Dato for udgivelse
23 mar 2023 13:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 dec 2022 12:56
SKM-nummer
SKM2023.136.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0027903
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Registrering, moms, risiko, svig, den egentlige ledelse
Resumé

Landsskatteretten fandt i en sag omkring nægtelse af registrering for moms, at der var tale om en direkte fortsættelse af et konkursramt selskab med en ikke uvæsentlig gæld til staten. Skattestyrelsen havde på tilstrækkelig vis godtgjort, at direktøren udgjorde den reelle ledelse i det konkursramte selskab, og der forelå tilstrækkelige alvorlige indicier på, at en registrering for moms ville blive anvendt svigagtigt i selskabet. Selskabet kunne som følge heraf ikke opnå momsregistrering.

Reference(r)

Momslovens § 3, stk. 1, § 47, § 47, stk. 1, kapitel 12, §§ 47-51b

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, D.A.3.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, D.A.3.1.4.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, D.A.14.1.2

Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets [H1 ApS] anmodning om registrering for moms, idet Skattestyrelsen finder, at selskabet er en direkte fortsættelse af H2 ApS, CVR-nr. […], hvori A udgjorde den egentlige ledelse. H2 ApS er den 15. december 2021 taget under konkursbehandling, og Skattestyrelsen har ved denne konkurs lidt et ikke ubetydeligt tab.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Selskabet "H1 ApS", CVR-nr. […]
Selskabet er stiftet den 9. december 2021 af A med branchekode: 411000 Gennemførelse af byggeprojekter. Selskabet er registreret med adressen Adresse Y1, By Y1.

Den 20. december 2021 anmodede selskabet om en momsregistrering med virkning fra den 20. december 2021.  

Selskabets direktør, A, har overfor Skattestyrelsen oplyst, at selskabets aktiviteter bl.a. er opsætning af køkkener, og at en fremtidig samarbejdspartner bl.a. er G1, som direktøren kender via sit netværk. Selskabet skal tillige udføre mindre opgave for private.

Det fremgår af Skattestyrelses afgørelse, at grundlaget for at drive registreringspligtig selvstændig virksomhed muligvis er til stede.

Direktøren har den 20. januar 2022 oplyst til Skattestyrelsen, at selskabet ikke har modtaget post fra Skattestyrelsen på selskabets adresse, Adresse Y1, By Y1.

Den 31. januar 2022 oplyste direktøren på et møde med Skattestyrelsen, at selskabet havde en mundtlig aftale med udlejer om, at selskabet kunne leje/bruge adressen (Adresse Y1, By Y1) som postadresse.

Selskabets repræsentant har den 8. februar 2022 overfor Skattestyrelsen oplyst, at selskabet ikke har adresse på Adresse Y1, By Y1.

Selskabet har ikke oplyst en anden adresse overfor Skattestyrelsen eller Skatteankestyrelsen. Adressen Adresse Y1, By Y1, står stadig registreret ved opslag på selskabets cvr-nr. på CVR.dk.

Selskabets direktør har oplyst til Skattestyrelsen, at selskabet er ved at oprette en bankkonto hos F1-Bank. Direktøren har oplyst, at det er et krav fra banken, at selskabet opretter en hjemmeside.

Der er ikke overfor Skattestyrelsen eller Skatteankestyrelsen fremlagt dokumentation for, at selskabet har oprettet en erhvervskonto/bankkonto eller hjemmeside.

H2 ApS, CVR-nr. […]
Det fremgår af opslag på CVR.dk, at H2 ApS er under konkurs. Af selskabets registreringshistorik fremgår det, at selskabet fra den 2. september 2019 var registreret med adressen Adresse Y1, By Y1. Den 4. september 2018 ændrede selskabet navn fra "H3 ApS" til "H2 ApS" samme dato ændrede selskabet adresse til c/o A, Adresse Y2, By Y1. Den 26. juni 2018 fratrådte B som direktør, og C tiltrådte som direktør.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at H2 ApS’ aktiviteter bl.a. var opsætning af køkkener, og at selskabet havde et samarbejde med G1. Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at H2 ApS havde en omsætning på ca. 10 mio. kr. og udskrev ca. 2.000 fakturaer.

