Når et finansielt selskab direkte eller indirekte er moderselskab efter CFC-reglerne i SEL § 32, bør den forhøjede selskabsskat altid blive pålagt den indkomst, der skal medregnes efter CFC-reglerne.

SEL § 32, stk. 7, 4. pkt., indeholder derfor en særregel om tilfælde, hvor der er flere selskaber, der i forhold til et datterselskab, der skal beskattes efter CFC-reglerne i SEL § 32, opfylder betingelserne for at være et moderselskab, der skal medregne datterselskabets indkomst. Et finansielt selskab omfattet af den forhøjede selskabsskat skal således altid medregne sin andel af den indkomst i datterselskabet, der skal medregnes efter CFC-reglerne, hvis denne indkomst ellers ville blive medregnet i et moderselskab, hvis indkomst ikke faktorforhøjes efter SEL § 17 A.

Særreglen har til formål at sikre, at der i overensstemmelse med CFC-reglernes formål sker en beskatning i det finansielle selskab, og dermed en faktorforhøjelse, af den indkomst i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber, der skal medregnes efter CFC-reglerne. Uden en sådan særregel ville den tilsigtede beskatning efter CFC-reglerne f.eks. ikke blive opnået, hvis det finansielle moderselskab fuldt ud var ejet af et ultimativt moderselskab, der ikke var omfattet af den forhøjede selskabsskat. CFC-datterselskabernes indkomst ville således uden særreglen blive medregnet i det ultimative (ikkefinansielle) moderselskabs indkomst, hvorved indkomsten ville blive beskattet uden forhøjelse efter faktormodellen.

Om CFC-beskatning, se afsnit C.D.4.1.

Efter de særlige regler i SEL § 32 om CFC-beskatning skal danske moderselskaber ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i visse tilfælde medregne positiv skattepligtig indkomst i direkte og indirekte ejede datterselskaber.

Et selskab anses efter SEL § 32, stk. 6, for at være moderselskab for CFC-datterselskabet, hvis det selv eller sammen med tilknyttede personer har en direkte eller indirekte indflydelse på mere end 50 pct. af stemme-rettighederne eller direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller har ret til at modtage mere end 50 pct. af overskuddet i datterselskabet. Moderselskabet skal efter SEL § 32, stk. 7, 1. pkt., ved indkomstopgørelsen medregne den del af datterselskabets indkomst (eller CFC-indkomst) opgjort efter danske regler, der svarer til moderselskabets gennemsnitlige direkte eller indirekte indflydelse i datterselskabet i løbet af indkomståret.

Der kan være tilfælde, hvor den samme indflydelse i et CFC-datterselskab direkte eller indirekte besiddes af flere moderselskaber. I sådanne tilfælde medregnes indflydelsen og dermed indkomsten eller CFC-indkomsten i datterselskabet hos det moderselskab, der besidder den største direkte eller indirekte indflydelse, jf. SEL § 32, stk. 7, 2. pkt. Denne bestemmelse kan f.eks. finde anvendelse i en situation, hvor selskab A ejer 90 pct. af selskab B, der ejer 100 pct. af CFC-datterselskabet. Selskab A ejer dermed indirekte 90 pct. af CFC-selskabet. CFC-beskatningen foretages i en sådan situation hos selskab B, da selskab A og B ejer den samme andel (de 90 pct. af CFC-datterselskabet), men selskab B har den største direkte eller indirekte indflydelse (100 pct. af CFC-datterselskabet).

Besidder flere moderselskaber lige stor indflydelse, følger det af selskabsskattelovens § 32, stk. 7, 3. pkt., at indflydelsen skal medregnes hos det øverste moderselskab. I det ovennævnte eksempel vil CFC-beskatningen således skulle ske hos selskab A (det øverste moderselskab), hvis dette selskab ejer samtlige 100 pct. af selskab B, der ejer 100 pct. af CFC-datterselskabet.

Efter SEL § 32, stk. 7, 4. pkt., skal et moderselskab, der er et finansielt selskab omfattet af SEL § 17 A, uanset bestemmelserne i SEL § 32, stk. 7, 2. og 3. pkt., medregne sin andel af datterselskabets indkomst, hvis datterselskabets indkomst ellers ville blive medregnet hos et moderselskab, der ikke er omfattet af SEL § 17 A.

Ejer et finansielt moderselskab f.eks. 100 pct. af et CFC-datterselskab, vil den indkomst, der skal beskattes efter CFC-reglerne, således skulle medregnes ved opgørelsen af det finansielle moderselskabs indkomst, selv om det finansielle selskab, og dermed indirekte også CFC-datterselskabet, ejes 100 pct. af et andet dansk selskab, der ikke er et finansielt selskab.

Det finansielle moderselskab vil efter SEL § 32, stk. 11, ved opgørelsen af selskabsskatten kunne få nedslag for danske og udenlandske skatter af den indkomst i datterselskabet, som er medregnet i det finansielle moderselskabs indkomst.

Er CFC-datterselskabet et dansk selskab, der ikke er et finansielt selskab, vil det finansielle moderselskab således kunne få nedslag i skatten med 22 pct. af den indkomst, der er medregnet efter CFC-reglerne.

Som følge af den forhøjede selskabsskat for finansielle selskaber vil den indkomst, der CFC-beskattes i et datterselskab, der direkte eller indirekte ejes af finansielt selskab, reelt blive beskattet med en skattesats på 26 pct. (i indkomstår påbegyndt i 2023 dog 25,2 pct.) svarende til beskatningen, hvis indkomsten var blevet oppebåret af det finansielle selskab selv.