Dato for udgivelse
02 Nov 2022 14:40
Til
Borgere og virksomheder, der anmoder om eksportgodtgørelse for køretøjer
Sagsnummer
22-0783068
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Formålet med dette nyhedsbrev er at orientere om, at Motorstyrelsen ændrer praksis i forhold til fristen for at udføre køretøjer, som er anmeldt til eksport.

Fremover er det ikke en betingelse for udbetaling af eksportgodtgørelse, at køretøjet er udført af Danmark inden for en frist på 3 måneder. Det er dog fortsat en betingelse for udbetaling af eksportgodtgørelse, at det er dokumenteret, at køretøjet er udført.

Motorstyrelsen ændrer praksis på grundlag af en dom fra Østre Landsret af 8. juli 2022. Dommen er offentliggjort som SKM2022.448.ØLR (Registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c - afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte motorkøretøjer).

Styresignal om ændring af praksis og mulighed for genoptagelse

Motorstyrelsen forventer at udsende et styresignal i løbet af vinteren 2022/2023. Styresignalet vil udover ovennævnte praksisændring beskrive muligheden for genoptagelse af sager, hvor der er truffet afgørelse om afslag på eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke var udført inden lukning af månedsangivelsen (selvanmelderordningen), eller inden 3 måneder fra anmodningen om eksportgodtgørelse er indgivet til Motorstyrelsen.


Ny praksis for frist for udførsel af køretøjer anmeldt til eksport

Østre Landsret afsagde 8. juli 2022 dom i en principiel sag om udbetaling af eksportgodtgørelse. I sagen gav Østre Landsret sagsøger medhold i, at retten til at få udbetalt eksportgodtgørelse ikke fortabes, fordi køretøjet ikke er udført på det tidspunkt, hvor selvanmelder har godkendt sin månedsangivelse. I sagen har sagsøger fremlagt dokumentation for, at køretøjerne er udført op til 3 år efter, at sagsøger har anmeldt køretøjerne til eksport.

Østre Landsret har med dommen af 8. juli 2022 underkendt Motorstyrelsens hidtidige praksis med hensyn til at fastsætte en frist for udførsel af køretøjet.

Sagen blev hjemvist til ny behandling i Motorstyrelsen med henblik på fastsættelse af størrelsen af eksportgodtgørelsen for de køretøjer, som var dokumenteret udført efter tidspunktet for lukning af månedsangivelsen.

Motorstyrelsen skal i den forbindelse vurdere, om den afgiftspligtige værdi, som selvanmelderen har oplyst, kan lægges til grund for beregning af eksportgodtgørelse, eller om køretøjerne skal værdifastsættes på ny, fordi der er sket en yderligere værdiforringelse.

Enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse

I sager, hvor borgere eller virksomheder har anmodet Motorstyrelsen om værdifastsættelse af et køretøj med henblik på eksport, har Motorstyrelsen hidtil givet afslag på udbetaling af eksportgodtgørelse, hvis køretøjet ikke var dokumenteret udført senest 3 måneder efter anmodningen om eksportgodtgørelse.

Fremadrettet vil en eksportør ikke miste retten til udbetaling af eksportgodtgørelse, alene fordi køretøjet ikke er udført inden for 3 måneder fra anmeldelsestidspunktet.

Motorstyrelsen vil dog som udgangspunkt fortsat afslutte sagen og træffe afgørelse om afslag på udbetaling af eksportgodtgørelse, hvis køretøjet ikke er dokumenteret udført 3 måneder efter anmodningstidspunktet. Men Motorstyrelsen vil genoptage sagen, hvis eksportøren på et senere tidspunkt indsender dokumentation for, at køretøjet er udført af Danmark. Sagen kan efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 31 genoptages i indtil 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende.

9-ugers fristen for udbetaling af eksportgodtgørelse regnes fra det tidspunkt, hvor Motorstyrelsen har modtaget fyldestgørende dokumentation for, at betingelserne for at få udbetalt eksportgodtgørelse er opfyldt.

De øvrige betingelser for udbetaling af eksportgodtgørelse er uændrede. Anmelder skal fortsat dokumentere, at der er sammenhæng imellem ejerskab og udførsel.

I forbindelse med salg til eksport, er det væsentligt, at sælger sikrer sig, at køretøjet udføres, og at retten til godtgørelse efter aftale forbliver ved sælger, selvom ejerskabet overgår i Danmark, inden køretøjet er udført. Det afgørende er, at der er sammenhæng i dokumentationen for, at udførslen sker som en del af salget.

Til brug for beregning af eksportgodtgørelsen fastsætter Motorstyrelsen som udgangspunkt køretøjets værdi på anmeldelsestidspunktet. I de sager, hvor køretøjet først dokumenteres udført senere end 3 måneder efter, at køretøjet er anmeldt til eksport, vil Motorstyrelsen dog fastsætte køretøjets værdi på udførselstidspunktet.

Pristjeksager

Motorstyrelsen har i sager om kontrol af selvanmelderes værdifastsættelser af køretøjer anmeldt til eksport (pristjeksager) hidtil genopkrævet eksportgodtgørelsen, hvis det ikke var dokumenteret, at køretøjet var udført af Danmark inden det tidspunkt, hvor selvanmelderen godkendte sin månedsangivelse.

Selvanmelderordningen på eksportområdet ophørte pr. 1. juli 2020. Dommen og ændringen af praksis har derfor ingen betydning fremadrettet for pristjeksager.

Mulighederne for genoptagelse af pristjeksager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke var udført på tidspunktet for lukning af månedsangivelsen, vil blive beskrevet i et styresignal.

Den videre proces

Motorstyrelsen forventer i løbet af vinteren 2022/2023 at udsende et styresignal, som fastlægger praksis i forhold til fristen for udførsel af køretøjer anmeldt til eksport.

Det vil desuden fremgå af styresignalet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af sager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke var udført inden lukning af månedsangivelsen, eller hvor Motorstyrelsen har givet afslag på udbetaling af eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke var udført inden 3 måneder fra anmodningen om eksportgodtgørelse.

Læs mere i reglerne