Dato for udgivelse
03 Apr 2023 08:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Mar 2023 07:59
SKM-nummer
SKM2023.151.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0845455
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fuld skattepligt, Ophold, Sommerhus, Bopæl, Virksomhed, COVID-19, Dobbeltbeskatningsover-enskomst, USA, Danmark, Hjemsted
Resumé

Spørgeren er født i USA og har i størstedelen af sit liv boet i USA. Spørger har efter det oplyste fast bopæl i USA, hvor spørger driver forretning inden for smykkesalg. Spørgeren har aldrig boet i Danmark, men har opholdt sig i Danmark på kortvarige familie- eller feriebesøg i Danmark.

Den 4. marts 2020 ankom spørgeren til Danmark på et kort familiebesøg. Spørgerens ophold i Danmark blev forlænget til begyndelsen af januar 2021 på grund af COVID-19, hvorefter spørger forlod Danmark og rejste hjem til USA. Spørgeren rejste retur til Danmark den 4. marts 2021 og ved kontrakt indgået i marts 2021 erhvervede spørgeren et sommerhus i Danmark med overtagelse den 15. juli 2021.

Spørgeren ønskede Skatterådets bekræftelse af, at spørgeren blev fuldt skattepligtig til Danmark fra d. 15. juli 2021, hvor spørgeren erhvervede og tog ophold i et sommerhus i Danmark. Derudover ønskede spørgeren bekræftet, at spørger skulle betragtes som værende skattemæssigt hjemmehørende i USA.      

Skatterådet bekræftede, at spørgeren var indtrådt i fuld dansk skattepligt, men skattepligten indtrådte allerede fra den 4. marts 2020, hvor spørger ankom til Danmark på et familiebesøg. Skatterådet havde herved lagt vægt på, at spørger erhvervede bopæl her i landet ved at bo hos sine forældre og opholde sig uafbrudt her i landet i mere end 3 måneder. Det forhold, at spørgers ophold overskred den varighed, som spørger oprindeligt havde planlagt på grund af COVID-19, kunne efter Skatterådets opfattelse ikke føre til et andet resultat.

Spørgeren ophævede ikke boligmuligheden i Danmark, hvorfor spørger ikke udtrådte af fuld dansk skattepligt. Det fortsatte uafbrudte ophold i Danmark var efter Skatterådets opfattelse et udtryk for, at spørger anvendte sit nyerhvervede sommerhus som helårsbolig som et alternativ til en bolig hos sine forældre. Det var således Skatterådets opfattelse, at spørgeren forblev fuldt skattepligtig til Danmark

Endvidere kunne Skatterådet bekræfte, at USA ansås som spørgerens skattemæssige bopælsland ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten artikel 4, stk. 2, litra a, idet spørger havde midtpunktet for sine livsinteresser i USA.

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 13 af 14. april 2000 om overenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA)
Lovbekendtgørelse nr. 824 af 28. april 2021 om kildeskatteloven

Reference(r)

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 4
Kildeskatteloven §§ 1 og 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.9.2.20.5.2

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger var fuldt skattepligtig til Danmark fra d. 15. juli 2021, hvor spørger erhvervede og tog ophold i et sommerhus i Danmark?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares med "ja", kan Skatterådet så bekræfte, at spørger skal betragtes som værende skattemæssigt hjemmehørende i USA i overensstemmelse med artikel 4 i den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst?

Svar

 1. Ja, se dog begrundelse
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Information om sagen

Spørger er single og har ingen børn. Spørger blev født i USA og bor i USA i en lejlighed. Derudover har hun også loftsrum tilknyttet lejligheden. Dette loftsrum udlejes i løbet af indkomståret. Indtjeningen forbundet med udlejningen af loftsrummet bliver og er altid blevet beskattet i USA. I størstedelen af sit liv har spørger boet i USA, men spørger har i en periode både boet i USA og Storbritannien, og har som følge af dette dobbelt statsborgerskab i USA og Storbritannien. Spørger har aldrig boet i Danmark - spørger har kun opholdt sig i Danmark på kortvarige besøg. Spørger har altid etableret sit personlige og professionelle netværk udenlands, især i USA.  

Spørger er registreret som værende skattemæssigt hjemmehørende i USA, og spørger indgiver derfor amerikansk selvangivelse. Dette er også blevet bekræftet af spørgers amerikanske finansielle rådgiver.

Spørger har både dansk og amerikansk statsborgerskab, eftersom spørger har en amerikansk mor og en dansk far. Faren bor i Danmark. Moren har i mange året boet i USA, men opholder sig også i Danmark, idet faren er syg. Spørger har også en søster, der bor i Danmark.

Spørger driver forretning i USA, hvor spørger producerer og sælger smykker. Forretningen blev oprettet i år XX og blev registret som en "LLC business" (anpartsselskab) i år XX. Forretningen sælger smykker, som er produceret i land XX. Forretningens aktiviteter udøves i USA i form af et "LLC", for eksempel deltager spørger i et "fair trade" to gange om året i USA. Forretningen har ét permanent "showroom" i USA, og spørger bruger også sin lejlighed i USA som arbejdsplads og "showroom". Spørger havde en kontorplads, men denne er opsagt grundet administrationsomkostninger. Derudover sælges smykkerne på forskellige hjemmesider.

Forretningen har permanente ansatte i USA. De er sælgere og bliver betalt på provisionsgrundlag. Forretningen har ingen aktiviteter, produktion eller salg i Danmark.

Spørger har på et normalt kalenderår mange forretningsrejser i både USA, Asien og Europa for at promovere sine produkter - dog ikke i Danmark. Spørger foretager også forretningsrejser til land XX for at følge og tage del i produktionen af smykkerne.

Den 4. marts 2020 ankom spørger til Danmark på et kort familiebesøg. På grund af COVID-19 var udrejse af landet besværliggjort, og det blev senere anbefalet af myndighederne ikke at foretage unødvendige rejser. På baggrund heraf blev spørger i Danmark i perioden fra den 4. marts 2020 til begyndelsen af januar 2021, hvorefter spørger forlod Danmark og rejste hjem til USA. Spørger udførte ikke arbejde med sin forretning under sit ophold i Danmark, eftersom forretningen blev drevet af spørgers ansatte i USA. Som konsekvens af COVID-19 var rejseaktiviteterne suspenderet i denne periode.

Ved kontrakt indgået i marts 2021 erhvervede spørger et sommerhus i Danmark med overtagelse den 15. juli 2021. I perioden fra den 4. marts 2021 til 14. juli 2021 boede spørger hos sin familie, når spørger var i Danmark.

Forud for erhvervelsen af sommerhuset i 2021 havde spørger ingen gøremål eller aktiver omfattet af fuld eller begrænset dansk skattepligt.

