Til
Virksomheder der handler med nikotinprodukter, nikotinholdige væsker og røgfri tobak.
Sagsnummer
22-0959633
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. oktober 2022 indføres der nye afgifter på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker. Det betyder, at virksomheder, som importerer, ompakker, omhælder eller producerer produkter, som hører under den nye afgiftspligt, skal registreres som oplagshaver.

De nye afgifter bliver afregnet via en stempelmærkeordning, hvilket betyder, at virksomheder betaler afgift ved at bestille stempelmærker, som fysisk påsættes på produkterne.


Afgifternes størrelse

Fra 1. oktober 2022:

 • er afgiften for røgfri tobak 461,37 kr. pr. kg.
 • er afgiften for nikotinprodukter 5,5 øre pr. mg nikotin.
 • skal der betales afgift af nikotinholdige væsker ud fra nedenstående satser:
  o 1,50 kr. pr. ml nikotinholdig væske, hvis indhold af nikotin udgør 12 mg nikotin eller derunder pr. ml.
  o 2,50 kr. pr. ml nikotinholdig væske, hvis indhold af nikotin er højere end 12 mg nikotin pr. ml.

Din virksomhed skal registreres

For at kunne afregne afgiften skal din virksomhed som det første registreres.

Sådan gør du:

 • Gå ind på virk.dk og søg på blanket "29.029" i søgefeltet,
 • Klik på "Forbrugsafgifter - Lov om forskellige forbrugsafgifter - 29.029" og følg instruktionerne. Du kan her også tilføje de nye registreringer til din virksomheds eksisterende registreringer.

Vær opmærksom på, at din virksomhed skal registreres særskilt for hver afgift, og at Skattestyrelsen skal godkende, at virksomheden har et lokale til opbevaringen af røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker, inden der kan udleveres stempelmærker.

Det er ikke muligt at blive registreret som varemodtager eller midlertidig varemodtager. Vær opmærksom på, at selv vare- og smagsprøver skal være påført stempelmærker, og derfor kan disse produkter også kræve registrering.

Bestilling af stempelmærker

Når din virksomhed er registreret og godkendt, kan de nye stempelmærker bestilles via blanket 29.105 på skat.dk/blanket29105.  

Det er muligt både at bestille stempelmærker med og uden forudgående sikkerhedsstillelse. Uden sikkerhedsstillelse betyder, at stempelmærkerne først udleveres, når betalingen er modtaget på Skattekontoen, og med sikkerhedsstillelse, hvor stempelmærkerne bestilles med kredit, og stempelmærkerne udleveres inden endelig betaling.

Ved bestilling med sikkerhedsstillelse skal afgiften senest være betalt 1 måned efter udleveringen af stempelmærkerne.

Vær opmærksom på, at der stilles krav om, at der på stempelmærkerne påsættes et anonymitetsmærke, som Skattestyrelsen skal godkende. Anonymitetsmærket kan maksimalt være 9 karakterer. For at få godkendt et anonymitetsmærke skal virksomheden kontakte Skattestyrelsen.

Sådan får du godkendt et anonymitetsmærke

Login på TastSelv Erhverv -> Kontakt -> Skriv til os -> Moms, lønsum, told og punktafgifter -> Punktafgifter -> Andet om punktafgifter.

Ønsker du at stille sikkerhed?

Hvis du ønsker at anvende ordningen, hvor virksomheden stiller sikkerhed for de nye afgifter på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker, skal du sende et forslag til sikkerhedsstillelse fra virksomhedens bank eller lignende til denne mailadresse: tobakogspiritus.banderolebestilling@sktst.dk.

Når Skattestyrelsen har godkendt forslaget til sikkerhedsstillelse, skal virksomhedens sikkerhedsstiller (bank eller lignende) indsende det originale dokument direkte til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen vejleder mere om processen i forbindelse med godkendelsen.

Oplysninger om stempelmærkernes udformning

Stempelmærker til nikotinprodukter, røgfri tobak og nikotinholdige væsker leveres i formaterne 18x32 mm og 14x20 mm.

 • 18x32 mm stempelmærker kan leveres i ark og stakke og i selvklæbende ruller.
 • 14x20 mm stempelmærker kan kun leveres i selvklæbende i ruller.

Stempelmærkerne leveres med 1.000, 5.000 eller 10.000 stempelmærker pr. rulle.
Stempelmærkerne er ved udleveringen påtrykt "Danmark" og "afgift betalt" samt følgende individuelle påtryk:

 • Nikotinprodukter: Gram(g) ud fra mængden i dåsen/pakken, samt nikotinindhold i milligram (mg).
 • Nikotinholdige væsker: Milliliter (ml) ud fra mængden, samt nikotinkoncentration per milliliter (ml) og afgiftsklasse A eller B, der indikerer om produktet er afgiftsberigtiget til lav eller høj sats.
 • Røgfri tobak: Mængden i gram (g).

