Dato for udgivelse
04 jan 2023 10:48
Til
Borgere og virksomheder, der anmoder om eksportgodtgørelse for køretøjer
Sagsnummer
22-1018248
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Formålet med dette nyhedsbrev er at orientere om, at Motorstyrelsen ændrer praksis i forhold til udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjet i forbindelse med udførslen fra Danmark sælges til en køber, som har adresse i Danmark.

Fremover vil man kunne få udbetalt eksportgodtgørelse, selvom køretøjet i forbindelse med eksport sælges til en herboende køber. Den, der anmoder om eksportgodtgørelse, skal fortsat dokumentere, at betingelserne for eksportgodtgørelse er opfyldt, og at der er sammenhæng imellem salget og udførslen.

Motorstyrelsen ændrer praksis på grundlag af en afgørelse fra Landsskatteretten af 28. oktober 2022. Afgørelsen er endnu ikke offentliggjort.

Styresignal om ændring af praksis og mulighed for genoptagelse

Motorstyrelsen forventer at udsende et styresignal om ændring af praksis i 1. halvår af 2023. Styresignalet vil udover ovennævnte praksisændring beskrive muligheden for genoptagelse af sager, hvor der er truffet afgørelse om afslag på eksportgodtgørelse, fordi køretøjet i forbindelse med eksporten blev solgt til en køber med adresse i Danmark.


Ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse ved salg til en herboende køber

Landsskatteretten har den 28. oktober 2022 truffet afgørelse i en sag om genopkrævning af eksportgodtgørelse, som af en selvanmelder var angivet på selskabets månedsangivelse. I sagen gav Landsskatteretten klager medhold i, at Motorstyrelsen ikke kunne genopkræve eksportgodtgørelse, selvom køretøjet i forbindelse med eksporten var blevet solgt til en køber med adresse i Danmark.

Landsskatteretten fastslog i sagen, at betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse var opfyldt, da det efter Landsskatterettens vurdering var dokumenteret, at køretøjet var afmeldt og udført af landet.

Landsskatteretten lagde ved vurderingen vægt på, at der var fremlagt udenlandsk ID på køber, og at fakturaen var udstedt til køber med angivelse af dennes udenlandske adresse. Landsskatteretten lagde også vægt på, at det fremgik af salgsslutsedlen, at køretøjet var handlet uden afgift, og at køber ifølge fakturaen var forpligtet til at udføre køretøjet fra Danmark. Køber havde desuden udfyldt en tro og love-erklæring om afhentning og udførsel af køretøjet.

Landsskatteretten lagde desuden vægt på, at der var fremlagt dokumentation for, at køretøjet var toldsynet og forsikret i det land, hvor køber havde sin udenlandske adresse.  

Landsskatteretten har med afgørelsen af 28. oktober 2022 underkendt Motorstyrelsens hidtidige praksis.

Enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse

I sager, hvor borgere eller virksomheder har anmodet Motorstyrelsen om værdifastsættelse af et køretøj med henblik på eksport, har Motorstyrelsen hidtil givet afslag på udbetaling af eksportgodtgørelse, hvis køretøjet i forbindelse med eksporten var blevet solgt til en køber, som var registreret med en dansk adresse i Det Centrale Personregister (CPR).

Fremadrettet vil en eksportør ikke miste retten til udbetaling af eksportgodtgørelse, alene fordi køretøjet er solgt til en herboende køber i forbindelse med eksporten.

De øvrige betingelser for udbetaling af eksportgodtgørelse er uændrede. Anmelder skal fortsat dokumentere, at der er sammenhæng mellem ejerskab og udførsel. Du kan læse mere om betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse i Den juridiske vejledning, afsnit I.A.1.6.

I forbindelse med salg til eksport er det afgørende, at sælger sikrer sig, at køretøjet faktisk udføres. Sælger skal også sikre sig, at retten til eksportgodtgørelse efter aftale forbliver ved sælger, eksempelvis ved at lade det fremgå af salgsaftalen, at køretøjet er solgt uden afgift. Det gælder, selvom ejerskabet overgår i Danmark, inden køretøjet er udført. Det afgørende er, at der er sammenhæng i dokumentationen for, at udførslen sker som en del af salget, herunder at der er fremlagt dokumentation fra det land, køretøjet er udført til.

Pristjeksager

Motorstyrelsen har i sager om kontrol af selvanmelderes værdifastsættelser af køretøjer anmeldt til eksport (pristjeksager) hidtil genopkrævet eksportgodtgørelsen, hvis det blev konstateret, at køretøjet anmeldt til eksport var solgt til en køber, som var registreret med en dansk adresse i CPR.

Selvanmelderordningen på eksportområdet ophørte pr. 1. juli 2020. Afgørelsen fra Landsskatteretten og ændringen af praksis har derfor ingen betydning fremadrettet for pristjeksager.

Mulighederne for genoptagelse af pristjeksager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eksportgodtgørelse, fordi køretøjet var solgt til en herboende køber, vil blive beskrevet i det styresignal, som er under udarbejdelse.

Den videre proces

Motorstyrelsen forventer i løbet af 1. halvår af 2023 at udsende et styresignal, som fastlægger praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjet sælges til en køber med adresse i Danmark.

Det vil desuden fremgå af styresignalet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af sager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eller givet afslag på eksportgodtgørelse, fordi køretøjet i forbindelse med eksport er solgt til en herboende køber.

Læs mere i reglerne

Reglerne om eksportgodtgørelse står i registreringsafgiftslovens § 7 b og 7 c
Reglerne om genoptagelse står i skatteforvaltningslovens § 31 og 32.