I spørgers online skattemappe på www.skat.dk, kan vi se, at spørger siden 2003 har været registreret som fuldt skattepligtig til Danmark, og at spørger for alle årene, undtagen 2021, har været registeret for DKK 0 i arbejdsindkomst, kapitalindkomst og fradragsberettigede udgifter. Spørgers fars adresse er registreret som værende spørgers bopæl. Spørger er ikke bekendt med, hvorfor spørger er registreret som værende fuldt skattepligtig til Danmark. Med assistance fra ’anden rådgiver’ har spørger tidligere forsøgt at berigtige informationerne om spørgers skattepligtsstatus i Skattestyrelsens systemer.

Denne berigtigelse er dog ikke gået igennem, hvorfor spørger sideløbende med denne anmodning om bindende svar ønsker, at dette berigtiges.

 I februar 2022 købte spørger en brugt bil. Bilen er købt til transport, når spørger er på ferie eller af anden grund opholder sig i sommerhuset.  

Skattepraksis

Efter bopælskravet i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, kan man blive fuldt skattepligtig til Danmark, når man er bosat i Danmark.

I afsnit C.F.1.2.2 i den juridiske vejledning fremgår det, at erhvervelse af et sommerhus som udgangspunkt ikke fører til, at der indtræder fuld skattepligt.

Ifølge kildeskattelovens § 7, stk. 1, bliver man ikke fuldt skattepligtig til Danmark, hvis man kun opholder sig i kortere perioder i Danmark uden at tage bopæl.

I overensstemmelse med kildeskattelovens § 7, stk. 1, fremgår det af Den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2, at

"Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende" se skd.1972.21.139. overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager ophold her."

I artikel 4 (2)(a) i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem USA og Danmark er det aftalt, at når en person er skattemæssigt hjemmehørende i begge stater, skal denne person anses for hjemmehørende i den stat, hvortil personen har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (centrum for livsinteresser).

Det følger af artikel 4(2) i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, at hvis der er tvivl om, hvor en person er skattemæssigt hjemmehørende, skal spørgsmålet afgøres efter en vurdering af følgende 4 forhold, som de fremgår i prioriteret rækkefølge hvor personen enten:

 1. har fast bolig til sin rådighed
 2. har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (centrum for livsinteresser)
 3. Sædvanligt ophold
 4. Statsborgerskab

I forlængelse heraf følger det af kommentarerne til artikel 4 (4) i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, at: " Endelig er der i art. 4, stk. 4 medtaget en bestemmelse om, at amerikanske statsborgere såvel som personer, der har fået opholdsarbejdstilladelse (såkaldt "green card holder") i USA, anses for hjemmehørende der, men kun såfremt han har en særlig kvalificeret tilknytning i form af betydelig tilstedeværelse, fast bolig eller sædvanligt ophold i USA".

Spørgers opfattelse og begrundelse

Vores opfattelse

Det er vores opfattelse, at det er en fejl, at spørger til og med dette indkomstår har været registeret som fuldt skattepligtig til Danmark, eftersom spørger i overensstemmelse med oplysningerne ovenfor, aldrig har haft fast bopæl eller taget længerevarende ophold i Danmark.

Ad. spørgsmål 1

 Spørger blev i 2020 "fanget" i Danmark under et familiebesøg, som konsekvens af COVID-19, hvorved spørgers ophold i Danmark blev ufrivilligt forlænget til begyndelsen af januar 2021.

Da spørger den 15. juli 2021, overtog det nyerhvervede sommerhus og samtidig tog ophold i Danmark, er det vores opfattelse, at spørger fra denne dato blev fuldt skattepligtig til Danmark. Dette på baggrund af, at spørger tog uafbrudt ophold i Danmark i en periode på mere end 3 måneder og samlet tog ophold i Danmark i mere end 180 dage, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1. En sammenlignelig situation blev behandlet i SKM2020.383.SR.

Ad. spørgsmål 2

Forudsat at Skattestyrelsen bekræfter spørgsmål 1, er det vores opfattelse, at spørger i indkomståret 2021 er dobbeltdomicileret eftersom spørger både er fuldt skattepligtig til Danmark og USA af sin globalindkomst.  

Dernæst er det vores opfattelse, at det må vurderes, at spørger har de største økonomiske og personlige relationer (centrum for livsinteresser) til USA, hvorfor spørger må anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i USA, i henhold til artikel 4(2) i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem USA og Danmark. Til støtte for vores vurdering henviser vil til det bindende svar i SKM2021.96.SR samt Skattestyrelsens gennemgang af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4, stk. 2. Vi henviser især til Skattestyrelsens begrundelse under indstilling til spørgsmål 2 i afgørelsen:

"Omstændighederne skal bedømmes som et hele, men det er ikke desto mindre åbenbart, at overvejelser med udgangspunkt i den fysiske persons egne handlinger skal ofres særlig opmærksomhed. Hvis en person, som har bolig i en stat, etablerer en anden bolig i den anden stat og bibeholder den første bolig, kan det faktum, at vedkommende bibeholder den første bolig i de omgivelser, hvor vedkommende altid har boet, hvor vedkommende har arbejdet, og hvor vedkommende har sin familie og ejendele, sammen med andre elementer bidrage til at vise, at vedkommende har bevaret centrum for sine livsinteresser i den første stat."

I vores vurdering af spørgers centrum for livsinteresser i USA har vi lagt særlig vægt på:

 1. at spørger har fast bopæl i USA,
 2. at spørgers virksomhed med fastansatte er etableret i USA,
 3. at spørgers økonomi fuldt ud stammer fra driften af virksomheden,
 4. at spørger normalt er bosat i USA, når spørger ikke er afsted på forretningsrejser, som aldrig er til Danmark, og når spørger ikke er på korte familiebesøg eller feriebesøg i Danmark.
 5. at spørger gennem mange år i udlandet og især i USA har etableret både et personligt og professionelt netværk i USA,
 6. at spørger aldrig har haft bopæl i Danmark før 2021
 7. at opholdet i Danmark i 2021 var midlertidigt og hjemrejse var besværliggjort som en konsekvens af Covid-19 situationen,
 8. at spørger ikke har økonomiske interesser i Danmark bortset fra det nyerhvervede sommerhus og
 9. at spørger ikke har ægtefælle eller børn i Danmark.

Efter en samlet vurdering af disse 9 forhold og især i forhold til den trinvise prioriterede rækkefølge, som betingelserne i dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4(2), skal vurderes i, er det vores opfattelse, at spørger skal anses for at have særligt kvalificerede bånd til USA. I den forbindelse lægger vi særlig vægt på, at spørger før erhvervelsen af sommerhuset allerede havde og stadig har fast adresse i USA, og at spørger normalt opholder sig i USA.

Vi baserer også vores vurdering på, at spørger er amerikansk statsborger og har en stærk tilknytning til USA, både i form af sin virksomhed, sin omgangskreds i USA, spørgers hjem, og spørgers kontinuerlige fysiske ophold i USA. Dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4(4) har således forrang fremfor artikel 4(2), hvilket også er det resultat de amerikanske skattemyndigheder vil komme frem til.

