Dato for udgivelse
29 Nov 2022 10:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Oct 2022 08:41
SKM-nummer
SKM2022.578.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
16-1323280
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Værdi, aktier, aktieavance, fraflytning
Resumé

I forbindelse med ophør af klagerens skattepligt ved klagerens fraflytning fra Danmark i 2012 havde SKAT forhøjet klagerens skattepligtige aktieavance til 197.887.950 kr. Klageren var enig i, at han skulle avancebeskattes, men gjorde gældende, at avancen alene skulle opgøres til 148.921.008 kr. Avancen angik klagerens aktier i et selskab, der ejede aktier i to andre selskaber, og SKATs forhøjelse vedrørte værdiansættelsen af de to selskaber på fraflytningstidspunktet og dermed klagerens afståelsessum, der skulle indgå i opgørelsen af klagerens skattepligtige aktieavance. Landsskatteretten henviste til forskellige konkrete omstændigheder, herunder oplysninger om likviditetsproblemer og begrænsninger i mulighederne for at handle aktierne, og da der for Landsskatteretten ikke var tilvejebragt grundlag for, f.eks. i form af syn og skøn, at nå til et andet resultat, ansatte Landsskatteretten værdien af aktierne således, at klagerens skattepligtige avance blev nedsat til 196.139.722 kr.  

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 1 og 2, § 38, stk. 1, stk. 1, 1. pkt., stk. 1, 3. pkt., stk. 2, 3 og 4
Dagældende skattekontrollovens § 1, stk. 1, § 5, stk. 3
Dagældende skattestyrelseslovens § 13, § 18

Henvisning

-

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012
Aktieindkomst
Skattepligtig avance over aktier ved fraflytning

197.887.950 kr.

148.921.008 kr.

196.139.722 kr.

 

Faktiske oplysninger
Klageren [A] fraflyttede Danmark den 29. juni 2012. På fraflytningstidspunktet ejede han hele selskabskapitalen i H1 Ltd. (herefter Selskabet), som er registreret på Land Y1. Af SKATs afgørelse fremgår, at Selskabet er stiftet med en kapital på 5.000 USD fordelt på 5.000 aktier til en værdi på 1 USD pr. aktie.

I forbindelse med fraflytningen selvangav klageren følgende avance på sine aktier:

"Afståelsessum (2/3 af 238.208.763,11 kr.)

158.805.842,07 kr.

Anskaffelsessum

  - 29.521,00 kr.

Urealiseret avance

158.776.321,07 kr.

Tab på børsnoterede aktier jf. ABL § 38

- 1.286.864,45 kr.

Selvangivet fraflytteravance

157.489.456,62 kr.

…"

 


Ifølge årsrapporterne for H1 Ltd. havde selskabet følgende resultater:

2009

2010

2011

2012

Resultat

4.679.732 USD

-1.689.851 USD

-10.429.608 USD

-11.202.735 USD

Egenkapital

67.255.281 USD

63.671.699 USD

53.242.091 USD

40.345.646 USD

Selskabets eneste aktivitet er at eje aktier. Selskabet ejede 15 % af H2 Ltd., som ejede 20 % af H3 Ltd.  H3 Ltd. drev virksomhed med søtransport af gods, og selskabets ledelse har hovedsæde i Danmark.

H1 Ltd. ejede også andre værdipapirer

H2 Ltd.
H1 Ltd. ejede ved klagerens fraflytning 15 % af H2 Ltd., Land Y1. H2 Ltd. blev stiftet i 2002, og selskabet er indregistreret på Land Y1.

I 2002 erhvervede H2 Ltd. 20 % af selskabskapitalen i H3 Ltd. fra H4 Ltd. H2 Ltd. havde som eneste aktivitet at være holdingselskab og eje kapitalandele i H3 Ltd.

I 2002 erhvervede H1 Ltd. 25 % af selskabskapitalen i H2 Ltd.

H1 Ltd. frasolgte efterfølgende kapitalandele i H2 Ltd. til H4 Ltd., Land Y1. Der blev således solgt 2,5 % af kapitalandelene i 2009, 5 % af kapitalandelene i 2010 og 2,5 % af kapitalandelene i 2011 til H4 Ltd.

I juni 2012 blev der indgået aftale om yderligere aktiesalg på 2,5 % til H4 Ltd. for 2 mio. USD. Denne salgsaftale blev ikke gennemført, da det i 2013 viste sig, at H4 Ltd. ikke var i stand til at gennemføre betalingen. Derfor ejede H1 Ltd. stadig 15 % af selskabskapitalen i H2 Ltd. på fraflytningstidspunktet.

Der er ikke udarbejdet årsrapporter for H2 Ltd, da der ikke er krav herom på Land Y1. Klagerens revisor har i skrivelse af 24. marts 2016 beskrevet udviklingen i selskabet. Heraf fremgår bl.a.:

"1. (…)
H2 Ltd. erhvervede de 20 % i H3 Ltd. fra H4 Ltd. i 2002. Erhvervelsen skete til markedspris og blev betalt med et gældsbrev. I årene 2002 - 2006 blev udnytter fra H3 Ltd. anvendt til at nedbringe gældsbrevet, og på baggrund heraf kunne H2 Ltd. udbetale udbytte første gang med vedtagelse i april måned 2007.

Siden 2007 har H2 Ltd. kun haft kapitalandelene i H3 Ltd. som eneste aktiv og aktivitet, og modtagne udbytter fra H3 Ltd. er umiddelbart blevet videreudloddet til kapitalejerne i selskabet, og herunder altså H1 Ltd. Værdiansættelsen af H2 Ltd. vil således svare til 20 % af værdien af H3 Ltd.

H1 Ltd. erhvervede ved stiftelsen i 2002 25 % af kapitalen i H2 Ltd., men solgte i 2009 2,5 %, i 2010 5 %, i 2011 2,5 % og i første halvår 2012 yderligere 2,5 %, og ejede således ved fraflytningen kun 12,5 %.

2. Da H1 Ltd. erhvervede 25 % af H2 Ltd., erhvervedes indirekte aktier i H3 Ltd. fra H4 Ltd. H4 Ltd. ejes efter det oplyste af stifteren og familien til stifteren af X-koncernen.

Da H1 Ltd. solgte andele i H2 Ltd., skete afståelsen til samme H4 Ltd., der har forkøbsret til kapitalandele i H2 Ltd. Dette skyldes et naturligt ønske om, at stifteren og hovedaktionæren i X-koncernen ønsker at kunne kontrollere, hvem der er eller bliver medejer i koncernen.

A har aldrig - hverken direkte eller indirekte - ejet andele i H4 Ltd., der som nævnte alene ejes af den oprindelige stifter og dennes familie.

3. Aktionæraftalen (Shareholders Agreement) mellem de ultimative ejere af H3 Ltd. pålægger væsentlige restriktioner i H1 Ltd's mulighed for at realisere ejerandelene i H2 Ltd.

Aktionæraftalen forpligter blandt andet H1 Ltd. til kun at måtte sælge sine andele i H2 Ltd. til H4 Ltd. Aktionæraftalen giver også H1 Ltd. ret til at sælge sine resterende andele i H2 Ltd. over en længere årrække (2017 - 2024). Der åbnes også for mulighed for at sælge til H4 Ltd. som led i en frivillig aftale mellem parterne.

Konsekvenserne af aktionæraftalens begrænsninger ses tydeligt i 2013. I juni 2012 indgik H1 Ltd. en sådan frivillig aftale med H4 Ltd. om et salg af 2,5 % af aktierne i H2 Ltd. for en overdragelsessum på 2 mio. USD. Aktierne overdragedes i 1. halvår 2012, men betaling skulle først finde sted i juni 2013.

I 2013 viste det sig, at H4 Ltd. ikke var i stand til at gennemføre betalingen, og overdragelsen gik herefter tilbage. Aktionæraftalens restriktioner medfører, at værdien af aktierne i H2 Ltd. er helt afhængig af, at H4 Ltd. er i stand til at kunne gennemføre overdragelser."

Der er fremlagt “Shareholders Agreement concerning H2 Ltd." af 20. april 2012 og af den 28. august 2013.

Af “Shareholders Agreement concerning H2 Ltd." af den 20. april 2012 fremgår blandt andet følgende:

6. Dealings in and Transfer of Shares
6.1           Each of the Shareholders undertakes with the other Shareholders that except in accordance with the provisions of Clauses 6.2, 6.3 and 6.4 or with the prior written consent of the other Shareholders, it will not:
      (a)     grant any option over or charge or otherwise dispose of or permit or suffer to be charged or otherwise disposed of the legal and/or beneficial interest in its holding of the Shares; or
      (b)     sell or transfer its legal or beneficial interest in the Shares.
6.2 The Partner Companies shall, upon agreement with H4, be entitled to fully or partly sell its shares in the Company to H4 or pledge its shares as security towards H4 without obtaining approval from the other Partner Companies.
6.3 The Partner Companies shall, upon prior approval from H4, not to be unreasonably withheld, be entitled to pledge any of its Shares in excess of 125 Shares (or in case of a change of the share capital of the Company shares representing 2.5 percent of Shares), toward a first class bank who is providing finance to companies or activities owned or controlled by the relevant Partner, always provided that the bank in question will be bound by this Agreement upon any enforcement of the share pledge.
6.4 The Shareholders have agreed that each of the Partner Companies has an option to sell shares to H4 in accordance with the following time plan:
                                             1.25 percent of the shares on 30 April 2017
                                             1.25 percent of the shares on 30 April 2018
                                             1.25 percent of the shares on 30 April 2019
                                             1.25 percent of the shares on 30 April 2020
                                             2.5 percent of the shares on 30 April 2021
                                             2.5 percent of the shares on 30 April 2022
                                             2.5 percent of the shares on 30 April 2023
                                             2.5 percent of the shares on 30 April 2024
      (each of the above mentioned rights to sell shares are in the following referred to as an “Put Option" or jointly as “Put Options")
      The Partner companies shall exercise any Put Option by prior written notice to H4 during the period of 1 April to 15 April in the year to Put Option in question can be exercised.
      In case a Put Option has not been exercised, the Put Option shall be deferred to the 30 April in the year following the latest date a Put Option can be exercised (including any deferred Put Options).
By way of example, if the Put Option relating to a sale on 30 April, 2017 has not been exercised it shall be deferred to 30 April 2025. In case a subsequent Put Option is not exercised it shall be deferred to 30 April 2026.
All Put Options shall, however, have been exercised at latest per 30 April 2030.
6.5 The Purchase price for the shares transfers following the exercise of a Put Option shall be based on the relevant percentage of the book value of the Company and thereby indirectly the book value of H3, as per year end of the preceding year. The book value of H3 shall in this context be adjusted for fair market value as per year and of the preceding year of the vessels and other equipment owned directly or indirectly by H3. The fair market value adjustments shall be identical to the adjustments made by H3 when communicating with its financial lenders.
6.6 The Purchase price shall be paid in cash at the date of the transfer of Shares.
6.7 For sake of clarity the Parties confirm that H4 are not obliged to buy shares in the Company other that what follows from Clause 6.4 above or what might be agreed between H4 and a Partner Company. This is irrespective of whether any of the Partners maintain a position as manager within the X Group or not and whether a Partner has passed away."

Der er fremlagt skatteoplysninger for H3 Ltd. Af disse oplysninger fremgår, at den skattepligtige indkomst udgjorde -50.659.656 kr. i 2012, -17.919.379 kr. i 2013 og -40.478.198 kr. i 2014. Der er ikke fremlagt oplysninger på den skattepligtige indkomst for H3 Ltd i årene inden 2012.

Der er fremlagt financial highlights for H5 A/S for selskabets indkomstår fra 2010 til 2014. Af de tal fremgår blandt andet:

2010

2011

2012

2013

2014

Result.

-44.690.000 USD

-112.821.000 USD

-69.747.000 USD

-18.772.000 USD

5.696.000 USD

Eg.kap.

248.973.000 USD

217.220.000 USD

195.104.000 USD

187.007.000 USD

170.716.000 USD

Der er fremlagt koncernregnskab for H3 Ltd. for indkomståret 2012, hvori det blandt andet fremgår:

“Results
The result for the year, a loss of USD 294 million (2011: Lass of USD 243 million). is not satisfactory. Results for the year are highly affected by impairment losses mainly on vessels of USD 141 million (2011: USD 163 million).

Financing
The Group has been discussing with its banks since late 2011 the entering into of a new lang-term fi­ nancing agreement. After finishing the financial year 2012, the Group has obtained an agreement with its banks that will extend the present loan and credit facilities well into the second half of 2017. Whereas the extension is fully operational, finalisation of documentation was still in progress at the time of the signing of this report.

In May 2012, the Group and its banks entered into a standstill agreement which encompasses all loan agreements, excluding loans in joint ventures and loans in VLCCs. In accordance with the terms of the standstill agreement, the Group is during the standstill period relieved from enforcement action with regard to any of the affected facilities, whilst the facilities remain available to the Group. lnstalments which would otherwise be due and payable in the standstill period are deferred and are due when the standstill agreement expires. The standstill agreement will be in force until it is substituted by the newly obtained financing agreement.

In the new extended financing agreement, the repayment of loans will be limited to excess cash above a certain minimum to support day-to-day operations. The same terms for repayment of loans apply to the deferral of instalments during the standstill period. With the new extended financing agreement in place, the Group has adequate capital resources available and in place for the coming years.

(…)

Management commentary

Development by segment
Bulk segment
The earnings of this segment have been under pressure in 2012. Dry cargo rates were at cyclical lows in 2012 as record supply (number of vessels) combined with limited demand growth suppressed rates. We expect rates to remain relatively low in 2013, although rates have improved from levels experienced at the beginning of 2013: as deliveries of new tonnage have dropped significantly and scrapping of older tonnage remains robust.

Projects segment
The earnings of this segment have been influenced by the after-effects of the global crisis, resulting in low rates. The earnings of the segment will remain under pressure in 2013, but as growth in demand is projected to be higher than supply, earnings are expected to improve in second half of 2013 and onwards.

Tank segment
The earnings of this segment are influenced by low rates in a market under severe pressure. Further­ more the results for 2012 are impacted by impairment loss on vessels classified as held for sale and by a non-recurrent expenditure related to the sale of shares in a trading company. Same improvements are expected for the tank segment in 2013, but the segment is still expected to be loss-making.

VLCC segment
The Group owns li VLCCs delivered from 2010 to 2012. All 4 vessels are on long-term charter and earnings are satisfactory.

Ro-ro segment
This segment includes ro-ro ferry activities in the […] - with the brand […] - and ro-ro charter activities. The Group's vessel new building programme was completed by mid-2012, bringing the total fleet to 12 modem vessels.

Competition in the […] has been particularly fierce for a number of years, during which period the ro-ro activities have been loss-making. In 2012. the number of ferry lines in the […] was reduced from 5 to 3 services with employment of 5 vessels of the ro-ro fleet. The remaining 7 vessels have all. except one, been deployed on medium to long-term time and bareboat charters. With the initiatives taken and accomplished in 2012, the results will improve in 2013 although a loss is still expected.
(…)"

Der er fremlagt to faneblade med oversigt af de økonomiske nøgletal for 2010 til 2014 for henholdsvis G1 A/S og G2 A/S. Det er fremlagt, fordi de to selskaber i lighed med H5 A/S opererer med fragt af tørlast. Af nøgletallene fremgår, at såvel G1 A/S som G2 A/S var underskudsgivende i de pågældende indkomstår.

Der er fremlagt en invitation fra H3 Ltd. til selskabets bankforbindelser med en opfordring om at holde et møde om den økonomiske situation i H3 Ltd. Af invitationen fremgår blandt andet følgende:

''As already stated in our Budget 2012 - 2014 we see 2012 as a difficult year.

A lot of uncertainty remains and we cannot exclude downside risks compared to our basic scenario. Furthermore, we have unexpected outstandinq payments under refund guarantees of more than USD 100 mill. Related to the cancellation of the Kamsarmaxes and the Bharati vessels, which we expect to receive during 2012.

Considering above we wish to avoid any uncertainty in respect of our tater compliance with certain of the financial covenants under our loan agreements.

We have taken various actions and are looking at various solutions already strongly supported by a group of our banks.
(…)"

Der er fremlagt kopi af en e-mail, som [navn udeladt], Partner, Chairman og CEO for H3 Ltd. har sendt til [navn udeladt], CEO for F1-Banks shippingaktiviteter worldwide. Af e-mailen fremgår blandt andet:

“(…) What we really need from you now is that we get a deferral of instalments a per below, beginning Monday next week. If you can agree to this then we will also get deferrals from the other banks and that will give us a little room. Otherwise as mentioned on the phone we will simply run out of cash and be in an unbearable situation.
(…)"

Mødet mellem H3 Ltd. og selskabets bankforbindelser blev holdt den 8. marts 2012.
Der er fremlagt kopi af en velkomsttale fra mødet. Klagerens repræsentant har oplyst, at CFO’en fra H3 Ltd. holdt den pågældende velkomsttale. Af kopien fra velkomsttalen fremgår blandt andet:   

Welcome […] to the annual H3 bankers meeting. I appreciate that you all could come with such short notice. This bankers meeting we consider the most important we have ever had in light of the challenges being faced by the shipping industry in general, and for H3 specifically short term.

(…)

We will commence with presentation of our various segments which hopefully will provide you will a fully updated picture of the situation for each segment. This will be followed by a review of our key financial figures for 2011 and 2012 and forecasts for 2013 and 2014.

During a period of time we have had extensive discussions with F2-Bank, G3, F1-Bank and F3-Bank in order jointly to establish the right solutions for the challenges we are facing. F2-Bank will present the joint proposal and recommendation from the four banks, which subsequently to be discussed amongst you all.

We will as well have a presentation by R1 of their scope and main findings from the lndependent Business Review.

I hope that we all jointly will have an interesting day providing full insight and overview of our present situation and the financing solution that will provide H3 with the necessary instruments to weather the storm. (…)"

Repræsentanten har oplyst, at der blev indgået en standstill aftale mellem H3 Ltd. og størstedelen af selskabets långivere (banker) i marts 2012. Standstill aftalen blev efterfølgende forlænget adskillige gange, herunder for en periode med virkninger fra september 2012 til december 2012. Standstill aftalen blev indgået mellem 17 pengeinstitutter og H3 Ltd.

