Dato for udgivelse
16 Feb 2023 13:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Oct 2022 08:25
SKM-nummer
SKM2023.88.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0492224
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skattefri overdragelse af aktier, fonde
Resumé

Boet efter A anmodede Skatterådet om tilladelse til at en overdragelse af aktier i selskabet H2 A/S fra H1 ApS til "A Fonden under stiftelse" kunne ske uden udlodningsbeskatning af boet, efter ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Som udgangspunkt skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier i et selskab, beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens / andelshaverens ideelle interesse, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6. Skatterådet kan dog give tilladelse til, at værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier i et selskab, der er omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, ikke beskattes som udbyttet, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Skatterådet gav i nærværende sag boet efter A tilladelse til at overdragelsen kunne ske uden at der ville blive pålagt  udbyttebeskatning.

Hjemmel

Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.B.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.9.5.5.1

Tilladelse i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Ansøgning

Boet efter A ved bobestyrer, advokat B, skal hermed ansøge Skatterådet om at overdragelsen af nom. x kr. aktier i selskabet H2 A/S fra H1 ApS til "A Fonden under stiftelse" sker uden udlodningsbeskatning af boet, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Afgørelse

Skattestyrelsen indstiller til Skatterådet, at den ansøgte tilladelse gives.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A, som var bosiddende i X-by, drev i mange år selskabet H3 A/S i Y-by, hvis aktivitet var […]. Selskabet blev solgt i […] og efterlod A med en større formue primært placeret i selskabet H1 ApS som ejes 100% af boet.

A afgik ved døden den i […]. Boet efter A varetages af advokat B som bobestyrer og advokat C.

A arbejdede allerede i levende live med etablering af […] beliggende i Z-by men nåede ikke inden sin død at se projektet realiseret. I henhold til testamente har boet efter A efterfølgende gennemført projektet bl.a. i samarbejde med Z-by Kommune, som vederlagsfrit har stillet arealet til rådighed, som […] er beliggende på.

Den 1. august 2021 blev […] indviet. […] bor til leje i en bygning opført af ejendomsselskabet H4 ApS, som er et datterselskab af H1 ApS.

Ved A’s død skal der i henhold til testamente oprettes en fond, A Fonden, som skal arve en stor del af A’s formue. A Fonden har som formål at understøtte […], og fonden er af Skattestyrelsen godkendt som en almenvelgørende fond, jf. afgørelse fra Skattestyrelsen af […]. Som nævnt er fondens formål at støtte […]. Såfremt der ikke måtte være et støtteberettiget […] formål, skal fondens midler i henhold til fundatsen udloddes til Kræftens Bekæmpelse.

Det forventes, at der ved afslutningen af boet kan udlægges aktiver til fonden til en værdi af ca. x kr., som består af en kontantbeholdning samt aktier i H1 ApS. Fonden vil blive stiftet som en erhvervsdrivende fond. Som det fremgår af booversigten, ejer H1 ApS datterselskabet H2 A/S.

H2 A/S blev etableret af A i […] og driver […]. H2 A/S har en aktiekapital på x kr. fordelt på x kr. B-aktier og x kr. A-aktier. A-aktierne har 10 gange stemmeretten i forhold til B-aktierne. H1 ApS ejer nom. x kr. A-aktier og 170 t.kr. B-aktier. Den øvrige del af aktiekapitalen ejes af medarbejdere samt af selskabet, idet H2 har en beholdning af egne aktier på x kr.

I forbindelse med stiftelsen af A fonden ønskes aktierne i H2 A/S vederlagsfrit overdraget og indskudt i fonden som bunden kapital. Aktierne har en værdi på x kr. værdiansat til indre værdi pr. 31.12.2021. Det kan nævnes, at i henhold til den indgåede ejeraftale skal aktier ved overdragelse værdiansættes til den indre værdi i henhold til seneste årsregnskab. Overdragelsen af aktierne i H2 A/S fra H1 ApS vil således blive gennemført inden overdragelsen af kapitalandelene i H1 ApS til "A Fonden under stiftelse", ved afslutningen af boet.

