Dato for udgivelse
18 apr 2023 09:16
Til
Borgere og virksomheder, der anmoder om eksportgodtgørelse for køretøjer
Sagsnummer
22-1168301
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

I dette nyhedsbrev orienterer vi om kommende styresignaler på eksportområdet.

Motorstyrelsen udsender styresignalerne, fordi dele af vores praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse er blevet underkendt ved henholdsvis Motorankenævnet, Østre Landsret og Landsskatteretten.

Motorstyrelsen har på den baggrund ændret praksis på følgende områder:

  • tidspunkt for værdifastsættelse
  • frist for udførsel
  • salg til køber med adresse i Danmark og angivelse på forkert månedsangivelse.

De kommende styresignaler vil beskrive ændringen af praksis og muligheden for genoptagelse af sager, som er blevet afgjort efter en praksis, der nu er underkendt.


Styresignaler på vej på eksportområdet

Motorstyrelsen forventer i løbet af 2023 at offentliggøre tre nye styresignaler om nedenstående emner inden for eksportområdet.

Det vil fremgå af de enkelte styresignaler, i hvilke tilfælde borgere og virksomheder kan anmode om genoptagelse af eksportsager som følge af de ændringer af praksis, der er beskrevet nedenfor. Det vil desuden fremgå, hvordan borgere og virksomheder kan anmode Motorstyrelsen om genoptagelse i sager, der er omfattet af nedenstående tre styresignaler.

Styresignalerne vil også beskrive fristerne for at anmode om både ordinær og ekstraordinær genoptagelse.

Vi gør særligt opmærksom på, at fristen for at anmode om ekstraordinær genoptagelse er 6 måneder fra den dato, hvor vi har offentliggjort det relevante styresignal. Det gælder, uanset hvornår Motorstyrelsens praksis blev underkendt.

Hvis vi modtager anmodninger om genoptagelse, inden styresignalerne er offentliggjort, vil vi behandle anmodningerne efter offentliggørelsen.

Tidspunkt for værdifastsættelse

Motorstyrelsen har ændret praksis for tidspunktet for udsøgning af annoncemateriale til værdifastsættelse af køretøjer, der er anmeldt til eksport. Det betyder, at Motorstyrelsen nu fastsætter handelsprisen med udgangspunkt i det annoncemateriale, der er tilgængeligt på det tidspunkt, hvor køretøjet er anmeldt til eksport.

Denne ændring af praksis er sket på baggrund af to afgørelser fra Motorankenævnet. På forespørgsel fra parten i sagen har Motorankenævnet fastslået, at annoncemateriale, som bruges til at værdifastsætte køretøjer anmeldt til eksport, skal udsøges med udgangspunkt i den dato, køretøjet er anmeldt til eksport.

Motorstyrelsen har orienteret om denne ændring af praksis i nyhedsbrev af 22. december 2021.

Vi forventer at offentliggøre styresignalet om tidspunktet for udsøgning af annoncemateriale  i løbet af første halvår 2023. Styresignalet vil fastlægge praksis for udsøgning af annoncemateriale til brug for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport.

Det vil desuden fremgå af styresignalet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af sager, hvor Motorstyrelsen har udsøgt annoncematerialet med udgangspunkt i den dato, køretøjet er udført af Danmark.

Frist for udførsel

Motorstyrelsen har ændret praksis, så der ikke længere er en frist for, hvornår et køretøj skal være udført af Danmark, når det er anmeldt til eksport. Det er dog fortsat en betingelse for at få udbetalt eksportgodtgørelse, at det er dokumenteret, at køretøjet er udført.

Praksisændringen er sket på baggrund af Østre Landsrets dom af 8. juli 2022. I sagen gav Østre Landsret sagsøger medhold i, at en selvanmelder ikke mister retten til at få udbetalt eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke er udført på det tidspunkt, hvor selvanmelder har godkendt sin månedsangivelse.