Der er fremlagt kopi af et brev, som blev sendt til kreditorerne i H3 Ltd. forud for, at der blev indgået aftale om forlængelse af standstill aftalen. Af brevet fremgår bl.a.:

“Dear Creditors

In continuation of our extension request dated August 17, 2012 we have in the meantime forwarded detailed cash flow analysis for the remainder of 2012 and Q1, 2013. This cash flow has been prepared in conjunction with R2.

From the forwarded cash flow it is evident that should we not be successful in getting the Bharati refunds this year (USD 43 mill.) and should we not be successful in arranging some sort of VLCC deal (USD 50-75 mill.) then our cash position year end will be around USD 35 mill. (this assumes that the September 26 deferrals are deferred until after year end 2012). This amount includes trapped cash of some USD 35 mill. See also attached cash flow (scenario 2)

We cannot operate the company with such a cash balance and it should accordingly already now be considered to have a back up plan allowing H3 also to defer installments and maturities from September 27 to and including December 31, 2012. This will according to our projections entail a year end cash balance of some USD 90 mill. See also attached cash flow (scenario 3).

This will amongst others entail that we year end have total deferred installments of around USD 120 mill."

Klagerens repræsentant har oplyst, at H3 Ltd. ansatte R2 som financiel adviser medio 2012. R2 skulle bistå H3 Ltd. med at få en aftale med bankerne på plads. R2 har udarbejdet et case scenario for udviklingen i cash flowet i H3 Ltd. i perioden op til at standstill aftalen med selskabets bankforbindelser stod til at udløbe i september 2012. Ifølge R2s estimater ville cash flowet i H3 Ltd. udvikle sig på følgende vis (inkl. kassekreditfacilitet på 15 mio. USD.):

September 2012: 19.876.000 USD
Oktober 2012: 15.763.000 USD
November 2012: 4.977.000 USD
December 2012: -29.639.000 USD
Januar 2013: -28.520.000 USD
Februar 2013: -31.836.000 USD
Marts 2013: -42.459.000 USD

Der er fremlagt et "calcutation sheet" med visse nøgletal for H3 Ltd. for 3. kvartal 2012. Det fremgår blandt andet, at egenkapitalen stod registreret til 851.912 mio. dollars, og at der er er foretaget en "Market Adjustment" med 199.700 mio. dollars. Herefter er en "Market Adjustet" egenkapital opgjort til 652.212 mio. dollars. Det fremgår desuden, at selskabets cash flow er opgjort til 48.730 mio. dollars.

Der er fremlagt en opgørelse over de bogførte værdier for alle fragtskibe, tankers, færger, cruise-skibe mv., som H3 Ltd. ejede mindst 50 pct. af per 30. september 2012. Det fremgår, at den samlede flåde havde en tilpasset "Net Book" værdi af ca. 1.986 mio. dollars. Det fremgår, at den estimerede tilpassede markedsværdi var opgjort til ca. 1.997 mio. dollars.

Der er fremlagt en "Share Sale an Purchase Agreement" mellem H1 Ltd. som sælger og H4 Ltd. som køber. Af aftalen fremgår, at H4 Ltd. køber 750 aktier i H2 Ltd. for 50.000 USD. Aftalen er indgået i november 2021.

H6 A/S
H1 Ltd. ejede herudover 1 % af selskabskapitalen i H6 A/S. Hovedaktiviteten i H6 A/S er at markedsføre og sælge farmaceutiske lægemidler og medicinske produkter på de nordiske markeder. Selskabet blev stiftet den 1. januar 2004 med en selskabskapital på 500.000 kr. 

I 2009 erhvervede H1 Ltd., Land Y1, 1 % af aktiekapitalen i H6 A/S for 5.000.000 kr., svarende til en værdiansættelse af selskabet på 500.000.000 kr.

Ifølge årsrapporter for H6 A/S for indkomstårene 2009 til 2012 (opgjort efter den regnskabspraksis, som blev benyttet fra selskabets stiftelse og frem til og med indkomståret 2012) er resultater og egenkapital opgjort på følgende vis:

2009

2010

2011

2012

Resultat

-22.321.000 kr.

-12.032.000 kr.

-23.592.000 kr.

-8.334.000 kr.

Egenkapital

141.055.000 kr.

129.065.000 kr.

105.473.000 kr.

97.139.000 kr.

Af årsrapporten for H6 A/S for indkomståret 2013 fremgår blandt andet følgende:

"Indregning af immaterielle anlægsaktiver mv.:
Som led i påtænkt overgang til IFRS, har ledelsen valgt at tilpasse koncernens danske regnskabspraksis til de internationale regnskabsregler vedrørende indregning af koncernens immaterielle aktiver. I den forbindelse har ledelsen vurderet, at det ikke er international regnskabspraksis, at indregne værdi af immaterielle aktiver vedrørende produkter under udvikling. Derfor har selskabet valgt at tilpasse sin danske regnskabspraksis til de internationale standarder under IFRS herunder sædvanlige internationale regnskabskutymer for tilsvarende forskningstunge pharmacivirksomheder. Korrektionen, som er gennemført i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 52 stk. 2 (korrektion af fejl, hvorved sammenligningstal og primo egenkapital tilrettes i indeværende regnskabsår), har medført, at resultatet for 2012 er påvirket positivt med t.kr. 972. Immaterielle anlægsaktiver og egenkapital pr. 1. januar 2012 er reduceret med t.kr. 72.071 og pr. 31. december 2012 tilsvarende reduceret med t.kr. 71.236. Det understreges at korrektionen alene vedrører tilpasning til internationale regnskabsmæssige standarder og ikke skyldes negativ udvikling i forventningerne til koncernens udviklingsprojekter siden aflæggelse af 2012 årsregnskabet.

I moderselskabets regnskab medfører korrektionen, at resultatet for 2012 er reduceres med tkr. 1.803, mens immaterielle anlægsaktiver og egenkapital pr. 1. januar 2012 er reduceret med tkr. 72.071 og pr. 31. december 2012 tilsvarende er reduceret med tkr. 73.874."

Ifølge årsrapporter for H6 A/S for indkomstårene 2013 til 2015 opgjort efter den ændrede regnskabspraksis (mere international regnskabspraksis) er resultater og egenkapital opgjort på følgende vis:
(Tal for indkomståret 2012 fremgår af årsrapporten for 2013, hvor 2012 er taget med som sammenligningsgrundlag for 2013)

2012

2013

2014

2015

Resultat

 -10.137.000 kr.

-10.628.000 kr.

-24.045.000 kr.

-14.267.000 kr.

Egenkapital

22.459.000 kr.

11.831.000 kr.

-8.953.000 kr.

21.862.000 kr.

Af oplysninger fra CVR-registeret af den 9. juni 2009 fremgår, at der blev foretaget en kapitalforhøjelse i H6 A/S (tidligere H7 A/S), som blev indbetalt ved en fusion til kurs 671.
Det fremgår desuden, at der blev foretaget endnu en kapitalforhøjelse i H6 A/S den 7. juli 2009, hvor forhøjelsen blev indbetalt i værdier til kurs 45.651.
Det fremgår endvidere, at der blev foretaget endnu en kapitalforhøjelse i H6 A/S den 4. august 2009, hvor forhøjelsen blev indbetalt kontant til kurs 45.651.

Af oplysninger fra CVR-registeret af den 2. oktober 2015 fremgår, der blev foretaget en kapitalforhøjelse i H6 A/S, hvor forhøjelsen blev indbetalt kontant til kurs 1.075.

Der er fremlagt kopi af en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H6 A/S den 25. september 2015. Af indkaldelsen fremgår blandt andet, at bestyrelsen foreslår en kapitalforhøjelse i H6 A/S, med en fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til at kunne gennemføre en kapitalforhøjelse på op til 43.203.960 nye aktier a nominelt DKK 0,10. Det fremgår desuden, at såfremt selskabets eksisterende aktionærer ikke i henhold til deres fortegningsret tilbyder at tegne aktier, der dækker selskabets kapitalbehov, så vil de overskydende tegningsretter blive tilbudt til det […] selskab G4 BV, så de kan tegne aktierne i overensstemmelse med det tegningstilsagn, som det […] selskab har afgivet overfor bestyrelsen i H6 A/S.

I relation til den foreslåede kapitalforhøjelse i H6 A/S er der også fremlagt et brev fra R3 på vegne af det […] selskab G4 BV, som er adresseret til formand for bestyrelsen i H6 A/S, [navn udeladt], og CEO for H6 A/S, [navn udeladt]. Af brevet fremgår blandt andet:

“Re.: Offer letter regarding investment in H6 A/S
Further to our previous correspondence regarding my client G4 B.V.'s ("G4"), a […] Company (a special purpose vehicles) incorporated for the only purpose to invest in H6 A/S (the "Company'') and to be advised by G5 ("G5"), conditional offer to subscribe forshares in the Company, I hereby submit a binding offer for my client's investment in the Company.

(…)

It is a condition precedent that G4 obtains governance control of the Company, meaning minimum 2/3 of the share capital and the votes (fully diluted, post-money and thereby including a reservation for all warrants).

The Company has a fully diluted pre-money valuation of DKK 20,000,000 (including the inherent impact of the G6 B.V. warrants further to the loan facility agreement approved by the Company's general meeting) and a post-money valuation of DKK 62,000,000 as the Company should raise equity of up to DKK 42,000,000. (…)"

Som bemærkninger til SKATs forslag til afgørelse af den 17. maj 2016 har klagerens repræsentant blandt andet anført:

"(…)
H6
(…)

Vi vedlægger tillige investeringsoplæg, som G4 BV fremsendte til H6 A/S i 2015.

Det skal tilføjes, at det var samme G4 BV, der stod bag kapitalforhøjelsen i 2015, hvor der nytegnedes aktier, så de efter udvidelsen ejer 80 % af H6 A/S.

De betalte 45 mio.kr. for disse 80 %, hvorfor de 20 % kan beregnes som værende godt 11 mio. DKK værd.

Det er disse 20 %, som H1 ejer 1 % af. Altså kan H1 Ltd's aktier i H6 A/S medio/ultimo 2015 værdiansættes til ca. kr. 110.000.

Vi er bekendt med SKATs holdning til "hindsight", men vi har med den fremlagte korrespondance mellem A og anden investor/ bestyrelsesmedlem dokumenteret, at man allerede i juni 2012 var helt klar over, at investeringen i selskabet var baseret på varm luft.

Det er derfor vores opfattelse, at en mere konkret vurdering af selskabets værdi ikke er baseret på hindsight, men derimod på den viden, der var kendt forinden fraflytningen.

Der er derfor efter vores klients opfattelse skabt grundlag for, at man ved interpolering kan skønne værdier.

Interpolering 2011-2012 - indre værdi H6 A/S
Det er vores klients opfattelse, at investeringen i H6 A/S var baseret på varm luft og at de gode fremtidsudsigter, som investorerne baserede deres beslutning om at investere på, slet ikke var til stede. Denne opfattelse var et faktum allerede i 2012, jf. vedlagte mailkorrespondance.

Der er derfor slet ikke grundlag for, at værdien af H6 A/S skal være højere end indre værdi, jf. regnskaberne 2011 og 2012.

Indre værdi ultimo 2011: 94,356 mio. DKK
Indre værdi ultimo 2012: 89,653 mio. DKK

Vores klient skal derfor anmode SKAT om at anerkende en værdi af selskabet på 91, 9955 mio. DKK pr. 30.06.2012 - og dermed en værdi 30.06.2012 af H1 Ltd.'s beholdning (1 %) på 919.955 DKK.

Interpolering 2009-2015
Såfremt SKAT ikke vil anerkende interpolering mellem EK 2011 og 2012, skal vi anmode SKAT om at anerkende en interpolering mellem 2009-2015.

I 2015 er der tilført ny kapital, hvor pre-money valuation (efter warrants!) er 20 mio. DKK.

Lige som det er svært at påvise, at værdiforringelsen skete før 30/6 2012, lige så svært er det at påvise, at den først er påbegyndt efter fraflytningen.

En interpolation mellem disse to værdier giver en værdi på ca. det halve, hvorfor en nedskrivning på denne aktie bør udgøre minimum 50 %."

På kontormøde den 29. november 2019 med repræsentanten og Skatteankestyrelsen blev muligheden for afholdelse af syn - og skønsforretning drøftet, hvortil repræsentanten i indlæg af 30. januar 2020 oplyste følgende:

"5 Syn og skøn
Muligheden for afholdelse af syn og skøn blev drøftet på kontormødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler.

Vi ønsker ikke, at der afholdes syn og skøn, idet det som udgangspunkt er vores opfattelse, at grundlaget for vurderingen i nærværende svarer til, hvad skattemyndighederne normalt forholder sig til ved behandlingen af tilsvarende sager.

Derudover vil et syn og skøn være en yderst vanskelig affære, som igen vil ende i en diskussion af de kraftige omsættelighedsbegrænsninger, som ligger i ejeraftalen. Tilmed vil det være et brud med tavshedsforskrifter mv., hvis selskabet og ejerbegrænsninger samt ejeraftale også skal forelægges trediemand i form af en skønsmand.

Forslaget fra ankestyrelsens kontor synes ikke muligt for en sag, som den foreliggende."

SKATs afgørelse
SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med 40.398.493 kr. i indkomståret 2012.

Som begrundelse er anført:

"4.1.   SKATs generelle bemærkninger om handelsværdi mv. og værdiansættelsesmetoder mv.
4.1.1. Aktieavancebeskatningslovens § 38
SKAT bemærker, at aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 1, har følgende ordlyd:

" § 38. Gevinst og tab på aktier omfattet af reglerne i denne lov betragtes som realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en aktie, der er omfattet af dansk beskatning, og den danske beskatningsret ophører af anden grund end den skattepligtiges død, jf. dog stk. 2 og 3.
…"

Det følger således at lovens ordlyd, at aktieavance omfattet af dansk beskatning er realiseret, når den danske beskatningsret ophører af anden grund end den skattepligtiges død. Den danske beskatningsret ophører ved fysiske personers fraflytning og i den forbindelse ophævelse af fuld dansk skattepligt. Det er i nærværende sag oplyst, at din fulde danske skattepligt er ophævet ved din fraflytning den 15. august 2012. Din aktieavance på fraflytningstidspunktet vil herefter være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 1.

SKAT bemærker videre, at aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 4, 1. pkt., har følgende ordlyd:

"Stk. 4. Gevinst og tab, der anses for realiseret efter stk. 1, opgøres efter reglerne i §§ 23-29, 46 og 47, dog træder værdien ved skattepligtens ophør i stedet for afståelsessummen.
…"

Det er SKATs opfattelse, at lovens ordlyd om, at"…værdien ved skattepligtens ophør…" træder i stedet for afståelsessummen skal forstås som handelsværdien på tidspunktet for skattepligtens ophør. Dette understøttes af praksis, og der kan henvises til SKM2015.141.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at der ved fastsættelse af værdien af anparter ved skattepligtsophør skulle anvendes handelsværdien, jf. aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 4.
Der kan endvidere henvises til principperne i SKM2015.302.VLR og i TfS2000.560H, der er refereret ovenfor.
Det gøres herefter gældende, at SKAT er berettiget og forpligtet til at anvende den værdiansættelsesmetode, som konkret findes bedst egnet til at foretage en skønsmæssig ansættelse af handelsværdien, jf. aktieavancebeskatningslovens § 38.

4.1.1.         TSS-cirkulærer 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10
Det er SKATs opfattelse, at der ikke et retskrav på, at værdiansættelse af aktier/ anparter ved fraflytning skal ske efter TSS-cirkulære 2000-9 og/eller TSS-cirkulære 2000-10 af 28. marts 2000. SKAT henviser i den forbindelse til, at det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 38 og ordlyden af TSS-cirkulærer 2000-9 og 2000-10, at der skal findes en handelsværdi.
I TSS-cirkulærer 2000-09 hedder det bl.a.:

"…
Ligningsrådet har i medfør af skattestyrelseslovens §18, jf. §13 godkendt følgende vejledende anvisning.

Told- og Skattestyrelsen har samtidig besluttet, at reglen under pkt. 2 (hjælpereglen) skal finde anvendelse ved de skatteansættende myndigheders ligning af juridiske personer bortset fra dødsboer.

Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien.

Kendes handelsværdien af den unoterede aktie ikke, fx fordi aktierne ikke har været omsat, eller fordi de stedfundne omstændigheder ikke anses som egnet som grundlag for skønnet over handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i følgende hjælperegel, der er vejledende.

Det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier.
…"

I TSS-cirkulærer 2000-10 hedder det bl.a.:
"…
Ligningsrådet har i medfør af skattestyrelseslovens § 18, jf. § 13, vedtaget følgende vejledende anvisning:

Told- og Skattestyrelsen har samtidig besluttet, at anvisningen skal finde anvendelse i forbindelse med ligningen af juridiske personer, bortset fra dødsboer.

Goodwill, der handles mellem interesseforbundne parter, værdiansættes efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder.

I situationer, hvor der ikke foreligger branchekutymer eller øvrige holdepunkter for værdiansættelsen af goodwill, kan denne baseres på den nedenfor beskrevne beregningsmodel.

Beregningsmodellen er udtryk for en standardiseret beregning af goodwill. Der kan derfor foreligge konkrete omstændigheder, der gør beregningsmodellen mindre anvendelig. I disse tilfælde skal der korrigeres i resultatet, således at den endelige værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris, som en uafhængig tredjemand antages at ville betale for goodwill under de foreliggende omstændigheder.
…"

Det fremgår således af cirkulærernes ordlyd, at der skal ske en værdiansættelse svarende til handelsværdien, at cirkulærerne indeholder hjælperegler til bl.a. fastsættelse af værdien af unoterede aktier, at cirkulærerne alene er vejledende, og at begge cirkulærer at de kan fraviges.