Efter ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, beskattes værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier i et selskab som udbytte for aktionæren, hvis overdragelsen sker til en fond med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Under henvisning til det ovenfor anførte finder vi, at betingelserne for Skatterådets tilladelse, til at den vederlagsfri overdragelse af aktier i H2 A/S fra H1 til "A fonden under stiftelse", kan ske uden udlodningsbeskatning af boet er opfyldt.

Af vedtægten for den påtænkte fond "A Fonden under stiftelse" fremgår bl.a. følgende:

3. FONDENS ERHVERVSMÆSSIGE VIRKSOMHED

3.1 Fondens erhvervsmæssige virksomhed består i at eje kapitalandele i [H1] ApS, (…) og [H2] A/S, (…) samt anden erhvervsmæssig virksomhed som bestyrelsen måtte beslutte at optage.

4. FONDENS FORMÅL

4.1 Fondens formål er:

4 (a) at yde økonomisk tilskud til […]. […] er en selvejende institution […]. Tilskud kan ydes, såfremt […] måtte komme i økonomisk krise, hvorved forstås, at […] ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsdygtigheden må antages blot at være forbigående, og i øvrigt under hensyn til, at […] i det væsentligste ikke er selvforskyldt i sin økonomiske situation. I vurderingen af, hvorvidt der skal ydes økonomisk tilskud til […], skal det i punkt 4.2 - 4.4 anførte inddrages i vurderingen.

(b) at yde økonomisk tilskud til […] til fremme af og støtte til udviklingsprojekter og […]. Økonomisk støtte ydes bl.a., men ikke begrænset til, oprettelse, opretholdelse og udvikling af nye som eksisterende […] som […] tilbyder og til vedligeholdelse og udvikling af infrastruktur herunder til investering i nye anlæg og redskaber/materiale som er nødvendigt for at drive et konkurrencedygtigt og tidssvarende […].

4.2 Det er fondens hovedformål at yde økonomisk støtte til […], som beskrevet i 4.1(a), herunder at sikre […] fortsatte eksistens. Fonden skal i vurderingen af, hvorvidt der skal ydes økonomisk støtte til […], undersøge omstændighederne for ansøgningen om økonomisk støtte, idet økonomisk tilskud skal ydes til […], når […] ikke anses for at være selvforskyldt i dens økonomiske situation, som […] er havnet i. Dette skal sikre, at […] til enhver tid drives af kompetente personer, og at […] ikke træffer økonomiske uforsvarlige beslutninger baseret på, at fonden yder tilskud i tilfælde af økonomisk krise.

4.3 Til brug for bestyrelsens undersøgelse i henhold til punkt 4.2, skal […] give en skriftlig konkret redegørelse for baggrunden for den økonomiske krise. […] skal endvidere fremlægge budget, en fremadrettet plan der viser, at [J-skole] er i stand til at fortsætte driften af […] uden eller med begrænset økonomisk støtte fra fonden, og dokumentere at […] i det væsentligste har udtømt sine muligheder for at skaffe finansiering til videre drift af […] andetsteds fra. Bestyrelsen skal på baggrund af det fremlagte budget og den fremadrettede plan vurdere, hvorvidt bestyrelsen anser den fremadrettede drift af […] for mulig ved at yde tilskud.

[…]

5. FONDENS KAPITAL

5.1 Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen DKK [indsæt].

5.2 Grundkapitalen er fremkommet ved arv fra stifteren i tilslutning til fondens stiftelse.

5.3 Gaver, arv, legater eller tilskud, som ydes til fonden, anses som indtægt til fonden med, medmindre yderen måtte have bestemt, at ydelsen skal anvendes til forøgelse af fondens grundkapital. Bidrag af nævnte art fra stifteren - direkte eller indirekte - skal tilfalde fondens bundne kapital med 90%, medens 10% skal udgøre kapital til udlodning.

