Indhold

Afsnittet indeholder

  • Sambeskatning
  • Underskudsfremførsel
  • Eksempel på de samlede effekter af reglerne

Sambeskatning

I tilfælde, hvor det finansielle selskab indgår i en sambeskatning, er det den faktorforhøjede indkomst for det finansielle selskab, der anses for det finansielle selskabs indkomst ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten efter SEL § 31, jf. SEL § 17 A, stk. 1, 3. pkt.

Ved valg af international sambeskatning finder reglerne i SEL § 31 tilsvarende anvendelse, medmindre andet fremgår af de særlige regler om international sambeskatning i SEL § 31 A. Indgår der i en international sambeskatning et finansielt selskab omfattet af de foreslåede regler, vil det derfor på tilsvarende vis være den faktorforhøjede indkomst for det finansielle selskab, der skal indgå i sambeskatningen. Se nærmere afsnit C.D.4.2.9.7 om reglernes betydning for genbeskatning af underskud i international sambeskatning.

Hvis et finansielt selskab indgår i en sambeskattet koncern, skal der ikke ske en faktorforhøjelse af indkomsten i de selskaber i koncernen, der ikke selv er finansielle selskaber. Den forhøjede selskabsskat bliver således ikke pålagt hele den opgjorte sambeskatningsindkomst for koncernen, men kun indkomsten i de selskaber i koncernen, der er finansielle selskaber. Der henvises dog til afsnit C.D.4.2.9.8 om tilfælde, hvor et finansielt moderselskab i sin egen indkomstopgørelse skal medregne indkomsten i et eller flere datterselskaber efter CFC-reglerne i SEL § 32.

Eksempel 1:

Selskab A er et finansielt selskab med kalenderåret som indkomstår. Selskabet er i 2024 sambeskattet med datterselskabet B, som ikke er et finansielt selskab:

Eksempel 1
Beløb i 1.000 kr. Selskab A Selskab B Total
Finansielt selskab Ja Nej
Skattepligtig indkomst 10.000 -4.000 6.000
Faktorforhøjelse 26/22 -
Indkomst efter faktorforhøjelse 11.818 -4.000 7.818
Sambeskatningsindkomst 7.818
Skat, 22 % 1.720

Underskud

Hvis det finansielle selskabs indkomst opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler er negativ, skal det finansielle selskabs negative indkomst (underskud) forhøjes med 26/22 (for indkomstår påbegyndt i 2023 dog med 25,2/22). Det således fremkomne forhøjede underskud vil herefter udgøre det underskud, som det finansielle selskab kan fremføre til fradrag i senere indkomstår efter reglerne i SEL § 12. Se SEL § 17 A, stk. 1, 3. pkt.

I et efterfølgende indkomstår, hvor det finansielle selskab har en positiv indkomst, hvori det fremførselsberettigede underskud kan fradrages efter SEL § 12, stk. 2 og 3, er det indkomstårets positive indkomst efter faktorforhøjelse efter SEL § 17 A, stk. 1, 1. pkt., som det fremførselsberettigede underskud skal fradrages i.

Det fremførselsberettigede underskud vil allerede være blevet faktorforhøjet i det år, hvori underskuddet er konstateret, hvis underskuddet er konstateret på et tidspunkt, hvor bestemmelsen har været gældende for selskabet. Det fremførselsberettigede underskud skal derfor ikke forhøjes på ny, før det fradrages i den positive indkomst (efter faktorforhøjelse), der er konstateret i det efterfølgende indkomstår.

Et underskud i den skattepligtige årsindkomst (før faktorforhøjelse), som konstateres i et finansielt selskab, vil dermed - under forudsætning af en selskabsskatteprocent på 22 pct. - som udgangspunkt svare til 25,2 pct. af underskuddet, hvis underskuddet er konstateret i indkomstår påbegyndt i 2023, og til 26 pct. af underskuddet, hvis underskuddet er konstateret i indkomstår påbegyndt 1. januar 2024 eller senere.

Det bemærkes, at det principielt kan indebære, at sambeskatningsindkomsten i et givent indkomstår bliver negativ udelukkende som følge af faktorforhøjelsen af et finansielt selskabs underskud, hvilket vil være tilfældet, f.eks. hvis dette underskud (før faktorforhøjelsen) præcist modsvares af overskud i øvrige ikkefinansielle selskaber i sambeskatningen. Omvendt vil sambeskatningsindkomsten efter omstændighederne også kunne blive positiv udelukkende som følge af faktorforhøjelsen af det finansielle selskabs positive indkomst.

