Indhold

Dokumentationen skal som udgangspunkt altid indeholde en regnskabsanalyse og en opstilling af historiske regnskabstal, som gør det muligt at vurdere de forudsætninger, der er anvendt i værdiansættelsen, herunder beskrivelse/analyse af:

  1. Analyse og justeringer af de fem sidste tilgængelige årsregnskaber
  2. Historisk regnskabsanalyse for virksomheden
  3. Validering af forudsatte budgetter eller lignende.

1. Analyse og justeringer af årsregnskaber

For de fem sidste tilgængelige årsregnskaber, der ligger til grund for værdiansættelsen, skal der foretages en beskrivelse og analyse af væsentlige regnskabsmæssige poster, der anvendes ved værdiansættelsen. Afhængigt af valg af værdiansættelsesmodel kan det eksempelvis være opgørelse af markedsværdien for nettorentebærende gæld, opstilling af relevante rentabilitetsnøgletal mv.

Alle justeringer af regnskabsmæssige poster skal forklares og begrundes. Dette kunne eksempelvis være justeringer, der foretages med henblik på at sikre, at den anvendte regnskabspraksis er konsistent med regnskabspraksis for det anvendte sammenlignelighedsgrundlag, hvilket er af central betydning ved anvendelse af multipel-værdiansættelse. Ved samme model må det endvidere sikres, at værdiansættelsen foretages i forhold til et normaliseret aktivitetsniveau for virksomheden, så periodisk afvigende resultater mv. ikke kommer til at danne grundlag for de fremtidige forventninger, og at det kun er den indtjening, som relaterer sig til virksomhedens drift, der normaliseres, hvorfor ikke-tilbagevendende og/eller ikke-driftsrelateret indtjening udelades ved normalisering.

2. Historiske regnskabstal

Ved vurdering af budgetter, projekteringer, fremskrivninger mv. er det som udgangspunkt relevant at sammenligne med udviklingen i de historiske resultater. Det er eksempelvis udviklingen i omsætning, de enkelte omkostninger, investeringer i anlægsaktiver samt de tilhørende afskrivninger, tilgodehavender, varelager, driftslikviditet, driftsgæld, overskudsgrad og afkastningsgrad.

Den relevante bagudrettede periode afhænger af de konkrete omstændigheder, herunder relevante konjunkturer, forretnings- og produktcyklusser mv. for den virksomhed, der værdiansættes. De historiske regnskabstal skal opstilles på en konsistent måde, der sikrer sammenlignelighed både inden for perioden og i forhold til de fremadrettede budgetter eller lignende værdiansættelsesgrundlag.

3. Validering af forudsatte budgetter eller lignende

Denne validering kan være i forhold til de historiske regnskabstal for virksomheden eller i forhold til historiske regnskabstal for sammenlignelige virksomheder.

Valideringen kan foretages med reference til relevante kritiske værdiansættelsesfaktorer.

Markante forskelle mellem de historiske resultater, marginer, afkastningsgrader mv. og de forventede fremtidige resultater skal begrundes.