Der henvises endvidere til bemærkningerne i SKATs dagældende Juridiske Vejledning for 2012, afsnit C.B.2.14.2.7 om "Gevinst og tab ved fraflytning", jf. afsnittet herom ovenfor.
SKAT henviser endvidere til praksis og principperne i SKM2015.141.LSR og i SKM2015.302.VLR, der er refereret ovenfor.
Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at retskravSKAT kan herefter foretage en efterprøvelse din selvangivne værdiansættelse efter ved hjælp af andre værdiansættelsesmetoder med henblik på at finde handelsværdien af aktierne.

4.2.     Administrativ praksis mv.
SKAT bemærker, at det følger af et grundlæggende forvaltningsretlige princip, at der som udgangspunkt træffes identiske afgørelser i forhold til borgere med identiske omstændigheder. Det er derfor en direkte følge af lighedsgrundsætningen, at en borger under nærmere betingelser kan støtte ret på SKATs administrative afgørelsespraksis mv.
For at kunne støtte ret på SKATs administrative afgørelser/ praksis kræves 1) at der er tale om helt identiske sager, 2) at den praksis der henvises til er i overensstemmelse med skattemyndighedernes offentliggjort tilkendegivne praksis, 3) at de afgørelser der henvises til ikke er direkte ulovmedholdelig og 4) den påståede praksis skal dokumenteres eller sandsynliggøres.
SKAT har gennemgået din rådgivers praksisanalyse af 25. april 2016, og SKAT har konstateret, at betingelserne for at støtte ret på den påståede praksis ikke er opfyldt. SKAT har herved henset til, at der ikke er tale om helt identiske sager (dvs. din sag er ikke helt identiske med den praksis din rådgiver henviser til), at den bekrevne praksis ikke er understøttet af offentliggjort praksis for helt identiske sager, og at den påståede praksis ikke er beskrevet i SKATs Juridiske Vejledning mv. Der henvises i den forbindelse til beskrivelsen af værdiansættelse af aktier ved fraflytning i SKATs Juridiske Vejledning for 2012, afsnit C.B.2.14.2.7 om "Gevinst og tab ved fraflytning" (jf. afsnittet herom ovenfor).
For så vidt angår de 8 bindende svar fra SKAT, som din rådgiver har modtaget via en aktindsigtanmodning for en anden skatteyder bemærker SKAT, at de bindende svar angår kontrolsager som SKAT har henlagt bl.a. med henvisning til, at SKAT tidligere har afsagt bindende svar om værdiansættelsen af aktier/ anparterne på fraflytningstidspunktet. For 4 af de 6 nævnte kontrolsager har SKAT tidligere i bindende svar godkendt værdiansættelser ud fra TSS-cirkulære 2000-9 og/eller TSS-cirkulære 2000-10. SKATs begrundelse for at henlægge disse 4 sager har været, at der ikke forelå omstændigheder, som medførte, at der var indtrådt urigtige og/eller bristende forudsætninger e.lign. for SKATs bindende svar.

Det er herefter SKATs opfattelse, at der ikke foreligger en fast administrativ praksis, hvorefter hjælpereglerne i TSS-cirkulærerne 2000-09 og 2000-10 skal anvendes ved værdiansættelse af aktier ved fraflytning i 2012. Det fremgår således af SKATs Juridiske Vejledning for 2012, afsnit C.B.2.14.2.7 om "Gevinst og tab ved fraflytning" (jf. afsnittet herom ovenfor), at hjælpereglerne er vejledende og kan fraviges helt eller delvist i situationer, hvor de ikke resulterer i en handelsværdi.
Da betingelserne for at kunne støtte ret på den påståede praksis ikke er opfyldt vil der ikke foreligge usaglig forskelsbehandling, hvis SKATs afgørelse i din sag ikke svarer til den påståede praksis.

SKAT er herefter ikke enig med din rådgiver i, at SKATs holdning til værdiansættelsesmetoder mv. er udtryk for en praksisændring med tilbagevirkende kraft. Det bemærkes, at det ifølge UfR 2013.207H, at skatteyderen har bevisbyrden for, at der foreligger en praksisændring med tilbagevirkende kraft. Det er SKATs opfattelse, at din rådgiver ikke har løftet denne bevisbyrde. Der er herved særligt henset til, at SKAT ikke mener du kan støtte ret på den påståede praksis.
SKAT er herefter ikke enig i din rådgivers henvisning til UfR1983.8HD og synspunkterne om, at administrativ praksis ikke ifølge din rådgiver ikke vilkårligt fraviges. SKAT har herved henset til, at betingelserne for at kunne støtte ret på den påståede praksis ikke er opfyldt, hvorfor der ikke foreligger usaglig forskelsbehandling, hvis SKATs afgørelse i din sag ikke svarer til den påståede praksis.

4.3. SKATs værdiansættelse af H1 Ltd., Land Y1
SKAT bemærker, at værdiansættelsen af exitværdien skal foregå på fraflytningstidspunktet, og at der efterfølgende ikke kan gøres brug af "hindsight" (efterfølgende fremkommet information).

På fraflytningstidspunktet den 29. juni 2012 ejede du hele selskabskapitalen i H1 Ltd., Land Y1. H1 Ltd. ejede på fraflytningstidspunktet 12,5 % af selskabskapitalen i H2 Ltd., Land Y1, der ejede 20 % af selskabskapitalen i H3 Ltd., der er holdingselskab for aktiviteterne i X-koncernen. Ifølge modtagne oplysninger har H2 Ltd. siden 2007 haft kapitalandelene i H3 Ltd. som eneste aktiv og aktivitet. Dermed ejede H1 Ltd. indirekte 2,5 % af selskabskapitalen i X-koncernen på fraflytningstidspunktet.

Ved fraflytningen blev værdien af H1 Ltd. opgjort med udgangspunkt i indre værdi ved regnskabsafslutning pr. 30. juni 2012. Egenkapitalen pr. 30. juni 2012 på USD 40.345.646 svarer til 238.208.763 kr. Denne værdi er skønsmæssigt reduceret med 1/3 i fraflytningsselvangivelsen.

I opgørelsen af den indre værdi indgik værdien af kapitalandelene i H2 Ltd. med USD 10 mio. for 12,5 % af aktierne. Denne værdi er fastsat indirekte på baggrund af en frivillig aftale, fra juni 2012 med H4 Ltd. om et salg af 2,5 % af aktierne i H2 Ltd. for en overdragelsessum på USD 2 mio. Ifølge oplysninger fra H1 Ltd.’s revisor overdragedes aktierne i 1. halvår 2012, men betaling skulle først finde sted i juni 2013. I 2013 viste det sig, at H4 Ltd. ikke var i stand til at gennemføre betalingen, og overdragelsen gik herefter tilbage.

Ud fra overstående er H1 Ltd.s indirekte ejerandel på 2,5 % i X-koncernen dermed blevet indirekte fastsat til USD 10 mio. I den forbindelse kan der ved sammenligning af X-koncernens bogførte egenkapital konstateres en markant forskel. 2,5 %’s ejerandel af den bogførte egenkapital ved regnskabsafslutning 31. december 2011 og 2012 viser således værdier på henholdsvis 23,2 mio. USD og 15,8 mio. USD. Der henvises til H3 Ltd.s årsrapporter for 2011 og 2012, hvor egenkapitalen er opgjort til USD 929.880.000 for 2011 og UDS 634.704.000 for 2012.

SKAT lægger til grund, at uagtet ovenstående frivillige aftale blev hævet 1 år efter aftalens indgåelse, er der tale om en overdragelse mellem uafhængige parter. SKAT vælger således at se bort fra den ovenfor nævnte markante forskel i værdien af de indirekte kapitalandele i X-koncernen og vurderer, at en værdiansættelse af 12,5 % af aktierne i H2 Ltd. på USD 10 mio. er et forsigtigt skøn for markedsværdien, hvilket er til fordel for skatteyder.

Ved selvangivelsen er den indre værdi af H1 Ltd. reduceret med skønsmæssigt 1/3 grundet vidtrækkende omsættelighedsbegrænsninger i henhold til indgået ejeraftale og aktionæroverenskomst blandt de ultimative ejere af H3 Ltd. SKAT skal i den forbindelse bemærke, at eftersom værdien af kapitalandele i H2 Ltd. er fastsat indirekte ved hjælp af en ekstern pris kan det med rette diskuteres, hvorvidt en illikviditetsrabat allerede er indregnet i denne pris. SKAT har dog valgt, igen til gunst for skatteyder, at anerkende en illikviditetsrabat på kapitalandelene i H2 Ltd. på skønsmæssigt 1/3 af den bogførte værdi, jf. skatteyders eget skøn. Det ligger i den øvre ende af de illikviditetsrabatter, der observeres i eksterne handler, hvilket også er til skatteyders fordel. Det er dog SKATs holdning, at der ikke er grundlag for en illikviditetsrabat på bl.a. de bogførte "marketable securities" der er børsnoteret og andre bogførte aktiver i H1 Ltd., som er likvide, eksempelvis "cash and cash equivalents".

På baggrund af overstående forhøjes den selvangivne værdi dermed med 45.934.190 kr., se nedenstående beregninger. Der er tale om et forsigtigt samlet skøn, idet der ved skønsudøvelsen er taget udgangspunkt i 1) en frivillig aftale om salg af 2,5 % af aktierne i H2 Ltd. der afviger markant fra den bogførte egenkapital af X-koncernen, 2) en illikviditetsrabat på 1/3, jf. skatteyders eget skøn, som ligger i den høje ende af de illikviditetsrabatter, der observeres i eksterne handler, og 3) idet man kan diskutere om der overhovedet skulle være indregnet en illikviditetsrabat, da denne allerede kan være indregnet i værdien af kapitalandelene i H2 Ltd.

Markedsværdi af kapitalandelene i H1 Ltd.

Indre værdi, 30.06.12

40.345.646

Illikviditetsrabat, Investment in associate

-33,3 %

-3.333.333

Illikviditetsrabat, Investment in subsidiary

-33,3 %

-1.822.794

Illikviditetsrabat, Investment in joint venture

-33,3 %

-230.256

Illikviditetsrabat, H6 A/S

-33,3 %

-282.248

Markedsværdi af kapitalandelene i H1 Ltd., 30.06.12

34.677.10

Selvangivet

26.897.097

Forhøjelse

USD

7.779.918

FX

5,9042

Forhøjelse

DKK

45.934.190

4.4.  SKATs værdiansættelse af H6 A/S
Dine kapitalandele i H6 A/S er medtaget med anskaffelsessummen tilbage fra 2009. Kapitalandelene i H6 A/S medtaget med anskaffelsessummen på 5 mio. kr. svarende til USD 846.745 under aktivposten "Marketable Securities". Det er rådgivers holdning, at denne værdi minimum skal nedsættes med 4.775.410 DKK, baseret på den bogførte egenkapital justeret for ændring i regnskabspraksis i 2013.

SKAT finder det ikke godtgjort, at kapitalandelenes værdi ved fraflytning allerede var faldet betydeligt. Alene som følge af overgang til IFRS kan der ikke udledes en negativ udvikling i selskabets værdi. Selskabet selv skriver endog i årsrapporten for 2013, "Det understreges at korrektionen alene vedrører tilpasning til internationale regnskabsmæssige standarder og ikke skyldes negativ udvikling i forventningerne til koncernens udviklingsprojekter siden aflæggelse af 2012 årsregnskabet". Gennemgås årsrapporterne frem til fraflytningen er der ikke nogen indikation på værdiforringelse. Der skrives derimod om bl.a. vækst i omsætningen, nye produkter, nye distributionsaftaler samt at virksomheden når en kritisk masse og bliver selvfinansierende.

4.5.  Skønsmæssig ansættelse
SKAT bemærker, at værdien af dine aktier/anparter på fraflytningstidspunktet skal opgøres til handelsværdien jf. aktieavancebeskatningslovens § 38.

Det er SKATs opfattelse, at det ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret eller sandsynliggjort, at den selvangivne værdi af dine aktier/anparter svarer til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. Der er herved særligt henset til SKATs bemærkninger og beregning af handelsværdien i afsnit A.4.3., idet det bemærkes, at SKAT kommer til en højere handelsværdi end den selvangivne værdi.

Der er endvidere henset til følgende:
·         SKAT har ved materialeindkaldelse den 8. december 2015 efterspurgt materiale af relevans for at efterprøve om den selvangivne værdi giver en handelsværdi. SKAT har ikke modtaget det efterspurgte materiale. Din rådgiver har oplyst, at du ikke har adgang til omhandlede materialer.
·         SKAT er ikke enig i, at handelsværdien af dine aktier svarer til indre værdi skønsmæssigt nedsat med 1/3 grundet vidtrækkende omsættelighedsbegrænsninger i henhold til indgået ejeraftale og aktionæroverenskomst blandt de ultimative ejere af H3 Ltd.
·         SKAT har udøvet et forsigtigt samlet skøn, idet der ved skønsudøvelsen er taget udgangspunkt i 1) en frivillig aftale om salg af 2,5 % af aktierne i H2 Ltd. der afviger markant fra den bogførte egenkapital af X-koncernen, 2) en illikviditetsrabat på 1/3, jf. skatteyders eget skøn, som ligger i den høje ende af de illikviditetsrabatter, der observeres i eksterne handler, og 3) idet man kan diskutere om der overhovedet skulle være indregnet en illikviditetsrabat, da denne allerede kan være indregnet i værdien af kapitalandelene i H2 Ltd.

På baggrund af ovenstående bemærkninger er det SKATs opfattelse, at SKAT er berettiget til at udøve et skøn med henblik på at finde handelsværdien, jf. SKATs bemærkninger og beregninger i afsnit A.4.3. ovenfor. Det afgørende er, at SKATs skøn medfører, at handelsværdien på fraflytningstidspunktet findes.

Det følger af praksis, at SKAT kan foretage et skøn ved fastsættelse af handelsværdien, jf. SKM2015.141.LSR og TfS2000.560H.
Der kan henvises til skattekontrollovens § 5, stk. 3. 

4.6.  Skønsmæssig ansættelse
SKAT bemærker om genoptagelse af din skatteansættelse med henblik på at nedsætte værdien af dine aktier pr. 29. juni 2012 med minimum 4.775.410 kr.

SKAT bemærker, at borgeren har retskrav på genoptagelse af ansættelsen, hvis der fremlægges retlige eller faktiske oplysninger, der kan begrunde en ændring, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Det er tilstrækkeligt, at borgeren med de nu fremlagte oplysninger sandsynliggør, at ansættelsen ville være blevet anderledes, hvis oplysningerne havde foreligget, da ansættelsen oprindelig blev foretaget.

Det er SKATs opfattelse, at der ikke er fremlagt retlige eller faktiske forhold, der kan begrunde, at din rådgivers anmodning er omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Der er herved henset til, at de af din rådgiver fremlagte oplysninger ikke sandsynliggør eller dokumenterer, at din skatteansættelse og værdiansættelsen af dine aktier skal nedsættes i overensstemmelse med din rådgivers anmodning. Der er endvidere henset til SKATs bemærkninger ovenfor om forhøjelse af den selvangivne værdi for dine aktier.

5. SKATs forslag til din skatteansættelse for 2012
SKAT har den 28. april 2016 sendt forslag om din skatteansættelse for 2012. SKAT har i forslaget fundet, at handelsværdien af aktierne/anparterne pr. 29. juni 2012 er væsentlig højere end det selvangivne beløb, og SKAT foreslår at ændre grundlaget for din henstandssaldo for 2012 sådan:

SKATs forslag til ansættelse:

Aktiesavance under henstandsordningen er ved fraflytning selvangivet med:

 

Værdi ved fraflytning

158.805.842 kr.

Reduceret med anskaffelsessummen

-29.521 kr.

Reduceret med selvangivet tab på
børsnoterede aktier

-1.286.864 kr.

Selvangivet avance

157.489.457 kr.

 

 

Aktiesavance under henstandsordningen er ved fraflytning skønsmæssigt ansat til:

204.740.032 kr.

Reduceret med anskaffelsessummen

 -29.521 kr.

Reduceret med selvangivet tab på
børsnoterede aktier

-1.286.864 kr.

Skønsmæssig avance

203.423.647 kr.

 

 

Forhøjelse af værdi af aktieavance under henstandsordning: 204.740.032 kr. - 157.489.457 kr.

 45.934.190 kr.

(…)

SKATs værdiansættelse af H1 Ltd., Land Y1
I forbindelse med A fraflyttede Denmark den 29. juni 2012 og hans fulde skattepligt ophørte, har vi vurderet den af skatteyder udarbejdede værdiansættelse af H1 Ltd. Dette værdiansættelsesnotat skal læses i forlængelse af det arbejde som Store Selskaber Kompetent Myndighed tidligere har lavet i denne sag (dateret ultimo april 2016).

Med udgangspunkt i en skriftlig korrespondance med skatteyders rådgiver (brev fra R1 dateret d. 17. maj 2016), har SKAT revurderet sin værdiansættelse af H1 Ltd. Skatteyders rådgiver er i det fremsendte brev fremkommet med yderligere informationer som SKAT har indarbejdet i sin værdiansættelse.

Iillikviditetsrabat H2
SKAT tager skatteyders bemærkninger til indtægt og korrigerer illikviditetsrabatten vedr. "Investment in associate" (H2 Ltd.) fra USD 3.333.333 til USD 4.000.000.

SKATs værdianæsttelse af H6 A/S
SKAT har gennemlæst det tilsendte materiale vedr. H6 A/S og imødekommer skatteyder i forhold til værdiansættelsen af H6 A/S pr. fraflytningstidspunktet. SKAT finder det således dokumenteret, at der allerede på fraflytningstidspunktet var sket en reduktion i værdien af H6 A/S. SKAT baserer dette på den fremsendte mailkorrespondance mellem 2 af bestyrelsesmedlemmerne. Heri fremgår det bl.a., at de aktuelle budgetter for 2012 afviger væsentligt i negativ retning sammenholdt med budgetterne fra kapitaludvidelsen i 2009 som de 2 bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret for og købte sig ind i selskabet på.