Konklusion

Som opsummering, er det vores opfattelse, at spørger skal betragtes som fuldt skattepligtig til Danmark fra 15. juli 2021, hvor spørger tog ophold i det nyerhvervede sommerhus.

På baggrund heraf, er det vores opfattelse, at spørgsmål 1, skal besvares med "ja"

Dernæst er det vores opfattelse, at spørger, som dobbeltdomicileret i USA og Danmark, må anses at have centrum for sine livsinteresser i USA, hvorfor spørger må anses som skattemæssigt hjemmehørende i USA. Denne opfattelse bestyrkes af artikel 4 (4) i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

Det er derfor vores opfattelse, at spørgsmål 2 besvares med "ja"

Yderligere oplysninger

På foranledning af Skattestyrelsen har spørgers repræsentant fremsendt yderligere oplysninger.

Spørgers repræsentant har bekræftet, at spøger har dobbelt statsborgerskab i USA og Storbritannien samt dansk statsborgerskab.

For så vidt angår spørgers ophold i Danmark i perioden fra den 4. marts 2020 til januar 2021, hvorefter spørger forlod Danmark og rejste hjem til USA, har spørgers repræsentant oplyst, at spørgers ophold i Danmark i perioden udelukkende kan karakteriseres som ferielignende ophold - der ikke var planlagt men udviklede sig grundet COVID-19. Spørger brugte tid med familien, især da spørgers far undervejs blev alvorlig syg. Spørger brugte tiden i Danmark på at passe sine forældre, særligt spørgers far som blev alvorligt syg. Spørger boede hos sine forældre grundet behovet for pleje til spørgers far og hjælp til spørgers aldrende mor. I nogle perioder lejede spørger en Airbnb-bolig tæt på spørgers forældre, således at spørger fortsat var tæt på forældrene og kunne hjælpe til. Spørger hjalp blandt andet sine forældre med kørsel til og fra sin fars lægeaftaler, hjælp til den daglige husholdning med indkøb, pasning af huset og hjælp til økonomien.

Hertil skal det bemærkes, at spørger i perioden fortsat havde sin lejlighed i Storbritannien, som spørger betalte husleje til. Lejligheden i Storbritannien blev oversvømmet, hvilket sammenholdt med det høje antal mennesker smittet med COVID-19 gjorde, at spørgers mulighed for at returnere til Storbritannien var besværliggjort. Spørgers hund var også stadig Storbritannien. Spørger fik i juli 2020 mulighed for at rejse til Storbritannien for at tage hånd om sit oversvømmede hjem og få sine ting opmagasineret. Spørger returnerede herefter til Danmark igen for at fortsætte plejen af sine forældre, da spørgers virksomhed stadig var lukket ned.

I denne periode var spørgers virksomhed alvorligt truet på økonomisk overlevelse, da verden lukkede ned især i USA og spørger kunne ikke rejse retur til de shows, som spørger havde planlagt deltagelse i, i USA, da disse shows blev aflyst. Der kunne heller ikke ske produktion af smykker i XX. De aktiviteter der var i virksomheden, blev drevet ud af USA - de ansatte arbejdede især fra deres hjemmeadresse, men aktiviteten var begrænset. Det betød, at spørgers smykkevirksomhed blev alvorlig økonomisk truet og blev tildelt økonomisk hjælpepakke i USA - et såkaldt katastrofelån, som virksomheden nu skal betale tilbage til de amerikanske myndigheder.

Da det viste sig, at spørgers udrejse af Danmark var besværliggjort grundet COVID-19, afviklede spørgers ansatte i USA de planlagte aktiviteter løbende og som nævnt varetog de onlinesalg og markedsføringer mv. Spørger tog beslutningen om nedlukning og instruerede sine medarbejdere heri. Derefter var det meget begrænset og sporadisk, at spørger havde arbejdsrelaterede opkald/varetog opkald mv. Skattestyrelsen kan derfor lægge til grund, at spørger ikke varetog sin virksomhed på daglig eller ugentlig basis under COVID-19, da der ingen aktivitet var i design- og udviklingsafdelingen. De billeder som blev postet på de sociale medier i denne periode, var alle produceret før denne periode og blev udelukkende postet for at skabe synlighed om virksomheden udadtil og for ikke at miste for meget fodfæste i markedet blandt kunderne. Det er i øvrigt en af de ansatte i USA, som poster virksomhedens opslag på Instagram.

Spørger forsøgte at rejse ud af Danmark 7-8 gange i løbet af denne periode - men grundet diverse restriktioner i både Danmark, USA og Storbritannien blev disse rejser annulleret løbende.

Spørger indrejser og opholder sig igen i Danmark i perioden 4. marts 2021 til september 2021. Spørgers repræsentant har oplyst, at spørger i perioden 4. marts 2021 til 14. juli 2021 boede hos sine forældre samt i midlertidig bolig lejet via Airbnb beliggende tæt på forældrene. Spørger brugte perioden i Danmark på at passe sine forældre og opholdet i Danmark var udelukkende en følge af, at spørger ikke havde mulighed for at rejse tilbage til sit hjem i Storbritannien eller i USA.

I marts 2021 erhverver spørger et sommerhus i Danmark med overtagelse den 15. juli 2021. Endvidere oplyses det, at spørger fortsat fra den 15. juli 2021 og frem var forhindret i at returnere til USA grundet nedlukningen som følge af COVID-19. Spørger brugte også tiden i denne periode på at hjælpe sine forældre, særligt sin far som var alvorligt syg i perioden.

Spørgers amerikanske virksomhed var stort set lukket i perioden, dog havde spørger assistenter i USA som varetog det, som skulle varetages omkring virksomheden, herunder showrooms og aftaler. Spørgers erhvervsmæssige beskæftigelse i perioden i Danmark bestod udelukkende af at søge katastrofelån fra de amerikanske myndigheder, som følge af at virksomheden stor set ingen omsætning havde og der ligeledes heller ikke var produktion eller udvikling af smykker.

Spørger har således ikke kunnet foretage sig ret meget erhvervsmæssigt i Danmark udover at sikre, at assistenterne i USA fik sporadiske statusmails og opfølgninger grundet COVID-19. Det er først i oktober 2021, at spørger får mulighed for at rejse tilbage til USA for at skabe sig et overblik over situationen efter COVID-19 og her genetablere samarbejdsaftaler, salg og produktion.

Efter erhvervelsen af sommerhuset har Spørger opholdt sig heri, når spørger har været i Danmark. Som anført i anmodningen om bindende svar, så er det vores vurdering, at spørger indtræder i fuld dansk skattepligt den 15. juli 2021, hvor spørger erhverver sommerhuset i Danmark og får et længerevarende ophold i Danmark, som overstiger 3 måneder og samlet set 180 dage. Der henvises her til afgørelse SKM2020.383.SR., hvor en lignede situation behandles.

