Dato for udgivelse
02 maj 2023 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 apr 2023 10:33
SKM-nummer
SKM2023.194.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0986203
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieoverdragelse, almennyttig fond, ikke udbyttebeskatning
Resumé

Spørger var et holdingselskab, der anmodede Skatterådet om tilladelse til, at overdragelse af aktier fra holdingselskabets daværende beholdning af aktier til stiftelse af en almennyttig fond ikke skulle anses for en skattepligtig udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 til kapitalejeren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skatterådets vurdering, at fonden måtte anses for almennyttig, idet fonden i følge udkastet til fondens vedtægter skulle yde støtte til projekter inden for kultur og sport eller øvrige aktivitetsskabende projekter i Y Kommune, yde rejselegater til personer med tilknytning til Y Kommune, som ønsker at uddanne sig i udlandet, yde støtte til ældreområdet i Y Kommune samt i øvrigt yde støtte til projekter/personer, der var foreneligt med ovenstående. Det fremgik endvidere af vedtægterne, at slægtninge til kapitalejeren ingen fortrinsret havde frem for andre til at modtage støtte fra fonden og at ved opløsning af fonden skulle de eventuelle resterende aktiver videreføres i en fond, som havde samme eller lignende formål som nærværende fond. Skatterådet gav tilladelse til, at overdragelse af aktier fra holdingselskabets daværende beholdning af aktier i forbindelse med stiftelse af den almennyttige fond ikke skulle anses for en skattepligtig udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 til kapitalejeren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Hjemmel

Ligningslovens § 16 A

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.B.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.D.9.5.5.1

Anmodning om tilladelse i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Ansøgning

Rådgiver for H1 ApS anmoder Skatterådet om tilladelse til, at overdragelse af aktier fra H1 ApS´s nuværende beholdning af aktier til den almennyttige fond G1 Fonden, i forbindelse med stiftelse af fonden, ikke skal anses for en skattepligtig udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 til kapitalejeren A.

Afgørelse

Skatterådet giver tilladelse til det ansøgte.

Beskrivelse af de faktiske forhold

H1 ApS er ejet 100 pct. af A.

(…)

A efterlader sig ingen livsarvinger og ønsker derfor, at den væsentligste del af hans formue ved hans død overgår til en dansk almennyttig eller almenvelgørende fond. Derfor ønskes fonden stiftet allerede nu med indskud af aktier fra H1 ApS´s nuværende beholdning af aktier og samtidig opretter A testamente, hvorefter fonden skal arve A’s formue ved hans død bortset fra enkelte legater.

Det fremgår af udkast til vedtægter for G1 Fonden, at:

"2 Fondens formål

2.1 Fonden har følgende sideordnede formål

  • at yde støtte til lokale projekter og initiativer, for eksempel foreninger, institutioner eller plejehjem, der kan være med til at udvikle [Y Kommune]
  • at yde støtte til projekter inden for kultur og sport - eller øvrige aktivitetsskabende projekter i [Y Kommune]
  • at yde rejselegater til personer med tilknytning til [Y Kommune], som ønsker at uddanne sig i udlandet
  • at yde støtte til ældreområdet i [Y Kommune], herunder skabe mulighed for aktiviteter for [Y Kommunes] pensionister samt generelt at skabe forbedringer for beboere fra [Y Kommune], der bor på plejehjem, friplejehjem eller private plejehjem samt i øvrigt at yde støtte til projekter/personer, der er foreneligt med ovenstående.

2.2 Støtten skal efter bestyrelsens skøn ydes i form af legater til ansøgerne eller efter bestyrelsens eget initiativ.

2.3 Slægtninge til [A] har ingen fortrinsret frem for andre til at modtage støtte fra fonden.

2.4 Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra fonden, idet bestyrelsen alene afgør hvem der skal komme i betragtning ved uddeling af fondens midler.

(…)

4 Fondens bestyrelse

4.1 Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden og består af 3 medlemmer. Det er et krav, at medlemmerne af bestyrelsen har en form for tilknytning til [Y Kommune].

4.2 Fondens første bestyrelse består af følgende:

(...)

4.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvert bestyrelsesmedlem udpeger en personlig suppleant på det første bestyrelsesmøde den pågældende deltager i. Suppleanten træder i stedet for det pågældende medlem, såfremt bestyrelsesmedlemmet er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde. Suppleanten skal godkendes af de øvrige medlemmer i bestyrelsen.