SKATs værdiansættelse af H6 A/S pr. fraflytningstidspunktet er baseret på en interpolering mellem værdipunkterne fra hhv. 2009 (DKK 500.000.000) og 2015 (DKK 20.000.000) som nævnt i skatteyders brev dateret d. 17. maj 2016. På baggrund heraf værdisættes 1 % af H6 A/S pr. fraflytningstidspunktet til DKK 2.600.000 (midtpunkt i interpoleringen) før illikviditetsrabat (USD 440.364 omregnet med kurs 5,9042). Illikviditetsrabatten (33,3 %) kan dermed beregnes til USD 146.788.

Indre værdi H1 Ltd, Land Y1
I den indre værdi af H1 Ltd. opgjort pr. 30. juni 2012 til USD 40.345.646 af selskabets rådgiver, indgår H6 A/S med den historiske kostpris på USD 846.745. Som følge af ovenstående værdiændring af H6 A/S pr. fraflytningstidspunktet, nedjusteres den indre værdi af H1 Ltd. med USD 406.380 svarende til forskellen mellem USD 846.745 og USD 440.364. Hermed kan den korrigeret indre værdi af H1 Ltd. pr. 30. juni 2012 opgøres til USD 39.939.266.

Markedsværdi af kapitalandelene i H1 Ltd.

Indre værdi, 30.06.12

39.939.266

Illikviditetsrabat, Investment in associate

-33,3 %

-4.000.000

Illikviditetsrabat, Investment in subsidiary

-33,3 %

-1.822.794

Illikviditetsrabat, Investment in joint venture

-33,3 %

-230.256

Illikviditetsrabat, H6 A/S

-33,3 %

-146.788

Markedsværdi af kapitalandelene i H1 Ltd., 30.06.12

33.739.428

Selvangivet

26.897.097

Forhøjelse

USD

6.842.331

FX

5,9042

Forhøjelse

DKK

40.398.493

På baggrund af ovenstående beregner SKAT en forhøjelse på 40.398.493 kr. (sammenholdt med 45.934.190 kr. som er lagt til grund ved SKATs forslag af 28. april 2016).

SKAT har herefter ændret din skat:

Aktieavance under henstandsordningen er ved fraflytning selvangivet med:

 

Værdi ved fraflytning

158.805.842 kr.

Reduceret med anskaffelsessummen

-29.521 kr.

Reduceret med selvangivet tab på
børsnoterede aktier

-1.286.864 kr.

Selvangivet avance

157.489.457 kr.

 

 

Aktieavance under henstandsordningen er ved fraflytning skønsmæssigt ansat til:

199.204.335 kr.

Reduceret med anskaffelsessummen

 -29.521 kr.

Reduceret med selvangivet tab på
børsnoterede aktier

-1.286.864 kr.

Skønsmæssig avance

197.887.950 kr.

 

 

Forhøjelse af værdi af aktieavance under henstandsordning: 204.740.032 kr. - 157.489.457 kr.

 40.398.493 kr.

SKATs ændring i grundlaget for din skat for 2012 er udarbejdet med hjemmel i aktieavancebeskatningslovens § 38.

Da du er flyttet til et andet EU-land kan du, uden sikkerhedsstillelse, få henstand med den skat, som beregnes af aktieavancen jf. aktieavancebeskatningslovens § 39.

SKAT er berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af handelsværdien, fordi det ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret eller sandsynliggjort, at den selvangivne værdi af dine anparter/ aktier svarer til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. Der kan henvises til skattekontrollovens § 5, stk. 3.

SKAT kan herefter ikke tiltræde din rådgivers genoptagelsesanmodning om nedsættelse af værdien af dine aktier/ anparter på fraflytningstidspunktet, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

For så vidt angår din rådgivers bemærkninger om værdiansættelsesmetoder og administrativ praksis mv. er det SKATs opfattelse, at disse bemærkninger ikke medfører ændring i SKATs vurdering af din skatteansættelse for 2012, herunder vurdering af værdiansættelsen af dine anparter/ aktier på fraflytningstidspunktet. Der henvises til SKATs bemærkninger nedenfor.

Ændringen af din skatteansættelse er udarbejdet i overensstemmelse med de ordinære ansættelsesfrister i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1."

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes med 48.966.492 kr. i indkomståret 2012.

Til støtte herfor er det gjort gældende:

"Til støtte for påstandene skal R1 opsummerende anføre:

-  At vores klient har et direkte retskrav på at foretage værdiansættelse efter TSS cirkulære 2000-9, med de korrektioner, der findes nødvendige for at udlede den korrekte handelsværdi på fraflytningstidspunktet.

-  At administrativ praksis skal følges så længe praksis er gældende, jf. princippet i UfR 1983.8 HD.

-  At vores klient ved fraflytningen reelt stod med aktier, som det slet ikke var muligt at sælge i markedet, idet der var en meget hård omsættelighedsbegrænsning - og da den eneste mulige køber af aktierne i H3 Ltd. ifølge ejeraftaler, reelt ikke kunne købe aktierne grundet likviditetsproblemer.

-  At værdien af H3 Ltd. reelt var væsentligt lavere end indre værdi afspejles af følgende,

-         At X-koncernen i en længere periode var stærkt underskudsgivende.
-         At selskabets ejere blev tvunget til at skaffe yderligere sikkerhedsstillelse til bankerne, for at sikre den fortsatte finansiering og dermed fortsat drift og dette som led i en rekonstruktionsaftale og belåningsværdigennemgang af selskabets skibe mv.
-         At den værdi, som aktierne i H3 Ltd. indgik med ved opgørelsen af indre værdi pr. 30. juni 2012 var baseret på en købsaftale, som køber efter fra flytningen måtte træde tilbage fra, idet han ikke kunne erlægge købesummen, samt
-         At værdien af X-koncernens driftsaktiver reelt er væsentligt lavere end de bogførte værdier. Dette er SKAT bekendt med, idet SKAT har foretaget en totalrevision af X-koncernen. SKAT har imidlertid ikke villet fremlægge materiale fra totalrevisionen af X-koncernen, der dokumenterer selskabets reelle værdi.

-  Og At værdien af H6 A/S allerede på fraflytningstidspunktet reelt var meget tæt på 0 DKK.

-         Selskabet indgik i værdiansættelsen ved fraflytningen med bogført værdi. Denne bogførte værdi var den oprindelige kostpris fra handel i 2009, hvor selskabet var vurderet til 500 mio. DKK. Imidlertid var selskabets oprindelige værdi baseret på antagelser om fremtidig vækst, der var helt og aldeles urealistiske, og der var reelt aldrig nogen værdi udover oversolgte forventninger til fremtiden."

SKATs efterfølgende udtalelse til Skatteankestyrelsen
"Det bemærkes, at klagen vedrører SKATs afgørelse vedrørende indkomståret 2012 og As avance på aktier/anparter ved fraflytning til beregnings af henstandssaldo.

Den omsættelighedsbegrænsning som R1 omtaler gælder kun for en del af den samlede værdi af H1 Ltd, da den alene relaterer sig til ejerskabet af H2 Ltd. Selskabets revisor ([navn udeladt] fra R4) oplyser endvidere, at det faktisk har været muligt for H1 Ltd at sælge ejerandele i H2 Ltd i både 2009 (2,5%), 2010 (5%) og 2011 (2,5%) til netop H4 Ltd.

Det fremgår af regnskabet for 2011 for H3 Ltd (side 12), at selskabet lever op til alle sine lånebetingelser, men at der efterfølgende er indgået en Standstill Agreement med selskabets kreditorer med henblik på at fremskaffe likviditet. I det samme afsnit står der ligeledes, at "Management is confident in the Group’s ability to meet the requirements of the agreement". I regnskabet for 2012 (side 3) ses det, at der er indgået aftale med kreditorerne, hvor selskabet har sikret sig finansiering frem til anden halvdel af 2017 ("After finishing the financial year 2012, the Group has obtained an agreement with its banks that will extend the present loan and credit facilities well into the second half of 2017").

SKAT fastholder afgørelsen dateret 30. august 2016 og henviser i sin helhed til denne, da klagen ikke indeholder nye oplysninger, der giver anledning til at ændre afgørelsen. "

Repræsentantens bemærkninger til SKATs udtalelse
Repræsentanten har anført følgende til SKATs udtalelse:

"Vi skal i det hele henvise til allerede fremsendt materiale i sagen, som underbygger og dokumenterer vores anbringender i klagesagen for A.

Vedrørende H1 Ltd

Vi skal dog bemærke, at SKAT i sin udtalelse af 16. september 2016, skriver:

"(...) Selskabets revisor ([navn udeladt] fra R4) oplyser endvidere, at det faktisk har været muligt for H1 Ltd at sælge ejerandele i H2 Ltd i både 2009 (2.5%), 2010 (5%) og 2011 (2.5%) til netop H4 Ltd."

Det er et faktum, at den værdiansættelse, der ligger til grund ved fraflytningen, og som blev opgjort af vores klients revisor, [navn udeladt] fra R4, var baseret på en ikke-gennemført handel. Handlen måtte gå tilbage, idet køber ikke kunne betale. Efter omsættelighedsbegrænsningerne i ejeraftalerne var - og er - det ikke muligt for vores klient at sælge til anden side.

Det er derfor ikke relevant, når SKAT henviser til salg foretaget i 2009, 2010 og 2011, idet der er tale om 2012 i denne sag; og hvor der ikke har været mulighed for salg.

Tværtimod er det bekymrende, at SKAT nu bruger tidligere år i sin argumentation. Hvordan kan tidligere gennemførte handler være bedre indikatorer på værdien ved fraflytningen, når der i tæt tilknytning hertil var en handel, der ikke kunne gennemføres på grund af købers manglende likviditet - og når denne køber er den eneste køber, som efter ejeraftalerne fandtes for H1 Ltd.?

Vedrørende H3 Ltd

I forhold til SKATs udtalelse vedrørende H3 Ltd., skal det bemærkes, at SKAT - ligning af store selskaber har foretaget en total-revision af X-koncernens indkomstår 2012, og at SKAT - ligning af store selskaber er i besiddelse af alle regnskaber og materiale ved rørende X-koncernens drift i indkomståret 2012.

Af regnskaberne og det øvrige materiale fremgår det tydeligt, at driften i X-koncernen gennem en længere årrække har været stærkt underskudsgivende, hvilket SKAT er bekendt med.

SKAT henviser til:

"(...) at der er indgået aftale med kreditorerne, hvor selskabet har sikret sig finansiering frem til anden halvdel af 2017 (...)"

Dette ændrer dog ikke på det faktum, at selskabets ejere blev tvunget til at skaffe yderligere sikkerhedsstillelse til bankerne, for at sikre den fortsatte finansiering og dermed fortsatte drift; dette som led i en rekonstruktionsaftale og belåningsværdigennemgang af selskabets skibe mv.

SKAT forsøger i sin skrivelse af 16. september 2016 at beskrive en virkelighed, hvor det slet ikke stod så slemt til for H3 Ltd.. Dette er som vi har anført i vores skrivelser helt i strid med virkeligheden."

Yderligere supplerende indlæg fra klagerens repræsentant
Repræsentanten har indsendt følgende supplerende indlæg:

"1 Vores påstande i sagen

1.1    Principale påstand 

Det er vores principale påstand, at vores klients fraflytningsavance udgør 148.921.008 kr.

1.2 Subsidiær påstand

Det er vores subsidiære påstand, at vores klients fraflytningsavancen udgør 149.058.924 kr.

1,3 Mere subsidiær påstand

Det er vores mere subsidiære påstand, at vores klients fraflytningsavancen udgør 149.298.582 kr.

Det er vores alternative mere subsidiære påstand, at vores klients fraflytningsavancen udgør 149.522.563 kr.

1,4 Endnu mere subsidiære påstand

Det er vores endnu mere subsidiære påstand, at vores klients fraflytningsavancen skal tilbageføres til det selvangivne på 157.489.457 kr.

1.5 Mest subsidiære påstand

Det er vores mest subsidiære påstand, at vores klients fraflytningsavance skal opgøres efter et af Landsskatteretten udøvet skøn, der giver en lavere avance end skønsmæssigt ansat af 1. instansen.

2 Talmæssige opgørelser af påstande

Vi skal indledningsvist oplyse, at der er enighed mellem vores klient og Skattestyrelsen om værdiansættelsen af en lang række aktiver.

Vi henviser til vedlagte opgørelse i Excel, bilag 1, hvoraf det fremgår hvilke poster, der er enighed om og hvor uenigheden består.

Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af perioderegnskabet per 30. juni 2012, s. 6, bilag 2.

Som det fremgår af oversigten, er det alene værdiansættelsen af H2 Ltd. og H6 A/S, som vores klient er uenig med Skattestyrelsen om værdiansættelsen af.

Indre værdi af H1 Ltd pr. 30. juni 2012 er af selskabets statsautoriserede revisor opgjort til 40.345.646 USD svarende til 238.208. 763 kr. i forbindelse med, at han udarbejdede et perioderegnskab for selskabet i anledningen af vores klients fraflytning.

I dette beløb indgår H6 A/S med den historiske kostpris på 846.746 USD.

Det skal bemærkes, at denne værdi efterfølgende er korrigeret af Skattestyrelsen til 440.364 USD, hvorfor differencen er trukket fra den indre værdi, som dermed er fastsat af Skattestyrelsen til 39.939.266 USD før likviditetsrabat, vi henviser til den påklagede afgørelses s. 30-31.

Derudover indgår H2 Ltd. med 10.000.000 USD. Dette beløb er efterfølgende ændret til 12.000.000 USD svarende til 70.850.400 kr. (kurs 5,9042), fordi en handel af 2,5 % af aktierne gik tilbage, hvilket uddybes længere nede.

Tilgodehavendet på 2 mio. USD fremgår derimod ikke længere, hvorfor den omstændighed, at handlen gik tilbage, ikke direkte påvirker på den indre værdi af H1 Ltd.

Den vil alene have betydning i forbindelse med beregning af likviditetsrabatten, da den procentvise nedsættelse skal beregnes af et højere beløb, hvilket Skattestyrelsen også har anerkendt.

Skattestyrelsen har godkendt en likviditetsrabat på 1.822.794 USD svarende til 10.762.140 kr. (kurs 5,9042) vedrørende "investment in subsidiary" og en likviditetsrabat på 230.256 USD svarende til 1.359.477 kr. (kurs 5,9042) vedrørende "Investment in joint venture". Værdiansættelsen af disse to poster er ikke påklaget, hvorfor vi er enige med Skattestyrelsen i, at denne rabat skal fratrækkes.

Når aktieavancen ved fraflytningen er opgjort, er der enighed mellem vores klient og Skattestyrelsen om, at denne skal reduceres med en anskaffelsessum på 29.521 kr. og et tab på børsnoterede aktier på 1.286.864 kr.

Det skal bemærkes, at Skattestyrelsen i deres afgørelse har fastsat aktieavancen skønsmæssigt til 199.204.335 kr. Efter anskaffelsessummen og tabet på børsnoterede aktier er fratrukket, giver det dermed en fraflytningsavance på 197.887.950 kr.

2.1 Talmæssig opgørelse af principal påstand

Såfremt vores principale påstand følges, skal både H6 A/S og H2 Ltd. værdiansættes til 0 kr.

Markedsværdien af kapitalandelene i H1 Ltd ved fraflytningen kan dermed opgøres som følger:

Indre værdi ifølge perioderegnskab 30.06.12

40.345.646 USD

Fratrukket fulde værdi i regnskabet af H2

-12.000.000 USD

Likviditetsrabat, Investment in subsidiary

-1.822.794 USD

Likviditetsrabat, Investment in joint venture

-230.256 USD

Fratrukket fulde værdi i regnskabet af H6

-846.745 USD

Markedsværdi af kapitalandele i H1 Ltd.

25,445.851 USD

Markedsværdien af kapitalandelene i H1 Ltd. kan dermed opgøres til 25.445.851 USD svarende til 150.237.393 kr. (kurs 5,9042).

Når anskaffelsessum på 29.521 kr. og tab på børsnoterede aktier på 1.286.864 kr. fratrækkes, giver det dermed en fraflytningsavance på 148. 921.008 kr.

2.2 Talmæssige opgørelse af subsidiær påstand

I relation til værdiansættelsen af H6 A/S efter vores subsidiære påstand, skal værdien af H1 Ltd.'s aktiepost i H6 A/S ansættes til 1 % af egenkapitalen primo 2013, hvorefter der skal fratrækkes en likviditetsrabat på 1/3.

Værdien af aktierne i H6 A/S skal dermed ansættes til 224.590 kr. svarende til 1 % af egenkapitalen på 22.459 .000 kr. primo 2013, hvorefter der skal fratrækkes en likviditetsrabat på 1/3, hvilket giver en værdiansættelse på 149.726 kr.

Ved opgørelsen af den indre værdi af selskabet blev aktierne i H6 A/S medtaget til en værdi på 846.745 USD. Denne værdi skal nedjusteres til 149.726 kr. svarende til 25.359 USD.

Differencen mellem 25.359 USD og de 848.745 USD, som aktierne i H6 A/S indgik med i den indre værdi, skal dermed fratrækkes i den indre værdi. Differencen udgør 823.386 USD.

Det er også under denne påstand vores opfattelse, at værdien af aktierne H2 Ltd. udgør 0 kr.

Markedsværdien af vores klients kapitalandele i H1 Ltd. kan dermed beregnes som følger:

Indre værdi ifølge perioderegnskab 30.06.12

40.345.646 USD

Nedsættelse vedr. H2

-12.000.000 USD

Likviditetsrabat, Investment in subsidiary

-1.822.794 USD

Likviditetsrabat, Investment in joint venture

-230.256 USD

Nedsættelse vedr. H6 inkl. likviditetsrabat

-823.386 USD

Markedsværdi af kapitalandele i H1 Ltd.

25.469.210 USD

Markedsværdien af kapitalandelene i H1 Ltd. kan dermed opgøres til 25.469.210 USD svarende til 150.375.310 kr. (kurs 5,9042).

Når anskaffelsessummen på 29.521 kr. og tabet på børsnoterede aktier på 1.286.864 kr. fratrækkes, giver det dermed en fraflytningsavance på 149. 058.924 kr.