H2 ApS’ direktør, C, modtog i hele 2021 dagpenge fra sin A-kasse. I perioden 1. juli 2020 til 30. november 2020 modtog C løn fra H2 ApS og tidligere fra en transportvirksomhed. Der er fremlagt dokumentation fra […] (a-kasse) for, at C havde fået tilladelse til at drive selvstændig virksomhed ved siden af sin a-kasseindkomst. Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at C har indberettet en times arbejde pr. uge.

A har oplyst overfor Skattestyrelsen, at hans rolle i H2 ApS var byggeleder. Han har som byggeleder koordineret underleverandørerne i forbindelse med køkkenopsætning, badeværelser og generel renovering. A har modtaget løn fra selskabet, H2 ApS, i perioden 1. december 2019 til 30. november 2021. Den gennemsnitlige indberettede løn udgjorde 28.250 kr. pr. måned i 2021. Lønindberetningerne er sket månedligt via lønbureauet G2. Der er ikke overfor Skattestyrelsen eller Skatteankestyrelsen fremlagt en ansættelseskontrakt eller kopi af lønsedler.

Den 29. november 2021 blev selskabet af Gældsstyrelsen varslet udlægsforretning på selskabets adresse den 14. december 2021. Selskabets direktør, C, forsøgte den 3. december 2021 at få udsættelse med udlægsforretningen. Dette afslog Gældsstyrelsen.

Den 12. december 2021 indberettede selskabet, H2 ApS, ekstra løn til A på samlet 2.439.004 kr. for perioden januar 2021 til november 2021. Det er oplyst af Skattestyrelsen, at den indeholdte A-skat og am-bidrag af denne løn forøgede selskabets restance med 1,2 mio. kr.  

Den 13. december 2021 modtog Gældsstyrelsen besked om, at selskabet havde indgivet egen konkursbegæring. Selskabet blev taget under konkursbehandling den 15. december 2021.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, med henvisning til Sø- og Handelsrettens referat fra skifteretsmødet den 15. december 2021, at A deltog i mødet sammen med selskabets direktør C. Selskabets repræsentant har oplyst, at A deltog i mødet som bisidder, og han stod for projekterne i H2 ApS og var med til mødet, i fald at kurator måtte have spørgsmål hertil.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at H2 ApS anvendte en række underleverandører, hvor Skattestyrelsen ved kontroller heraf har konstateret, at der er tale om faktura- og betalingsplatforme (fakturafabrikker).

Skattestyrelsen har i forbindelse med Skatteankestyrelsens behandling af sagen fremsendt eksempler på bilag fra H2 ApS, hvoraf As navn fremgår. Skattestyrelsen har hertil oplyst, at der i kontrollen af H2 ApS ikke er fundet bilag, hvoraf Cs navn fremgår. Materialet er fremkommet efter Skattestyrelsens afgørelse om momsregistrering den 1. marts 2022.

Oplysningerne har været i høring hos selskabets repræsentanten. Repræsentanten har ikke fremsendt bemærkninger hertil.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ikke imødekommet selskabets anmodning om registrering for moms, idet Skattestyrelsen finder, at der er tale om en direkte fortsættelse af H2 ApS, CVR-nr. […], hvori A udgjorde den egentlige ledelse. H2 ApS har efter konkurs efterladt Skattestyrelsen med et ikke ubetydeligt tab.

Skattestyrelsen har som begrundelse for deres afgørelse anført følgende:

"(…)

I Skattestyrelsen kan vi træffe afgørelse i sager om virksomhedsregistrering. Reglerne står i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 223 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove af 3. marts 2012.

Vi skal vurdere, om selskabet driver selvstændig økonomisk virksomhed efter momslovens § 3, stk. 1. Det er jer, der skal godtgøre, at betingelserne for registreringen er til stede. Det står i præ- mis 24 i Rompelman-dommen.

Samtidig skal vi vurdere, om det er sandsynligt, at I vil bruge registreringen til skatte- og afgifts- unddragelse. Se her EU-Domstolens dom i Ablessio SIA-sagen, præmisserne 28, 29, 30, 34 og 36.
Vi mener, at grundlaget for at drive registreringspligtig selvstændig økonomisk virksomhed mu- ligvis er til stede. Vi vurderer dog samtidig, at det er sandsynligt, at I vil bruge registreringen til skatte- og afgiftsunddragelse, og vi har af den grund truffet afgørelse om, at jeres selskab ikke bliver registreret for moms.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at herværende selskab CVR nr. […], H1 ApS er en direkte fortsættelse af selskabet CVR nr. […], H2 ApS, der er taget under konkursbehandling den 15. december 2021. Skattestyrelsen har ved denne konkurs lidt et ikke ubetydeligt tab.

