Dato for udgivelse
14 Jul 2023 12:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 May 2023 11:56
SKM-nummer
SKM2023.338.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-13842/2023-OLR
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
tjenesteforhold - selvstændig - instruktionsbeføjelse - syn og skøn
Resumé

I en sag om hvorvidt der var tale om et tjenesteforhold eller udøvelse af selvstændig virksomhed i relation til installation af elevatorer, ønskede H1 A/S afholdt syn og skøn til belysning af om det har været muligt at udøve instruktionsbeføjelse, konstatere mangler ved arbejdet, og om arbejdet krævede specialviden, da disse elementer indgår i den retlige bedømmelse af, om der har været tale om et tjenesteforhold eller udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Byretten fandt ikke, at en besvarelse af spørgsmålene var relevant for den verserende sag ved Landsskatteretten. Landsretten lagde efter de foreliggende oplysninger til grund, at H1 A/S, der indgår i H1-koncernen, er fagkyndig vedrørende installation m.v. af de pågældende elevatorer, og at selskabet således vil være i stand til såvel at instruere, føre tilsyn og kontrollere det arbejde, der udføres med installation af elevatorerne. Landsretten fandt det herefter ikke hensigtsmæssigt, at der udmeldes syn og skøn til besvarelse af H1 A/S’ spørgsmål, og stadfæstede byrettens afvisning af anmodningen om afholdelse af syn og skøn.

Reference(r)

Retsplejelovens § 197

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 A.A.11.1.3

Den 1. marts 2023 holdt Retten i Glostrup møde i retsbygningen.

Dommer Gitte Arildsen behandlede sagen.

Sag BS-52011/2022-GLO

H1 A/S

(v/ advokat Søren Aagaard)

mod

Skatteforvaltningen

H1 A/S har indgivet anmodning om isoleret bevisoptagelse i medfør at retsplejelovens § 343.

Modparten, Skaffeforvaltningen, har påstået anmodningen afvist.

H1 A/S har påstået anmodningen fremmet.

H1 A/S har om baggrunden for anmodningen anført, at H1 A/S i øjeblikket fører en klagesag ved Landsskatteretten vedrørende Skattestyrelsens krav vedrørende A-skat og AM-bidrag for årene 20162018. Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse af 18. december 2018, at kravene er rejst af Skattestyrelsen, da det er Skattestyrelsens opfattelse, at den montør, som rekvirenten har indgået underentrepriseaftale med vedrørende installation af nogle elevatorer, er at sidestille med en lønmodtager, som er beskæftiget af rekvirenten. Rekvirenten er ikke enig med Skattestyrelsen i dette, herunder bestrider rekvirenten at have pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag i forhold til elevatormontøren, der har monteret elevatorer for rekvirenten på G1-stationer herunder Y1-by og Y2-by station i 2016 - 2018. Rekvirenten har med henblik på at tilkøbe den særlige ekspertise, der skal til for at installere elevatorer, indgået aftaler, hvor G2 ved KL, som er en Y2-landsk selvstændig håndværker, udfører installationen i underentreprise. G2 ved KL, er specialiseret i installation af elevatorer. Underentreprenøraftalen blev underskrevet i december 2017 mens der forinden dette tidspunkt typisk blev fremsendt tilbud og derefter faktureret på grundlag af dette. Skønsmandens svar skal anvendes i forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagen.

Om skønstemaet har rekvirenten anført, at skønsmanden skal vurdere, hvorvidt installationen af de pågældende elevatorer kræver specialviden, herunder uddannelse mv. Herudover skal skønsmanden beskrive installationsprocessen samt oplyse, hvilket værktøj mv. der skal anvendes ved installationen.

Skattestyrelsen har påstået anmodningen afvist, og hertil gjort gældende, at rekvirentens formål med det ønskede syn og skøn reelt er at opnå en bedømmelse af, hvorvidt der er tale om, at den generelle instruktionsbeføjelse og kontrol ikke alene kan kvalificere forholdet mellem hvervgiver og hvervtagers om et lønmodtagerforhold. Skattestyrelsen bemærker, at dette er et retligt spørgsmål, som det tilkommer Landsskatteretten at afgøre. Dette gælder, uanset at rekvirentens spørgsmål er formuleret som et ønske om en generel bedømmelse af hvorvidt installationen af de pågældende elevatorer kræver specialviden, herunder uddannelse mv., hvilket ikke er relevant for sagens udfald. Skattestyrelsen skal ved vurderingen om, hvorvidt indkomstmodtageren står i tjenesteforhold til hvervgivere, overordnet henvise til cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til Personskatteloven, hvor det er særligt retningslinjerne for hvorledes afgrænsningen skal foretages mellem lønindkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed. Skattestyrelsen er derfor af den opfattelse, at sagen skal afvises, da et syn og skøn ikke kan få betydning for Landsskatterettens afgørelse.

Rettens begrundelse og resultat

Den verserende sag ved Landsskatteretten handler om, hvorvidt rekvirentens montør kan sidestilles med en lønmodtager og rekvirenten derfor har pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag.

Rekvirenten ønsker ved syn og skøn at få besvaret spørgsmål om, hvilken specialviden mv. der kræves for installation af nogle elevatorer, som denne montør har installeret.

Besvarelse af spørgsmålene findes ikke relevante for den verserende sag ved Landsskatteretten, og rekvirentens anmodning om isoleret bevisoptagelse ved syn og skøn findes herefter ikke hensigtsmæssig. Derfor bestemmes

H1 A/S’s anmodning om isoleret bevisførelse tages ikke til følge.

Retten sluttede sagen.

_____________________________________________________

Den 24. maj 2023 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i Nordhavn.

Landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pia Hjort Mehlbye (kst.) behandlede sagen.

Sag BS-13842/2023-OLR

(12. afdeling)

H1 A/S

(v/ advokat Søren Aagaard)

mod

Skatteforvaltningen

Ved kendelse af 1. marts 2023 har Retten i Glostrup (sag BS-52011/2022-GLO) bestemt, at H1 A/S’ anmodning om isoleret bevisførelse ikke tages til følge.

H1 A/S har kæret afgørelsen med påstand om, at Retten i Glostrups kendelse af 1. marts 2023 ophæves, og anmodningen om isoleret bevisoptagelse, jf. retsplejelovens § 343, stk. 1, hjemvises til fornyet behandling og fremmes. Til støtte for påstanden har H1 A/S navnlig anført, at bevisoptagelsen skal belyse, om det har været muligt at udøve instruktionsbeføjelse, konstatere mangler ved arbejdet, og om arbejdet kræver specialviden. Dette er elementer, der indgår i den retlige bedømmelse af, om der har været tale om et tjenesteforhold eller udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Skatteforvaltningen har i påstandsdokument af 27. april 2023 påstået stadfæstelse.

H1 A/S og Skatteforvaltningen har i forlængelse af telefonmødet den 27. april 2023 afgivet yderligere indlæg af 16. maj 2023.

Byretten har ikke haft bemærkninger til kæremålet.

Landsretten afsagde

KENDELSE

Landsretten lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at H1 A/S, der indgår i H1-koncernen, er fagkyndig vedrørende installation m.v. af de pågældende elevatorer, og at selskabet således vil være i stand til såvel at instruere, føre tilsyn og kontrollere det arbejde, der udføres med installation af elevatorerne.

Landsretten finder det herefter ikke hensigtsmæssigt, at der udmeldes syn og skøn til besvarelse af H1 A/S’ spørgsmål.

Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse.

THI BESTEMMES:

Byrettens kendelse stadfæstes.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.

Sagen sluttet.