2.3 Talmæssige opgørelse af mere subsidiær påstand

Efter vores mere subsidiære påstand, skal værdien af H1 Ltd.'s aktiepost i H6 A/S ansættes på baggrund af en interpolering mellem egenkapitalen ultimo 2011 på 94.356.000 kr. og egenkapitalen ultimo 2012, hvorefter der skal fratrækkes en likviditetsrabat på 1/3.

Det er vores opfattelse, at egenkapitalen primo 2013 på 22.459.000 kr. skal lægges til grund, da det var den reelle egenkapital ultimo 2012, hvilket uddybes længere nede. Værdien af 1 % af aktierne i H6 A/S kan dermed beregnes som følger:

(22.4 59.000 kr. + 94.356 .000 kr.)/2 = 58.407.500 kr.

1 % heraf udgør dermed 584.075 kr.

Efter likviditetsrabat på 1/3 udgør værdien dermed 584.075 kr.*2/3 = 389.383 kr.

Ved opgørelsen af den indre værdi af selskabet, blev aktierne i H6 A/S medtaget til en værdi på 846 .745 USD. Denne værdi skal nedjusteres til 389.383 kr. svarende til 65.950 USD.

Differencen mellem 65.950 USD og de 848.745 USD, som aktierne i H6 A/S indgik med i den indre værdi, skal dermed fratrækkes i den indre værdi. Differencen udgør 782.795 USD.

Det er også under denne påstand vores opfattelse, at værdien af aktierne i H2 Ltd. udgør 0 kr.

Markedsværdien af vores klients kapitalandele i H1 Ltd. kan dermed beregnes som følger:

Indre værdi ifølge perioderegnskab 30.06.12

40.345.646 USD

Nedsættelse vedr. H2

-12.000.000 USD

Likviditetsrabat, Investment in subsidiary

-1.822.794 USD

Likviditetsrabat, Investment in joint venture

-230.256 USD

Nedsættelse vedr. H6 inkl. likviditetsrabat

-782.795 USD

Markedsværdi af kapitalandele i H1 Ltd.

25.509.801 USD

Markedsværdien af kapitalandelene i H1 Ltd. kan dermed opgøres til 25.509.801 USD svarende til 150.614.967 kr. (kurs 5,9042). Når anskaffelsessummen på 29.521 kr. og tabet på børsnoterede aktier på 1.286.864 kr. fratrækkes, giver det dermed en fraflytningsavance på 149.298.582 kr.

Såfremt værdien alternativt fastsættes ved interpolering mellem egenkapitalen ultimo 2011 på 94.356.000 kr. og egenkapitalen ultimo 2012 ifølge regnskabet på 89.653.000 kr. kan værdien af 1 % af aktierne i H6 A/S dermed beregnes som følger:

(89.653.000 kr. + 94.356.000 kr.)/2 = 92.004.500 kr.

1 % heraf udgør dermed 920.045 kr.

Efter likviditetsrabat på 1/3 udgør værdien dermed 920.045 kr.*2/3 = 613.363 kr.

Ved opgørelsen af den indre værdi af selskabet blev aktierne i H6 A/S medtaget til en værdi på 846.745 USD. Denne værdi skal nedjusteres til 613.363 kr. svarende til 103.886 USD.

Differencen mellem 103.886 USD og de 848.745 USD, som aktierne i H6 A/S indgik med i den indre værdi, skal dermed fratrækkes i den indre værdi. Differencen udgør 744.859 USD.

Det er også under denne påstand vores opfattelse, at værdien af aktierne i H2 Ltd. udgør 0 kr.

Markedsværdien af vores klients kapitalandele i H1 Ltd. kan dermed beregnes som følger:

Indre værdi ifølge perioderegnskab 30.06.12

40.345.646 USD

Nedsættelse vedr. H2

-12.000 .000 USD

Likviditetsrabat Investment in subsidiarv

-1.822.794 USD

Likviditetsrabat Investment in joint venture

-230.256 USD

Nedsættelse vedr. H6 inkl. likviditetsrabat

-744.859 USD

Markedsværdi af kapitalandele i H1 Ltd.

25.547 .737 USD

Markedsværdien af kapitalandelene i H1 Ltd. kan dermed opgøres til 25.547.737 USD svarende til 150.838.948 kr. (kurs 5,9042).

Når anskaffelsessum på 29.521 kr. og tab på børsnoterede aktier på 1. 286.864 kr. fratrækkes giver det dermed en fraflytningsavance på 149.522 ,563 kr.

3 Anbringender

Der er enighed mellem Skattestyrelsen og vores klient vedrørende værdiansættelsen af de fleste aktiver i selskabet H1 Ltd. Der er derfor alene uenighed om værdiansættelsen af aktierne i H6 A/S og af aktierne i H2 Ltd. Vores klient fremsatte i forbindelse med Skattestyrelsens behandling af sagen en genoptagelsesanmodning, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Der er derfor ikke noget til hinder for, at Landsskatteretten fastsætter fraflytningsavancen til et lavere beløb end det selvangivne, jf. også vores påstande.

Vores klient anså allerede investeringen i H6 A/S for tabt på fraflytningstidspunktet, jf. herved også følgende forhold:

·         Det fremgår af korrespondance mellem vores klient og et andet bestyrelsesmedlem, at de blandt andet på baggrund af budgettal, produktkendskab mv. havde en opfattelse af, at investeringen var tabt
·         I 2014 var H6 A/S egenkapital tabt, jf. årsrapporten for 2014, som angiver en negativ egenkapital på 8.953.000 kr.
·         Der blev foretaget en kapitalforhøjelse i 2015, og vores klients indskud var på dette tidspunkt tæt på værdiløst.
·         Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2015.
·         Det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, at H6 A/S havde et akut kapitalbehov på 35 mio. kr., og at G4 B.V. ville investere i selskabet, da de eksisterende aktionærer ikke ønskede at tegne aktier i forbindelse med kapitalforhøjelsen
·         Det fremgår også af indkaldelsen, at G4 B.V's investering var den eneste mulighed for at redde selskabet fra en ellers umiddelbart forestående konkurs
·         Det mest nærliggende alternativ var, at långiver G6 B.V. ville overtage selskabet, hvorefter vores klients investering endeligt ville være gået tabt
·         G4 B.V. betegner i deres tilbud H6 A/S' værdi som fuldt ud udvandet
·         H1 Ltd.'s aktier i H6 A/S blev i 2016 ombyttet til aktier i G4, og værdien af aktierne blev i den forbindelse opgjort til ca. 117.745 DKK
·         Vores klients investering var allerede reelt tabt i 2014, og situation i det efterfølgende år 2015 var fortsat yderst kritisk
·         H6 A/S havde reelt en værdi på 0 kr. på fraflytningstidspunktet.
·         Værdien af vores klients 1 % af aktierne i H6 A/S kan fastsættes til 1 % af egenkapitalen i H6 A/S primo 2013, idet der i 2013 blev ændret regnskabspraksis, så udviklingsomkostningernes potentiale blev vurderet mere objektivt
·         Skattestyrelsen har fastsat værdien af H1 Ltd.'s aktier i H6 A/S ved interpolering mellem værdipunkterne 2009 og 2015
·         Den oprindelige kostpris for H6 A/S i 2009 er uanvendelig som værdipunkt ved interpoleringen, idet kostprisen var baseret på urealistiske antagelser om fremtidig vækst
·         Derudover var der et meget kraftigt fald i egenkapitalen de første år efter 2009, og der var herefter ikke værdi tilbage, der kunne indeholde et lige så kraftigt fald de efterfølgende år
·         Egenkapitalen ultimo 2012 var 89.653.000 kr. og reelt kun 22.459.000 henset til udviklingsomkostningernes reelle potentiale
·         Det mest retvisende er hvis interpoleringen foretages mellem værdipunkterne egenkapitalen primo 2013 på 22.459.000 kr., da dette var den reelle egenkapital ultimo 2012 og egenkapital ultimo 2011 på 94.356.000 kr.

Ad H2 Ltd. skal fremhæves;

·         Det eneste aktiv i H2 Ltd. var 20 % af aktierne i H3 Ltd. Det skal bemærkes, at H3 Ltd havde (og har) en majoritetsaktionær, som har klart den bestemmende indflydelse og bestemmende kapitalbesiddelse. Tilmed beskytter ejeraftalen disse majoritetsinteresser, og A via H1 Ltd har en meget lille post og ingen indflydelse overhovedet. Tilmed giver ejeraftalen meget store omsættelighedsbegrænsninger, idet salg reelt alene kan ske til majoritetsaktionæren og på ufordelagtige vilkår.
·         Der er derfor ingen fri markedsværdi af H1 Ltd's besiddelse, og værdien er reelt meget begrænset set i forhold til ejeraftalen.
·         Ved fraflytningen blev værdien af H1 Ltd. opgjort med udgangspunkt i indre værdi efter perioderegnskabet med afslutning 30. juni 2012.
·         Den værdi som H2 Ltd. indgik med i periode-regnskabet var beregnet på baggrund af en handel af 2,5 % af aktierne til H4.
·         Handlen gik imidlertid tilbage, fordi H4 havde likviditetsmæssige problemer, hvilket allerede var kendt på fraflytningstidspunktet
·         Ved fraflytningsselvangivelsen blev der beregnet en likviditetsrabat på 1/3 vedrørende aktiverne i H1 Ltd. samlet set
·         Der var tale om et gennemsnit, og der var grundlag for at nedskrive aktierne i både H6 A/S og H2 Ltd. med væsentligt mere end 1/3
·         Det har tidligere været vanskeligt for vores klient at fremskaffe dokumentationsmateriale, men det er nu lykkedes at fremskaffe materiale via en person med tilknytning til X-koncernen, hvorfor de massive problemer, som H3 Ltd. oplevede i perioden fra ultimo 2011 og indtil ultimo 2013 nu kan dokumenteres
·         På fraflytningstidspunktet lå H3 Ltd.'s skæbne fuldt ud i bankernes hænder
·         Der blev ikke betalt afdrag, og der ville ikke være aktiver nok til dækning af alle kreditorernes tilgodehavender i tilfælde af en meget nærliggende konkurs
·         Der var i 2011 et underskud på 243 mio. USD og i 2012 et underskud på 294 mio. USD i H3 Ltd., hvor ca. halvdelen af underskuddet hvert af årene skyldtes nedskrivninger på skibe
·         Andre selskaber i branchen (G1 A/S og G2 A/S) var tilsvarende presset og tabte ca. 1 mia. kr. om året
·         X-koncernen var i forhandlinger med deres banker siden slutningen af 2011, og først ved udgangen af 2013 opnåede de en aftale om forlængelse af låne- og kreditfaciliteter indtil 2017
·         Afdrag på lånene ifølge denne aftale var begrænset til overskydende likvide midler for derved at sikre den daglige drift
·         I marts 2012 indkaldte H3 Ltd. deres bankerne til et stort bankmøde, hvor den alvorlige situation blev ridset op og det fremgik blandt andet af invitationen, at 2012 ville blive et vanskeligt år
·         Forud for mødet oplyste H3 Ltd.'s Group Chairman & CEO F1-Bank om, at det var en nødvendighed at få henstand med afdrag, da de ellers ville løbe tør for likvide midler
·         Der blev indgået en standstill aftale med stort set alle H3 Ltd.'s banker den 26. marts 2012 Denne aftale blev efterfølgende forlænget adskillige gange, og løb reelt, via forlængelser, indtil 24. december, 2013.
·         H3 Ltd. hyrede i sommeren 2012 R2 som financial adviser til at bistå H3 Ltd. med at få en aftale med bankerne på plads
·         R2 opstillede et scenarie for H3 Ltd.'s cash flow i en situation, hvor standstill-aftalen udløber 26. september 2012 (udløb af den første standstill periode)
·         Det fremgår heraf, at H3 Ltd. ville have 19.876.000 USD likvide midler til rådighed slut september 2012 (inkl. kassekredit på 15 mio. USD), hvorefter dette beløb ville falde voldsomt hver måned og i marts 2013 være på -42.459.000 USD (negativt beløb)
·         Den 9. marts 2013 fremsendte R2 et udkast til "Potential Alternatives to Lenders' Proposal", der oplistede følgende muligheder:
·         Reach Consensus on a Term Sheet
·         Operate Without Standstill
·         Operate in Chapter 11 (betalingsstandsning)
·         Walk Away from Debt Obligations
·         mulighed blev ikke anset for en reel mulighed på det pågældende tidspunkt, da der ikke kunne opnås enighed med bankerne
·         mulighed indebar en risiko for, at bankerne ville tvangsinddrive deres krav. Det var dog en reel mulighed, at kreditorerne godt vidste, at der ikke var tilstrækkeligt med aktiver i selskabet til, at de kunne få dækket deres krav, og at det derfor ville være at foretrække at holde H3 Ltd. som going concern.
·         Egenkapitalen var markant for høj henset til, at de bogførte værdier af skibene var sat langt højere end dagsværdier
·         Den bogførte egenkapital for H3 Ltd. blev i 3. kvartal, 2012 opgjort som en markedsjusteret egenkapital på 652.212.000 USD (H2 Ltd. ejede alene 20 %)
·         Ved opgørelsen af den markedsjusterede egenkapital var skibsværdierne fastsat 199,7 mio. USD lavere end de bogførte værdier. Skibsværdierne var dog fortsat alt for høje, hvilket den efterfølgende udvikling har vist.
·         Skattestyrelsen havde foretaget en total revision af X-koncernen og var derfor bekendt med, at værdien af H3 Ltd.'s driftsaktiver reelt var væsentligt lavere end de bogførte værdier
·         mulighed med betalingsstandsning gav mulighed for at udarbejde en plan for reorganisering. Det ville dog også være forbundet med meget betydelige omkostninger og ville gøre skade på H3 Ltd.'s renomme
·         Renommeet var allerede skadet, da eksempelvis G7 havde hørt rygter i […] om H3 Ltd.'s problemer
·         mulighed om oprettelse af et nyt selskab ville kræve indskydelse af kapital i det nye selskab, og kreditorerne ville være efterladt med aktiverne i H3 Ltd., som ikke længere ville være en going concern
·         Den eneste mulige køber af H1 Ltd.'s aktier i H3 Ltd. var som nævnt ovenfor ifølge aktionæroverenskomsten (ejeraftalen) H4 Ltd.
·         Værdiansættelsen af H2 Ltd. i det perioderegnskab, der blev udarbejdet i forbindelse med fraflytningen, var baseret på en ikke gennemført handel
·         Handlen måtte gå tilbage, idet køberen H4 Ltd. ikke kunne betale
·         Den manglende betalingsevne skyldtes H3 Ltd.'s finansielle problemer, idet H4 Ltd. var afhængig af resultaterne i H3 Ltd.
·         H1 Ltd.'s aktier i H2 Ltd. var derfor helt reelt uomsættelige på fraflytningstidspunktet
·         Der er af flere omgange herunder den 5. februar 2016 indgået et tillæg til aktionæraftalen, som følge af, at H4 Ltd. ikke kunne honorere optionsaftalen, hvorfor optionsperioden blev udskudt
·         Det fremgår af vores praksisanalyse herunder Højesterets dom offentliggjort i TfS2000, 560 H, at omsættelighedsbegrænsninger kan reducere værdien af aktier
·         X-koncernen var stadig nødlidende ultimo 2013, og der var derfor et behov for yderligere sikkerhedsstillelse for gældsfaciliteterne
·         Den 19. december 2013 blev indgået en Framework Agreement, mellem aktionærerne i H3 Ltd. og bankerne i forhold til gældsfaciliteterne, hvor aktionærerne i H3 Ltd. blev nødt til at frembringe yderligere sikkerhedsstillelse overfor X-koncernens banker for at sikre den fortsatte drift, og dette som led i en rekonstruktionsaftale og belåningsværdigennemgang af selskabets skibe mv.
·         Den af Skattestyrelsen (daværende SKAT) foretagne ansættelsesændring for vores klient skal annulleres, hvorfor vores klients exitskat skal tilbageføres til det selvangivne, da Skattestyrelsen slet ikke havde adgang til at foretage en skønsmæssig ansættelse
·         Skattestyrelsen har ikke adgang til at foretage en skønsmæssig ansættelse for vores klient med henvisning til Skattekontrollovens § 5, stk. 3, idet der ikke foreligger en ikke-fyldestgørende selvangivelse
·         Der er ved fraflytningen indsendt en selvangivelse efter retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-9
·         Det har siden år 2000 været fast praksis at anvende cirkulæret ved værdiansættelsen, medmindre der er objektivt konstaterbare forhold, der gør, at det kan fraviges
·         Skattestyrelsen har alene henvist til et dokumentationskrav i en ikke-offentliggjort afgørelse
·         Et skærpet dokumentationskrav udgør en praksisændring, som ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft over for vores klient, jf. U1983.8H.
·         Der er ikke nogen handler, kapitalforhøjelser eller andre faktiske begivenheder, der viser markedsværdien - TSS-cirkulære 2000-9 er derfor det mest retvisende værdiansættelsesværktøj
(…)"

Skattestyrelsens udtalelse til klagerens supplerende indlæg

"Værdiansættelse af kapitalandele i H1 Ltd. 

Forord
Store Selskaber 15 - Værdiansættelse ("Værdiansættelsesenheden") er blevet anmodet om at udtale sig om værdien af kapitalandelene i H1 Ltd. (herefter benævnt som "H1" eller blot "selskabet"). Sagen vedrører overordnet fraflytningen af A (herefter "skatteyder"), hvor det i den forbindelse er nødvendigt at beregne værdien af kapitalandele på fraflytningstidspunktet d. 29. juni 2012.

Der har tidligere været udarbejdet en værdiansættelse af kapitalandelene, men skatteyder og dennes repræsentant (herefter også benævnt "R5") har indsendt et supplerende indlæg til sagen. Formålet med dette indlæg er at belyse omstændigheder, der kunne medføre, at Skattestyrelsen tidligere kan have fejlestimeret værdien af udvalgte investeringer foretaget af H1.

Ifølge skatteyders repræsentant er det således kapitalandelene i henholdsvis H6 A/S ("H6") og H2 Ltd. ("H2"), hvor Skattestyrelsen kan have fejlestimeret værdien. Det bemærkes her, at H2 er et holdingselskab, hvis eneste aktivitet består i ejerskabet af driftsselskabet H3 Ltd. ("H3").

