Indhold

Afsnittet indeholder

  • Urigtige oplysninger, der medfører underskud
  • Hvis den skattepligtige har et lovligt etableret underskud fra tidligere indkomstår

Urigtige oplysninger, der medfører underskud

Hvis en skattepligtig, som følge af urigtige oplysninger, har et underskud i den skattepligtige indkomst og/eller den personlige indkomst, som kan udnyttes i efterfølgende indkomstår, beregnes en unddragelse på grundlag af skatteværdien af det urigtige underskud.

Hvis underskuddet er udnyttet helt eller delvis i efterfølgende indkomstår, foretages en konsekvensberegning, hvor udnyttelsen af underskuddet beregnes i efterfølgende indkomstår med henblik på konkret at konstatere skatteværdien af det fremførte underskud.

I nogle tilfælde er det ikke muligt helt eller delvis at konsekvensberegne det fremførte underskud, fx hvis (dele af) underskuddet først kan udnyttes i kommende indkomstår. I disse tilfælde, beregnes der en fiktiv skatteunddragelse baseret på underskuddet/det resterende underskud. Den fiktive skatteunddragelse beregnes ved at tage en procentsats af underskuddet/det resterende underskud afhængig af underskudstypen.

Skattestyrelsen anvender som udgangspunkt følgende procentsatser ved fiktive beregninger af skatteværdien af underskud:

  • Underskud i skattepligtig indkomst: 25%
  • Underskud i personlig indkomst: 10%

Bemærk

Hvis der er underskud i både den skattepligtige og den personlige indkomst, beregnes en fiktiv skatteunddragelse både af underskud i den skattepligtige og i den personlige indkomst.

Da Skattestyrelsen har bevisbyrden for unddragelsens størrelse, skal der ved beregningen af unddragelsen tages hensyn til den skattepligtiges forventede indkomstforhold på det tidspunkt, hvor det fremførte underskud udnyttes.

Bøden beregnes på grundlag af summen den beregnede fiktive skatteunddragelse og den faktiske skat af den eventuelle resterende strafbare forhøjelse.

Hvis den skattepligtige har et lovligt etableret underskud fra tidligere år

Hvis den skattepligtige har

  • et lovligt etableret underskud fra tidligere år, som kan fremføres til modregning i senere års indkomst, og
  • dette underskud helt eller delvis udligner en strafbar forhøjelse i det indkomstår, hvor det udnyttes,

beregnes på tilsvarende vis som ovenfor en unddragelse på grundlag af skatteværdien af den del af underskuddet, der udligner den strafbare forhøjelse.

Der beregnes på tilsvarende vis som ovenfor en fiktiv unddragelse, hvis det ikke er muligt helt eller delvis at konsekvensberegne det fremførte underskud, fx hvis (dele af) underskuddet først kan udnyttes i kommende indkomstår.

Bøden beregnes på grundlag af summen den beregnede fiktive skatteunddragelse og den faktiske skat af den eventuelle resterende strafbare forhøjelse.