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at A har udgjort den egentlige ledelse i H2 ApS.

Ved vurderingen har vi lagt vægt på følgende:

·        Selskabet H1 ApS stiftes af A (A) den 9. december 2021. Branchekode: 411000 Gennemførelse af byggeprojekter.
·        Selskabet søger den 20. december 2021 om momsregistrering pr. den 20. december 2021.
·        Den 29. november 2021 varsles CVR nr. […] H2 ApS af Gældsstyrelsen om udlægsforretning på selskabets adresse den 14. december 2021. Den 3. december 2021 kontaktes Gældsstyrelsen af selskabets direktør C fra tlf. nr. […], som beder om udsættelse med udlægsforretningen, da det ikke er muligt at betale gælden inden den 14. december 2021. Dette afslås af Gældsstyrelsen.
·        Den 13. december 2021 modtager Gældsstyrelsen meddelelse om, at selskabet H2 ApS, branchekode: 411000 Gennemførelse af byggeprojekter har indgivet egen konkursbegæring. Selskabet tages under konkursbehandling den 15. december 2021.
·        A har modtaget løn fra CVR nr. […] H2 ApS i perioden 1. december 2019 - 30. november 2021.

·        Der er gennemsnitligt indberettet en løn til A på 28.250 kr. pr. md i 2021. Lønbureauet G2 har indberettet disse lønninger månedligt.
·        Den 12. december 2021 i tidsrummet kl. 23.21 - kl. 23.37 indberetter selskabet H2 ApS samlet ekstra løn til A på 2.439.004 kr. fordelt på perioderne januar 2021 - november 2021. Den indeholdte A-skat og am-bidrag af denne løn forøger restancen med 1,2 mio kr.
·        Selskabets direktør i CVR nr. […] H2 ApS, C har i hele 2021 modtaget dagpenge fra sin A-kasse. C har i en kort periode fra 1. juli 2020 - 30. november 2020 modtaget løn fra H2 ApS og tidligere fra en transport virksomhed.
·        A har ved mødet hos Skattestyrelsen den 31. januar 2022 oplyst, at H1 ApS’ aktiviteter bl.a. er opsætning køkkener og en fremtidig samarbejdspartner her bl.a. vil være G1, som A kender gennem sit netværk.
Det fremgår af en igangværende kontrolsag på CVR nr. […], H2 ApS, at dette selskabs aktiviteter bl.a. er opsætning af køkkener, og at selskabet har et samarbejde med G1.
·        A oplyste ved mødet, at selskabet ikke havde modtaget brevet fra Skattestyrelsen, der er sendt til virksomhedsadressen Adresse Y1, By Y1. A havde senest været og tømme selskabets postkasse, inden vores brev blev sendt. Selskabet har ingen lejekontrakt for Adresse Y1 - men A har en mundtlig aftale om, at selskabet kan leje/bruge adressen i op til tre måneder. Der er ikke aftalt en pris endnu - men der er budgetteret med 1.300 kr. md. for postadresse.
Vi har den 2. februar 2022 kontaktet udlejer G3 med generelt spørgsmål (dvs., at selskabets navn H1 ApS ikke blev nævnt), om en sådan ovenstående aftale kan lade sig gøre. Vi har fået oplyst, at en mundtlig aftale ikke kan lade sig gøre, der skal udfærdiges en lejekontrakt, lejer skal indsende en del dokumentation, og lejer skal betale, før diverse services kan træde i kraft.
·        På mødet forespørges også om, hvorfor A ikke længere er i H2 ApS. A oplyser, at han har hørt, de er gået konkurs - og han er derfor blevet opsagt af kurator.
Det fremgår af Sø- og Handelsrettens referat fra skifteretsmødet den 15. december 2021, at A deltog i mødet sammen selskabets direktør C, hvor selskabet blev taget under konkursbehandling.
·        Ved mødet modtager vi dokumentation for dialog vedr. oprettelse af en konto hos F1-Bank. A oplyser, at F1-Bank gerne vil give selskabet en erhvervskonto, hvis A får oprettet en hjemmeside i denne uge. Af den modtagne dialog fremgår ingen betingelser om, at selskabet skal have en hjemmeside.