4.4 Når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den pågældendes suppleant i bestyrelsen og udpeger i den forbindelse selv en personlig suppleant. Denne skal ligeledes godkendes af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

4.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt honorar for udførelse af bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden for afholdelse af møder. Der skal føres en protokol, der som minimum indeholder et referat af bestyrelsens beslutninger.

4.6 Det er bestyrelsens opgave mindst én gang om året at afholde bestyrelsesmøde, hvor der blandt andet skal træffes beslutning om uddeling af legater.

4.7 Det er bestyrelsesformanden som sørger for, at der bliver indkaldt til bestyrelsesmøde.

4.8 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når alle tre medlemmer er til stede, eller hvis medlemmerne er repræsenteret ved en person med fuldmagt til at træffe afgørelse på bestyrelsesmedlemmets vegne.

4.9 Såfremt der ikke kan opnås enighed i bestyrelsen, træffes der beslutning ved simpelt flertal.

4.10 Bestyrelsen er berettiget til under hensyntagen til nærværende vedtægter at foretage enhver disposition vedrørende fondens drift og formue.

(…)

8 Ændring eller opløsning

8.1 Ændringer i nærværende vedtægt eller opløsning af fonden kan alene ske ved fuldstændig enighed i bestyrelsen, og såfremt det i øvrigt er i overensstemmelse med lovgivningen.

8.2 Ved opløsning af fonden skal de eventuelle resterende aktiver videreføres i en fond, som har samme eller lign. formål som nærværende fond."

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

I henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ligningslovens § 16 A, stk. 4:

Følgende udlodninger medregnes ikke i den skattepligtige indkomst for modtageren:

1)   

2)  

3)  

4) Værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. For overdragelse til en udenlandsk fond m.v. er det endvidere en betingelse, at hovedaktionæren har givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på at disponere over midlerne i det overdragne selskab, og at fonden m.v. er skattemæssigt hjemmehørende i et land, hvis kompetente myndighed skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller en anden international overenskomst eller konvention, herunder en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, blev indsat ved lov nr. 1836 af 8/12 2020 vedrørende overdragelse af aktier med succession til erhvervsdrivende fonde. Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4 blev indsat for at opretholde/lovfæste den praksis, der følger af en række bindende svar fra Skatterådet, hvor Skatterådet har bekræftet, at holdingselskaber har kunnet gaveoverdrage aktier i datterselskaber til fonde med almennyttigt eller almenvelgørende formål uden at gaven skulle anses for en skattepligtig til hovedaktionæren.

H1 ApS vil gennemføre overdragelsen som aktier fra den nuværende beholdning af aktier.

Spørger vedlægger udkast til vedtægter for G1 Fonden.

Jf. vedtægterne er fondens formål:

  • at yde støtte til lokale projekter og initiativer, for eksempel foreninger, institutioner eller plejehjem, der kan være med til at udvikle Y Kommune.
  • at yde støtte til projekter inden for kultur og sport - eller øvrige aktivitetsskabende projekter i Y Kommune
  • at yde rejselegater til personer med tilknytning til Y Kommune, som ønsker at uddanne sig i udlandet
  • at yde støtte til ældreområdet i Y Kommune, herunder skabe mulighed for aktiviteter for Y Kommunes pensionister samt generelt at skabe forbedringer for beboere fra Y Kommune, der bor på plejehjem, friplejehjem eller private plejehjem

samt i øvrigt at yde støtte til projekter/personer, der er foreneligt med ovenstående.

Det er Spørgers vurdering, at fondens formål opfylder betingelserne for at blive anset for en almennyttig eller almenvelgørende fond.

(…)

Rådgivers høringssvar

Rådgiver har ingen bemærkninger.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved overdragelse af aktier i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal en vederlagsfri overdragelse af gaver, der som udgangspunkt skal beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslag L29 om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde, at vurderingen af om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal således hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

I SKM2009.29.HR gav et selskab en gave på kr. 100.000 til G1 Mission. Foreningen var godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og Højesteret udtalte, at skattemyndighederne dermed havde anerkendt, at foreningens midler blev anvendt i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, hvorfor gaver, som blev givet til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt måtte forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, skatteyderen som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Det gjaldt, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at der forelå skattepligtig maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

I TfS 2000.874.VL fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter og at anpartsselskabets gave til fonden, som sådan var omfattet af § 83 i den dagældende anpartsselskabslov. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde, hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