Når der i øvrigt i skattelovgivningen henvises til underskud, der kan fremføres efter SEL § 12, er det det forhøjede underskud, der henvises til. Et eksempel på en sådan henvisning er reglen i SEL § 11 B, stk. 5, 9. og 10. pkt. om værdien af skattemæssige underskud, der medregnes til opgørelsen af selskabets aktiver ved beregningen af rentefradragsbegrænsningen efter SEL § 11 B.

Eksempel 2 (uden underskudsbegrænsning efter SEL § 12)

Selskab A er et ikke-sambeskattet, finansielt selskab med kalenderåret som indkomstår.

Eksempel 2
Beløb i 1.000 kr. 2022 2023 2024
Skattepligtig indkomst -2.000 -5.000 10.000
Faktorforhøjelse - 25,2/22 26/22
Indkomst efter faktorforhøjelse -2.000 -5.727 11.818
Underskudsfremførsel 0 0 -7.727
Indkomst efter underskudsfremførsel -2.000 -5.727 4.091
Skat, 22 % 0 0 900
Underskudssaldo ultimo året 2.000 7.727 0

Eksempel 3 (med underskudsbegrænsning efter SEL § 12):

Selskab A er et ikke-sambeskattet, finansielt selskab med kalenderåret som indkomstår.

Eksempel 3
Beløb i 1.000 kr. 2023 2024
Indkomst før faktorforhøjelse -40.000 50.000
Faktorforhøjelse 25,2/22 26/22
Indkomst efter faktorforhøjelse (A) -45.818 59.091
Beregning af underskudsfradragsbegrænsning efter SEL § 12
Bundgrænse for underskudsbegrænsning (B)* 9.135 9.135
Indkomst over bundgrænsen (A minus B) 0 49.956
60 % af indkomst over bundgrænsen (C) 0 29.974
Maksimalt underskudsfradrag (B+C) 0 39.109
Beregning af indkomst efter underskudsfradragsbegrænsning
Indkomst efter faktorforhøjelse -45.818 59.091
Fremførsel af underskud 0 -39.109
Skattepligtig indkomst -45.818 19.982
Skat, 22 % 0 4.396
Underskudssaldo ultimo 45.818 6.710
*Bundgrænsen efter SEL § 12, stk. 2, udgør 9.135.000 kr. i 2023. Beløbet reguleres efter PSL § 20. I eksemplet forudsættes, at beløbet er det samme i 2024.

Eksempel på de samlede effekter af reglerne

Effekterne af bestemmelserne illustreres ved eksemplet nedenfor. Det bemærkes, at det i eksemplet for overskuelighedens skyld er forudsat, at beløbsgrænsen i SEL § 12, stk. 2, inden for hvilken der er adgang til ubegrænset fradrag for fremførselsberettigede underskud, udgør 9.135.000 kr. i alle indkomstårene 2023-2025.

Selskab A er et finansielt selskab, som i 2023-2025 er sambeskattet med de ikke-finansielle selskaber B og C.