For så vidt angår perioden juli 2021 og frem har spørger oplyst, at spørger har opholdt sig i Danmark i følgende perioder:

 • Spørger opholder sig i Danmark i perioden juli frem til slut september 2021
 • Spørger opholder sig i Danmark i perioden november 2021 frem til midt januar 2022
 • I februar 2022 opholder spørger sig i Danmark i ca. 15 dage
 • I marts 2022 opholder spørger sig i Danmark i ca. 1 uge
 • I april 2022 opholder spørger sig i Danmark i ca. 21 dage
 • I maj 2022 opholder spørger sig i Danmark i ca. 1 uge
 • Spørger opholder sig i Danmark fra juni og rejser ud igen midt august 2022

På trods af, at spørger efter vores opfattelse indtræder i fuld dansk skattepligt den 15. juli 2021, så skal spørger anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i USA, da spørger i henhold til artikel 4, stk. 1 i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og USA har de stærkeste personlige- og økonomiske interesser i USA. Hvis der er tvivl om, hvorvidt spørger er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark eller USA ud fra livsinteresser, så er vi ikke i tvivl om, at spørger under alle omstændigheder skal anses som skattemæssigt hjemmehørende i USA efter artikel 4, stk. 4 som følge af spørgers amerikanske statsborgerskab, faste bolig, ophold samt virksomhed i USA og de økonomiske og personlige interesser i USA.

Det bemærkes afslutningsvist, at spørger ikke har anmodet om at blive omfattet af den særlige COVID-19 ordning, som gælder i perioden 9. marts 2020 til 30. juni 2020. Dette skyldes at spørgers ophold i Danmark i perioden udelukkende har karakter af ferie eller lignende, hvorfor spørger ikke anses for at indtræde i fuld dansk skattepligt, da spørger ikke har taget ophold her. Da spørger ligeledes ikke har udført arbejde i Danmark i perioden, så er spørger tilsvarende heller ikke begrænset skattepligtig til Danmark, før spørger køber hus i Danmark og bliver fuldt skattepligtig til Danmark med skattemæssigt hjemsted i USA.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger var fuldt skattepligtig til Danmark fra d. 15. juli 2021, hvor spørger erhvervede og tog ophold i et sommerhus i Danmark.

Indledningsvist bemærkes det, at spørger har gjort gældende, at spørger siden 2003 har været registreret som fuldt skattepligtig til Danmark, og at spørger for alle årene, undtagen 2021, har været registreret for DKK 0 i arbejdsindkomst, kapitalindkomst og fradragsberettigede udgifter. Spørger er ikke bekendt med, hvorfor spørger er blevet registreret som værende fuldt skattepligtig til Danmark. Spørger er født i USA og har i en periode på 11 år både boet i USA og Storbritannien. Spørger har oplyst, at spørger aldrig har boet i Danmark -spørger har kun opholdt sig i Danmark på kortvarige besøg. Skattestyrelsen lægger ovenstående til grund ved besvarelsen, hvorved Skattestyrelsen forudsætter, at spørger ikke tidligere har været skattepligtig til Danmark med undtagelse af de perioder, som der er taget stilling til i dette bindende svar. Skattestyrelsen lægger desuden til grund, at spørger er fuldt skattepligtig i USA.

Skattestyrelsen forudsætter endelig ved besvarelsen, at spørger ikke har udført indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet og, at udrejse af Danmark har været besværliggjort som følge af COVID-19.

Begrundelse

Spørgsmålet er, om spørger var fuldt skattepligtig til Danmark fra d. 15. juli 2021. Besvarelsen af dette spørgsmål afhænger imidlertid af, om spørger allerede var omfattet af fuld dansk skattepligt.

Den 4. marts 2020 ankom spørger til Danmark på et familiebesøg. Det var ifølge spørger ikke muligt at rejse ud af landet med det samme, og det er oplyst, at det senere blev anbefalet, af myndighederne, ikke at foretage unødvendige rejser.

Det må i den forbindelse nævnes, at de danske myndigheders anbefalinger, herunder Udenrigsministeriets og politiets anbefalinger var rettet mod personer, som var fast bosat i Danmark og som i nogle tilfælde opholdt sig midlertidigt i udlandet i denne periode fx på ferie. I samme forbindelse blev det fra de danske myndigheders side anbefalet personer, der var flyttet fast til udlandet, at holde sig orienteret om, hvad de lokale myndigheder i det pågældende land anbefalede.

 Spørger blev i Danmark i perioden fra den 4. marts 2020 til begyndelsen af januar 2021, hvorefter spørger forlod Danmark og rejste hjem til USA. Ved kontrakt indgået i marts 2021 erhvervede spørger et sommerhus i Danmark med overtagelse den 15. juli 2021.

Der foreligger som udgangspunkt fuld dansk skattepligt efter kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet.

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet, jf. Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.1.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl. Bopæl forudsætter således, at skatteyderen under en eller anden form - helt eller delvis - har rådighed over en bolig her i landet af en vis tidsmæssig udstrækning.

Er en persons rådighed ganske kortvarig, fx under 1-2 måneder, vil den pågældende efter omstændighederne ikke blive anset for at have erhvervet bopæl her i landet. Afgørelsen heraf vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder, jf. Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.1.

Fra praksis kan henvises til SKM2022.154.SR, hvor en skatteyder havde opholdt sig skiftevis hos familie, venner og bekendte over en samlet periode på 15 måneder men aldrig mere end 1-2 måneder hvert sted. Skatterådet fandt henset til de kortvarige ophold ikke, at skatteyderen som følge heraf opnåede bopæl i Danmark. Derimod fastslog Skatterådet, at et ophold hos en kæreste på mere end 3 måneder indebar, at skatteyderen måtte anses for fuldt skattepligtig.

Spørger har i perioden 4. marts 2020 til begyndelsen af januar 2021 boet hos sine forældre i Danmark, hvilket vil sige ca. 10 måneder. Opholdet kan dermed ikke anses for kortvarigt, jf. ovennævnte praksis. På denne baggrund, er det Skattestyrelsens opfattelse, at spørgers boligmulighed hos sin familie udgør en bopæl, som kan føre til indtræden af fuld dansk skattepligt ifølge kildeskatteloven § 1, stk. 1.

For personer, der bor i udlandet, og som anses for at have bolig til rådighed i Danmark, indtræder skattepligten dog først, når den pågældende tager ophold her i landet. Som ophold medregnes ikke kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskatteloven § 7, stk. 1. Skattepligten indtræder altså ved en kombination af bopæl og ophold her i landet.

I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv., jf. Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.2.

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende", jf. bl.a. skd.1972.21.139.

Det vil sige, at ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, ikke ifølge praksis udløser fuld dansk skattepligt for personer, der har en bolig her i landet, medmindre der udføres erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. Efter det oplyste har spørger ikke varetaget et indtægtsgivende erhverv.