6. BESTYRELSE

6.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der ved fondens stiftelse er udpeget af stifteren således: (…)

6.2 Som medlemmer af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder bl.a. indenfor ledelse, jura, økonomi, kultur og eliteidræt samt af efterkommere af stifteren.

6.3 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse.

6.4 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet

6.5 I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger bestyrelsen et nyt medlem. Ved fremtidige besættelser af bestyrelsesposter skal efterkommere efter stifteren sikres 1 plads i bestyrelsen, hvis disse ønsker det. Punkt 6.3 skal stedse iagttages.

(…)

6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

(…)

7. Årsregnskabsmøde

(…)

7.3 Dagsorden for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

(…)

5) Fastsættelse af eventuelt vederlag for bestyrelsen for det forgangne år.

11. OVERSKUDSANVENDELSE

11.1 Fondens grundkapital kan ikke anvendes til uddelingsformål.

11.2 Fondens frie reserver og fondens overskud skal efter bestyrelsens nærmere beslutning anvendes til opfyldelse af fondens formål.

11.3 Bestyrelsen skal anvende 30 % af fondens overskud til konsolidering af fondens formue således, at realisering af fondens formål sikres bedst muligt.

13. OPLØSNING AF FONDEN

13.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for beslutningen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

13.2 En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

13.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis det ikke er muligt, skal midlerne udloddes til Kræftens bekæmpelse.

13.4 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle, til stifterens børn eller nærtstående til stifteren.

13.5 Uddeling af fondens midler i forbindelse med fondens ophør kan alene finde sted med fondsmyndighedens forudgående godkendelse.

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Efter ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, beskattes værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier i et selskab som udbytte for aktionæren, hvis overdragelsen sker til en fond med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Under henvisning til det ovenfor anførte finder vi, at betingelserne for Skatterådets tilladelse, til at den vederlagsfri overdragelse af aktier i H2 A/S fra H1 til "A fonden under stiftelse", kan ske uden udlodningsbeskatning af boet er opfyldt.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved overdragelse af aktier i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal en vederlagsfri overdragelse af gaver, der som udgangspunkt skal beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Det fremgår af forarbejderne, at vurderingen af om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal således hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

I SKM2009.29.HR gav et selskab en gave på kr. 100.000 til G1 Mission. Foreningen var godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og Højesteret udtalte, at skattemyndighederne dermed havde anerkendt, at foreningens midler blev anvendt i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, hvorfor gaver, som blev givet til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt måtte forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, skatteyderen som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Det gjaldt, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at der forelå skattepligtig maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

I TfS 2000.874.VL fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter og at anpartsselskabets gave til fonden, som sådan var omfattet af § 83 i den dagældende anpartsselskabslov. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde, hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

I SKM2022.297.SR gav Skatterådet ikke tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren ved overdragelse af holdingselskabets kapitalandele i de to datterselskaber til en nystiftet fond. Der var henset til, at Fonden som følge af vedtægterne bl.a. var forpligtet til at tilgodese en bestemt familie ved at sikre de økonomiske rammer for, at den nuværende kapitalejer i holdingselskabet og denne datter kunne fortsætte deres ansættelse i virksomhederne og dermed oppebære økonomiske ydelser fra disse i form af arbejdsvederlag, så længe de havde behov og helbred til dette.