Dommen medfører også, at der ikke er en frist for, hvornår man skal udføre et køretøj af landet i sager, hvor en borger eller virksomhed har bedt Motorstyrelsen om at værdifastsætte et køretøj og beregne en eventuel eksportgodtgørelse (enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse).

Dommen er offentliggjort som SKM2022.448.ØLR (Registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c - afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte motorkøretøjer).

Motorstyrelsen har orienteret om ændringen af praksis som følge af dommen i nyhedsbrev af 2. november 2022.

Vi forventer at offentliggøre styresignalet om frist for udførsel i løbet af første halvår 2023. Styresignalet vil fastlægge praksis i forhold til fristen for udførsel af køretøjer, der er anmeldt til eksport.

Det vil desuden fremgå af styresignalet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af sager i nedenstående situationer.

  • Sager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke var udført, før selvanmelder lukkede  sin månedsangivelse (pristjeksager).
  • Sager, hvor Motorstyrelsen har givet afslag på udbetaling af eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke var udført inden 3 måneder fra det tidspunkt, hvor der blev bedt om eksportgodtgørelse (enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse).

Salg til køber med adresse i Danmark og angivelse på forkert månedsangivelse

Motorstyrelsen har ændret praksis, så man fremover vil kunne få udbetalt eksportgodtgørelse, selvom køretøjet i forbindelse med eksport sælges til en køber, der har adresse i Danmark.

Den, der anmoder om eksportgodtgørelse, skal fortsat dokumentere, at betingelserne for eksportgodtgørelse er opfyldt, og at der er sammenhæng mellem salget og udførslen.

Denne praksisændring er sket på baggrund af, at Landsskatteretten den 28. oktober 2022 har afgjort en klage over, at Motorstyrelsen havde genopkrævet eksportgodtgørelse, som en selvanmelder havde angivet på selskabets månedsangivelse, fordi køretøjet i forbindelse med eksporten var solgt til en køber med adresse i Danmark.

Afgørelsen er offentliggjort som SKM2023.39.LSR (Genopkrævning af udbetalt eksportgodtgørelse).

Motorstyrelsen har orienteret om denne ændring af praksis i nyhedsbrev af 4. januar 2023.

I afgørelsen af 28. oktober 2022 fastslog Landsskatteretten også, at en selvanmelder ikke mister retten til eksportgodtgørelse, selvom et køretøj er angivet til eksport på en forkert månedsangivelse (periodeforskydning). Dette kan dog have betydning for tidspunktet for værdifastsættelse af køretøjet og dermed for eksportgodtgørelsens størrelse.

Selvanmelderordningen på eksportområdet ophørte pr. 1. juli 2020, og dette giver derfor ikke anledning til en ændring af praksis fremadrettet.

Vi forventer at offentliggøre styresignalet  om salg til køber med adresse i Danmark og periodeforskydning  i løbet af 2023.

Styresignalet vil fastlægge praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjet sælges til en køber med adresse i Danmark.

Det vil desuden fremgå af styresignalet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af sager i nedenstående situationer.

  • Sager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eller givet afslag på eksportgodtgørelse, alene fordi køretøjet i forbindelse med eksport er solgt til en herboende køber.
  • Sager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eksportgodtgørelse, alene fordi køretøjet var angivet til eksport på en forkert månedsangivelse.

Læs mere i reglerne

Reglerne om eksportgodtgørelse står i registreringsafgiftslovens § 7 b og 7 c.

Reglerne om genoptagelse står i skatteforvaltningslovens § 31 og 32.

Hvad er et styresignal?

Skatteforvaltningen udsender styresignaler, når forvaltningen fastlægger eller ændrer praksis på et område. Inden et styresignal får virkning, sender vi styresignalet i høring hos en række myndigheder, organisationer, personer mv. Vi offentliggør også udkastet til styresignalet på Skatteforvaltningens høringsportal for styresignaler.