Idet spørgers ophold i Danmark udelukkende er begrundet i ferie eller lignende, og da opholdet i Danmark er af en uafbrudt varighed på over 3 måneder, har spørger efter Skattestyrelsens opfattelse taget ophold i Danmark fra den 4. marts 2020 i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1.

Det forhold, at spørgers ophold i perioden 4. marts 2020 og frem til januar 2021 overskred den varighed, som spørger oprindeligt havde planlagt, men som følge af COVID-19 udviklede sig, kan efter Skattestyrelsens opfattelse ikke føre til et andet resultat.

Om de særlige omstændigheder forbundet med COVID-19 situationen henvises til praksis, herunder SKM2020.382.SR, hvor Spørger havde boet i Kina i 20 år, hvor hun havde sin virksomhed, men hvor hun havde opholdt sig i Danmark siden den 13. marts 2020. Spørger kunne ifølge det oplyste ikke rejse hjem pga. COVID-19 situationen.  

Skatterådet fandt i sagen SKM2020.382.SR, at spørger ikke ville blive fuldt skattepligtig efter bopælsreglen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, som følge af arbejde i Danmark. Da spørger havde købt en lejlighed og havde en bopæl her i landet fra 1. juni 2020, ville spørger imidlertid blive fuldt skattepligtig, hvis hun havde et uafbrudt ophold i Danmark, der var længere end 3 måneder regnet fra 1. juni 2020. Spørgers fulde skattepligt ville indtræde med virkning fra den 1. juni 2020, medmindre spørgers uafbrudte ophold i Danmark varede så længe, at kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 (6-måneders-reglen) fandt anvendelse.

Skatterådet lagde i sagen SKM2020.382.SR desuden vægt på, at såfremt Spørger ikke ønskede at blive fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 (bopælsreglen) på grund af overskridelse af 3-måneders grænsen for opholdet eller på grund af arbejde i mere end 30 dage i perioden, kunne hun have benyttet den nye "corona-regel" i kildeskattelovens § 7, stk. 1, 3. pkt., hvorefter en person kunne  vælge at blive omfattet af en midlertidig ordning, der medførte, at der ikke ville indtræde skattepligt efter bopælsreglen i § 1, stk. 1, nr. 1.

Derudover henvises til SKM2020.267.SR, hvor Skatterådet ikke kunne bortse for grænsen på 6 måneders ophold i kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 2, trods den særlige COVID-19 situation.

 Spørger flyver retur til USA i slutningen af januar 2021. Det er i den forbindelse relevant at afklare, om skattepligten er ophørt ved fraflytningen.

I den forbindelse tillægges det i praksis størst vægt, om skatteyderen har bevaret sin rådighed over en helårsbolig, jf. Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.3.

Spørger har fået bopæl her i landet ved at bo hos sine forældre og er indtrådt i fuld dansk skattepligt. Boligmuligheden hos forældrene står fortsat til rådighed for spørger, som da også vender tilbage og igen bor hos sine forældre efter et ophold i sin bolig i USA fra slutningen af januar 2021 til den 4. marts 2021, dvs. efter ca. 1 måned i USA.

Det er således Skattestyrelsens vurdering, at spørger har bevaret en boligmulighed hos sine forældre, jf. også SKM2008.432.ØLR, som vedrører bolig hos forældre. Dette betyder, at spørger ikke er udtrådt af fuld dansk skattepligt i forbindelse med sit ophold i USA.

Spørger har oplyst, at spørger i perioden 4. marts 2021 til 14. juli 2021 boede hos sine forældre samt i en midlertidig bolig lejet via Airbnb beliggende tæt på forældrene. Spørger brugte perioden i Danmark på at passe sine forældre, og opholdet i Danmark var ifølge det oplyste en følge af, at rejser tilbage til hjemmet i Storbritannien og i USA var besværliggjort på grund af COVID-19 situationen.

Der henvises i det hele til ovenstående begrundelse, hvorfor det er Skattestyrelsens opfattelse, at spørger for denne periode fortsat er omfattet af fuld dansk skattepligt, jf. kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1.

Perioden fra den 15. juli 2021 til slut september 2021

Det fremgår af det oplyste, at spørger ved kontrakt indgået i marts 2021 erhvervede et sommerhus i Danmark og den 15. juli 2021 tog ophold i dette sommerhus i forlængelse af det igangværende ophold i Danmark

 Spørger er som nævnt ovenfor allerede indtrådt i fuld dansk skattepligt, jf. kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1, og denne skattepligt afbrydes ikke i forbindelse med spørgers køb af sommerhuset. Spørgers fortsatte uafbrudte ophold i Danmark for fortsat at passe forældrene er udtryk for, at spørger anvender sommerhuset som helårsbolig som alternativ til en Airbnb lejlighed og bolig hos sine forældre. Dette må ses som en følge af det fortsatte ønske og behov for at være til stede og passe forældrene.

Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at spørger forblev fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1 fra den 15. juli 2021, hvor spørger erhvervede og tog ophold i sommerhuset i Danmark.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares med "ja", så ønskes det bekræftet, at spørger skal betragtes som værende skattemæssigt hjemmehørende i USA i overensstemmelse med artikel 4 i den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Begrundelse

Der opstår behov for fastlæggelse af skattemæssige hjemsted efter artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, hvis spørger er omfattet af fuld skattepligt både til Danmark og USA efter begge landes interne regler.

Det er oplyst at spørger har fast bolig til sin rådighed i USA, og det er lagt til grund for besvarelsen af spørgsmålet, at spørger er fuldt skattepligtig i USA.

Da spørger med besvarelsen af spørgsmål 1 anses for fuldt skattepligtig til Danmark for perioden fra og med 4. marts 2020 opstår der således en dobbeltbeskatningssituation, hvorfor det skal fastlægges, i hvilken af de to stater spørger er skattemæssigt hjemmehørende.

Dette skal ske ifølge artikel 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA. Fastlæggelse af det skattemæssige hjemsted ifølge artikel 4, om dobbeltdomicil har som konsekvens, at det ene land bliver domicilland, mens det andet land bliver kildeland ved anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Beskatningsretten til Spørgers globalindkomst tilkommer som udgangspunkt domicillandet.

I forbindelse med spørgers beskrivelse af de faktiske forhold vedrørende forståelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem USA og Danmark bemærker Skattestyrelsen, at statsborgerskab i artikel 4, stk. 1, fremgår specifikt som kriterium for skattemæssigt hjemsted. Artikel 4, stk. 4, er en særbestemmelse, der begrænser begrebet "hjemmehørende i en kontraherende stat" i artikel 4, stk. 1, for amerikanske statsborgere og udenlandske "greencard holdere". Ifølge artikel 4, stk. 4, anses disse personer for hjemmehørende i USA og dermed omfattet af overenskomsten, dog kun såfremt de har en særlig kvalificeret tilknytning til USA. De skal således have en betydelig tilstedeværelse, en fast bolig eller sædvanligvis have ophold USA.