Herunder er en opgørelse af værdien af H1 udarbejdet af R5, hvor værdien af underliggende investeringer opgøres og selskabets samlede værdi beregnes.

[…]

(…)

Værdiansættelsesenhedens vurdering
Det er Værdiansættelsesenhedens vurdering, at værdien af H3 Ltd. som den beregnes i Skattestyrelsens afgørelse, tilgodeser de omstændigheder skatteyder påpeger i tilsendte indlæg, herunder potentielle omsættelighedsbegrænsninger samt øvrige forhold, der kunne medvirke til en lavere prissætning mellem uafhængige investorer.

Værdiansættelsesenheden fremhæver endeligt nedenstående som opsummerende bemærkninger, der tilsiger, at investeringen i H3 Ltd. under alle omstændigheder nødvendigvis må være mere værd end 0 kr.:
1.       H1 ejer på fraflytningstidspunktet 750 kapitalandele af selskabet H4, svarende til 15%. Værdien af de kapitalandele opgøres med udgangspunkt i en ikke gennemført handel, hvor det påtænktes at 125 kapitalandele sælges til en uafhængig investor for 2 mio. USD
a.  Således ville værdien af en 15%-ejerandel kunne beregnes til 70.850.400 kr.
2.       R5 fremfører argumentet, at H3 Ltd. er værdiløs fordi én mulig køber oplever likviditetsudfordringer, og dermed aflyser købet af den aftalte aktiepost svarende til 125 kapitalandele (0,5% af H3 Ltd.). Her fremhæves følgende uddrag fra tilsendte ejeraftale/aktionæroverenskomst (jf. Bilag 23 - Shareholder Agreement 20. april 2012):

" (6.3) The Partner Companies shall, upon prior approval from H4, not to be unreasonably withheld, be entitled to pledge any of its Shares […], towards a first-class bank who is providing finance to companies or activities owned or controlled by the relevant Partner […] 

(6.4) The Shareholders have agreed that each of the Partner Companies has an option to sell shares to H4 in accordance with the following time plan:
1.25 percent of the Shares on 30 April 2017 […]
2.5 percent of the Shares on 30 April 2024
(each of the abovementioned rights to sell shares are in the following referred to as a “Put Option" or jointly as “Put Options") […]

In case a Put Option has not been exercised, the Put Option shall be deferred to the 30 April in the year following […] All Put Options shall, however, have been exercised at latest per 30 April 2030.

(6.5) The purchase price for the share transfers […] shall be based on the relevant percentage of the book value of the Company and […] The book value of H3 shall in this context be adjusted for fair market value as per year end of the preceding year […] The fair market value adjustments shall be identical to the adjustments made by H3 when communicating with its financial lenders."

Det bemærkes af ovenstående passuser, at følgende forhold er gældende:
1.       Prissætningen til handel med kapitalandele beror på forhold, der også ville være gældende, hvis H3 præsenterede finansielle oplysninger til kreditorer
a.       I mangel af mere fyldestgørende oplysningsgrundlag må det formodes, at værdierne, der benyttes til at låne kapital hos uafhængige og eksterne kreditorer alt andet lige (i nærværende sag), må være ét egnet udtryk for handelsværdi mellem uafhængige investorer
b.       Uagtet hvilken værdi dette måtte resultere i, ville ingen være villige til at investere i selskabet såfremt værdien var 0 kr., som det påstås af skatteyder. Det forekommer således urealistisk at 0 kr. er den egentlige handelsværdi.
2.       Aftalen garanterer deltagende investorer (deriblandt skatteyder i nærværende sag) put-optioner2, der i almindelig økonomisk teori ville garantere sælger en mulighed for at sælge aktierne
3.       Endeligt garanterer ejeraftalen/aktionæroverenskomsten muligheden for at sælge kapitalandele til en anden på forhånd bestemt type modpart, der ifølge aftalens ordlyd betegnes "first-class bank"

Som delkonklusion på værdiansættelsen af H3, er det således Værdiansættelsesenhedens vurdering, at handelsværdien af H3 som minimum kan opgøres til 47.233.600 kr. (inklusive rabat). Skatteyder har således ikke fyldestgørende dokumenteret, at der kun findes én reel køber for kapitalandelene. Derudover er det ikke dokumenteret, at handelsværdien kan antages at være 0 kr. Herunder er det ikke medregnet, at de deltagende investorer har put optioner, som også har indlejret værdi, der ikke inkluderes i nærværende beregninger. 

Værdiansættelse af H6
I forbindelse med værdiansættelsen af skatteyders ejerandel af H6, er det nødvendigt at danne et fornødent overblik over både ejerstrukturen, selskabets formål samt underliggende forhold, der er relevante for forståelsen af sagen.

Værdiansættelsesenheden har således forsøgt ud fra tilsendte oplysninger at præsentere informationerne på en overskuelig og let fortolkelig måde.

Herunder følger derfor først en oversigt over ejerstrukturen som det er Værdiansættelsesenhedens forståelse på det foreliggende informationsgrundlag:

(…)

Det er Værdiansættelsesenhedens forståelse, at skatteyder således udelukkende ejer 1% af selskabskapitalen i H6. Investeringstidspunktet er uspecificeret, ud over det oplyses det var i året 2009. Egenkapitalen i selskabet opgøres til 500 mio. kr. på investeringstidspunktet, svarende til en investering på 5 mio. kr. for skatteyder. Hertil bemærkes, at skatteyder i regnskabsåret 2011 er bestyrelsesformand (jf. Årsrapporten for 20113).

H6 er et farmaceutisk selskab, der beskæftiger sig med salget af specialiseret medicinalprodukter (jf. 2011 Årsrapporten for selskabet):

"H6 er et specialty pharma selskab. Vores vigtigste forretningsområder er produktudvikling og salg af lægemidler og medicinske produkter. Gennem de senere år er H6 vokset betydeligt gennem organisk vækst og vi afsætter nu vores produkter i hele […] og i […], og nye markeder kommer løbende til […] De fleste af vores produkter er rettet mod […]sygdomme, […]sygdomme eller […]behandling."

Det bemærkes endvidere jf. 2011 Årsrapporten for H6, at omsætningen steg 70% i forhold til året forinden, hvilket medførte at selskabet havde nået en kritisk masse, der gjorde koncernen selvfinansierende.

(…)

Værdiansættelsesenhedens vurdering
Det er Værdiansættelsesenhedens vurdering, at værdien af H6 som den beregnes i Skattestyrelsens afgørelse, tilgodeser de potentielle finansielle udfordringer selskabet kunne være påvirket af op til fraflytningstidspunktet, herunder øvrige forhold, der kunne medvirke til en lavere prissætning mellem uafhængige investorer

Værdiansættelsesenheden har forsøgt at forholde sig til den information, der var tilgængelig på, og op til fraflytningstidspunktet. Det bemærkes i denne henseende, at anbringenderne præsenteret af skatteyder har karakter af information, der først har været tilgængelig efter fraflytningstidspunktet, hvilket altså ikke kan benyttes i forbindelse med vurderingen af værdien på fraflytningstidspunktet d. 29. juni 2012.

Det bemærkes endvidere, at Skattestyrelsen (dengang SKAT) i sin afgørelse har antaget en konservativ tilgang til værdiansættelsen af selskabet H6 og dets aktiviteter, hvilket har været til skatteyders fordel. Dette understøttes af perioderegnskabet for H1, hvori investeringen i H6 medtages til 4.999.352 kr.

Værdiansættelsesenheden præsenterer herunder delkonklusionerne i henhold til værdiansættelsen af investeringen i H6:
1.       Beregningen i afgørelsen beror på en interpolering af den bogførte egenkapital i årene 2009 og 2015. Formålet med anvendelsen af et tidspunkt efter fraflytningstidspunktet har været at finde et resultat, der tilgodeså skatteyder, grundet manglende informationsgrundlag
2.       Én af beregningerne præsenteret af R5 beror på en interpolering af den bogførte egenkapital i årene 2011 og 2012 (uden korrektion for ændring af regnskabsstandarder)
3.       Årsagen til, at den bogførte værdi af egenkapitalen ikke nødvendigvis er et retvisende udtryk for handelsværdien er, at kapitalen blandt andet benyttes til forskning og udvikling. At selskabet så at sige forbrænder egenkapitalen bør medføre tilsvarende forventede fremtidige afkast, hvilket ikke afspejles ved en betragtning af den historiske udvikling af egenkapitalen. Intet selskab vil afholde investeringer uden at forvente et positivt afkast heraf
4.        SKATs oprindelige skøn er i sagens natur affødt af manglende dokumentation fra skatteyder og forsøger at afspejle de forventede fremtidige afkast, der ville kunne henføres til investeringer, som er finansieret via egenkapitalen

Yderligere betragtninger
Som præsenteret indledningsvist er det Værdiansættelsesenhedens forståelse, at selskabet har karakteristika svarende til et farmaceutisk selskab i opstartsfasen. Det er almen værdiansættelseserfaring, at disse selskaber kan være besværlige at værdiansætte. Ikke desto mindre, er det Værdiansættelsesenheden opfattelse, at skatteyder har valgt at investere i selskabet med en formodning om positive afkast. Ligeledes må det formodes, at selskabet afholder forsknings- og udviklingsomkostninger i forventningen om at få et positivt afkast heraf.

I den forbindelse kan det forventes, at der har forelagt et investeringsprospekt, hvilket skatteyder ikke har præsenteret. Investeringsprospektet for farmaceutiske opstartsvirksomheder er ofte underlagt nøje undersøgelser af investorer og opdateres ofte løbende. Det forekommer usandsynligt, at skatteyder ikke har haft adgang til dette materiale, ikke mindst i sin position som bestyrelsesformand.

Værdiansættelsesenheden vurderer på nuværende tidspunkt, at en markedskonform værdiansættelsesmodel bør have været anvendt til at beregne værdien af investeringen. Det er ikke ualmindeligt, at markedsværdien af egenkapitalen kan overgå den bogførte værdi - og for farmaceutiske selskaber er det endog ofte sandsynligt, at det er tilfældet.

I mangel af bedre har det dog været nødvendigt at anvende en fremgangsmåde, der specifikt henvender sig til de nærværende omstændigheder og sagens faktum. Henset til et mangelfuldt dokumentationsgrundlag er det således Værdiansættelsesenhedens vurdering, at SKATs oprindelige skøn stadig er det mest retvisende udtryk for en handelsværdi på fraflytningstidspunktet. Det vurderes altså, at handelsværdien af H6 som minimum kan opgøres til 1.733.331 kr. (inklusive rabat).

Konklusion
Værdiansættelsesenheden har gennemgået det af skatteyder og R5 indsendte supplerende indlæg relateret til beregningen af fraflytningsavancen ved investeringen i selskabet H1, hvori skatteyder ejer 100% af selskabskapitalen.

Værdiansættelsesenheden har i ovenstående præsenterede analyser konkluderet, at anbringenderne præsenteret af skatteyder og R5 ikke giver anledning til, at Skattestyrelsen bør ændre sine værdiansættelser som de beregnes i afgørelsen af dato 28. juni 2016.

På baggrund af ovenstående er det derfor Værdiansættelsesenhedens konklusion, at investeringerne i H3 og H6 som minimum kan opgøres til henholdsvis 47.233.600 kr. og 1.733.331 kr. (begge inklusive rabatter)."

Yderligere supplerende indlæg fra klagerens repræsentant
Repræsentanten har indsendt følgende supplerende indlæg:

"(…) 2.1 Værdiansættelsen af H3 Ltd.

Skattestyrelsen påpeger, at Skattestyrelsen ved afgørelsen af 28. juni 2016 har taget hensyn til de potentielle forhold, der kunne medføre en lavere prissætning.

Det er korrekt, men der er slet ikke taget hensyn hertil i tilstrækkeligt omfang, når der alene indrømmes en rabat på 1/3.

Skattestyrelsen fremhæver en række forhold, som de mener tilsiger, at investeringen i H3 Ltd. må være mere end 0 kr. værd.

Det skal indledningsvist bemærkes, at der er meget lang vej fra, at noget blot er mere end 0 kr. værd til, at det skulle være 47.233.600 kr. værd.

Tilmed drejer dette sig om hvad de unoterede aktier, som vores klient har, var værd på udrejsetidspunktet. De var uomsættelige, jf. de klausuler, der er gældende for aktierne. Der er tale om en lille minoritetspost, som ganske enkelt ikke kan handles, og firmaet er ikke genstand for "ekstern handel", idet det ikke er børsnoteret.

Ex tuto skal vi oplyse om H3 Ltd.’s aktivitet:

H3 Ltd. is an international shipping company.
Our core business is dry bulk; transporting cargo like grain, fertilizer, coal and steel products, pipes, and logs - both on contract and spot basis.
In addition to bulk, we have a strong complementary business in the ro-ro segment, namely […].

Der er tale om skibe, som med sin tunge eksterne finansiering kræver en streng løbende likviditet, og driften er til tider overordentlig vanskelig.

Skattestyrelsen henviser til handelsværdien på 2 mio. kr. for 2,5 % af aktierne til H4. Som allerede påpeget, gik denne handel netop tilbage som følge af H4s likviditetsmæssige problemer, som allerede var kendte på fraflytningstidspunktet.

Man har derfor ikke inddraget de relevante fakta eller omstændighederne. Når en handel går tilbage sker det ex tunc, og dermed skal man hense til ophævelsen. Dette viser og understreger nemlig også uomsætteligheden - ved at den, som er tillagt ret til køb og forkøbsretten ikke har midler. Der kan ikke handles uden for de nævnte omsættelighedsbegrænsninger, og derfor er der intet marked for As aktier herved.

Skattestyrelsen henviser imidlertid til, at de er af den opfattelse, at der var andre mulige købere. Dette er ikke korrekt. Der henvises af Styrelsen i den forbindelse til, at det skulle fremgå af Shareholder agreement af 20. april 2012, at aftalen gav vores klient mulighed for at sælge sine kapitalandele til en anden på forhånd bestemt type modpart, der ifølge aftalens ordlyd betegnes "first-class bank".

Vi går ud fra, at det afsnit som Skattestyrelsen henviser til er afsnit 6.3, der lyder som følger:

"The Partner Companies shall, upon prior approval from H4, not to be unreasonably withheld, be entitled to pledge any of its Shares in excess of 125 Shares (or in case of a change of the share capital of the Company shares representing 2.5 percent of the Shares), towards a first class bank, who is providing finance to companies or activities owned or controlled by the relevant Partner, always provided that the bank in question will be bound by this Agreement upon any enforcement of the share pledge."

Som det fremgår, har man faktisk ikke engang ret til at "belåne", men man skal have godkendelse fra rettighedsindehaveren.

Styrelsen fejlfortolker aftalen.

Derfor er der, når man læser bestemmelsen i aktionæraftalen korrekt, heller ikke nogen "belåningsværdi" på aktierne. Man skal nemlig have godkendelse først. Det fremgår ingen steder, at man har ret til at sælge til "First Class bank", det er der i øvrigt heller ingen bank, der hverken vil eller kan, da der ikke er tale om omsætteligt papir - der er IKKE tale om børsnoteret virksomhed.

Det er dermed ikke korrekt, når Skattestyrelsen konkluderer, at vi og vores klient ikke fyldestgørende har dokumenteret, at der kun findes én reel køber. Vores klient har netop bevist, at aktierne reelt var helt uomsættelige på fraflytningstidspunktet.

Derudover skal vi bemærke, at optionerne var værdiløse, da der jo netop ikke var mulighed for at udnytte dem, og at der i øvrigt ikke var udsigt til, at de kunne udnyttes. Af samme grund blev optionsperioden udskudt.

Skattestyrelsen henviser til, at det fremgår af almindelig økonomisk teori, at optioner garanterer en mulighed for at sælge sine aktier. Vi er helt uforstående over for denne henvisning til "almindelig økonomisk teori", da det er helt og aldeles irrelevant, hvad der fremgår heraf, når der for vores klients vedkommende beviseligt ikke bestod en mulighed for at sælge aktierne. Der var intet retskrav på salg.

Der er endvidere en lang række faktiske forhold i vores skrivelse af 30. januar 2020, som Skattestyrelsen slet ikke forholder sig til i sin udtalelse/notatet.

Skattestyrelsen forholder sig eksempelvis ikke til følgende forhold, der er helt afgørende i relation til værdiansættelsen:

•     Skattestyrelsen foretog en total-revision af X-koncernen i 2012 og havde dermed kendskab til koncernens massive problemer.
•     På fraflytningstidspunktet var H3 Ltd. bagud med afdrag på stort set alle låneaftaler, og der var ikke aktiver nok til dækninger af alle kreditorernes tilgodehavender i tilfælde af en eventuel konkurs
•     Risikoen for en konkurs var meget aktuel og nærliggende.
•     Der var i 2011 og 2012 et massivt underskud i H3 Ltd. (hhv. 243 mio. USD og 294 mio. USD)
•     Der var generelt set tale om en presset branche.
•     X-koncernen var i forhandlinger med deres banker fra ultimo 2011 til ultimo 2013
•     Der blev i 2012 indgået en standstill aftale med bankerne, som i løbet af året blev forlænget flere gange
•     I sommeren 2012 blev der udarbejdet scenarier for H3 Ltd.’s cashflow, hvis standstill aftalen udløb og dette viste et cashflow, som bare ved udgangen af 2012 ville være på -29.639.000 USD (inkl. kassekredit på 15 mio. USD).
•     Det blev overvejet, at lade selskabet gå i betalingsstandsning eller at oprette et nyt selskab og efterlade kreditorerne med aktiverne i det eksisterende H3 Ltd.
•     Værdien af H3 Ltd’s driftsaktiver var væsentligt lavere end de bogførte værdier, jf. aktuelle mæglervurderinger.
•     H3 Ltd.’s renommé havde allerede lidt væsentlig skade.
•     Ultimo 2013 var X-koncernen stadig nødlidende, hvorfor det var nødvendigt at frembringe yderligere sikkerhedsstillelse over for bankerne.