Efter ovenstående vurdering er det Skattestyrelsens opfattelse, at A har været den reelle leder/direktør og ejer i selskabet CVR nr. […], H2 ApS og således ansvarlig for selskabets økonomi.

C har modtaget dagpenge fra sin A-kasse og har således ikke kunne arbejde i selskabet.

Den 12. december 2021 indberetter selskabet i tidsrummet kl. 23.21 - kl. 23.37 ekstraordinær løn til A, hvor han må være vidende om selskabets konkurs.

Vurdering efter jeres modtagne bemærkninger til forslag af 2. februar 2022

Advokat D oplyser telefonisk den 8. februar 2022, at H1 ApS ikke har adresse på Adresse Y1 i By Y1. Direktør A havde oplyst dette til Skattestyrelsen pga. nervøsitet under det afholdte møde den 31. januar 2022.

Direktør A har allerede den 20. januar 2022 telefonisk oplyst, at han havde været på adressen Adresse Y1, By Y1 for et par dage siden, og der var intet i postkassen, hvorfor han ikke havde modtaget vores mødeindkaldelse.

Selskabet har ikke oplyst anden adresse, og selskabet er derfor nu uden driftssted/hjemsteds- adresse.

Vi har kontaktet [a-kasse] […] og fået bekræftet Cs tilladelse til at drive selvstændig virksomhed H2 med ret til supplerende dagpenge. [A-kasse] oplyser, at C har indberettet en time pr. uge, og at retten til supplerende dagpenge udløb den 30. januar 2022. Det fremgår af eIndkomst, at [a-kasse] gennemsnitligt har indberettet dagpenge, som svarer til oplysningen om, at C har indberettet én time pr. uge.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det administrative arbejde i en virksomheds størrelse som H2 ApS (med en omsætning på ca. 10 mio. kr. og ca. 2.000 udskrevne fakturaer) ikke vil kunne klares med én time pr. uge.

Skattestyrelsen har den 4. februar 2022 yderligere modtaget oplysninger om, at kurator i H2 ApS har konstateret, at der i det gamle selskab er anvendt en række underleverandører, hvor Skattestyrelsen ved kontroller heraf har konstateret, at der er tale om faktura og betalingsplatforme.

Af den grund er det Skattestyrelsens opfattelse, at det jf. præmis 34 i Ablesio dommen vil være sandsynligt dette også vil kunne forekomme i H1 ApS", og netop også fordi der ikke er søgt om egen A-skatteregistrering.

Det er derfor stadig Skattestyrelsens opfattelse, at A har været den reelle leder/direktør og ejer i selskabet CVR nr. […], H2 ApS og således ansvarlig for selskabets økonomi.

Vi vurderer, at det er sandsynligt, at I vil bruge registreringen til fortsat skatte- og afgiftsunddra- gelse, og vi har af den grund truffet afgørelse om, at jeres selskab ikke bliver registreret for moms.

(…)"

I forbindelse med klagesagens behandling i Skatteankestyrelsen er Skattestyrelsen kommet med følgende udtalelse til sagen (uddrag):

"(…)
Efter vores afgørelse af 1. marts 2022, er der i forbindelse med en igangværende kontrolsag hos Skattestyrelsen indkommet følgende oplysninger af betydning for sagen.

·         Bilag F: 5 ark indeholdende i alt 11 stk. kopier af bilag, hvor As navn er påført.

Skattestyrelsen har kommentarer til følgende af klagers punkter:

(…)
Der er indberettet en gennemsnitlig løn til A på 28.250 kr. pr. md i 2021. Lønbureauet G2 har indberettet disse lønninger månedligt.

Den 12. december 2021 i tidsrummet kl. 23.21 - kl. 23.37 indberetter selskabet H2 ApS samlet ekstra løn til A på 2.439.004 kr. fordelt på perioderne januar 2021 - november 2021. Den indeholdte A-skat og am-bidrag af denne løn forøger restancen hos H2 ApS med 1,2 mio. kr.