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår: "I stykke 4 er indføjet en bestemmelse om, at en amerikansk statsborger eller en udlænding, der har fået opholdsarbejdstilladelse i USA (f.eks. en såkaldt green card holder") anses for hjemmehørende i USA og dermed omfattet af overenskomsten, dog kun såfremt den pågældende har en særligt kvalificeret tilknytning til USA". Der kan også henvises til Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.9.2.20.5.2 

Artikel 4, stk. 4, forhindrer ikke anvendelsen af de almindelige" tie breaker rules" i artikel 4, stk. 2, når der som i denne sag er tale om en person, der efter kriterierne i artikel 4, stk. 1 (og stk. 4), både er hjemmehørende i Danmark og USA efter landenes interne regler. I sådanne tilfælde er det fortsat kriterierne i artikel 4, stk. 2, der afgør, til hvilket land, personen skal anses for hjemmehørende ved anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Der kan henvises til SKM2021.96.SR, der bl.a. omhandlede anvendelsen af artikel 4, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

Skattestyrelsen finder derfor, at det skal afgøres efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten artikel 4, stk. 2, hvor spørger har skattemæssigt hjemsted.

Af artikel 4, stk. 2, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA fremgår det, at spørger som udgangspunkt vil skulle anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor spørger har en "fast bolig" til sin rådighed. Da spørger, vil have en fast bolig til rådighed i begge stater, skal spørger anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor spørger har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser).

Artikel 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA svarer til OECD’s modeloverenskomst artikel 4, stk. 2, og kommentarerne til denne bestemmelse kan derfor anvendes ved fortolkningen af artikel 4, stk. 2 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

Det følger af kommentarerne til OECD-modellen, artikel 4, at når en fysisk person har en fast bolig i begge kontraherende stater, er det nødvendigt at se på de faktiske forhold for at fastslå, med hvilken af de to stater vedkommende har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Der skal således tages hensyn til vedkommendes familie og sociale forhold, vedkommendes beskæftigelse, vedkommendes politiske, kulturelle eller andre aktiviteter, vedkommendes forretningssted, det sted, hvorfra vedkommende administrerer sine aktiver osv.

Omstændighederne skal bedømmes som et hele, hvori også personens egne handlinger indgår. Den omstændighed, at personen bibeholder sin bolig i det land, hvor personen altid har boet, hvor personen har arbejdet, og hvor personen har sin familie og ejendele, kan sammen med andre elementer skabe en formodning for, at personen har bevaret midtpunkt for sine livsinteresser i dette land.

Se modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra a, 2. led og punkt 15 i kommentaren til artikel 4.

Det er oplyst, at spørger er født i USA, og at spørger i størstedelen af sit liv har boet i USA. Spørger er single og har ingen børn. spørger har efter det oplyste fast bopæl i USA. Dertil kommer, at det er oplyst, at spørgers virksomhed med fastansatte er etableret i USA, at spørgers økonomi fuldt ud stammer fra driften af virksomheden, at spørger normalt er bosat i USA, når spørger ikke er afsted på forretningsrejser, som aldrig er til Danmark, og når spørger ikke er på korte familiebesøg eller feriebesøg i Danmark. Det er også oplyst, at spørger gennem mange år i udlandet og især i USA har etableret både et personligt og professionelt netværk i USA, at spørger aldrig tidligere har haft en bopæl i Danmark, at opholdet i Danmark fra den 4. marts 2020 var tiltænkt at være midlertidigt og at hjemrejse var besværliggjort som en konsekvens af COVID-19 situationen. Det er derudover oplyst, at spørger ikke har økonomiske interesser i Danmark.

Det er endelig oplyst, at spørger i oktober 2021 rejste tilbage til USA for at skabe sig et overblik over situationen efter COVID-19 og her genetablere samarbejdsaftaler, salg og produktion.

Skattestyrelsen finder på denne baggrund, at spørger ud fra en samlet konkret vurdering må anses for fortsat at have de stærkeste økonomiske og personlige interesser til USA, og at spørger derfor har midtpunktet for sine livsinteresser der.

I tilfælde af, at det beskrevne faktum i realiteten ændrer sig, kan Skattestyrelsens vurdering ikke lægges til grund.

Skattestyrelsen kan vejledende oplyse, at det for Spørger vil have den skattemæssige konsekvens, at spørger vil have sit skattemæssige hjemsted i USA, og at Danmark er kildeland.

Når Danmark har status af kildeland, betyder det i praksis, at der i Danmark kun skal selvangives de indtægter, som Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med USA særskilt har beskatningsretten til.

Skattestyrelsen finder dermed, at spørger har skattemæssigt hjemsted i USA, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten artikel 4, stk. 2, litra a

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Uddrag af bekendtgørelse nr. 824 af 28/04/2021 (Kildeskatteloven)

§ 1

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler.

Stk. 1, nr. 1

personer, der har bopæl her i landet,

Stk. 1, nr. 2

personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,

(…)

§ 7

Stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Personen kan dog vælge at blive omfattet af en midlertidig ordning, der medfører, at der ikke indtræder skattepligt efter § 1, stk. 1, nr. 1, ved uafbrudt ophold her i landet over 3 måneder eller ved samlede ophold her i landet over 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, hvis overskridelsen skyldes ophold her i landet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. Der kan udføres arbejde under opholdet her i landet i den angivne periode, uden at der indtræder skattepligt her til landet efter § 1, stk. 1, nr. 1. Tilvælges ordningen efter 3. pkt., er der fortsat pligt til at svare indkomstskat til staten af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold og honorarer, der kan henføres til den angivne periode, i det omfang personen opholder sig her i landet. Valget skal træffes senest den 1. maj 2021 og kan omgøres til og med den 30. juni 2022

Praksis

Uddrag af Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.1

Regel

Personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bopæl

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Det er både:

 • de faktiske boligforhold og
 • den/de subjektive hensigter,

der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Helårsbolig

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl. Se fx SKM2016.557.SR og SKM2019.290.SR.

Selv om der er givet dispensation fra bopælspligten, anses personen stadig for at have bolig til rådighed i Danmark. Se fx SKM2006.212.SR og SKM2015.756.SR.

Det er de faktiske boligforhold, der er afgørende. Andre mere formelle kriterier, fx:

 • til- og framelding til folkeregisteret,
 • en postadresse eller
 • en ansøgning om opholdstilladelse

spiller ikke nogen selvstændig rolle. Se fx LSRM 1981, 99 og skd.1983.65.170.ØLD.

Sommerhus mv.

Sommerhus statuerer som udgangspunkt ikke bopæl.

