Dato for udgivelse
21 aug 2023 14:25
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0117638
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2092 på importen af biodiesel med oprindelse i Indonesien ved import af biodiesel afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Forenede Kongerige, uanset om varen er angivet med oprindelse i Folkerepublikken Kina eller Det Forenede Kongerige, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1637 offentliggjort i EU-tidende L 204 af 17. august 2023 indledt en undersøgelse i henhold til artikel 23, stk. 4 i forordning (EU) 2016/1037 med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i ren form eller i blandinger, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 og ex 3826 00 90, afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) og Det Forenede Kongerige (GB), uanset om varen er angivet med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Det Forenede Kongerige, omgår de foranstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2092.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import, der er beskrevet i artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2023/1637.

Forordningen trådte i kraft den 18. august 2023.