Det anses for yderst bemærkelsesværdigt, at der indberettes så høj ekstra løn til en medarbejder ultimo et år. Indberetningerne sker den 12. december 2021, og den 13. december 2021 indgiver selskabet egen konkursbegæring.

Der kan være flere hensigter med disse indberetninger. Hvis det er reelle udbetalinger, er det vores opfattelse, at selskabet tømmes for likvider inden konkursbegæring. Hvis det er fiktive indberetninger, kan det være for at opnå udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond, eller at As restance til Skattestyrelsen dækkes gennem den igangværende lønindeholdelse, der er på ham.

(…)
Vi har den 11. februar 2022 modtaget kopi af Cs "Ret til supplerende dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed.

Vi har kontaktet [a-kasse] […] telefonisk den 28. februar 2022 og fået bekræftet Cs tilladelse til at drive selvstændig virksomhed H2 med ret til supplerende dagpenge. [A-kasse] oplyser, at C har indberettet en time pr. uge, og at retten til supplerende dagpenge udløb den 30. januar 2022.

Det fremgår af elndkomst, at [a-kasse] gennemsnitligt har indberettet dagpenge, som svarer til oplysningen om, at C har indberettet en times arbejde pr. uge.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det administrative arbejde i en virksomheds størrelse som H2 ApS (med en omsætning i 2021 på ca. 10 mio. kr., ca. 2.000 udskrevne fakturaer og andet administrativt arbejde) ikke vil kunne klares med en time pr. uge.

(…)
Advokat D oplyser telefonisk den 8. februar 2022, at H1 ApS ikke har adresse på Adresse Y1 i By Y1, og af direktør A havde oplyst dette til Skattestyrelsen pga. nervøsitet under det afholdte møde den 31. januar 2022.

Direktør A har allerede den 20. januar 2022 telefonisk oplyst, at han havde været på adressen Adresse Y1, By Y1 for et par dage siden, og der var intet i postkassen, hvorfor han ikke havde modtaget vores mødeindkaldelse.

Skattestyrelsen har den 2. februar 2022 kontaktet udlejer G3 med generelt spørgsmål (dvs., at selskabets navn H1 ApS ikke blev nævnt), om mundtlig aftale kan lade sig gøre. Vi har fået oplyst, at en mundtlig aftale ikke kan lade sig gøre, der skal udfærdiges en lejekontrakt, lejer skal indsende en del dokumentation, og lejer skal betale, før diverse services kan træde i kraft.

Selskabet har ikke oplyst anden adresse, og selskabet er derfor nu uden driftssted og hjemstedsadresse.

Ifølge CVR.dk har selskabet ikke ændret adresse fra Adresse Y1, By Y1. Opslag er foretaget 11. april 2022.

(…)
A undlader under vores møde den 31. januar 2022 at nævne, at han har deltaget i Skifteretsmøde i forbindelse med H2 ApS' konkurs. 

(…)
Ved mødet den 31. januar 2022 modtager vi dokumentation for dialog vedr. oprettelse af en konto hos F1-Bank. A oplyser, at F1-Bank […] gerne vil give selskabet en erhvervskonto, hvis A får oprettet en hjemmeside i denne uge. Af den modtagne dialog fremgår ingen betingelser om, at selskabet skal have en hjemmeside.

Det er et krav for et anpartsselskab at benytte sig af en erhvervskonto. Klager har ikke oplyst, om selskabet har oprettet en bankkonto.

(…)
Skattestyrelsen har i herværende sag ikke rettet henvendelse til kurator i H2 ApS.

Af vores afgørelse fremgår følgende: "det fremgår af Sø- og Handelsrettens referat fra skifteretsmødet den 15. december 2021, at A deltog i mødet sammen selskabets direktør C, hvor selskabet blev taget under konkursbehandling. " Denne oplysning findes hos Gældsstyrelsen.

(…)
Det fremgår af en igangværende kontrolsag hos Skattestyrelsen på CVR nr. […], H2 ApS under konkurs, at man har modtaget selskabets bilagsmateriale og gennemset materialet. Det fremgår heraf, at bilagene bærer tydeligt præg af, at det er A, der har drevet og reelt ledet H2 ApS, idet As navn hyppigt fremgår af bilagene, og at man ikke har set bilag med direktør Cs navn på.

