Hvis man bestiller ikke-EU-varer, der skal tilgå et område på kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone, skal man være opmærksom på, at disse varer kan være omfattet af en forordning om antidumping - eller udligningstold. Der skal stå i selve forordningen, at reglerne om antidumping- og udligningstold også gælder for varer, der tilgår kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone, før disse områder også er omfattet af reglerne. Se et eksempel ved at trykke på dette link.

Kommissionen har ved gennemførselsforordning (EU) 2019/1131, offentliggjort i EU Tidende L179 af 2. juli 2019, indført et toldværktøj til gennemførelse af artikel 14a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

I forordningen fastsættes betingelserne for at opkræve antidumping- og/eller udligningstold på varer, der bringes til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone. Derudover indeholder forordningen procedurer vedrørende anmeldelse og angivelse af varerne og betaling af tolden, hvis varerne er omfattet af følgende:

a) en meddelelse om indledning af en antidumping- eller antisubsidieundersøgelse

b) en gennemførelsesforordning fra Kommissionen, der gør importen til genstand for registrering

c) en gennemførelsesforordning fra Kommissionen om indførelse af en midlertidig eller endelig antidumping og/eller udligningstold.


Med kontinentalsokkel (KS) og eksklusiv økonomisk zone (EØZ) menes havområder, som ikke hører ind under EU’s toldområde, (der kun omfatter søterritoriet, typisk op til 12 sømil fra kyst). Der kan både pålægges told på varer, der tilgår KS/EØZ fra et tredjeland, og når varer tilgår KS/EØZ fra EU’s toldområde ved reeksport, eventuelt efter at have været forarbejdet under proceduren aktiv forædling. Der opkræves ikke antidumpingtold/udligningstold for varer, der har været i fri omsætning i EU.

Modtager af varer på KS/EØZ er den aktør, der er indehaver af en licens eller tilladelse til at udøve forretningsvirksomhed inden for et EU-lands KS/EØZ, og som modtager eller har givet tilladelse til at modtage den pågældende vare på en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur.

Modtageren er debitor for den skyld, de måtte ifalde som følge af en gennemførselsforordning om indførelse af en midlertidig eller endelig antidumping- og udligningstold. Hvis varen reeksporteres fra EU’s toldområde, opstår skylden på det tidspunkt, hvor reeksportangivelsen antages eller ved registreringen af reeksportmeddelelsen eller den summariske udpassageangivelse. Hvis varen bringes til KS/EØZ fra et tredjeland, opstår skylden på tidspunktet for modtagelse af varen på KS/EØZ.

Modtagere er forpligtet til at indgive en "erklæring om modtagelse"

For aktørerne (modtagerne) på KS/EØZ, opstår der en særlig forpligtigelse til at indgive en "erklæring om modtagelse", hvis de modtagne varer er omfattet af pkt. a, b eller c, som anført ovenfor.

Erklæring om modtagelse skal indeholde de dataelementer, der er nødvendige for at opkræve det skyldige beløb i antidumpingtold/udligningstold i henhold til punkt c) eller for rapportering eller registrering i henhold til punkt a) eller b).

Erklæringen skal indgives omgående og senest 30 dage efter modtagelsen af den pågældende vare: 

  • Når varen indføres til KS/EØZ fra et tredjeland, skal erklæringen indgives hos toldmyndighederne i det EU-land, som kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone tilhører. 
  • Når varen modtages på KS/EØZ fra Unionens toldområde, skal erklæringen indgives hos toldmyndighederne i det EU-land, hvor reeksportangivelsen er antaget, eller reeksportmeddelelsen eller den summariske udpassageangivelse er registreret. 

Hvis der er indført en forordning om midlertidig eller endelig antidumping- eller udligningstold, skal der indgives erklæring om modtagelse uanset varens oprindelse, så Toldstyrelsen kan opfylde indberetningspligten til EU.

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med udfyldelse af erklæring om modtagelse: 

  1. I det tilfælde, at varen indføres fra tredjeland til KS/EØZ, skal erklæringen udfyldes med de data, der knyttede sig til varen på tidspunktet for modtagelsen af varen på KS/EØZ.                                                           

  2. I det tilfælde, at varen, herunder en forarbejdet vare, der er fremstillet heraf, indføres fra EU’s toldområde til KS/EØZ ved reeksport, efter at varen har været under proceduren aktiv forædling, skal erklæringen indeholde de oplysninger, der knyttede sig til varen på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen til aktiv forædling.

  3. I det tilfælde, at varen indføres fra EU’s toldområde til KS/EØZ ved reeksport, uden at varen har været under proceduren aktiv forædling, skal erklæringen indeholde de oplysninger, der knyttede sig til varen på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen til reeksport, eller registrering af meddelelse om reeksport eller summarisk udpassageangivelse.

Pkt. 2 skyldes, at det i Kommissionens Gennemførselsforordning 1131/2019 art. 5, stk. 2 er anført, at hvis varen henføres under proceduren for aktiv forædling, beregnes det skyldige beløb for de forarbejdede varer, der er fremstillet af varen, og som reeksporteres til en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, på grundlag af tariferingen, toldværdien, mængden, arten og oprindelsen af varen, der er henført under proceduren for aktiv forædling på tidspunktet for antagelsen af toldangivelse til aktiv forædling.

Særligt for klarerer ved reeksport til KS/EØZ

Den klarerer, der angiver reeksport af varer til kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone, skal angive certifikatkode Y202 i eksportangivelsen i rubrik 44.5, når varen reeksporteres fra den danske del af EU's toldområde. Hvis varen reeksporteres fra en anden del af EU's toldområde end den danske, skal klarerer kontakte toldmyndighederne i det land, der skal antage reeksportangivelsen eller registrere reeksportmeddelelse eller summarisk udpassageangivelse for oplysning af korrekt certifikatkode.

Der skal udfyldes en erklæring om modtagelse for hver varekode. Erklæring om modtagelse findes på skat.dk under 14 Told; EF-blanketter.