Korrektionspulje i inddrivelsessystem DMI

Dette afsnit beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden skal behandle overskydende beløb, der er opstået i inddrivelsessystemet DMI. Det overskydende beløb kan opstå, fordi en dækket fordring nedskrives eller annulleres, eller skyldner indbetaler til fordringer, der ikke er inddrivelsesparate.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Overførsel til korrektionspulje i inddrivelsessystemet DMI og modregning
  • Låste indbetalinger
  • Rentepause og fordringshavermora
  • Rente af overskydende beløb
  • Overdragelse til tredjemand
  • Udbetaling til NemKonto
  • Fastsættelse af regler for rentegodtgørelse

Baggrund

Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 er reglerne for korrektionspulje i DMI indsat i en ny bestemmelse i gældsinddrivelseslovens § 18 j med ikrafttræden den 1. juli 2021.

Formålet med lovændringen er at sikre restanceinddrivelsesmyndighedens administration af fordringsmassen og indbetalinger i en periode, hvor en meget betydelig del af fordringerne i DMI er berørt af tvivl om deres retskraft og/eller mistanke om datafejl, således at reglerne for restanceinddrivelsesmyndighedens administration af låste indbetalinger, herunder spørgsmål om rentegodtgørelse og fordringshavermora, præciseres.

Overførsel til korrektionspulje i inddrivelsessystemet DMI og modregning

Hvis der i forbindelse med inddrivelsen af en fordring opstår et overskydende beløb, fx ved nedskrivning eller annullation af overdragelsen af en allerede helt eller delvis dækket fordring, skal det overskydende beløb overføres til en korrektionspulje. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 1, 1. pkt.

Senest ved udløbet af hver kalendermåned vil beløbet i korrektionspuljen modregnes med fordringer, der er under inddrivelse i DMI eller fordringer under opkrævning, hvis det er muligt efter gældende regler. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 1, 2. pkt.

Hvis beløbet i korrektionspuljen er under 50 kr., sker der dog kun modregning én gang om året. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 1, 3. pkt.

Et restbeløb efter modregning, kan udbetales eller anvendes til modregning med fordringer i andre systemer, fx PSRM. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 1, 4. pkt.

Låste indbetalinger

Låste indbetalinger er udtryk for indbetalinger, der ikke umiddelbart kan placeres, fordi skyldnerens fordringer ikke er inddrivelsesparate. Se mere herom i G.A.1.1.4 Ikkeinddrivelsesparate fordringer

Hvis skyldner foretager en betaling, som ikke kan placeres senest 6 måneder fra beløbets modtagelse i DMI, fordi der er tvivl om retskraft og/eller kendskab til eller mistanke om datafejl, overfører restanceinddrivelsesmyndigheden beløbet til korrektionspuljen med henblik på modregning. Det betyder, at der vil ske modregning med fordringer, som er retskraftige og uden datafejl. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 2, 1. pkt., som er ændret ved § 1, nr. 36 i lov nr. 1565 af 12. december 2023.

Betalinger til bestemte fordringer (øremærkede indbetalinger), som restanceinddrivelsesmyndigheden har tilladt efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 11, om fravigelse af dækningsrækkefølgen, og som ikke kan placeres senest ►12◄ måneder fra beløbets modtagelse i DMI, pga. tvivl om retskraft og/eller kendskab til eller mistanke om datafejl, overføres korrektionspuljen med henblik på modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 2, 2. pkt., sammenholdt med gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 2, pkt.1, som er ændret ved § 1, nr. 36 i lov nr. 1565 af 12. december 2023.

I særlige tilfælde kan restanceinddrivelsesmyndigheden forkorte eller forlænge fristen på ►12◄ måneder efter 1. punktum. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 2, 3. pkt., som er ændret ved § 1, nr. 36 i lov nr. 1565 af 12. december 2023. ►Det er almindelig forvaltningsvirksomhed, som ikke kræver partshøring og afgørelse, når det besluttes at forlænge fristen ud over den lovbestemte frist.◄

Den kortere frist kan anvendes for de beløb, der har været låst længe, og hvor en frist på ►12 ◄måneder ikke kan forventes at ændre på billedet.

Skyldneren kan ikke inden for fristen på ►12◄ måneder kræve beløbet tilbagebetalt, men restanceinddrivelsesmyndigheden kan i særlige tilfælde vælge at tilbagebetale beløbet. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 2, 4. pkt.