Hvis fx et sommerhus anvendes som helårsbolig af en person eller dennes ægtefælle, kan dette statuere bopæl. Se SKM2015.313.SR og SKM2018.156.SR. Spørgsmålet om, hvorvidt sommerhuset i disse tilfælde statuerer bopæl afgøres ud fra en konkret vurdering.

(…)

Rådighed

Rådighed over helårsbolig forudsætter en rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning.

Er en persons rådighed ganske kortvarig, fx under 1-2 måneder, vil den pågældende efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. Afgørelsen heraf vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder. Se SKM2022.154.SR, hvor kortvarige ophold af 1-2 måneder ikke udgjorde bopæl for spørgeren, hvorimod ophold af en varighed af 3 måneder udgjorde bopæl.

(…)

Uddrag af Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.3

Rådighed over helårsbolig

Ved vurderingen af om skattepligten er ophævet i forbindelse med fraflytningen, tillægges det i praksis størst vægt, om skatteyderen har bevaret sin rådighed over en helårsbolig.  

I de tilfælde, hvor skatteyderen efter fraflytningen fortsat har rådighed over en helårsbolig, er dette normalt en tilstrækkelig grund til at anse bopælen for opretholdt, medmindre skatteyderen har haft til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet. Se fx TfS 1991, 132 LSR og SKM2016.168.BR, hvor der var en skærpet bevisbyrde for, at personen var fraflyttet. Se også SKM2022.35.ØLR.

Det er en betingelse for at anse bopælen bevaret, at personen under en eller anden form - helt eller delvis - har rådighed over en bolig her i landet.

(…)

Uddrag af Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.1.2.2

Regel

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over en helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende fx har de stærkeste personlige relationer til Danmark.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet. I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv.

Bopæl erhverves ved køb eller leje af helårsbolig, men som udgangspunkt ikke ved køb eller leje af et sommerhus. Hvis personen eller dennes ægtefælle benytter sommerhuset som helårsbolig, behandles sommerhuset på samme måde som en helårsbolig. Se SKM2015.313.SRSKM2015.290.SR og SKM2018.156.SR. Det samme gælder benyttelsen af andre boligformer. Om bopæl, se nærmere afsnit C.F.1.2.1.

Det forekommer, at en person, der er fuldt skattepligtig i udlandet, ønsker at blive anset for fuldt skattepligtig i Danmark. En skatteyder kan ikke vælge at blive omfattet af reglerne om fuld skattepligt, hvis betingelserne herfor ikke er opfyldt. Dette kan ofte få konsekvenser for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se SKM2002.230.VLRSKM2009.482.VLR og SKM2013.543.ØLR.

(…)

SKM2022.154.SR

Spørger havde som følge af Corona opholdt sig periodevis i Danmark i perioden april 2020 til juni 2021, hvor han havde opholdt sig hos familie, venner, bekendte og daværende kæreste. Spørger ønskede derfor at få bekræftet, hvorvidt han i denne periode havde haft bolig til rådighed. Det var Skatterådets opfattelse, at hvert ophold hos familie, venner, bekendte samt daværende kæreste i perioden april til november 2020 havde været under 1-2 måneder, og dermed kortvarigt. Det var på den baggrund Skatterådets opfattelse, at disse kortvarige boligmuligheder dermed ikke udgjorde en bopæl for spørger. Spørger havde opholdt sig fast hos sin daværende kæreste fra slutningen af december 2020 til og med marts 2021, dvs. i mere end 3 måneder. Opholdet kunne dermed ikke anses for kortvarigt. Det var på denne baggrund Skatterådets opfattelse, at spørgers boligmulighed hos sin daværende kæreste udgjorde en bopæl for spørger. Idet spørger havde udført arbejde under sit ophold hos sin daværende kæreste i Danmark, indtrådte den fulde skattepligt

SKM2020.382.SR

Spørger havde boet i Kina i 20 år, hvor hun havde sin virksomhed, men hun havde opholdt sig i Danmark siden den 13. marts 2020. Hun kunne ikke rejse hjem pga. Covid-19 situationen.

Hun havde den 1. juni 2020 købt en lejlighed her i landet, som primært skulle anvendes til udlejning, spørger ville kun benytte den selv i forbindelse med ferier mv.

Skatterådet fandt, at spørger ikke ville blive fuldt skattepligtig efter bopælsreglen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, som følge af arbejde i Danmark.

Da spørger havde købt en lejlighed og havde en bopæl her i landet fra 1. juni 2020, ville spørger imidlertid blive fuldt skattepligtig, hvis hun havde et uafbrudt ophold i Danmark, der var længere end 3 måneder regnet fra 1. juni 2020, det vil sige hvis opholdet ikke var afsluttet senest 1. september 2020. Spørgers fulde skattepligt ville indtræde med virkning fra den 1. juni 2020, medmindre spørgers uafbrudte ophold i Danmark varede så længe, at kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 (6-måneders-reglen) fandt anvendelse.

Spørgers fulde skattepligt ville genindtræde, hvis hun opholdt sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder regnet fra den 13. marts 2020, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, med virkning fra opholdets begyndelse, det vil sige fra den 13. marts 2020.

Endvidere ville hun blive fuldt skattepligtig, hvis hun fik samlede ophold i Danmark på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, regnet fra 1. juni 2020.

SKM2020.267.SR

Spørgers fulde skattepligt til Danmark var ophørt, og hans hjemland var nu Italien. Spørger var som følge af COVID-19 situationen blevet tvunget til at opholde sig i Danmark, han havde ikke mulighed for at rejse hjem til Italien. Spørger havde ikke bopæl i Danmark.

Skatterådet fandt, at spørgers fulde skattepligt ville genindtræde, hvis han opholdt sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder regnet fra den 24. februar 2020, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Spørger ønskede at blive undtaget fra kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 2, i perioden fra 24. februar 2020 til 24. maj 2020, således at disse tre måneder ikke talte med i de 6 måneder, der var nævnt i bestemmelsen. Som begrundelse herfor havde spørger anført de ekstraordinære omstændigheder, der var opstået som følge af COVID-19 situationen.

Da grænsen på 6 måneders ophold fremgik direkte af lovens ordlyd, havde Skatterådet trods den særlige situation ikke mulighed for at bortse herfra.

SKM2008.432.ØLR

Sagsøgeren arbejdede i indkomstårene 1999 og 2000 som lastbilchauffør for et dansk anpartsselskab. Indtil marts 1999 var han tilmeldt folkeregisteret på sine forældres bopæl i Danmark, hvorefter han meddelte fraflytning til England.

Landsretten udtalte, at det påhvilede sagsøgeren at godtgøre, at han opgav sin bopæl i Danmark i forbindelse med fraflytningen til England, hvilket landsretten efter en konkret vurdering ikke fandt godtgjort. Sagsøgeren blev derfor anset for fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Landsretten lagde til grund, at sagsøgeren havde en fast bopæl til rådighed i såvel Danmark som i England, men efter en samlet bedømmelse af sagsøgerens tilknytning til henholdsvis Danmark og England tilkom beskatningsretten Danmark, jf. artikel 4, stk. 2, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og England.

