Indhold

Afsnittet indeholder

  • Creditlempelse efter LL § 33
  • Bortseelse fra underskud, LL § 33 H og SEL § 31, stk. 9

Creditlempelse efter LL § 33

Ved beregning af den maksimale creditlempelse for udenlandske skatter efter LL § 33, vil både den udenlandske indkomst og den samlede indkomst, der indgår i lempelsesbrøken, være indkomsten før faktorforhøjelse. SEL § 17 A medfører således ingen ændringer i LL § 33.

Eksempel 1

Selskab A er et ikke-sambeskattet, finansielt selskab med kalenderåret som indkomstår. Selskabet har i indkomståret 2024 en udenlandsk nettoindkomst, hvor der er betalt lokal skat på 24 %

Eksempel 1
Beløb i 1.000 kr. 2024
Dansk indkomst 10.000
Udenlandsk nettoindkomst (A) 1.000
Samlet indkomst (B) 11.000
Faktorforhøjelse 26/22
Indkomst efter faktorforhøjelse 13.000
Skat 22 % (C) 2.860
Udenlandsk skat (D) 240

Maksimal lempelse ((A/B)*C) (E)

260

Faktisk lempelse (mindste beløb af D og E)

-240

Dansk skat efter lempelse

2.620

Der opnås i eksemplet fuld creditlempelse for den udenlandske skat på 24 %, da det finansielle selskabs danske skat svarer til en beskatning på 26 %.

Bortseelse fra underskud, LL § 33 H og SEL § 31, stk. 9

Med henblik på ikke at forringe de eksisterende muligheder for lempelse for en eventuel dobbeltbeskatning var der behov for en ændring af de særlige regler i LL § 33 H og SEL § 31, stk. 9, om mulighed for at bortse fra underskud.

Efter SEL § 17 A, stk. 2, skal indkomsten fra alle det finansielle selskabs udenlandske og danske indkomstkilder faktorforhøjes efter SEL § 17 A, stk. 1, før det underskud, der kan ses bort fra efter SEL § 31, stk. 9, eller LL § 33 H, opgøres.

SEL § 17 A, stk. 1, indebærer, at det er den samlede skattepligtige indkomst, der for et finansielt selskab er opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler i et givet indkomstår, der skal forhøjes med den faktor, der gælder for det pågældende indkomstår.

SEL § 17 A, stk. 2, indebærer som en undtagelse hertil, at der ved anvendelsen af bestemmelserne om bortseelse fra underskud skal ske en forhøjelse af indkomsten fra hver enkelt af det finansielle selskabs danske og udenlandske kilder, før det opgøres, hvor stort et underskud der kan bortses fra.

Det finansielle selskabs eventuelle fremførselsberettigede underskud fra tidligere indkomstår vil allerede være forhøjet, hvis de er konstateret i et indkomstår, hvor selskabet var omfattet af den forhøjede selskabsskat. Dette følger af henvisningen til SEL § 12 i SEL § 17 A, stk. 1. Sådanne fremførselsberettigede underskud skal derfor ikke forhøjes på ny.

Det er kun nødvendigt at forhøje indkomsten for hver enkelt af det finansielle selskabs indkomstkilder i de tilfælde, hvor selskabet eller de sambeskattede selskaber faktisk måtte ønske at gøre brug af muligheden for at anvende mulighederne for bortseelse fra underskud efter LL § 33 H eller SEL § 31, stk. 9.

Eksempel 2 (vedr. anvendelse af LL § 33 H)

Selskab A er et ikke-sambeskattet, finansielt selskab med kalenderåret som indkomstår. Selskabet har både i indkomståret 2024 og 2025 en udenlandsk nettoindkomst, hvor der er betalt lokal skat på 24 %.

Eksempel 2 - 2024
Beløb i 1.000 kr. Før faktorforhøjelse Efter faktorforhøjelse
Indkomståret 2024
Dansk indkomst -6.000 -7.091
Udenlandsk nettoindkomst (A) 1.000 1.182
Samlet indkomst -5.000 -5.909
Bortseelse fra dansk underskud, LL § 33 H 7.091
Indkomst efter bortseelse (B) 1.182
Skat, 22 % (C) 260
Udenlandsk skat 240
Maksimal lempelse ((A/B)*C)

260

Faktisk lempelse

-240

Dansk skat efter lempelse

20

Underskud til fremførsel

7.091

Eksempel 2 - 2025
Beløb i 1.000 kr. Før faktorforhøjelse Efter faktorforhøjelse
Indkomståret 2025
Dansk indkomst 3.400 4-018
Udenlandsk nettoindkomst (A) 1.000 1.182
Samlet indkomst 4.400 5.200
Underskudsfremførsel -5.200
Skattepligtig indkomst 0
Bortseelse fra dansk underskud, LL § 33 H 1.182
Indkomst efter bortseelse (B) 1.182
Skat, 22 % (C) 260
Udenlandsk skat 240
Maksimal lempelse ((A/B)*C)

260

Faktisk lempelse

-240

Dansk skat efter lempelse

20

Underskud til fremførsel (7.091 - 5.200 + 1.182)

3.073

Eksempel 3 (vedr. anvendelse af SEL § 31, stk. 9)

Selskab A er et finansielt selskab med kalenderåret som indkomstår. Selskabet er sambeskattet med filialen B, som ligeledes beskattes af sin indkomst i det land, hvor filialens hovedkontor er hjemmehørende. Hovedkontorets hjemland lemper efter creditmetoden. Filialen B udøver ikke finansiel virksomhed.

Eksempel 3
Beløb i 1.000 kr. Før faktorforhøjelse Efter faktorforhøjelse
Indkomståret 2024
Indkomst, Selskab A (finansiel) -3.000 -3.545
Indkomst, Filial B (ikke-finansiel) 4000 4.000
Samlet indkomst 1.000 455
Bortseelse fra underskud i A, SEL § 31, stk. 9 3.545
Indkomst efter bortseelse 4.000
Skat, 22 % 880
Underskud til fremførsel, A 3.545


 
Se også

  • Afsnit C.D.10.2.4. Adgang til at se bort fra underskud (LL § 33 H)
  • Afsnit C.D.3.1.4.3.5 Bortseelse fra underskud (SEL § 31, stk. 9)