. som følge af en satsregulering, vil derfor medføre et advis. Advis på baggrund af satsregulerede rettelser på under 100 kr. kan der ses bort fra.

Der er ingen relevante indtægtsarter til felt 20. Feltet kan dog nedarve indtægtsarten fra A-indkomst i felt 13 eller felt 14 når personalegodet indberettes sammen med A-indkomsten. 

Felt 21 Fri kost og logi   
Værdi af fri kost og logi (efter standardsatser) - am-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode for:

  • Medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet (4.051,25 kr. pr. måned i 2023 og 3.959,17 kr. pr. måned i 2024)
  • For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der kun får fri kost, samt dermed ligestillede, ansættes værdien således:
    • 2023: 95 kr. pr. dag. For delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 80 kr. pr. dag. For 1 måltid ansættes værdien til 50 kr. pr. dag.
    • 2024: 100 kr. pr. dag. For delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 85 kr. pr. dag. For 1 måltid ansættes værdien til 55 kr. pr. dag.
  • For personale ved militæret, der har frit kvarter, bortset fra værnepligtige i Forsvaret eller personer, der gør tjeneste i Beredskabskorpset i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid, udgør værdien i 2023 675 kr. pr. måned og i 2024 660 kr. pr. måned.  

Der er i ovenstående tale om anvendelse af standardsatser, og der skal trækkes A-skat/am-bidrag af beløbet, som samtidig skal indgå i værdien i felt 13. Værdierne fastsættes en gang årligt af Skatterådet og offentliggøres i en bekendtgørelse udstedt efter Ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 2. Kost og logi, der ydes til andre personalekategorier end ovennævnte er am-bidragspligtig B-indkomst, og der skal derfor ikke indeholdes A-skat/am-bidrag af værdien. Denne skal derfor heller ikke indgå i felt 13 - og skal i stedet indberettet i felt 36 Am-bidragspligtig B-indkomst.

Validering af indberetning i felt 21
Felt 21 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felt 21 ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felt 21 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere.

Der er ingen relevante indtægtsarter til felt 21. Feltet kan dog nedarve indtægtsarten fra A-indkomst i felt 13 eller felt 14 når personalegodet indberettes sammen med A-indkomsten.

Felt 26 Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling 
Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling, herunder tandforsikring og -behandling. Am-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Værdien, der indberettes i feltet, skal indgå i beregninger på lige fod med fx fri bil og fri telefon - dvs., beløbet skal også indgå i felt 13.  

Hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens sundhedsbehandling skal beskatning og indberetning ske sammen med den lønperiode, hvor medarbejderen har fået behandlingen. Det er markedsværdien af behandlingen, der skal beskattes og indberettes. Værdien kan som udgangspunkt fastsættes til arbejdsgiverens udgift.

Tidspunkt for beskatning og indberetning for forsikring, afhænger af forsikringstypen.

Hvis forsikringstypen gælder i en given periode, uanset om medarbejderen fortsat er ansat eller ej, skal der ske beskatning og indberetning sammen med den lønperiode, der dækker den dag forsikringens dækning starter. Det beløb, der skal beskattes og indberettes, er præmien pr medarbejder.

Hvis forsikringstypen er indskrænket til kun at gælde i ansættelsesperioden, skal der ske løbende beskatning og indberetning. Dvs., at der beskattes og indberettes et beløb, der i forhold til årspræmien svarer til den lønperiode, der beskattes og indberettes sammen med.

Værdien af arbejdsgivers ydelse af lån til medarbejder, når lånet ydes til betaling af sundhedsbehandling, indberettes også i dette felt. Værdien opgøres på samme måde som værdi af personalelån, der normalt indberettes i felt 56.

Hvis arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, skal værdien ikke indberettes til eIndkomst af arbejdsgiver, men af forsikringsselskabet. Indberetning foregår helt som for gruppelivsordninger, der er en integreret del af en pensionsordning. Dvs., værdien i felt 38, med angivelse af indtægtsart 37. Der vil i dette tilfælde være tale om en årlig indberetning.

Validering af indberetning i felt 26
Felt 26 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felt 26 ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felt 26 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere.

Der er ingen relevante indtægtsarter til felt 26. Feltet kan dog nedarve indtægtsarten fra A-indkomst i felt 13 eller felt 14 når personalegodet indberettes sammen med A-indkomsten.