Dokumentationen skal indeholde en samlet konklusion på værdiansættelsen, herunder:

  1. Begrundelse for eventuel prioritering af modeller
  2. Angivelse af værdiansættelsesbeløb
  3. Angivelse af eventuelle særlige forbehold eller usikkerheder ved værdiansættelsen

1.  Begrundelse for prioritering af modeller

Hvis der anvendes mere end én værdiansættelsesmodel skal det forklares, hvordan man er kommet frem til den endelige værdi, fx ud fra vægtning af modellerne, eller alene anvendelse af én af modellerne. Denne prioritering skal begrundes på baggrund af en samlet vurdering af modellernes relevans, usikkerheden vedrørende datagrundlaget, usikkerhed vedrørende beregninger, prioritering af analysearbejdet i forhold til forskellige modeller mv. Resultatet af denne vurdering kan naturligvis have forskellige tilgange.

2.  Angivelse af værdiansættelsesbeløb

Dokumentationen skal indeholde en vurdering af markedsværdien for det overdragne værdiansættelsessubjekt.

Markedsværdien kan indikeres i et interval. Konklusionen skal dog også indeholde en fastsættelse af en endelig angivelse af værdiansættelsesbeløbet.

3.  Angivelse af eventuelle særlige forbehold eller usikkerheder

Hvis værdiansættelsen er behæftet med særlige forbehold eller usikkerheder, der har stor betydning for vurderingen af værdien, skal dette angives.

Dette kunne eksempelvis være, at værdiansættelsen er baseret på oplyste forudsætninger, antagelser mv., hvor grundlaget herfor ikke har været forelagt, og der endvidere ikke er foretaget en selvstændig validering af det oplyste.

Det kunne også være en angivelse af særligt vigtige forudsætninger, antagelser mv., der, baseret på værdiansættelsesgrundlaget, vurderes behæftet med stor usikkerhed.