Dato for udgivelse
09 maj 2023 14:01
Til
Tonnagebeskattede rederier
Sagsnummer
22-0427176
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Fordelingen af rederiernes ejerede bruttotonnage har været faldende.


Hvorfor dette nyhedsbrev

Efter § 4, i bekendtgørelse nr. 1303 af den 14. november 2018, skal selskaber og foreninger m.v. give oplysninger digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skattestyrelsen anviser.

Hvis et tonnageskattepligtigt selskab ejer skibe, som er omfattet af tonnageskatteordningen, er indberetning af flagoplysninger en obligatorisk del af det digitale oplysningsskema.

Flagoplysningerne angiver i hvilket omfang, den ejede bruttotonnage, som rederiet har anvendt i årets løb, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS.

Skattestyrelsen kan på baggrund af disse indberetninger meddele, at procentfordelingen af den ejede bruttotonnage for rederierne - set under ét - fordeler sig således:

Inden for EU/EØS:

Uden for EU/EØS:

Gennemsnit over indkomståret 2020

97,58 %

2,42 %

Gennemsnit over indkomståret 2021

95,60 %

4,40 %

Ændring

-1,98 %

 


Som det fremgår af tallene, har andelen registreret inden for EU/EØS været faldende.

Betydningen af faldende andel
Da andelen har været faldende finder reglen i tonnageskattelovens § 6 a, stk. 1, anvendelse. Det betyder, at det enkelte rederi skal opfylde betingelsen om, at rederiets ejede bruttotonnage, der er registret i en stat, der er medlem af EU/EØS, over indkomståret 2022 skal være fastholdt eller forøget i forhold til procentandelen på basisdagen. Hvis rederiet ikke opfylder denne betingelse, beskattes indkomst fra den yderligere andel efter reglen i tonnageskattelovens § 6 b.

Undtagelse
Det skal bemærkes, at denne bestemmelse kun finder anvendelse, hvis rederiets ejede bruttotonnage i gennemsnit over indkomståret 2022 ikke har været mindst 60 pct., der er registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS jf. tonnageskattelovens § 6 a, stk. 3.

Forbehold
Skattestyrelsen tager forbehold for senere ændringer, idet Skattestyrelsens beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger.

Yderligere information
For yderligere information kan der henvises til Den juridiske vejledning på www.skat.dk.


Venlig hilsen

Skattestyrelsen