Dette materiale er modtaget efter vores afgørelse af 1. marts 2022 om nægtelse af registrering for H1 ApS. Vi mener, at dette materiale er yderligere indicier på, at det er A, der er den egentlige ledelse i H2 ApS. Dette er af betydning for vores afgørelse og har derfor vedlagt eksempler som bilag F.

(…)
Skattestyrelsen har den 4. februar 2022 yderligere modtaget oplysninger om, at kurator i H2 ApS har konstateret, at der i det gamle selskab er anvendt en række underleverandører, hvor Skattestyrelsen ved kontroller heraf har konstateret, at der er tale om faktura og betalingsplatforme (fakturafabrikker).

Af den grund er det Skattestyrelsens opfattelse, at det jf. præmis 34 i Ablesio dommen vil være sandsynligt dette også vil kunne forekomme i H1 ApS", og netop også fordi der ikke er søgt om egen A-skatteregistrering.

(…)
Klager har ikke fremlagt dokumentation, som kan afkræfte, at A ikke har udgjort den egentlige ledelse i CVR nr. […], H2 ApS.

(…)"

Selskabets opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet skal registreres for moms.

Selskabets repræsentant har som begrundelse herfor anført følgende:

"(…)

1. SKATTESTYRELSENS BEGRUNDELSE
1.1. Det blev af Skattestyrelsen gjort gældende, at H1 ApS var en direkte forsættelse af selskabet, H2 ApS. I den forbindelse vurderede Skattestyrelsen, at A udgjorde den egentlige ledelse i H2 ApS.

1.2. Skattestyrelsen vurderede heraf, at A som stifter af selskabet H1 ApS med forsæt i selskabsregistreringen, havde til hensigt at skatte- og afgiftsunddrage.

1.3. Skattestyrelsen fremlagde ingen konkret dokumentation eller beviser til støtte for deres påstand om, at A skulle have udgjort den egentlige ledelse i H2 ApS.

2. SAGSFREMSTILLING
2.1. Skattestyrelsen lagde vægt på følgende:

2.2. At A modtog løn i selskabet.

2.3. Lønforholdet anses ikke som relevant for vurderingen af, hvorvidt A udgjorde den egentlige ledelse i H2 ApS. Det må heraf nævnes som værende normalt, at ansatte modtager løn for deres arbejde.

2.4. At C som Direktør i Selskabet havde blandede indkomstforhold og b.la. modtog a-kasse.

2.5. Cs dagpenge- og a-kasseforhold i H2 ApS kan ikke betragtes at have en indflydelse på, om A udgjorde den egentlige ledelse i H2 ApS.

2.6. Der blev i sagen tidligere fremlagt dokumentation for, at C havde fået tilladelse til at drive selvstændig virksomhed ved siden af hans a-kasseindkomst.

2.7. At H1 ApS havde til hensigt at samarbejde med G1 og ønskede at arbejde med opsætning af b.la. køkkener.

2.8. Det bør bemærkes, at H1 ApS og dennes momsregistrering ingen relevans har for hvorvidt H2 og H1 havde udført, eller ønsker at udføre samme arbejdsopgaver for samme eller lignende leverandører, såsom G1.

2.9. H1 ApS skal ligeledes udføre mindre opgaver for private.

2.10. At H1 ApS på adressen i By Y1 har haft en aftale om postadresse eller ej.

2.11. Skattestyrelsens undersøgelse af postadressen synes ikke relevant for vurderingen af, hvorvidt A udgjorde den egentlige ledelse i H2 ApS.

2.12. Der er tale om en C/O adresse hos G3, således at virksomheden kan modtage post.

2.13. At A siger, at han er blevet opsagt af kurator, selvom han har deltaget i skifteretsmødet den 15. december 2021.

2.14. Det er tilladt at have bisidder med til et skifteretsmøde. A stod for projekterne i H2, og han tog med, såfremt Kurator skulle stille spørgsmål til arbejdet, og således at der kunne svares på spørgsmålene.

2.15. At H1 ApS til mødet med Skattestyrelsen nævnte, at F1-Bank krævede at selskabet havde en hjemmeside, for at kunne oprette en erhvervskonto hos banken.

