Har en virksomhed ikke afgivet en både korrekt og rettidig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af OPKL § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v., skal virksomheden betale det skyldige beløb. Se OPKL § 5, stk. 1.

Hvor anvendelsen af OPKL § 5, stk. 1, i henhold til lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021 forudsatte, at det blev konstateret, at virksomheden har afgivet en urigtig angivelse eller indberetning, således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v., fremgår det af OPKL § 5, stk. 1, i henhold til lov nr. 832 af 14. juni 2022, at virksomheden ikke har afgivet en både korrekt og rettidig angivelse eller indberetning. For at komme uden for anvendelsesområdet for OPKL § 5, stk. 1, skal angivelsen eller indberetningen være indgivet både rettidigt og med et korrekt indhold. Svigter blot en af disse betingelser - angivelsen er fx korrekt, men for sen, eller angivelsen er urigtig, men rettidig - vil situationen blive reguleret af OPKL § 5, stk. 1.

Kravet om rettidighed indebærer, at angivelsen skal ske inden angivelsesfristens udløb. Angivelsen kan dog også være sket forinden, idet den dog tidligst vil kunne indgives, når det krav, som angivelsen lyder på, er stiftet.

Hvis virksomheden indgiver angivelsen eller indberetningen digitalt, anses den for modtaget den dag, hvor angivelsen eller indberetningen er modtaget i Skatteforvaltningens it-system. Virksomheden har bevisbyrden for, at angivelsen eller indberetningen er kommet frem rettidigt, hvorfor virksomheden bør indsende angivelsen eller indberetningen i så god tid, at angivelsen eller indberetningen ikke modtages for sent som følge af it-problemer, herunder problemer hos egen internetudbyder, eller problemer hos postvæsenet.

Skyldes en forsinkelse it-problemer hos Skatteforvaltningen, må afsendelsestidspunktet lægges til grund som modtagelsestidspunkt, hvis der kan fremlægges pålidelige oplysninger om en rettidig afsendelse.

Hvis angivelsen eller indberetningen indgives ved anvendelse af en papirblanket, vil modtagelsesdatoen være den dag, hvor papirblanketten modtages hos Skatteforvaltningen. Navnlig ved anvendelse af papirblanketter gælder, at virksomheden ved sin afsendelse må tage højde for, hvor lang tid der går med, at postvæsenet får afleveret brevet.