2.2 Værdiansættelsen af H6 

Vi skal indledningsvist bemærke, at vi er enige med Skattestyrelsen i, at vores klient ejer 1 % af aktiekapitalen i H6, som han erhvervede i 2009 til 5 mio. kr.

Skattestyrelsen påpeger, at Skattestyrelsen ved afgørelsen af 28. juni 2016 har taget hensyn til de potentielle forhold, der kunne medføre en lavere prissætning.

Der er slet ikke taget hensyn hertil i tilstrækkeligt omfang, når der alene indrømmes en rabat på 1/3.

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at vi har præsenteret information, der først var tilgængelig efter fraflytningstidspunktet.

Det skal hertil bemærkes, at vi godt nok i et vist omfang har henvist til efterfølgende omstændigheder, men alene med det formål at underbygge, at de bekymringer, som vores klient beviseligt havde allerede på fraflytningstidspunktet var fuldt ud begrundet.

Skattestyrelsen henviser da også til, at vi har fremlagt korrespondance mellem to investorer, der indikerer en manglende tiltro til investeringen. Skattestyrelsen kommenterer dog ikke på dette, men nævner det blot.

Netop denne korrespondance er en meget central del af sagsoplysningen, og den indikerer ikke blot, men viser klart og tydeligt, at vores klient og ikke alene han men også en anden investor allerede på fraflytningstidspunktet anså investeringen i H6 for "varm luft", og dermed reelt anså investeringen for tabt.

Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at vores klient og den anden investor i korrespondancen var meget konkrete i relation til deres bekymringer, da de henviste til budgettal og overvejelser på grundlag af deres produktkendskab.

Den information, som Skattestyrelsen påpeger først var tilgængelig efter fraflytningstidspunktet, er oplysninger, som vedrører H6s finansielle præstationer efter fraflytningstidspunktet, som har gjort det nødvendigt at tilføre yderligere kapital.

Skattestyrelsen forholder sig dermed heller ikke til denne information og til den faktiske og fuldt ud dokumenterede omstændighed, at H6s egenkapital rent faktisk var tabt i 2014, jf. årsrapporten for 2014, som udviser en negativ egenkapital på 8.953.000 kr.
Tilsvarende forholder Skattestyrelsen sig derfor heller ikke til, at selskabets konkurs var nært forestående i 2015, men blev afværget fordi G4 B.V. gav tilsagn om at tilføre kapital til selskabet. Et tilsagn der dog var betinget af, at G5 blev tilknyttet H6 for at yde strategisk og ledelsesmæssig rådgivning.

G4 B.V. har dermed været af den klare opfattelse, at selskabet ikke selv var i besiddelse af de fornødne kompetencer til at drive selskabet videre på egen hånd.

Endeligt henviser Skattestyrelsen i udtalelsen til, at der blev ændret regnskabspraksis for regnskabsåret 2013. Skattestyrelsen henviser i den forbindelse til, at det er oplysninger, som indtræder efter regnskabstidspunktet.

Det er korrekt, at det først er i forbindelse med regnskabsafslutningen, at regnskabspraksissen konkret ændres, men det ændrer ikke på, at den viden der lå til grund for den ændrede regnskabspraksis, var til stede allerede på tidspunktet for fraflytningen, idet det allerede på fraflytningstidspunktet var tydeligt, at værdien af udviklingsomkostningerne reelt var væsentligt lavere end, hvad der fulgte af den hidtil anvendte regnskabspraksis.

Det var allerede et kendt forhold på fraflytningstidspunktet, at de tidligere regnskaber ikke overholdte IFRS standarder for aktivering af udviklingsomkostninger, og at en ændring af regnskabspraksis til overholdelse af IFRS standarder ville give en mere objektiv vurdering af udviklingsomkostningernes potentiale.

2.3 Interpolering

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at den interpolering som Skattestyrelsen har valgt af foretage mellem værdipunkterne 2009 og 2015 skulle være til vores klients fordel.

Dette er på ingen måde korrekt. Det kan aldrig være til vores klients fordel at anvende 2009 som værdipunkt ved interpoleringen.

Udover at det ikke er til vores klients fordel, er det heller ikke på nogen måde retvisende, da den oprindelige kostpris i 2009 var baseret på urealistiske antagelser om fremtidig vækst.

Skattestyrelsen forholder sig heller ikke til det helt afgørende forhold, at der i det første år efter 2009 skete et så kraftigt fald i egenkapitalen, at der slet ikke var værdier tilbage i selskabet, der kunne indeholde et lige så kraftigt fald i de efterfølgende år.

Som Skattestyrelsen også henviser til, er det vores opfattelse, at en interpolering mellem værdipunkterne 2011 og 2012 er langt mere retvisende.

Skattestyrelsen forholder sig slet ikke til anvendeligheden af værdipunkterne 2011 og 2012 ultimo. Vi ser dette som et udtryk for, at Skattestyrelsen reelt godt kan se, at dette er det mest retvisende.

Skattestyrelsen henviser alene til, at der er ændret regnskabspraksis for regnskabsåret 2013, og at der dermed er tale om oplysninger, der indtræder efter fraflytningstidspunktet. Dette er dog også tilfældet i relation til 2015, som Skattestyrelsen anvender som værdipunkt. Dette kan derfor ikke anvendes som argument mod at anvende 2012 som værdipunkt.

2.4 Den bogførte egenkapital og afkast

Skattestyrelsen henviser til, at et selskab som "forbrænder egenkapitalen" må have en tilsvarende forventning om fremtidigt afkast.

Det er klart, at man på det tidspunkt, hvor man "forbrænder egenkapitalen", som udgangspunkt må have en forventning til, at det i fremtiden kan medføre et afkast. Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke efterfølgende kan se, at der blev taget nogle dårlige beslutninger i forhold til at forbrænde egenkapitalen, og at man kan se, at denne forventning ikke kan indfries.

Skattestyrelsen henviser tilsvarende til, at vores klient må formodes at have investeret i selskabet med en formodning om et positivt afkast. Dette kan vi selvsagt ikke være uenige i, men når værdierne ikke er til stede - på et given måletidspunkt - så er de simpelthen ikke tilstede - uanset om skattemyndighederne kunne tænke sig, at verden var anderledes.

På det tidspunkt hvor han foretog investeringen i 2009 forventede han helt naturligt at opnå et positivt afkast, da han ellers aldrig ville have foretaget investeringen.

På fraflytningstidspunktet er situationen dog en helt anden, og på dette tidspunkt sidder han med en opfattelse af, at han er blevet solgt varm luft, og at investeringen reelt er tabt, hvilket er uddybet ovenfor samt i vores skrivelse af 30. januar 2020.

Skattestyrelsens henvisning til, at markedsværdien af egenkapitalen for farmaceutiske selskaber kan overgå den bogførte værdi, er en helt uanvendelig betragtning.

Vi er enige i, at der findes nogen meget succesfulde farmaceutiske selskaber, hvor dette kan være tilfældet, men det er irrelevant i forhold til H6, som på fraflytningstidspunktet oplevede massive problemer.

3 Skattestyrelsens skøn og bevisbyrde

Skattestyrelsen henviser til, at de skøn som Skattestyrelsen foretog ved afgørelse af 28. juni 2016 var affødt af manglende dokumentation fra vores klients side.

Vi skal derfor endnu engang henvise til forholdende i relation til Skattestyrelsens beføjelser samt bevisbyrde, som Skattestyrelsen heller ikke har behandlet i sin udtalelse.

Skattestyrelsen har ifølge skattekontrollovens § 5, stk. 3 slet ikke adgang til at foretage en skønsmæssige ansættelse, når der ikke forelå en "ikke fyldestgørende" selvangivelse.

Derudover er udgangspunktet, at det er Skattestyrelsen, der har bevisbyrden for værdiansættelsen, såfremt de ønsker at korrigere den værdiansættelse, som lå til grund for selvangivelsen i overensstemmelse med retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-9.

Det selvangivne må derfor som minimum lægges til grund, når Skattestyrelsen ikke kan bevise, at dette ikke er korrekt.

Det er vores helt klare opfattelse, at Skattestyrelsen ikke har ført bevis for, at det selvangivne ikke skulle være korrekt.

Derudover kan Skattestyrelsen ikke blot fastholde et skøn med henvisning til, at man ikke havde tilstrækkelig dokumentation, når de nu efterfølgende har modtaget yderligere dokumentation.

Det objektive krav efter grundlovens § 43, og efter sagstilskæringsreglerne og notatet herom - må være, at man ikke sætter en skat, der er højere end den faktisk skal være efter de faktiske forhold."

Yderligere supplerende indlæg fra klagerens repræsentant
Repræsentanten har indsendt følgende supplerende indlæg:

"Værdiansættelsen af H3 Ltd.
Som beskrevet i vores tidligere indlæg til Skatteankestyrelsen, blev værdien af vores klients kapitalandele i H2 Ltd. i Skattestyrelsens afgørelse opgjort til den indre værdi på 12 mio. USD fratrukket en illikviditetsrabat på 1/3 svarende til 4 mio. kr.

Avancen for vores klient i relation til kapitalandelene i H2 Ltd. er dermed opgjort på baggrund af en fastsat værdi ved fraflytningen påtidligere har redegjort for, er denne værdiansættelse markant for høj, idet der på vores klients fraflytningstidspunkt var en aktuel og nærliggende risiko for, at H3 Ltd. ville gå konkurs, og selskabet havde i en længere årrække op til fraflytningen været stærkt underskudsgivende. Selskabet var derfor reelt helt uden værdi.

Vi skal i forlængelse heraf oplyse, at vores klient nu har solgt kapitalandelene og dette til en pris på 50.000 USD.

Vi skal henvise til vedlagte salgsaftale fra november 2021 mellem H1 Ltd. og H4 Ltd, bilag 1. 

Som det fremgår af salgsaftalen, har vores klient solgt alle sine 750 aktier, jf. aftalens punkt A svarende til 15 % af samtlige 5.000 aktier i selskabet. Hans ejerandel på 15 % var dermed den samme som på fraflytningstidspunktet.

Disse 750 aktier er solgt til et beløb på 50.000 USD, jf. aftalens punkt 2.

Det skal hertil bemærkes, at salgsprisen ikke skyldes dårligere forhold for H3 Ltd. end der forelå på fraflytningstidspunktet, idet forholdende på fraflytningstidspunktet var så dårlige, som de overhovedet kunne blive.

Dette underbygger derfor i høj grad, at Skattestyrelsens værdiansættelse på 8 mio. kr. er alt for høj."

Klagerens repræsentant har udtalt følgende til Skatteankestyrelsens indstilling

"(…) Fejl i skema
Vi skal indledningsvist gøre opmærksom på, at der er fejl i skemaet på side 1 i Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og indstilling, idet teksten i skemaet er" Værdi af aktier ved fraflytning".

De beløb der er angivet i skemaet er dog ikke værdien af aktierne, men avancen. Det vil sige værdierne af aktierne fratrukket anskaffelsessummen på 29.251 kr. og tab på børsnoterede aktier på 1.286.864 kr.

Værdiansættelsen af kapitalandele i H2 Ltd

I Skatteankestyrelsens indstilling anerkendes det som følger:

·         at der var likviditetsmæssige problemer i H3 Ltd. og
·         at såvel H5 A/S som H3 Ltd. præsterede meget store underskud i årene op til vores klients fraflytning fra Danmark.

Det anses derudover også for godtgjort;

·         at der blev indgået en "standstill"-aftale mellem H3 Ltd. og med størstedelen af selskabets långivere, og
·         at der blev givet oplysning til kreditorerne i H3 Ltd. om, at der var problemer med cash-flowet.

Skatteankestyrelsen indstiller til, at disse likviditetsmæssige problemer medfører en nedsættelse på 700.000 USD, og at værdien af aktierne dermed kan fastsættes til et beløb på 7.525.800 USD, svarende til 44.433.828 kr.

Det fremgår ikke, hvordan Skatteankestyrelsen er nået frem til en nedsættelse på lige netop 700.000 USD. Det skøn skal helt sikkert være langt mere nuanceret. Det er ganske enkelt uforståeligt, hvordan Skatteankestyrelsen kan være af den opfattelse, at selskabet kan værdiansættes til et så højt beløb, når selskabet reelt var helt uden værdi på fraflytningstidspunktet. Vores klients efterfølgende salg af netop aktierne til næsten ingen værdi viser også, at nærværende skattesag skal medføre helt ændrede værdiansættelser ved vores klients exit.

Der foretages en nedsættelse på 700.000 USD i forhold til et udgangspunkt på 12.000.000 USD.

Skatteankestyrelsen glemmer dermed fuldstændig, at dette beløb på 12.000.0000 USD udelukkende var baseret på en ikke gennemført handel. Der var tale om en handel på 2,5 % af aktierne til H4, som gik tilbage fordi H4 havde likviditetsmæssige problemer, hvilket allerede var kendt på fraflytningstidspunktet.

Når udgangspunktet for beregningen er baseret på noget, der aldrig har fundet sted, og som dermed er helt uden realitet, kan det aldrig være tilstrækkeligt blot at give en nedsættelse.

I dette tilfælde er det selve udgangspunktet der skal korrigeres, og herefter kan der tages stilling til, hvilken nedsættelse der skal foretages som følge af de massive likviditetsmæssige vanskeligheder.

Skatteankestyrelsen tager slet ikke højde for det oplyste i vores indlæg af 2. december 2021 om, at vores klient solgte alle sine 750 aktier til et beløb på 50.000 USD.

Generelt vil et sådant salg 8 år efter fraflytningen ikke nødvendigvis skulle tillægges nogen betydning for værdiansættelsen, men netop i vores klients situation, hvor forholdene for H3 Ltd. var så dårlige på fraflytningstidspunktet, at de umuligt kunne blive værre, er der ikke nogen efterfølgende omstændigheder, som kan have gjort situationen værre, og selskabet mindre værd end det var på fraflytningstidspunktet.

Allerede den omstændighed, at virksomheden stadig eksisterede ved salget i 2021, var mere end man kunne have forventet på fraflytningstidspunktet i 2012, og situationen for selskabet ved salget er derfor allerede af den grund bedre, end den var i 2012.

Det er derfor vores klare opfattelse, at kapitalandelene i H2 var mindre end de 50.000 USD værd på fraflytningstidspunktet, og der er derfor meget langt op til Skatteankestyrelsens værdiansættelse på 7.525.800 USD, som må anses for helt urealistisk, henset til selskabets situation.

Værdiansættelsen af aktierne i H6 A/S

Skatteankestyrelsen indstiller til, at der ved værdiansættelsen af H6 A/S skal foretages en interpolering mellem værdipunkterne 2009 og 2015. Det begrundes dog ikke yderligere, og hvorfor det netop er disse værdipunkter, der anvendes beskrives ikke.

Vi skal derfor illustrere, hvad valget af disse værdipunkter medfører.

Følgende graf viser den faktiske udvikling i værdien af H6 A/S hen over perioden 2009-2015:

(…)

Følgende graf viser den værdiudviklingen som den lægges til grund i Skatteankestyrelsens indstilling:

(…)

Som det fremgår helt tydeligt, medfører valget af værdipunkter, at værdiansættelsen i 2012 bliver markant højere, end hvad værdien reelt var.

Årsagen til dette er, at der ikke er tale om et proportionalt fald fra indkomstårene 2009 til 2015, som er den forudsætning interpoleringen er baseret på.

Der er derimod sket et meget kraftigt fald i de første indkomstår, hvorefter det naturligt flader ud, da der herefter slet ikke er værdier tilbage, som kan indeholde et lige så kraftigt fald som for de første år.

Vi fastholder derfor, at såfremt H6 A/S skulle være fastsat ved interpolering, skulle dette være efter værdipunkterne egenkapital ultimo 2011 på 94.356.000 kr. og egenkapital ultimo 2012 på 89.653.000 kr., hvilket ville føre til en værdiansættelse af 1 % af aktierne i H6 A/S på 919.955 kr.

Derudover undrer vi os meget over, hvordan Skatteankestyrelsen ved anvendelse af samme værdipunkter som Skattestyrelsen kan nå frem til et resultat på 2.784.615 kr., når Skattestyrelsen nåede frem til en værdi på 2.600.000 kr. Der er dermed en betydelig difference på 184.615 kr.

Det fremgår ingen steder, hvordan Skatteankestyrelsen er kommet frem til sit resultat.

Skatteankestyrelsen indstiller til, at der ikke skal gives en illikviditetsrabat på 1/3, som ellers allerede indrømmet fra Skattestyrelsens side.

Skatteankestyrelsen begrunder heller ikke dette, men henviser blot til to domme uden nogen som helst begrundelse for, hvorfor disse domme er relevante eller skulle være sammenlignelige med vores klients sag.

Den ene dom der henvises til er SKM2018.41.HR, som ikke vedrører anvendelsen af en illikviditetsrabat, men vedrører anvendeligheden af cirkulærernes hjælperegler, og hvorvidt SKATs skøn måtte anes for åbenbart urimeligt.

Det er meget uklart, hvad Skatteankestyrelsen vil med henvisningen til denne dom.

Derudover henviser Skatteankestyrelsen til UfR2000.2039H vedrørende omsættelighedsbegrænsninger og merværdier dokumenteret via en skønserklæring.

Det er også her meget uklart, hvad Skatteankestyrelsen vil sige med henvisningen til denne dom.

I vores klients sag er situationen netop den modsatte. Der foreligger ikke nogen merværdi. Tværtimod anså aktionærerne på tidspunktet for vores klients fraflytning investeringen i H6 A/S for at være "varm luft" og reelt en lodseddel, og denne opfattelse var baseret på en gennemgang af budgettal og produktkendskab. Det er netop dette, der må anses for årsagen til, at Skattestyrelsen dengang har anerkendt en nedsættelse med 1/3 ifølge den påklagede afgørelse.

Det er i øvrigt vores opfattelse, at en nedsættelse på 1/3 slet ikke er tilstrækkeligt, når der er tale om et selskab, som var inde i en meget negativ udvikling frem til fraflytningstidspunktet.

En negativ udvikling som i øvrigt fortsatte og som medførte, at egenkapitalen allerede var tabt i 2014, hvor der var en negativ egenkapital på 8.953.000 kr.