Eksempel 5 - 2022
Beløb i 1.000 kr. Selskab A Selskab B Selskab C Total
Indkomståret 2022
Finansielt selskab Ja Nej Nej
Skattepligtig indkomst -50.000 10.000 5.000 -35.000
Fordeling af årets over-/underskud (trin 3) 15.000 -10.000 -5.000 0
Indkomst efter fordeling -35.000 0 0 -35.000
Skattepligtig sambeskatningsindkomst 0
Underskudssaldo primo 0 0 0 0
 Underskud tilføjet i året 35.000  35.000 
Underskudssaldo ultimo 35.000 0 0 35.000
Eksempel 5 - 2023
Beløb i 1.000 kr. Selskab A Selskab B Selskab C Total
Indkomståret 2023
Finansielt selskab Ja Nej Nej
Skattepligtig indkomst 10.000 -10.000 0 0
Faktorforhøjelse 25,2/22 - -  
Indkomst efter faktorforhøjelse (A) 11.455 -10.000 0 1.455
Fremførsel af egne underskud (trin 1+2) -11.455 0 0 -11.455
Indkomst efter fremførsel af egne underskud 0 -10.000 0 -10.000
Fordeling af årets over-/underskud (trin 3) 0 0 0 0
Indkomst efter fordeling 0 -10.000 0 -10.000
Beregning af underskudsfradragsbegrænsning efter SEL § 12
Bundgrænse for underskudsbegrænsning (B) 9.135
Indkomst over bundgrænsen (A minus B) 0
Maksimalt underskudsfradrag Ingen begrænsning
Skattepligtig sambeskatningsindkomst  0
Underskudssaldo primo 35.000 0 0 35.000
Underskud anvendt i året -11.455 0 0 -11.455
Underskud tilføjet i året 0 10.000 0 10.000
Underskudssaldo ultimo 23.545 10.000 0 33.545
Eksempel 5 - 2024
Beløb i 1.000 kr. Selskab A Selskab B Selskab C Total
Indkomståret 2024
Finansielt selskab Ja Nej Nej
Skattepligtig indkomst 10.000 25.000 5.000 40.000
Faktorforhøjelse 26/22 - -
Indkomst efter faktorforhøjelse (A) 11.818 25.000 5.000 41.818
Fremførsel af egne underskud (trin 1+2) -11.818 -10.000 0 -21.818
Indkomst efter fremførsel af egne underskud 0 15.000 5.000 20.000
Fordeling af årets over-/underskud (trin 3) 0 0 0 0
Indkomst efter fordeling af årets over-/underskud 0 15.000 5.000 20.000
Restunderskud til fordeling 11.727 0 0 11.727
Fordeling af sambeskatningsunderskud (trin 4) 0 -8.795 -2.932 -11.727
Indkomst efter fordeling af sambeskatningsunderskud 0 6.205 2.068 8.273
Beregning af underskudsfradragsbegrænsning efter SEL § 12
Bundgrænse for underskudsbegrænsning (B)* 9.135
Indkomst over bundgrænsen (A minus B) 32.683
60 % af indkomst over bundgrænsen (C) 19.610
Maksimalt underskudsfradrag (B + C) (D) 28.745
Underskud anvendt i alt før begrænsning (E) 11.818 18.795 2.932 33.545
Underskudsbegrænsning i alt (E minus D) (F) 4.800
Fremførselsbrøk (D divideret med E) (G) 85,69 %
Indkomst efter fordeling af sambeskatningsunderskud (H) 8.273
Underskudsbegrænsning (I) 4.800
Skattepligtig sambeskatningsindkomst (H+I) 13.073
Skat, 22 % 2.876
Underskudssaldo primo 23.545 10.000 0 33.545
Underskud anvendt i året (før begrænsning) - trin 2 (J) -11.818 -10.000 0 -21.818
Underskud anvendt i året (før begrænsning) - trin 4 (K) -11.727 0 0 -11.727
Fordeling af underskudsbegrænsning - trin 2 (J * (1-G)) 1.691 1.431 0 3.122
Fordeling af underskudsbegrænsning - trin 4 (K * (1-G)) 1.678 0 0 1.678
Underskudssaldo ultimo 3.369 1.431 0 4.800

*Bundgrænsen efter SEL § 12, stk. 2, udgør 9.135.000 kr. i 2023. Beløbet reguleres efter PSL § 20. I eksemplet forudsættes, at beløbet er det samme i 2024.

Eksempel 5 - 2025
Beløb i 1.000 kr. Selskab A Selskab B Selskab C Total
Indkomståret 2025        
Finansielt selskab  Ja Nej  Nej   
Skattepligtig indkomst -5.000  10.000 -10.000  -5.000 
Faktorforhøjelse 26/22       
Indkomst efter faktorforhøjelse (A) -5.909  10.000  -10.000  -5.909 
Fremførsel af egne underskud (trin 1+2) -1.431  -1.431 
Indkomst efter fremførsel af egne underskud -5.909  8.569  -10.000  -7.340 
Fordeling af årets over-/underskud (trin 3)  3.183 -8.569  5.386 
Indkomst efter fordeling af årets over-/underskud -2.726  -4.614  -7.340 
Restunderskud til fordeling  3.369 3.369 
Fordeling af sambeskatningsunderskud (trin 4)
Indkomst efter fordeling af sambeskatningsunderskud -2.726  -4.614  -7.340 
Beregning af underskudsfradragsbegrænsning efter SEL § 12        
Bundgrænse for underskudsbegrænsning*       9.135 
Indkomst over bundgrænsen        0
Maksimalt underskudsfradrag        Ingen begrænsning
Skattepligtig sambeskatningsindkomst      
Skat, 22 %      
Underskudssaldo primo 3.369  1.431  4.800
Underskud anvendt i året - trin 1+2 -1.431  -14.31 
Underskud tilføjet i året 2.726  4.614  7.340 
Underskudssaldo ultimo  6.096 4.614  10.710 

*Bundgrænsen efter SEL § 12, stk. 2, udgør 9.135.000 kr. i 2023. Beløbet reguleres efter PSL § 20. I eksemplet forudsættes, at beløbet er det samme i 2025.