Som udgangspunkt kan stempelmærkerne ikke præperforeres.

Hvis en virksomhed vurderer, at præperforering kan foretages uden at være forstyrrende ift. teksten og læsbarheden på stempelmærkerne, vil det være muligt at ansøge Skattestyrelsen om tilladelse til perforering.

Stempelmærkerne skal være intakte i et sådant omfang, at sikkerhedselementerne kan aflæses og fremstå ubrudt.

Særligt om detailhandlen og salg af varer uden stempelmærker

Røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker må ikke sælges af registrerede virksomheder uden stempelmærker efter 1. oktober 2022. Registrerede virksomheder har mulighed for at påføre stempelmærker på returnerede varer.

Røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker må gerne sælges af detailsalgsvirksomheder og grossister uden stempelmærker og afgiftsfrit indtil den 31. december 2022. Efter den 31. december 2022 skal varerne fjernes fra butikkerne og sendes retur til producenter/importører eller destrueres inden den 1. februar 2023.

Placering af stempelmærker og brydning ved åbning

Stempelmærkerne kan både placeres, så de brydes ved åbning eller ikke brydes ved åbning, så længe de er beskyttet mod at blive udskiftet, genanvendt eller ændret på anden måde. Det er Skattestyrelsens vurdering, at dette fx kan imødekommes ved at anvende en så kraftig lim, at stempelmærkerne ikke kan løsnes uden at blive ødelagt. Stempelmærker, som leveres fra Skattestyrelsen med lim, har en tilstrækkelig kraftig lim til at leve op til dette krav.

Stempelmærkerne må således placeres et valgfrit sted på pakkerne, så længe de ikke skjules eller bliver brudt af andre elementer, som er påkrævet i forhold til anden lovgivning.

Hvornår er der krav om påsætning af stempelmærker?

Afgiftspligtige varer skal senest 1 måned efter fremstilling af varen, eller modtagelse fra udlandet, være pakket i detailsalgspakninger, og der skal umiddelbart efter pakning til detailsalgspakninger påsættes stempelmærker. Engrospakninger skal være ompakket til detailsalgspakninger senest 1 måned efter fremstilling eller modtagelse fra udlandet.

Hvis en vare skal leveres til udlandet, er der ikke krav om, at der skal påsættes stempelmærker.

Vær opmærksom på, at virksomheden skal kunne dokumentere i regnskabet, at varerne er til eksport. Det er således ikke tilstrækkeligt, hvis hensigten med opbevaring af en vare er eksport, hvis det ikke på samme tid fremgår af regnskabet, at varen skal eksporteres.

Varer i overskud - sådan gør du

Som registreret oplagshaver har man mulighed for at få godtgjort afgiften på ubrugte stempelmærker samt stempelmærker, som er påsat pakker, der destrueres.        
   
For at få de ubrugte stempelmærker godtgjort, skal stempelmærkerne indleveres til Skattestyrelsen sammen med en ansøgning, som indeholder en specificeret angivelse af de stempelmærker der ønskes godtgjort, samt oplysninger om årsagen til, at stempelmærkerne ønskes godtgjort.

Du skal bruge blanket 29.106, når du søger om godtgørelse af stempelmærker. Du finder blanketten på skat.dk/blanket29106.

Har du stempelmærker, der er påsat pakker, er det en betingelse for godtgørelsen af stempelmærkerne, at Skatteforvaltningen kan overvære destruktionen af pakkerne. Den registrerede oplagshaver skal sende en fortegnelse med specificerede oplysninger om stempelmærkerne og det ønskede tidspunkt for tilintetgørelsen til Skatteforvaltningen.

Du skal bruge blanket 29.100 , når du søger om destruktion af brugte stempelmærker. Du finder blanketten på skat.dk/blanket29100.

Endelig har du som virksomhed mulighed for at søge Skattestyrelsen om tilladelse til:

 • at overføre afgiftspligtige varer uden stempelmærker til en anden registreret oplagshaver
 • at påsætte stempelmærker i et andet EU-land/forlænget kredittid.

Login på TastSelv Erhverv -> Kontakt -> Skriv til os -> Moms, lønsum, told og punktafgifter -> Punktafgifter -> Andet om punktafgifter.

Love og regler

Reglerne om afgifter på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker fremgår af Lov nr. 2616 af 28. december 2021 og Lov nr. 832 af 14. juni 2022, som kan findes på retsinformation.dk.

Regelgrundlaget for afgifterne på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker er nærmere beskrevet i Den juridiske vejledning, afsnit E.A.5.4.6.1.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du har spørgsmål til tekniske specifikationer, kan du kontakte os på 72 22 28 10.