2.16. Ovenstående fremstår ikke relevant for vurderingen af, hvorvidt A udgjorde den egentlige ledelse i H2 ApS.

2.17. Henset til bankernes strenge hvidvaskprocedure, vil bankerne gerne se ekstern dokumentation på virksomhedens formål, og her plejer bankerne at spørge ind til virksomhedens hjemmeside.

2.18. Skattestyrelsen gjorde i forhold til afgørelsen opmærksom på dommen, C-527/11 Ablessio af 7. marts 2013.

2.19. I Ablessio dommen udtalte EU-domstolen, at der skal foreligge alvorlige indicier på, at momsnummeret vil blive anvendt svigagtigt, for at kunne nægte en registrering. Herom omtales vurderingen som en helhedsvurdering, hvori der skal tages hensyn til alle sagens omstændigheder.

2.20. Det skal i den forbindelses nævnes, at Skattestyrelsen i sin afgørelse angav:

"Vi mener, at grundlaget for at drive registreringspligtigt selvstændig økonomisk virksomhed muligvis er til stede"

2.21. Ovenstående kan ikke forenes med præmis 34 i Ablessio dommen, som Skattestyrelsen henviser til. Tværtimod taler ovenstående for, at H1 ApS med sandsynlighed vil drive almindelig forretning på lovlig vis.

2.22. Skattestyrelsen fremlægger ingen beviser som bekræfter de indicier, der lægges til grund for Skattestyrelsens vurdering om, at A skulle havde udgjort den egentlige ledelse i H2 ApS.

2.23. Det understøttes ligeledes af, at Skattestyrelsen rettede henvendelse til Kurator i H2 ApS under konkurs, om hvorvidt det var Kurators opfattelse at A udgjorde den egentlige ledelse, hvortil Kurator ikke svarede bekræftende.

2.24. Skattestyrelsen opfordres (A) til at fremlægge korrespondancen med Kurator i sagen.

2.25. Skattestyrelsens vurdering bygger derfor ikke på alvorlige indicier for, at selskabet agter at anvende sit momsnummer svigagtigt med sin registrering.

2.26. I forbindelse med nærværende sag, ønsker klager at henvise til afgørelsen fra Landsskatteretten, af 18. oktober 2021, j.nr. 20-0029618. Sagen vedlægges som bilag 1.

2.27. Sagen omhandlede, ligesom nærværende sag, manglende imødekommelse af anmodning om registrering for moms.

2.28. Skattestyrelsen begrunder i nærværende sag, ligesom i Landsskatterettens afgørelse, at formålet med oprettelsen af selskaberne var at videreføre aktiviteterne fra de konkursramte selskaber.

2.29. Ligeledes omhandler begge sager, hvorvidt direktionen udgjorde den egentlige ledelse i det tidligere, konkursramte selskab.

2.30. Sagerne ligner objektivt hinanden og indeholder entydigt samme niveau af fremlagte alvorlige indicier, som Skattestyrelsen lægger til grund for sin afgørelse.

2.31. Skattestyrelsen inddrager ligeledes Ablessio dommen i begge sager i sin afgørelse.

2.32. Landsskatterettens afgørelse bemærkede i den forbindelse, at:

"det klare udgangspunkt er, at virksomheder har både ret og pligt til at lade sig registrere, jf. momslovens § 47, stk. 1. En fravigelse af dette udgangspunkt kræver, at der foreligger alvorlige indicier på svig, jf. sag C-527/11 (Ablessio SIA)"

2.33. I medfør af afgørelsen og sagens faktuelle omstændigheder, skal det gøres gældende at Skattestyrelsen i nærværende sag ikke tilstrækkeligt har godtgjort, at A var en del af den egentlige ledelse i H2.

2.34. Ligeledes skal det gøres gældende, at der ikke foreligger alvorlige indicier for, at H1 ApS ved registrering for moms, vil blive anvendt svigagtigt af selskabet i fremtiden.

2.35. Dette understøttes tillige af, at A den 2. februar 2022 stiftede enkeltmandsvirksomheden, "H4". CVR-udskrift vedlagt som bilag 1. Det bekræfter blot, at A ikke har i sinde at unddrage det offentlige, da det i dette tilfælde vil ramme ham personligt.

2.36. A har tillige anmodet om momsregistrering af H4, og Skattestyrelsen har godkendt denne registrering uden anmærkninger.