Landsretten tiltrådte SKATS opgørelse af lempelse af skat betalt i England i den danske skat i indkomstårene 1999 og 2000.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Uddrag af Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA

Art. 4

Skattemæssigt hjemsted

Stk. 1. Medmindre andet fremgår af dette stykke, betyder i denne overenskomst udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl, statsborgerskab, ledelsens sæde, registrering eller ethvert andet lignende kriterium.

 1. Udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« omfatter ikke en person, som er skattepligtig til denne stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne stat eller af fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted i denne stat.
 2. En juridisk person, der er oprettet i henhold til lovgivningen i en kontraherende stat, og som generelt er fritaget for beskatning i denne stat og er oprettet og opretholdt i denne stat, enten
  1. udelukkende med henblik på religiøse, velgørende, uddannelsesmæssige, videnskabelige eller andre lignende formål; ellermed henblik på at yde pension eller andre lignende ydelser til ansatte, herunder selvstændige erhvervsdrivende, i henhold til en ordning skal ved anvendelsen af dette stykke anses for hjemmehørende i denne kontraherende stat.
 3. En kvalificeret offentlig enhed skal anses for at være hjemmehørende i den kontraherende stat, i hvilken den er oprettet.
 4. En indkomst, fortjeneste eller gevinst, der er oppebåret gennem en enhed, der er skattemæssigt transparent i henhold til lovgivningen i den ene af de kontraherende stater, skal anses for at være oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en stat, i det omfang denne indkomst, fortjeneste eller gevinst efter skattelovgivningen i en sådan kontraherende stat behandles som indkomst, fortjeneste eller gevinst for en hjemmehørende person.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, bestemmes den pågældendes status således:

 1. personen skal anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed; såfremt en sådan person har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);
 2. såfremt det ikke kan afgøres, i hvilken af staterne personen har midtpunktet for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han sædvanligvis har ophold;
 3. såfremt personen sædvanligvis har ophold i begge stater, eller hvis han ikke sædvanligvis har ophold i nogen af dem, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han er statsborger;
 4. såfremt personen er statsborger i begge stater eller ikke er statsborger i nogen af dem, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater søge at afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater ved gensidig aftale søge at afgøre spørgsmålet og bestemme, hvorledes overenskomsten skal finde anvendelse på en sådan person.

Stk. 4. En statsborger i De Forenede Stater eller en udlænding, der retmæssigt har fået tilladelse til fast bopæl i De Forenede Stater, er hjemmehørende i De Forenede Stater, men kun såfremt en sådan person har en betydelig tilstedeværelse, en fast bolig eller sædvanligvis har ophold i De Forenede Stater.

Forarbejder

Til Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 4, stk. 4:

"I stykke 4 er indføjet en bestemmelse om, at en amerikansk statsborger eller en udlænding, der har fået opholdsarbejdstilladelse i USA (f.eks. en såkaldt green card holder" anses for hjemmehørende i USA og dermed omfattet af overenskomsten, dog kun såfremt den pågældende har en særligt kvalificeret tilknytning til USA".

Praksis

Uddrag af Kommentarer til "Modeloverenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter" af 2017

Kommentarer til artikel 4 om skattemæssigt hjemsted

Punkt 15:

Hvis den fysiske person har en fast bolig i begge kontraherende stater, er det nødvendigt at se på de faktiske forhold for at fastslå, med hvilken af de to stater vedkommende har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Der skal således tages hensyn til vedkommendes familie og sociale forhold, vedkommendes beskæftigelse, vedkommendes politiske, kulturelle eller andre aktiviteter, vedkommendes forretningssted, det sted, hvorfra vedkommende administrerer sine aktiver osv. Omstændighederne skal bedømmes som et hele, men det er ikke desto mindre åbenbart, at overvejelser med udgangspunkt i den fysiske persons egne handlinger skal ofres særlig opmærksomhed. Hvis en person, som har en bolig i en stat, etablerer en anden bolig i den anden stat og bibeholder den første bolig, kan det faktum, at vedkommende bibeholder den første bolig i de omgivelser, hvor vedkommende altid har boet, hvor vedkommende har arbejdet, og hvor vedkommende har sin familie og ejendele, sammen med andre elementer bidrage til at vise, at vedkommende har bevaret centrum for sine livsinteresser i den første stat.

Uddrag af Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.9.2.20.5.2

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Statsborgerskab nævnes specifikt som kriterium for skattemæssigt hjemsted. Se artikel 4, stk. 1.

Juridiske personer, der er oprettet udelukkende af religiøse, velgørende, uddannelsesmæssige, videnskabelige eller andre lignende formål i et af aftalelandene, og som generelt er fritaget for beskatning i dette land, skal anses for hjemmehørende i dette land. Se artikel 4, stk. 1, litra b, (i).

Juridiske personer, der er oprettet for at yde pension eller andre lignende ydelser til ansatte, herunder selvstændige erhvervsdrivende, efter en ordning i et af aftalelandene, og som generelt er fritaget for beskatning i dette land, skal anses for hjemmehørende i dette land. Se artikel 4, stk. 1, litra b, (ii).

En kvalificeret offentlig enhed skal anses for hjemmehørende i det land, hvor den er oprettet. Se artikel 4, stk. 1, litra c.

Hvis en indkomst gennem en skatteretligt transparent enhed (fx et interessentskab) er skattepligtig for en fysisk person i en af staterne, anses indkomsten efter aftalen for at være tjent af denne person. Se artikel 4, stk. 1, litra d.

En konflikt om, hvor et selskab skal anses for hjemmehørende, skal løses ved forhandling mellem de to staters kompetente myndigheder. Se artikel 4, stk. 3.

En person, der har fået opholdsarbejdstilladelse (såkaldt "green card holder") i USA, anses for hjemmehørende dér, men kun hvis personen har en særlig kvalificeret tilknytning til USA. Se også SKM2021.96.SR.

Blanketten "Form 6166" anvendes i forbindelse med attestation af at være skattemæssigt hjemmehørende i USA.

(…)

SKM2021.96.SR

Spørger er fuldt skattepligtig i USA, hvor han har sin primære bolig og sine erhvervsaktiviteter. Spørger har lejet en bolig i Danmark, hvor han og hans familie skal bo i maksimalt et år, pga. Covid 19-situationen. Spørger har oplyst, at hans familie vil have bedre forhold i Danmark end i USA under Covid 19 situationen. Spørger vil jævnligt rejse til USA for at arbejde. I Danmark vil han kun arbejde i mindre omfang.

Skatterådet fandt, at kombinationen af opholdets længde (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt) og opholdets karakter, fører til, at spørgers ophold konkret ikke kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Skatterådet fandt derfor, at spørger blev fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han får bopæl i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7.