Dato for udgivelse
24 Nov 2022 15:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Nov 2022 13:48
SKM-nummer
SKM2022.561.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-25686/2021-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Aktie, lån og salg af seskaber
Resumé

Sagen angik, om appellanten skulle beskattes af en realiseret aktieavance vedrørende salget af ét dansk selskab samt af et aktieudbytte udbetalt fra et andet dansk selskab, selvom udbyttet umiddelbart efter udbetalingen var tilbageført til selskabet som lån. Det var i den forbindelse afgørende, om de to danske selskaber var ejet af appellanten selv eller af et selskab på Y1-Land, som hævdet af appellanten.

Under ankesagen fremsatte appellanten et ny anbringende om, at hverken Retten i Odense eller Østre Landsret er en uafhængig domstol, jf. EU-Charterets artikel 47. Appellanten undlod i forlængelse heraf at indlevere ekstrakt inden for den af landsretten fastsatte frist, idet appellanten hverken påberåbte sig dokumenter eller processkrifter i sagen.

Da ekstrakt ikke var indleveret rettidigt, og da landsretten ikke fandt grundlag for at undlade at tillægge den manglende indlevering af ekstrakt udeblivelsesvirkning, afviste landsretten sagen. Landsretten udtalte i den forbindelse, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at udgangspunktet om, at appellanten skulle høres om fristoverskridelsen, kunne fraviges.

 

Reference(r)

Retsplejelovens § 386, stk. 1 og 5

Retsplejelovens § 385, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit A.A.8.2.2.1.2.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.3.1

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Afgørelse fra Landsskatteretten LSR.nr. 13-0224821 

Afgørelse fra Byretten BS-10777/2017-ODE - SKM2021.393.BR

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Eduardo Panzeri Vistisen)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Camilla Bjerg Ipsen)

Retten i Odense har den 4. juni 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS-10777/2017ODE).

Afgørelse truffet af Landsdommerne

Frosell, Mohammad Ahsan og Casper Klindt Sølbeck (kst.).

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at sagen henvises til en uafhængig domstol.

Endvidere har A nedlagt påstand om, at hans aktieindkomst for 2007 nedsættes med 2.081.792 kr., at aktieindkomsten for 2010 nedsættes med 200.000 kr., og at aktieindkomsten for 2011 nedsættes med 100.000 kr.

Endelig har A nedlagt sideordnet påstand om, at de af A betalte sagsomkostninger skal tilbagebetales med tillæg af procesrente fra tidspunktet for hans betaling, subsidiært anlæggelsen af sagen.

Indstævnte, Skatteministeriet, har over for As påstand om nedsættelse af aktieindkomsten for indkomstårene 2007, 2010 og 2011 påstået stadfæstelse og over for påstanden om tilbagebetaling af de af A betalte sagsomkostninger for byretten påstået frifindelse.

Oplysninger i sagen

Ved retsbog af 29. november 2021 berammede landsretten hovedforhandling i sagen til den 21. og 22. november 2022. Af retsbogen fremgår endvidere bl.a.:

"Ekstrakt

Appellanten skal senest 14 dage før hovedforhandlingen forelægge et ekstraktudkast for sagens øvrige parter og efter anmodning medtage yderligere materiale fra sagen.

Appellanten skal herefter senest den 14. november 2022 indlevere ekstrakt til landsretten. Inden samme frist skal appellanten indlevere 3 eksemplarer af ekstrakten i papirform.

Overskridelse af fristen for indlevering af ekstrakt til landsretten kan få udeblivelsesvirkning, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1 og 2, jf. § 385, stk. 1."

Ved retsbog af 11. november 2022 bestemte landsretten, at landsretten ville tage stilling til et af A rejst spørgsmål vedrørende EUcharterets artikel 47 i forbindelse med den berammede hovedforhandling. I retsbogen anførte landsretten afslutningsvis: "Sagen udsat på parternes indlevering af påstandsdokumenter samt appellantens indlevering af ekstrakt, jf. landsrettens retsbog af 29. november 2021".

A har ikke inden for den fastsatte frist indleveret ekstrakt til landsretten og inden samme frist indleveret 3 eksemplarer af ekstrakten i papirform.