I SKM2022.77.SR gav Skatterådet spørger tilladelse til, at han ikke skulle udbyttebeskattes, hvis S Holding ApS overdrog alle aktierne i N Holding A/S til en nystiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i sagen skete i M’s ideelle interesse, og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse. Der var henset til, at den påtænkte fond var almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt M, som var hovedaktionær i S Holding ApS, eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken ar tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i fondens bestyrelse, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

I SKM2018.79.SR var fondens formål at bidrage med beløb til indkøb af hospitalsudstyr, der ikke eller kun vanskeligt gennem bevillinger kunne fremskaffes til hospitaler, klinikker eller lignende. Formålet blev anset for almennyttigt. Fonden kunne ikke foretage uddelinger til hovedanpartshaverne hverken før eller efter den påtænkte omstrukturering. Før omstruktureringen deltog hovedanpartshaverne i fondens bestyrelse, mens de efter omstruktureringen helt udgik af bestyrelsen. Efter den påtænkte omstrukturering ville hele driften af erhvervsvirksomheden ligge i fonden. Det fremgik desuden, at det fulgte af praksis, at der var lagt vægt på, om selskabets udgiftsafholdelse tilførte aktionærerne en værdistigning. Henset til, at der ikke sås at tilgå hovedanpartshaverne andre værdier end overdragelsessummen for de resterende 30 % af aktierne, der skulle afstås for x kr., samt at det ikke efter anpartshaveroverenskomstens ordlyd kunne anses for udelukket, at provenuet ved salg af aktier til fonden kunne tilgå hovedanpartshaverne, var det efter en samlet konkret vurdering Skatterådets opfattelse, at en økonomisk fordel ikke havde passeret hovedanpartshavernes økonomi i anledning af den påtænkte omstrukturering. Det var på det grundlag Skatterådets opfattelse, at hovedanpartshaverne ikke skulle beskattes af maskeret udlodning.

I SKM2017.671.SR ville fondens formål være almenvelgørende og almennyttigt. Fondens midler kunne ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående. Henset til at indskuddet fra Selskab A, som var 100 pct. ejet af Spørger, til stiftelse af fonden skulle bidrage til at fonden kunne opfylde sin formålsbestemmelse, som vedrørte almenvelgørende og almennyttige formål, som ikke kom Spørger til gode, var det Skatterådets opfattelse, at Selskab A kunne stifte fonden ved indskud af kr. X uden skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser for Spørger.

I SKM2013.31.SR var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig og almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Det fremgik således af vedtægterne, at legater ikke kunne uddeles til støtte til stifterne selv eller til personer, som i øvrigt måtte yde bidrag til fondens formue, og der kunne heller ikke ydes støtte til sådanne bidragsyderes samlevende eller efterlevende ægtefæller og livsarvinger. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at stifterne eller disses nærtstående ikke kunne udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke, jf. vedtægternes pkt. 10.6. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskabet, A A/S, eller dennes hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra A A/S til Fonden B, som udgangspunkt ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person X, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2010.467.SR påtænkte Selskab X inden for de nærmeste år at give op til 200 mio. kr. i gave til Fonden. Gaverne påtænkes givet dels kontant og dels ved at selskabet ville overdrage et af selskabet ejet selskab, Selskab A, som en del af gaven. Ud fra det i vedtægterne beskrevne formål var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at Fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at fondens første bestyrelse bl.a. bestod af Person B og Person A. Stifterne eller disses nærtstående kunne imidlertid ikke udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskaberne, Selskab C A/S og Selskab D, eller disses hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke skulle ydes som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra Selskab C A/S og Selskab D, til Fonden, ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person A, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2007.176.SR var det Skatterådets vurdering, at Fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disse efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Af vedtægterne samt fondens seneste årsregnskab kunne det konstateres, at flertallet af bestyrelsen bestod af personer, som ikke var i familie med selskabets hovedaktionær. Endelige fremgik det at fondens midler i tilfælde af opløsning ikke kunne tilbagebetales til stifteren, til gaveydere eller til andre selskaber, men skulle anvendes til formålet. Der var således ikke tillagt fondens stifter eller selskabets hovedaktionærer særlige rettigheder. Ud fra det af selskabets repræsentant oplyste samt på baggrund af ovenstående var det Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærernes/ aktionærernes direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at Selskab X's ydelse af en gave til fonden ikke ville få skattemæssige konsekvenser for selskabets hovedaktionærer.

