Hvis der efter reglerne i SEL § 31 A er valgt international sambeskatning, og det ultimative moderselskab er et finansielt selskab omfattet af den forhøjede selskabsskat efter SEL § 17 A, skal det undgås, at genbeskatning af underskud sker med et utilsigtet højt beløb.

Om international sambeskatning, se afsnit C.D.3.2.

Om genbeskatning af underskud og opgørelsen af genbeskatningssaldoen, se afsnit C.D.3.2.4.

Ved anvendelse af reglerne om genbeskatning af underskud i SEL § 31 A, stk. 10 og 11 for et administrationsselskab, der er et finansielt selskab omfattet af SEL § 17 A, stk. 3, skal det finansielle selskabs indkomst kun forhøjes med 22/26 af det beløb, som forhøjelsen normalt sker med. Se SEL § 31 A, stk. 10, 3. og 4. pkt., samt SEL § 31 A, stk. 11, 2. og 3. pkt.

Hvis genbeskatningen sker i et indkomstår påbegyndt i perioden fra og med den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2023, skal det finansielle selskabs indkomst kun forhøjes med 22/25,2 af det beløb, der normalt sker forhøjelse med.

Ved genbeskatning af underskud skal der således ske en nedsættelse af det beløb, der skal medregnes til administrationsselskabets indkomst, hvis dette selskab er omfattet af reglerne om den forhøjede selskabsskat. Dette gælder både i den situation, hvor genbeskatningen skyldes, at et enkelt udenlandsk selskab eller fast driftssted udgår af en international sambeskatning (SEL § 31 A, stk. 10, 8. pkt.), og den situation, hvor genbeskatningen skyldes, at den internationale sambeskatning helt ophører (SEL § 31 A, stk. 10, 1. pkt., og stk. 11). Det gælder således også, uanset om sambeskatningsophøret udløser ordinær genbeskatning efter SEL § 31 A stk. 10, eller fuld genbeskatning efter SEL § 31 A, stk. 11.

Ordinær genbeskatning efter SEL § 31 A, stk. 10, sker ved, at administrationsselskabets indkomst for det indkomstår, hvor sambeskatningen ophører, forhøjes med et beløb svarende til den fortjeneste, som det udenlandske selskab eller det faste driftssted ville have opnået ved ophør af virksomheden og salg til handelsværdi af aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet henholdsvis det faste driftssted ved ophøret. Der sker således en beskatning svarende til den beskatning, der ville være udløst ved likvidation af det pågældende selskab eller faste driftssted, uden at det var udtrådt af den internationale sambeskatning.

Den ordinære genbeskatning er dog begrænset således, at administrationsselskabets indkomst højst kan forhøjes med et beløb svarende til den såkaldte genbeskatningssaldo divideret med den i SEL § 17, stk. 1, nævnte procent. Denne genbeskatningssaldo opgøres land-for-land og består af skatteværdien af det beløb, som er fratrukket som underskud fra det pågældende land i andre selskaber eller faste driftssteder, der indgår i den internationale sambeskatning, jf. nærmere SEL § 31 A, stk. 10, 2.-7. pkt.

Fuld genbeskatning efter SEL § 31 A, stk. 11, sker ved, at administrationsselskabets indkomst for det indkomstår, hvor sambeskatningen ophører, forhøjes med et beløb svarende til alle eksisterende genbeskatningssaldi divideret med den i SEL § 17, stk. 1, nævnte procent plus genbeskatningssaldi efter LL § 33 D.

Når det opgjorte genbeskatningsbeløb skal medregnes til indkomsten i et administrationsselskab, der er omfattet af SEL § 17 A, vil det medføre, at den således medregnede indkomst vil indgå i den samlede årsindkomst i det finansielle selskab. Denne årsindkomst vil herefter skulle forhøjes med en faktor på 26/22 (i indkomstår påbegyndt i 2023 dog 25,2/22), før skatten beregnes efter SEL § 17, stk. 1.

SEL § 31 A, stk. 10, 3.-4. pkt., og SEL § 31 A, stk. 11, 2.-3. pkt., skal således hindre, at indkomsten ved en genbeskatning af underskud i et selskab, der ikke beskattes efter SEL § 17 A, utilsigtet vil blive forhøjet, før skatten beregnes.

I tilfælde, hvor det udenlandske selskab eller faste driftssted også selv er omfattet af SEL § 17 A, vil indkomsten ved en genbeskatning af underskud skulle faktorforhøjes efter SEL § 17 A, stk. 1. SEL § 31 A, stk. 10, 3.-4. pkt., og SEL § 31 A, stk. 11, 2.-3. pkt. vil i sådanne tilfælde hindre, at samme indkomst utilsigtet vil blive forhøjet to gange.

Eksempel 1

Selskab A er et finansielt selskab med kalenderåret som indkomstår. Selskabet har valgt international sambeskatning, og er i år 2014-2023 sambeskattet med sit udenlandske datterselskab B, som også er et finansielt selskab. Genbeskatningssaldoen for land B udgør 2,3 mio.kr. primo 2023. I 2024 afbrydes den internationale sambeskatning efter bindingsperiodens udløb, og der udløses derfor ordinær genbeskatning efter SEL § 31 A, stk. 10.

Eksempel 1 - 2023
Beløb i 1.000 kr. Selskab A Selskab B Total
Indkomståret 2023
Finansielt selskab Ja Ja
Skattepligtig indkomst 10.000 -4.000 6.000
Faktorforhøjelse 25,2/22 25,2/22
Indkomst efter faktorforhøjelse 11.455 -4.582 6.873
Sambeskatningsindkomst 6.873
Skat, 22 % 1.512
Genbeskatningssaldo, land B, primo 2.300
Skatteværdi af udnyttet underskud i 2023 (4.582 * 22 %) 1.008
Genbeskatningssaldo, land B, ultimo 3.308
Eksempel 1 - 2024
Beløb i 1.000 kr. Selskab A
Indkomståret 2024
Finansielt selskab Ja
Skattepligtig indkomst før genbeskatning 20.000
Beregning af beløb til ordinær genbeskatning efter SEL § 31 A, stk. 10
Fiktiv likvidationsfortjeneste, selskab B 12.000
Genbeskatningssaldo, land B, divideret med 22 % (3.308 / 22 %) 15.036
Beløb til genbeskatning (laveste beløb) 12.000
Genbeskatningsbeløb faktoromregnet 22/26 10.154 10.154
Skattepligtig indkomst efter genbeskatning 30.154
Faktorforhøjelse 26/22
Skattepligtig indkomst efter faktorforhøjelse 35.636
Skat, 22 % 7.840