I As påstandsdokument af 14. november 2022 anføres om den manglende indlevering af ekstrakt bl.a., at "det efter § 385, stk. 1 kun er appellantens forpligtelse at fremsende ekstrakten, ikke at samle den", og at lovgiver har forudsat, at der ikke længere kan kræves indleveret papirekstrakt ved landsretten. Endvidere anføres det, at sagen som følge af synspunktet vedrørende EU-charterets artikel 47 ikke er omfangsrig, at begge advokater på sagen normalt anvender computerskærm til procedure og forelæggelse, og at A hverken påberåber sig dokumenter eller proceskrifter i sagen, "da sagen angår et præjudicielt spørgsmål om forelæggelse af et ubestridt faktum". Endelig anføres det, at kravet om trykning af ekstrakten hos As advokat ikke er muligt og vil føre til yderligere udgifter for ham, der væsentligt overstiger retsafgiften.

Af As påstandsdokument fremgår i øvrigt, at As advokat har ført en korrespondance med Skatteministeriets advokat vedrørende spørgsmålet om udarbejdelse af ekstrakt, og at Skatteministeriets advokat i den forbindelse skrev følgende til As advokat:

"Som det fremgår af Østre Landsrets retsbog af 11. november 2022, vil Østre Landsret tage stilling til det nye anbringende vedrørende EUCharterets artikel 47 i forbindelse med den berammede hovedforhandling, og der er således ikke sket udskillelse af det nye spørgsmål. Hovedforhandlingen i næste uge omhandler derfor fortsat (også) en prøvelse af Landsskatterettens afgørelse af 10. februar 2017.

Skatteministeriet er med andre ord ikke enig i, at sagen vedrører et rent juridisk spørgsmål om Charterets artikel 47 og præjudiciel forelæggelse.

Her til kommer, at Østre Landsret i overensstemmelse med retsplejelovens 385, stk. 1, har truffet bestemmelse om, at der skal udarbejdes og indleveres en ekstrakt i denne sag, og at dette påhviler appellanten, jf. Østre Landsrets berammelsesretsbog af 29. november 2021. Appellanten skal derfor i overensstemmelse med retsplejeloven og berammelsesretsbogen udarbejde og indlevere ekstrakt."

Landsrettens begrundelse og resultat

A har ikke rettidigt indleveret ekstrakt til landsretten, jf. retsplejelovens § 385, stk. 1.

Af retsplejelovens § 386, stk. 1, 2. pkt., fremgår, at retten afviser anken, hvis appellanten ikke rettidigt har indsendt behørigt udformet ekstrakt, jf. § 385, stk. 1. Retten kan dog undlade at tillægge en parts udeblivelse med ekstrakt virkning efter § 386, stk. 1, 2. pkt., navnlig hvor udeblivelsen må antages at skyldes lovligt forfald, eller modparten ønsker sagen udsat, jf. § 386, stk. 5.

Som anført i Højesterets dom af 7. oktober 2020 (UfR 2021.78) er det i forarbejderne til § 386, stk. 1, 2. pkt., forudsat, at adgangen til at tillægge en overskridelse af fristen for indsendelse af ekstrakt udeblivelsesvirkning som udgangspunkt kun anvendes i tilfælde, hvor retten har meddelt parten, at fristen er udløbet, og har fastsat en ganske kort frist for indsendelse af ekstrakt samt meddelt den pågældende, at overskridelse af den nu fastsatte frist vil medføre udeblivelsesvirkning. I dommen anføres det i forlængelse heraf, at Højesteret finder, at retten som udgangspunkt skal høre appellanten, inden retten tager stilling til, om anken skal afvises, fordi ekstrakten ikke er indsendt rettidigt.

Landsretten finder i den foreliggende sag, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det nævnte udgangspunkt om at høre appellanten kan fraviges.

Da det følger af landsrettens retsbog af 11. november 2022, at hovedforhandlingen den 21. og 22. november 2022 også angår en prøvelse af landsskatterettens afgørelse af 10. februar 2017, da A ikke rettidigt har indleveret ekstrakt til landsretten, jf. retsplejelovens § 385, stk. 1, og da der ikke findes grundlag for at undlade at tillægge den manglende indlevering af ekstrakt udeblivelsesvirkning - hvilken virkning blev oplyst ved landsrettens retsbog af 29. november 2021 - afviser landsretten anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1 og 5.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 57.500 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb.

THI KENDES FOR RET:

Denne ankesag afvises.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 57.500 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.