Rentepause og fordringshavermora

Beløb på mere end 1.000 kr. efter gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 2, fører til at tilskrivning af renter på ikkeinddrivelsesparat gæld stoppes, selvom den eller de ikkeinddrivelsesparate gældsposter tilsammen udgør et beløb der overstiger størrelsen på betalingen. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 3, 1.  pkt.

Hvis den eller de i § 18 j, stk. 3, 1. pkt. nævnte fordringer senere bliver inddrivelsesparate vil tilskrivning af renter skulle ske igen. Det er en forudsætning, at der er sendt en rykkerskrivelse og betalingsfristen er passeret. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 3, 2. pkt.

Fordringshavermora indtræder alene for de fordringer, der ved fristens udløb (►12◄ måneder efter § 18 j, stk. 2) er under inddrivelse.

Rente af overskydende beløb

Rentegodtgørelsen stiller skyldneren, som om betalingen var blevet anvendt til at dække den eller de rentebærende fordringer, som ikke kunne dækkes, fordi gælden ikke var inddrivelsesparat.

Overskydende beløb, som stammer fra en udbetaling, der tidligere er anvendt til modregning med en fordring under opkrævning eller inddrivelse, og som overføres til korrektionspuljen efter gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 1, får tilskrevet rente efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, dvs. med en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 og 2, med fradrag af 4 pct. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4, 1. pkt., der blev ændret ved § 1 nr. 21 i lov nr. 331 af 28. marts 2023 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige m.fl.

Overskydende beløb, der overføres til korrektionspuljen og stammer fra en udbetaling, der tidligere er anvendt til modregning med en fordring under opkrævning eller inddrivelse, forrentes efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, dvs. med en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 og 2, med fradrag af 4 pct., fra og med dagen efter restanceinddrivelsesmyndighedens beslutning om at anvende udbetalingen til modregning, jf. gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 1. pkt., hvis udbetalingen i medfør af gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1 og 2 blev forrentet. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4, 1. pkt., der er ændret ved § 1, nr. 21 i lov nr. 331 af 28. marts 2023 . 

Krav på kompensation i medfør af ejendomsvurderingslovens § 75, stk. 1 forrentes dog efter reglerne i ejendomsvurderingslovens § 75, stk. 4 jf gældsinddrivelsesloven § 8 b, stk. 1, 1. pkt. Dvs. med en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 og 2, som tilskrives fra den 1. januar i året efter modtagelsen af beløbet hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4 1. pkt., som er ændret ved § 1, nr. 21 i lov nr. 331 af 28. marts 2023

Overskydende beløb, der er inddrevet fra skyldner på anden vis end gennem modregning, eller som er modtaget ved en frivillig betaling samt indbetalinger, der efter gældsinddrivelseslovens §b 18 j, stk. 2 overføres til korrektionspuljen, får tilskrevet rente med renten efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2 med fradrag af 4 pct., fra og med dagen for betalingen. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 4, 2. pkt. og § 18 j, stk. 4, 2. pkt.

Overskydende beløb, der tidligere er overført til korrektionspuljen og anvendt til modregning, får dog tilskrevet rente fra dagen efter seneste anvendelse af beløbet. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4, 3. pkt. Det skyldes, at der har været tilskrevet rente op til sidste anvendelsestidspunkt.

Tilskrivning af rente efter gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4, 1.-3. pkt. sker til og med den dag, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden beslutter at gennemføre modregning i beløbet fra korrektionspuljen eller beslutter at udbetale beløbet til skyldneren. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4, 4. pkt.

Renten medregnes ikke ved opgørelsen af skyldnerens skattepligtige indkomst. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4, 5. pkt.

Overdragelse til tredjemand

Overdragelser til tredjemand af krav mod det offentlige omfatter ikke overskydende beløb som nævnt i stk. 1. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 5. Dvs. overskydende beløb kan overføres til korrektionspuljen uden, at der skal tages stilling til transporter eller udlæg.

Udbetaling til NemKonto

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ved udbetaling af beløb fra korrektionspuljen i gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 1 i alle tilfælde anvende skyldners NemKonto. Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 6.

Fastsættelse af regler for rentegodtgørelse

Efter gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 7, kan skatteministeren fastsætte regler for administrationen af rentegodtgørelser og en bagatelgrænse.