Indhold

Dette afsnit omhandler generelle forskelle på afgørelser og andre tilkendegivelser.

I tvivlstilfælde er udgangspunktet, at et svar fra en myndighed med den formelle kompetence til at træffe afgørelse om det pågældende spørgsmål er en afgørelse, når tilkendegivelsen er rettet direkte til borgeren/virksomheden. Det gør ingen forskel, om svaret er givet skriftligt eller mundtligt.

I alle tilfælde er det vigtigt, at modtageren forstår, om denne har fået en vejledning, en udtalelse om faktiske forhold eller en egentlig retlig afgørelse. Myndigheden skal derfor udtrykkeligt angive, om der er tale om en afgørelse eller en vejledende udtalelse. Omvendt er myndighedens ordvalg ikke i sig selv afgørende for tilkendegivelsens retlige betydning, jf. SKM2008.757.LSR, der er omtalt nedenfor.

I de tilfælde, hvor Skatteforvaltningen alene udreder en sags faktiske omstændigheder eller i en uforbindende udtalelse foretager retlige vurderinger, er der ikke tale om afgørelsessager i forvaltningslovens forstand.

Eksempel (SKATs svar blev anset for en vejledende udtalelse)

I denne sag havde et skattecenter taget skriftlig stilling til et aktuelt tilfælde om anvendelse af gulpladebil. Selv om skattecentret havde brugt ordet "afgørelse", fandt Landsskatteretten, at det var en vejledende udtalelse. Der blev lagt vægt på, at dispositionen endnu ikke var foretaget, at reglerne om bindende svar ikke var anvendt, og at der ikke var udarbejdet sagsfremstilling i henhold til SFL § 19. Se SKM2008.757.LSR.

Eksempel (forbehold om senere modregning var ikke en afgørelse)

SKAT havde i forbindelse med en afdragsaftale i et brev taget forbehold for modregning i overskydende skat og børnefamilieydelse. Da SKAT anså brevet for at rumme en afgørelse, blev der givet klagevejledning til Landsskatteretten, der imidlertid afviste at behandle klagen. Begrundelsen herfor var, at der ikke var tale om en afgørelse, så længe modregning ikke var sket. Se SKM2008.1011.LSR.

Eksempel (fastsættelse af afdragsordning er en afgørelse)

På baggrund af en ombudsmandsudtalelse meddeler Skatteforvaltningen, at der er tale om en afgørelse, når restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter en afdragsordning på baggrund af den tabel, som fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1 (nu § 10, stk. 1). Se SKM2007.451.SKAT.

Eksempel (meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer var udløbet, var ikke en afgørelse)

En meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer var udløbet, var ikke en afgørelse, der kunne påklages, og klagen blev derfor afvist af Landsskatteretten. Se SKM2018.120.LSR.

Eksempel (meddelelse fra SKAT om, at ejerboligfordelingen var slettet, var ikke en afgørelse)

En meddelelse fra SKAT til ejer af en ejendom om, at ejerboligfordelingen på ejendommen var slettet pr. 1. oktober 2014, blev ikke anset for en afgørelse, der kunne påklages til Landsskatteretten. Se SKM2018.121.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2018.121.LSR

Landsskatteretten fandt, at en meddelelse fra SKAT til ejeren af en ejendom om, at ejerboligfordelingen på ejendommen var slettet pr. 1. oktober 2014, alene tjente som information om, at ejerboligfordelingen var slettet. Dette uanset, at meddelelsen fremstod som en vurderingsmeddelelse. Landsskatteretten afviste derfor klagen.

SKM2018.120.LSR

Landsskatteretten fandt, at en meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer var udløbet, alene tjente som information om, at fradraget var udløbet. Der forelå således ikke en afgørelse fra SKAT, som kunne påklages. Dette uanset, at meddelelsen fremstod som en vurderingsmeddelelse. Landsskatteretten afviste derfor klagen.

SKM2008.1011.LSR

Forbehold om modregning - ikke afgørelse.

SKM2008.757.LSR

Gulpladebil - vejledning.

SKAT

SKM2007.451.SKAT

Afdragsordning efter tabel - afgørelse.