Jo større kapitalbindinger, og cash flow problemer man har i en virksomhed, des mere trækker det ned i en værdiansættelse, og derfor skal der gives ikke-uvæsentlige illikviditetsnedslag.

SKATs manglende adgang til at efterprøve henstandssaldo

Vi fastholder, at Skattestyrelsen ikke havde adgang efter skattekontrollovens § 5, stk. 3 til at foretage en skønsmæssig ansættelse, idet der ikke forelå en ikke-fyldestgørende selvangivelse, eftersom værdiansættelserne var foretaget efter TSS-cirkulære 2000-9.

Skatteankestyrelsen baserer sin indstilling på en henvisning til SKM2018.41.HR, som er en dom afsagt i 2017, og underbygger derved netop vores påstand om, at der på vores klients fraflytningstidspunkt ikke var praksis for at udfordre værdiansættelsen efter cirkulæret.

Den naturlige konsekvens af, at der ikke var praksis for at udfordre værdiansættelserne efter cirkulæret er, at vores klients selvangivelse må anses for fyldestgørende, hvorfor der ikke er hjemmel for Skattestyrelsen til at foretage en skønsmæssig ansættelse, jf. hidtil gældende praksis. (…)"

Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling

Skattestyrelsen har udtalt følgende til Skatteankestyrelsens indstilling:

"(…)
Formalitet
Om udtrykket "værdien" bemærkes, at dette skal forstås som handelsværdien, jf. SKM2018.41.HR. Den vejledende anvisning om værdiansættelse i TSS-cirkulære 2000-09 om aktier og anparter kan anvendes vejledende, men Højesteret udtaler i SKM2018.41.HR, at hjælpereglen alene er vejledende, og derfor kan fraviges i visse tilfælde. Dette gælder således uanset, at klager har anvendt TSS-cirkulære 2000-9 ved værdiansættelse af selskabet.

SKAT har ved værdiansættelsen af anparternes værdi med rette set bort fra de særlige hjælperegler for beregning, der er indeholdt i ovennævnte cirkulærer, og i stedet foretaget et skøn over anparternes/aktiernes værdi på andet nærmere beskrevet grundlag, som hviler på Selskabets og datterselskabernes offentliggjorte regnskabstal, og derfor må anses for bedre egnede til at belyse handelsværdien.

Skattestyrelsen fastholder, at styrelsen er berettiget til skønsudøvelsen ved ændring af henstandssaldoen, jf. dagældende skattekontrollovs § 5, stk. 3 og SKM2018.41.HR.

Klage over opgørelse af henstandssaldo.
Den 29. juni 2012 er klagerens fulde danske skattepligt ophævet som følge af, at klageren er fraflyttet Danmark. I den forbindelse anses klagerens besiddelse af aktier - som er omfattet af dansk beskatning - for realiseret. Det er opgørelsen af værdien af Selskabets kapitalandele i H2 Ltd. (15 pct.) og i H6 A/S (1 pct.), som er påklaget. Det er klagerens henstandssaldo, som skal opgøres.

I forhold til Skatteankestyrelsens gennemgang og opgørelse af tallene er der (mindre) talmæssige forskelle i markedsværdien af kapitalandelene, primært hidrørende fra eventuelle fradrag af likviditetsmæssige problemer og illikviditetsrabat.

Skattestyrelsen kan godkende Skatteankestyrelsens opgørelse af værdien af kapitalandelene i H2 Ltd., herunder fradraget for "likviditetsmæssige problemer" - 700.000 USD, samt fradraget på 1/3 i illikviditetsrabat opgjort til 3.774.200 USD.

Skattestyrelsen kan godkende Skatteankestyrelsens opgørelse af værdien af ejerandelen på 1% i H6 A/S efter skøn og interpolering, men uden illikviditets-rabat på 1/3 opgjort til 2.784.615 DKK medio 2012.

Skattestyrelsen kan godkende Skatteankestyrelsens samlede handelsværdi af selskabet pr den 29. juni 2012 opgjort til 33.443.284 USD eller omregnet til 197.455.827 DKK, hvorefter henstandssaldo andrager 196.139.722 DKK.

Skatteankestyrelsens indstilling kan således tiltrædes."

Klagerens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling
Klageren har udtalt følgende til Skatteankestyrelsens indstilling:

"Vi har gennemgået Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og indstilling til afgørelse.

Bemærkningerne udgør alene en gentagelse af det, som Skattestyrelsen tidligere har gjort gældende samt en oplysning om, at Skattestyrelsen kan tiltræde indstillingen, med de ændringer af den påklagede afgørelse, som følger af denne indstilling.

Som allerede oplyst, kan vi ikke tiltræde indstillingen, og begrundelsen herfor fremgår af vores indlæg i sagen af 25. januar 2022, som vi derfor skal henvise til.

Vi fastholder vores anmodning om retsmøde."

Retsmøde den 27. september 2022
Repræsentantens bemærkninger
På det afholdte retsmøde redegjorde repræsentanten med udgangspunkt i udleveret materiale nærmere for påstande og anbringender, i det væsentligste således, som dette er kommet til udtryk i klagen og efterfølgende indlæg, hvortil der henvises.

Han anførte i den forbindelse bl.a., at klageren har et retskrav på at foretage værdiansættelse efter TSS cirkulære 2000-9. Endvidere at skattemyndighederne ikke har adgang til at foretage et skøn, når klageren har selvangivet. Han bemærkede ligeledes, at højesteretsdommen offentliggjort som SKM2018.41.HR ikke er sammenlignelig med nærværende sag, hvor der er tale om skibe.

Skattestyrelsens bemærkninger
Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at Skatteankestyrelsens indstilling kunne tiltrædes. Skattestyrelsens repræsentant redegjorde dernæst om baggrunden herfor. Det blev bl.a. påpeget, at anvisningen om værdiansættelse i TSS-cirkulære 2000-09 om aktier og anparter kan anvendes vejledende, og at Højesteret i dommen - som nævnt af repræsentanten - fandt, at hjælpereglen alene er vejledende, og derfor kan fraviges i visse tilfælde. Der var således ikke tale om en praksisændring.

Landsskatterettens afgørelse
Materiel vurdering
Af aktieavancebeskatningsloven § 38, stk. 1, 1. pkt., fremgår, at gevinst og tab på aktier omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningsloven betragtes som realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en aktie, der er omfattet af dansk beskatning, og den danske beskatningsret ophører af anden grund end den skattepligtiges død, jf. dog stk. 2, og 3.

Når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelse af reglerne i 1. pkt., stk. 2-5, og §§ 39-39 B med ophør af skattepligt, jf. aktieavancebeskatningsloven § 38, stk. 1, 3. pkt.

Når en person, der ejer anparter, flytter til udlandet, skal der med henblik på beskatning ske opgørelse af gevinst og tab således, at værdien af anparterne ved skattepligtens ophør (fraflytningstidspunktet) træder i stedet for en afståelsessum, jf. aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 4, sammenholdt med stk. 1, og § 1, stk. 1, og 2.

Ved udtrykket "værdien" af aktier i aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 4, forstås handelsværdien, jf. bestemmelsens forarbejder og Højesterets dom af 20. december 2017, offentliggjort som SKM2018.41.HR.

Den 29. juni 2012 er klagerens fulde danske skattepligt ophørt som følge af, at klageren er fraflyttet Danmark. I den forbindelse anses klagerens besiddelse af aktier - som er omfattet af dansk beskatning - for realiseret.

Det er opgørelsen af værdien af Selskabets kapitalandele i H2 Ltd. (15 pct.) og i H6 A/S (1 pct.), som er påklaget. Det er klagerens henstandssaldo, som skal opgøres.

Landsskatteretten finder, at værdien af Selskabets ejerandel af 15 pct. af kapitalandelene i H2 Ltd. kan opgøres på følgende vis:

Den bogførte værdi af 15 pct. af kapitalandelene i H2 Ltd., som det "fremgår" af Selskabets perioderegnskab af 30. juni 2012

12.000.000 USD

Likviditetsmæssige problemer i H3 Ltd.

- 700.000 USD

Umiddelbar skønsmæssig værdi af Selskabets kapitalandele i H2 Ltd

11.300.000 USD

Illikviditetsrabat på 1/3 (33,3 pct.) af aktiernes skønsmæssige handelsværdi

- 3.774.200 USD

Skønsmæssig værdi af Selskabets kapitalandele i H2 Ltd.

7.525.800 USD

Det svarer til 44.433.828 kr. (kurs 5,9042)

I relation til de likviditetsmæssige problemer i H3 Ltd. har Landsskatteretten henset til, at såvel H5 A/S som H3 Ltd. præsterede store underskud i indkomstårene umiddelbart inden og i 2012. Der er desuden henset til, at der var problemer med likviditet og cash flow i H3 Ltd. omkring indkomståret 2012 og efterfølgende. Det er blandt andet godtgjort, at der blev indgået en standstill aftale mellem H3 Ltd. og størstedelen af selskabets långivere, og der blev givet oplysning til kreditorerne i H3 Ltd. om, at der var problemer med cash flowet i H3 Ltd. H2 Ltd. ejede udelukkende kapitalandele i H3 Ltd., og Landsskatteretten finder derfor, at de likviditetsmæssige problemer i H3 Ltd. har haft direkte betydning for værdien af kapitalandele i H2 Ltd.

Med henvisning til den indgåede "shareholders agreement" finder Landsskatteretten, at der er grundlag for at indregne en illikviditetsrabat, da der er indsat begrænsninger for handel med kapitalandele i H2 Ltd. SKATs ansættelse af illikviditetsrabat på 1/3 (33,3 pct.) stadfæstes med den af SKAT anførte begrundelse. Der henvises desuden til Højesterets domme af 20. december 2017 og 27. juni 2000, som er offentliggjort ved henholdsvis SKM2018.41.HR og UfR2000.2039H.

Landsskatteretten finder, at værdien af Selskabets ejerandel af 1 pct. af aktierne H6 A/S kan opgøres på følgende vis:

I forbindelse med værdiansættelse af H6 A/S har SKAT foretaget en interpolering af udviklingen i selskabets værdi mellem 2009 og 2015. På grundlag af de foreliggende oplysninger finder Landsskatteretten, at metoden er anvendelig for et skøn. Landsskatteretten finder dog, at interpoleringen skal ske på følgende grundlag:

Det bemærkes, at der blev gennemført tre kapitalforhøjelser i H6 A/S i henholdsvis juni, juli og august 2009, det vil sige medio 2009. Det er ikke nærmere oplyst, hvornår Selskabet erhvervede 1 pct. af aktierne i H6 A/S udover, at det var i 2009. På det foreliggende grundlag lægger Landsskatteretten til grund, at Selskabet erhvervede aktierne medio 2009 i forbindelse med de nævnte kapitalforhøjelser.

Det bemærkes endvidere, at den rettede emission i H6 A/S, hvor eksisterende aktionærer og det […] selskab G4 BV tegnede nye aktier i H6 A/S, blev foretaget i oktober 2015 (ultimo 2015).

På den baggrund finder Landsskatteretten, at værdien af én aktie i H6 A/S kan skønnes ved en interpolering af værdien i H6 A/S mellem 2009 og 2015 på følgende vis:

Medio 2009 erhvervede Selskabet én pct. af aktierne i H6 A/S for 5.000.000 kr. Af R3 og klagerens repræsentant er det gjort gældende, at én pct. af aktierne i H6 A/S var 20.000 kr. værd ultimo 2015 efter den rettede emission i H6 A/S.

På baggrund af de oplysninger finder Landsskatteretten, at værdien af én pct. af aktierne i H6 A/S efter skøn udgjorde 2.784.615 kr. medio 2012.

Der er ikke fremlagt aktionæroverenskomst, ejeraftale eller lignende aftaler vedrørende ejerskab over aktier i H6 A/S, som kan begrænse Selskabets mulighed for at sælge aktierne i H6 A/S til en mulig køber. At aktierne i H6 A/S ikke er noteret på en handelsplatform, kan ikke i sig selv medføre, at aktierne ikke kan handles til deres markedsværdi.

Landsskatteretten finder, at der ikke skal indregnes en illikviditetsrabat på 1/3 (33,3 pct.) af aktiernes handelsværdi. Der henvises til Højesterets domme af 20. december 2017 og 27. juni 2000, som er offentliggjort ved henholdsvis SKM2018.41.HR og UfR2000.2039H.

Efter en samlet vurdering finder Landsskatteretten, at værdien af én pct. af aktierne i H6 A/S, pr. den 29. juni 2012, efter skøn udgjorde 2.784.615 kr.

Som sagen er oplyst for Landsskatteretten, lægges det til grund, at der ikke er blevet handlet med kapitalandele i Selskabet i en periode op til og efter klagerens fraflytningstidspunkt.

På denne baggrund, og da der for Landsskatteretten ikke er tilvejebragt grundlag for, f.eks. i form af syn og skøn, at nå til et andet resultat, finder Landsskatteretten, at Selskabets handelsværdi den 29. juni 2012 kan opgøres således:

Beholdning af børsnoterede aktier og obligationer (ekskl. H6 aktier)

22.976.845 USD

Selskabets tilgodehavende hos klageren

5.000 USD

Selskabets investering i joint venture (Stiftelse af G8 Limited)

460.511 USD

Tilgodehavende fra udlån til joint venture

638.076 USD

Tilgodehavende fra udlån (Udlån til […] & G9 S.R.L.)

2.307.956 USD

Tilskrevet rente for langfristede anlægsaktiver

133.361 USD

Værdi fra datterselskab (G9 S.R.L. - fast ejendom i […])

3.645.587 USD

Værdi af aktiebeholdning i H6 (Selskabet ejede 1 pct. af kapitalen)

471.633 USD

Værdi af ejerandel af H2 Ltd.

7.525.800 USD

Samlet værdi af Selskabets samlede aktiver, aktiebesiddelser mv.

38.164.769 USD

- Selskabets samlede gæld (passiver)

- 4.721.485 USD

Selskabets samlede værdi pr. 29. juni 2012

33.443.284 USD

Markedsværdien af kapitalandelene i Selskabet kan dermed opgøres til 197.455.837 kr. (Kurs 5,9042 fra USD til danske kr.)

Selskabets samlede værdi på fraflytningstidspunktet 197.455.837 kr.
- anskaffelsessum for anparter i Selskabet 29.251 kr.
- klagerens tab på børsnoterede aktier 1.286.864 kr.

Den skønsmæssige avance for klagerens henstandssaldo kan herefter opgøres til 196.139.722 kr.

SKATs afgørelse ændres i overensstemmelse med det.

Formalitets spørgsmål
Af dagældende skattekontrollovens § 1, stk. 1, fremgår blandt andet, at alle der er skattepligtige til Danmark årligt skal selvangive deres indkomst til told- og skatteforvaltningen, uanset om indkomsten er positiv eller negativ. Af dagældende § 5, stk. 3, fremgår endvidere, at hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, så kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt.

Af aktieavancebeskatningsloven § 38, stk. 1, 1. pkt., fremgår, at gevinst og tab på aktier omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningsloven betragtes som realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en aktie, der er omfattet af dansk beskatning, og den danske beskatningsret ophører af anden grund end den skattepligtiges død, jf. dog stk. 2 og 3.

Når en person, der ejer anparter, flytter til udlandet, skal der med henblik på beskatning ske opgørelse af gevinst og tab således, at værdien af anparterne ved skattepligtens ophør (fraflytningstidspunktet) træder i stedet for en afståelsessum, jf. aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 4, sammenholdt med stk. 1, og § 1, stk. 1 og 2.

Ved udtrykket "værdien" af aktier i aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 4, forstås handelsværdien, jf. bestemmelsens forarbejder og Højesterets dom af 20. december 2017, offentliggjort som SKM2018.41.HR.

Ligningsrådet har i medfør af dagældende skattestyrelseslovens § 18, jf. § 13, godkendt cirkulære nr. 45 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter (TSS-cirkulære 2000-09) og cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill (TSS-cirkulære 2000-10).

Det fremgår af Skattestyrelsens værdiansættelsesvejledning E, nr. 238 af 21. januar 2019 og Ligningsrådet cirkulære nr. 45 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter (TSS-cirkulære 2000-09) og cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill (TSS-cirkulære 2000-10), at cirkulærerne kan anvendes vejledende til ansættelse af aktiers handelsværdi.

Højesteret har ved nævnte dom offentliggjort som SKM2018.41.HR, der angår værdiansættelse af anparter ved fraflytning generelt udtalt, at de nævnte hjælperegler, herunder TSS-cirkulære 2000-09 og TSS-cirkulære 2000-10 alene er vejledende og derfor kan fraviges i visse tilfælde.

Klagerens repræsentant har anført, at SKAT ikke har haft adgang til at foretage en skønsmæssig ansættelse af klagerens aktieindkomst ved fraflytning. Der er henvist til, at klageren har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet ved den værdiansættelse af Selskabet, der er foretaget ved brug af TSS-cirkulære 2000-9 og indsendt til Skattestyrelsen ved selvangivelse.

Landsskatteretten finder, at der har været adgang for SKAT til at efterprøve den henstandssaldo, som klageren havde selvangivet for indkomståret 2012. SKAT har også haft adgang til at foretage et skøn over Selskabets markedsværdi på fraflytningstidspunktet.

Der er henset til, at SKAT har udøvet et skøn ved hjælp af de foreliggende regnskabstal for Selskabet og for datterselskaberne. Der er desuden henset til, at skattemyndighederne ved ansættelsen af anparternes værdi med rette har set bort fra de særlige hjælperegler for beregning, der er indeholdt i ovennævnte cirkulærer og i stedet har foretaget et skøn over anparternes værdi på andet nærmere beskrevet grundlag, da det hviler på Selskabets og datterselskabernes offentliggjorte regnskabstal og må anses for bedre egnede til at belyse handelsværdien.

Landsskatteretten finder, at det både er i overensstemmelse med dagældende skattekontrollovens § 5, stk. 3, og med praksis offentliggjort som SKM2018.41.HR, at SKAT har udøvet et skøn over klagerens samlede henstandssaldo.