I tilfælde, hvor et selskab kun er et finansielt selskab en del af indkomståret, skal der udarbejdes en særskilt indkomstopgørelse for denne del af indkomståret, og det vil kun være denne del af indkomsten, der faktorforhøjes efter SEL § 17 A, stk. 1, 1. og 2. pkt. Se SEL § 17 A, stk. 1, 4. pkt.

En sådan opdeling af indkomstårets indkomst vil f.eks. være relevant, hvis et selskab først opnår tilladelse til at drive den finansielle virksomhed i løbet af indkomståret.

Bestemmelsen indebærer, at der skal udarbejdes en særskilt indkomstopgørelse for den del af indkomståret, hvor et selskab har været et finansielt selskab, hvis selskabet ikke har været et finansielt selskab i hele det pågældende indkomstår. Indkomsten for den del af året, hvor selskabet har været et finansielt selskab, skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, og det er kun denne del af selskabets samlede indkomst, der skal forhøjes efter SEL § 17 A, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Indtægter og udgifter, der efter almindelige skatteretlige periodiseringsprincipper (retserhvervelses- og pligtpådragelsesprincippet) eller efter særlige skatteretlige periodiseringsregler skal henføres til den periode, hvor selskabet har været et finansielt selskab, skal medregnes ved opgørelsen af den del af indkomsten, der skal faktorforhøjes.

Dette gælder også, hvor selskabet har udnyttet muligheden for straksafskrivninger, jf. AL § 6, og udgiften er afholdt i den periode, hvor selskabet har været et finansielt selskab.

Afskrivninger, der skal fordeles forholdsmæssigt

Indkomstårets øvrige skattemæssige afskrivninger, herunder straksfradrag efter AL § 18, skal medregnes forholdsmæssigt til hver enkelt delperiode i forhold til, hvor stor en del perioden udgør af selskabets indkomstår, se SEL § 17 A, stk. 1, 5. pkt.

Skattemæssige afskrivninger, som et selskab har foretaget for det pågældende indkomstår, kan ikke henføres til et bestemt tidspunkt i indkomståret.

Efter AL § 18 kan udgifter til ombygning eller forbedring af afskrivningsberettigede bygninger og installationer fradrages straks, når indkomstårets udgift til vedligeholdelse, ombygning og forbedring ikke overstiger 5 pct. af afskrivningsgrundlaget for den bygning eller installation, som udgifterne vedrører, for året før det indkomstår, hvori udgiften kan fradrages. Størrelsen af straksfradraget afhænger dermed ligesom skattemæssige afskrivninger af afskrivningsgrundlaget for bygningen eller installationen, og straksfradraget kan ligesom skattemæssige afskrivninger ikke henføres til et bestemt tidspunkt i indkomståret.

Et selskab, der fx har været et finansielt selskab i 5 af indkomstårets 12 måneder, skal således medregne 5/12 af indkomstårets afskrivninger og straksfradrag efter AL § 18 ved opgørelsen af indkomsten i den periode, hvori selskabet har været et finansielt selskab.

Eksempel 1

Selskab A er et ikke-sambeskattet selskab med kalenderåret som indkomstår. Selskabet bliver et finansielt selskab den 1. april 2024.

Eksempel 1
Beløb i 1.000 kr. 1/1 - 31/3 2024 1/4 - 31/12 2024 Hele 2024
Skattepligtig indkomst, hele året     60.000
Heraf ordinære afskrivninger, hele året 10.000
Heraf straksfradrag efter AL § 18, hele året 20.000
Heraf straksafskrivning efter AL § 6, periodiseret 2.000 10.000 12.000
Skattepligtig indkomst ekskl. afskrivninger, periodiseret 22.000 80.000 102.000
Fordeling af ordinære afskrivninger, forholdsmæssigt -2.500 -7.500 -10.000
Fordeling af straksfradrag, AL § 18, forholdsmæssigt -5.000 -15.000 -20.000
Fordeling af straksafskrivning, AL § 6, periodiseret -2.000 -10.000 -12.000
Indkomst efter fordeling af afskrivninger 12.500 47.500 60.000
Faktorforhøjelse - 26/22
Indkomst efter faktorforhøjelse 12.500 56.136 68.636
Skat, 22 % 15.100