I SKM2002.211.LR ønskede en hovedaktionær at overdrage sit selskabs datterselskab til en af ham stiftet fond. Ligningsrådet fandt, at hovedaktionæren ikke ville blive beskattet i medfør af overdragelsen, idet fondens formål var af almenvelgørende karakter, og idet hovedaktionæren ikke antoges at have økonomiske og/eller personlige interesser i overdragelsen. Det fremgik i sagen, at flertallet af bestyrelsen bestod af personer, som ikke var i familie med selskabets hovedaktionær.

Som det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse af […], anser Skattestyrelsen formålet i Fonden for at være almennyttigt. Det et endvidere tale om en overdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond som er omfattet af lov nr. 984 af 20. september 2019 om erhvervsdrivende fonde.

Det fremgår af bemærkningerne til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, at "Der må derfor heller ikke være tale om en fond, der tilgodeser en bestemt familie."

Dette var tilfældet i SKM2022.297.SR, hvor Skatterådet ikke gav tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning ved overdragelse af et holdingselskabs kapitalandele i to datterselskaber til en nystiftet fond. Fonden var som følge af vedtægterne bl.a. forpligtet til at tilgodese en bestemt familie ved at sikre de økonomiske rammer for, at den nuværende kapitalejer i holdingselskabet og dennes datter kunne fortsætte deres ansættelse i virksomhederne og dermed oppebære økonomiske ydelser fra disse i form af arbejdsvederlag, så længe de havde behov og helbred til dette.

I nærværende sag har stifterens efterkommere, ved fremtidige besættelser af bestyrelsesposter, mulighed for at besætte 1 plads i bestyrelsen, såfremt de ønsker det.

Som nævnt, er A Fonden under stiftelse omfattet af loven om erhvervsdrivende fonde. Det fremgår af lovens § 28, at:

Bestemmelser i en vedtægt, der tillægger medlemmer af en bestemt familie eller visse familier fortrinsret til uddeling, har ikke retsvirkning efter deres indhold i det omfang, fortrinsretten rækker videre end til personer, der lever på stiftelsestidspunktet, og til en i forhold til disse ufødt generation. 

Stk. 2.

Bestemmelsen i stk. 1 gælder tilsvarende for bestemmelser i en vedtægt, der tillægger medlemmer af en bestemt familie eller visse familier fortrinsret til at indtage en bestemt stilling eller til på anden måde, herunder i form af arbejdsvederlag, at oppebære økonomiske ydelser fra fonden eller fra en virksomhed, hvorover fonden har en bestemmende indflydelse.  Dette gælder dog ikke hverv som medlem af bestyrelsen. (Skattestyrelsens fremhævelse)

Skattestyrelsen mener derfor, set til § 28, stk. 2 i lov om erhvervsdrivende fonde, sammenholdt med bemærkningerne til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, at en ret til hverv som medlem af fondens bestyrelse ikke medfører, at der vil være tillagt fondens stifter, til en med stifterens samlevende ægtefælle, til stifterens børn eller nærtstående til stifteren særlige rettigheder. Skattestyrelsens opfattelse finder også støtte i aktieavancebeskatningslovens § 35 B, stk. 1, nr. 8, som blev vedtaget samtidig med den nugældende ligningslovs § 16 A, stk. 4, nr. 4, og omfatter overdragelse af kapitalandele fra personer til erhvervsdrivende fonde. Det fremgår af bestemmelsen, at fortrinsret til bestyrelseshverv ikke medfører, at der er tale om fond der tilgodeser en bestemt familie.

Det er endvidere Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i den konkrete sag sker i Spørgers ideelle interesse, og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse.

Der er herved henset til, at den påtænkte fond er almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens vedtægter ikke er tillagt A´s nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken er tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation

Derfor indstiller Skattestyrelsen, at tilladelsen gives, således at Boet efter A ikke beskattes, såfremt H1 ApS overdrager alle aktierne i H2 A/S til den påtænkte nystiftede fond A Fonden under stiftelse.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.