2.37. Det forekommer derfor yderst bemærkelsesværdigt, at Skattestyrelsen uden anmærkninger tillader registrering ved enkeltmandsvirksomhed, men nægter registrering ved anpartsselskabet.

2.38. Skattestyrelsen har dermed ikke løftet bevisbyrden for, at A vil anvende Selskabet svigagtigt og herigennem skatte- og afgiftsunddrage.

(…)"

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, om det er med rette, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om registrering for moms, idet der foreligger alvorlige indicier på, at registreringen vil blive anvendt svigagtigt. Dette som følge af, at selskabets direktør udgjorde den egentlige ledelse i selskabet H2 ApS, der ved konkurs har efterladt Skattestyrelsen med et ikke ubetydeligt tab.

Det følger af momslovens § 3, stk. 1, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Det fremgår af momslovens § 47, stk. 1, at afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Momslovens kapitel 12, §§ 47-51b, implementerer registreringsreglerne i momssystemdirektivets art. 213-216.

I sag C-527/11 (Ablessio SIA) udtalte EU-Domstolen, at for at en afgiftspligtig person kan nægtes tildeling af et momsregistreringsnummer, skal der foreligge alvorlige indicier på, at momsregistreringsnummeret vil blive anvendt svigagtigt. Der er tale om en helhedsvurdering, hvor der skal tages hensyn til alle sagens omstændigheder. Således udtalte EU-Domstolen følgende i præmis 34:

"For at et afslag på at tildele en afgiftspligtig et individuelt registreringsnummer kan anses for at stå i et rimeligt forhold til formålet om at forebygge svig, skal det hvile på alvorlige indicier, hvorefter det objektivt må anses for sandsynligt, at det momsregistreringsnummer, som tildeles denne afgiftspligtige, vil blive anvendt svigagtigt. En sådan afgørelse skal være baseret på en helhedsvurdering af alle omstændigheder i det foreliggende tilfælde og på beviser, som er blevet indsamlet inden for rammerne af kontrollen af de oplysninger, som den omhandlede virksomhed har indgivet."

Skattestyrelsen har lagt til grund, at selskabet har til hensigt at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Landsskatteretten bemærker, at selskabet har både ret og pligt til at lade sig registrere for moms, jf. momslovens § 47, stk. 1. Skattestyrelsen har dog mulighed for at nægte registrering, hvis der foreligger alvorlige indicier på, at registreringen vil blive anvendt svigagtigt. Denne kontrol af forholdene følger for momsområdet af EU-Domstolens afgørelse i C-527/11, Ablessio. Det er selskabet, der skal godtgøre, at betingelserne for registrering er til stede, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-268/83, Rompelman, præmis 24.

Det fremgår af sagens oplysninger, at A modtog en ekstraordinær stor lønudbetaling aftenen før H2 ApS’ konkursbegæring, at A deltog i mødet med kurator for en eventuel afklaring af spørgsmål til selskabets drift, og at selskabets registrerede direktør, C, kun arbejdede ca. 1 time om ugen i selskabet.

Skattestyrelsen har hertil fremlagt dokumentation for, at As navn fremgår hyppigt af bilag i H2 ApS. Der er ikke nogen bilag med Cs navn. Skattestyrelsen har tillige oplyst, at H2 ApS har anvendt underleverandører, der kan konstateres som såkaldte fakturafabrikker.

Som følge af ovenstående finder Landsskatteretten, at Skattestyrelsen på tilstrækkeligvis har godtgjort, at A udgjorde den reelle ledelse i H2 ApS.

Landsskatteretten bemærker, at der i denne sag er fremlagt yderligere dokumentation for As deltagelse i ledelsen i H2 ApS, end det er tilfældet i SKM2021.599.LSR.

H2 ApS’ konkurs har medført et ikke ubetydeligt tab for staten. Landsskatteretten finder herefter, at der foreligger tilstrækkelige alvorlige indicier på, at en registrering for moms vil blive anvendt svigagtigt i selskabet, jf. sag C-527/11 (Ablessio SIA). Selskabet har ikke afkræftet denne formodning.

Det er derfor med rette, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet registrering for moms, jf. momslovens § 47 samt sag C-527/11 (Ablessio SIA), præmis 34.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes herefter.