Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan opgørelsen af den forhøjede indkomstskat skal foretages

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Faktormodellen

Regel

Det følger af SEL § 17 A, stk. 1, 1. pkt., at finansielle selskaber, som er omfattet af opregningen i SEL § 17 A, stk. 3, skal betale en forhøjet indkomstskat, idet selskabernes skattepligtige positive eller negative årsindkomst opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler skal multipliceres med 26/22 for indkomstår, der påbegyndes fra og med den 1. januar 2024.

For indkomstår påbegyndt i perioden fra og med den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2023 skal årsindkomsten dog kun multipliceres med 25,2/22.

Se også

Se også

  • Afsnit C.D.2.4.9.1 om ikrafttrædelsesbestemmelserne
  • Afsnit C.D.2.4.9.2 om hvilke selskaber, der er omfattet.

Faktormodellen

SEL § 17 A indebærer, at der for de finansielle selskaber skal foretages en sædvanlig indkomstopgørelse efter skattelovgivningens almindelige regler. Den samlede opgjorte årsindkomst, uanset om den er positiv eller negativ, skal herefter multipliceres med 26/22 (2023: 25,2/22).

Det er således den samlede indkomst i et finansielt selskab, der skal faktorforhøjes og dermed pålægges den forhøjede selskabsskat.

Eksempel 1:

Selskab A er et ikke-sambeskattet, finansielt selskab med kalenderåret som indkomstår.

Eksempel 1
Beløb i 1.000 kr. 2023 2024
Skattepligtig indkomst 10.000 10.000
Faktorforhøjelse 25,2/22 26/22
Indkomst efter faktorforhøjelse 11.455 11.818
Skat, 22 % 2.520

2.600

Det er alle skattelovgivningens almindelige regler om opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal finde anvendelse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de finansielle selskaber, før årsindkomsten forhøjes.

Det omfatter alle regler om indkomstopgørelsen, der i almindelighed finder anvendelse for alle selskabsskattepligtige selskaber m.v. Fx skal et moderselskab, der er et finansielt selskab omfattet af reglerne, medregne indkomsten (eller CFC-indkomsten) i et datterselskab efter reglerne om CFC-beskatning i SEL § 32, når betingelserne for CFC-beskatning af datterselskabet er opfyldt. Se nærmere herom afsnit C.D.2.4.9.8.

Ved den indkomstopgørelse efter skattelovgivningens almindelige regler, der skal foretages, inden indkomsten forhøjes, skal også regler, der kun finder anvendelse for bestemte typer virksomheder, herunder bestemte former for finansielle virksomheder, finde anvendelse. Det gælder f.eks. de særlige regler i SEL § 13 A (realkreditinstitutter), SEL § 13 B (pengeinstitutter) og SEL § 13 F (livsforsikringsselskaber).

Den forhøjede positive eller negative indkomst for det finansielle selskab anses for det finansielle selskabs skattepligtige indkomst ved anvendelsen af bestemmelserne om

  • fremførselsberettigede underskud (SEL § 12),
  • beregningen af selskabsskatten (SEL § 17, stk. 1) og
  • national sambeskatning (SEL § 31)

Se SEL § 17 A, stk. 1, 3. pkt.

Ved valg af international sambeskatning finder reglerne i SEL § 31 tilsvarende anvendelse, medmindre andet fremgår af de særlige regler om international sambeskatning i SEL § 31 A. Indgår der i en international sambeskatning et finansielt selskab omfattet af reglerne, vil det derfor på tilsvarende vis være den faktorforhøjede indkomst for det finansielle selskab, der vil skulle indgå i sambeskatningen. Se nærmere i afsnit C.D.2.4.9.2.14 og afsnit C.D.2.4.9.7.

Hvis det finansielle selskabs indkomst opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler er positiv, er virkningen af faktormodellen, at den opgjorte positive indkomst forhøjes med 26/22 (2023: 25,2/22), før selskabsskatten efter SEL § 17, stk. 1, beregnes med den almindeligt gældende selskabsskattesats. Ved en almindelig selskabsskattesats på 22 pct. svarer virkningen derfor til, at selskabsskatten i stedet var blevet beregnet med 26 pct. (2023: 25,2 pct.) af det finansielle selskabs skattepligtige indkomst opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler.

Det er den samlede indkomst i et finansielt selskab, der skal faktorforhøjes og dermed skal pålægges den forhøjede selskabsskat. Der skal således ikke foretages en opdeling af selskabets indkomst i en finansiel og en ikkefinansiel del for samme periode. Se dog vedr. delperioder, når selskabet kun har været et finansielt selskab i en del af året afsnit C.D.2.4.9.4.

Den positive eller negative årsindkomst efter faktorforhøjelsen ligger fast. Det betyder, at der ikke skal ske en faktorforhøjelse af fx fremførselsberettigede underskud i et finansielt selskab, der hidrører fra indkomstår, hvor den forhøjede selskabsskat ikke har været gældende. Der vil heller ikke skulle ske en yderligere faktorforhøjelse af fx et fremførselsberettiget underskud konstateret i det første indkomstår med den forhøjede selskabsskat, hvor forhøjelsen er sket med faktoren 25,2/22. Det vil gælde, selv om dette forhøjede underskud anvendes til modregning i et senere indkomstår, hvor de finansielle selskabers indkomst forhøjes med faktoren 26/22.

For indkomstår, der påbegyndes fra og med den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2023, skal forhøjelsen af indkomsten således ske med en lavere faktor end for efterfølgende indkomstår. Denne forholdsmæssigt mindre forhøjelse af årsindkomsten i dette indkomstår skal ligeledes foretages, uanset om den opgjorte indkomst er positiv eller negativ.

Eksempel 2:
Selskab A er et ikke-sambeskattet, finansielt selskab med kalenderåret som indkomstår.

Eksempel 2
Beløb i 1.000 kr. 2022 2023 2024
Skattepligtig indkomst -2.000 -5.000 10.000
Faktorforhøjelse - 25,2/22 26/22
Indkomst efter faktorforhøjelse -2.000 -5.727 11.818
Underskudsfremførsel 0 0 -7.727
Indkomst efter underskudsfremførsel -2.000 -5.727 4.091
Skat, 22 % 0 0 900
Underskudssaldo ultimo året 2.000 7.727 0

Se nærmere om reglernes betydning for underskudsfremførsel, herunder reglerne om underskudsbegrænsning, i afsnit C.D.2.4.9.5.