I SKM2022.496.SR gav Skatterådet tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren i holdingselskabet ved overdragelse af holdingselskabets aktier i et værdipapirdepot til en i 2020 stiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skatterådets opfattelse, at overdragelsen skete i den ideelle interesse for kapitalejeren i holdingselskabet og ikke i kapitalejernes personlige eller økonomiske interesse. Der var herved henset til, at den påtænkte fond måtte anses for almennyttig, idet det fremgik af fondens vedtægter, at fondens overskud skulle sikre videreudviklingen af fondens datterselskaber samt uddeles som støtte til almennyttige sociale eller humanitære formål samt at det fremgik af vedtægterne, at der ikke var tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen, at fondens midler ikke på noget tidspunkt kunne gå tilbage til stifter eller gavegivere samt at provenuet i tilfælde af opløsning skulle fordeles til to specifikke almennyttige foreninger og at ingen del af fondens formue nogensinde kunne gå tilbage til stifteren eller andre personer.

I SKM2022.397.SR gav Skatterådet tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren i holdingselskabet ved overdragelse af holdingselskabets aktier til en nystiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Der var herved henset til, at den påtænkte fond var almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt kapitalejeren eller andre særlige rettigheder i fonden.

I SKM2022.297.SR var spørger et selskab, der anmodede om tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren i et holdingselskab ved overdragelse af holdingselskabets kapitalandele i to datterselskaber til en nystiftet fond. Fonden var som følge af vedtægterne bl.a. forpligtet til at tilgodese en bestemt familie ved at sikre de økonomiske rammer for, at den nuværende kapitalejer i holdingselskabet og dennes datter kunne fortsætte deres ansættelse i virksomhederne og dermed oppebære økonomiske ydelser fra disse i form af arbejdsvederlag, så længe de havde behov og helbred til dette. Skatterådet gav derfor ikke tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren ved overdragelse af holdingselskabets kapitalandele i de to datterselskaber til en nystiftet fond.

I SKM2022.77.SR gav Skatterådet tilladelse til, at et holdingselskab kunne overdrage sine aktier til en påtænkt nystiftet fond, uden at der skete udbyttebeskatning af kapitalejeren i holdingselskabet. Skatterådet henså til, at der hverken var tillagt kapitalejeren eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken var tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i fondens bestyrelsen, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke oversteg, hvad der ansås for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

I SKM2022.47.SR gav Skatterådet tilladelse til, at en række selskaber kunne overdrage deres anparter til en påtænkt nystiftet fond, uden at der skete udbyttebeskatning af selskabernes kapitalejere. Skatterådet henså til, at den påtænkte fond var almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet fondens kapital ifølge vedtægterne ikke under nogen omstændigheder hverken kunne udbetales til stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående eller nogensinde gå tilbage til stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående, idet fondens midler i tilfælde af opløsning skulle anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud eller til formål, der støttede B eller foreninger fra dennes repræsentantskab.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i nærværende sag sker i den ideelle interesse for kapitalejeren i H1 ApS og ikke i kapitalejernes personlige eller økonomiske interesse.

Der er herved henset til, at den påtænkte fond må anses for almennyttig, idet det fremgår af fondens vedtægter, pkt. 2.1, at fonden skal yde støtte til lokale projekter og initiativer, for eksempel foreninger, institutioner eller plejehjem, der kan være med til at udvikle Y Kommune, yde støtte til projekter inden for kultur og sport - eller øvrige aktivitetsskabende projekter i Y Kommune, yde rejselegater til personer med tilknytning til Y Kommune, som ønsker at uddanne sig i udlandet, yde støtte til ældreområdet i Y Kommune, herunder skabe mulighed for aktiviteter for Y Kommunes pensionister samt generelt at skabe forbedringer for beboere fra Y Kommune, der bor på plejehjem, friplejehjem eller private plejehjem samt i øvrigt at yde støtte til projekter/personer, der er foreneligt med ovenstående.

Det fremgår endvidere af vedtægterne, pkt. 2.3, at slægtninge til kapitalejeren A ingen fortrinsret har frem for andre til at modtage støtte fra fonden og af vedtægterne, pkt. 8.2, at ved opløsning af fonden skal de eventuelle resterende aktiver videreføres i en fond, som har samme eller lignende formål som nærværende fond.

Det lægges desuden til grund for besvarelsen, at den pågældende fond opfylder betingelserne i erhvervsfondsloven, herunder erhvervsfondslovens § 1, stk. 2, hvoraf det bl.a. fremgår, at formuen skal være udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål.

Skattestyrelsen finder derfor, at overdragelse af aktier fra H1 ApS´s nuværende beholdning af aktier i forbindelse med stiftelse af den almennyttige fond G1 Fonden ikke skal anses for en skattepligtig udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 til kapitalejeren A, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.