Dato for udgivelse
21 okt 2022 13:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 jun 2022 12:31
SKM-nummer
SKM2022.506.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1356815
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, formidling, opsparing, forsikringer
Resumé

Spørger har indgået aftale med et livsforsikringsselskab, om Spørgers formidling af pensionsprodukter ved henvisning af pensions- og forsikringsemner til livsforsikringsselskabet og løbende tilpasning af produkterne.

Spørger modtager en provision herfor, som beregnes efter forskellige modeller afhængig af det underliggende produkt, grænseværdier mv.

Skatterådet bekræftede, at Spørgers formidling af livsforsikringsselskabets opsparingsprodukter er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-e.

Skatterådet bekræftede desuden, at Spørgers formidling af livsforsikringsselskabets risiko- og tillægsprodukter er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Hjemmel

Momsloven - lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1 nr. 11, litra a-e

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit D.A.5.11.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit D.A.5.11.6.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit D.A.5.10.5

Henvisning

Momslovens § 13, stk. 1 nr. 10

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers formidling af opsparingsprodukter som beskrevet nedenfor er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e)?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers formidling af risiko- og tillægsprodukter som beskrevet nedenfor er momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10?

Svar

 1. Ja
 2. Ja

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

H1 (Spørger) og F1 har indgået en aftale der grundlæggende vedrører spørgers salg af pensionsprodukter ved henvisning af pensions- og forsikringsemner til F1. Herudover har Spørger og F1 indgået en "Aftale om forsikringsformidling" (herefter "formidlingsaftalen").

F1s produktportefølje

F1 tilbyder en bred vifte af pensions-, risiko- og tillægsprodukter, hvor det fælles mål er at spare op til pensionering samt at tegne forsikring med dækning ved død, kritisk sygdom og sygdom/invaliditet. F1 er forsikringsdistributør for produkterne, og dermed kundernes direkte aftalepart.     

F1 tegner pension og forsikring indenfor de af Finanstilsynet meddelte tilladelser:

 • Almindelig livsforsikring, Forsikringsklasse I
 • Forsikringer, der er tilknyttet investeringsfonde, Forsikringsklasse III
 • Kapitaliseringsvirksomhed, Forsikringsklasse VI
 • Syge- og ulykkesforsikringer, Forsikringsklasse 1 og 2, bortset fra arbejdsskadeforsikring.
 •  

F1 tilbyder en række nærmere beskrevne opsparingsprodukter.

I tilknytning til opsparingsprodukterne tilbydes kunderne risikodækninger i form af risikoprodukter:

 • Dækning ved tab af erhvervsevne

Kunden sikres en løbende udbetaling, hvis kunden helt eller delvist mister erhvervsevnen varigt eller midlertidigt på grund af sygdom eller ulykke. Dækningen fastsættes overvejende som en procentdel af kundens løn. Dette er et tillægsprodukt - det tilbydes ikke på enkeltstående basis.

 • Præmiefritagelse

F1 overtager indbetalingen til pensionsordningen, hvis kunden helt eller delvist mister erhvervsevnen varigt eller midlertidigt på grund af sygdom eller ulykke. Kunden kan derved bevare sine forsikringer og fortsat spare op til pension, uanset at kunden ikke længere selv kan indbetale til sin pension.

 • Dødsfaldsdækninger

Med en dækning ved dødsfald er kundens efterladte sikret, hvis kunden dør i den aftalte forsikringsperiode. Forsikringen kan oprettes alene eller i kombination med en pensionsopsparing. De begunstigede får pengene udbetalt som et engangsbeløb eller i mindre portioner.

 • Ægtefælledækninger, børnedækninger mv.

Med en ægtefælledækning er kundens ægtefælle sikret, hvis kunden dør i den aftalte forsikringsperiode. På samme måde kan kundens børn sikres med en børnedækning, som udbetales hvis kunden dør, inden børnene bliver voksne. De efterladte får pengene udbetalt som et engangsbeløb eller i mindre portioner.

 • Kritisk Sygdom

Med en forsikring, der dækker visse kritiske sygdomme, får kunden udbetalt en sum penge på én gang, hvis kunden bliver ramt af en af de kritiske sygdomme, forsikringen dækker.

 • Sundhedssikring

Med en sundhedssikring sikrer kunden sig at kunne få dækket sine udgifter til hurtig behandling eksempelvis på privathospital eller hos speciallæge. F1 Sundhedssikring er opbygget i moduler, og dækningen afhænger af, hvilke moduler kunden køber.

Overstående risikoprodukter er tilknyttet pensionsprodukterne og sælges generelt ikke uafhængigt af opsparing af F1. Kunderne kan derfor tilvælge et eller flere produkter, når der købes et opsparingsprodukt.

Udover overstående produkter tilbyder F1 følgende tillægsprodukter, der kan tilføjes et opsparingsprodukt:

 • Gruppeforsikring gennem en fælles forsikringspulje

En portefølje af generelle risikoprodukter som f.eks. kritisk sygdom, død og invaliditet.

 • Krydslivsforsikringer

Krydslivsforsikring er, hvor indbetaleren ikke er den samme, som den forsikrede, dvs. den person som "lægger liv til".

 • Pensionsbeskatningslovens § 53 A-ordning

Udgangspunktet er at pensionsopsparing oprettes som skattebegunstigede ordninger, der tillader fradrag/bortseelsesret ved indbetaling og beskatning ved udbetaling. Når kunder, der opfylder visse krav, skal købe opsparingsprodukter, kan de imidlertid også tegne et opsparingsprodukt efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A. § 53-ordninger bruges typisk til risikoafdækning. Dette er et opsparingsprodukt.

Spørgers ydelser

F1 anvender en multidistributionsstrategi, hvor salg enten sker via F1’s eget salgskorps, via eksterne mæglere samt via formidlet salg, herunder af Spørger. Spørger er berettiget - via fuldmagt fra F1 - til at formidle F1’s produkter.

Af formidlingsaftalen fremgår det, at Spørger skal varetage følgende opgaver:

 • Salg af pensions- og personforsikringer og løbende tilpasninger af dækninger
 • Behovsdækning og rådgivning ved salg og løbende tilpasninger af dækninger
 • Rådgivning om overførsel af pensionsdepoter fra andre pensionsudbydere
 • Rådgivning om tilrettelæggelse af pensionsudbetalinger

Til brug for formidlingen skal Spørger gennemføre support af pensionsprodukter, forsikringsprodukter, gruppeforsikringer, rådgivningsbudsskaber m.v.

Spørger har desuden forpligtet sig til løbende at rådgive de kunder, som Spørger har formidlet til F1.

I relation til nærværende bindende svar gennemfører Spørger overstående opgaver i relation til alle F1’s produkter (dvs., opsparingsprodukter, risikoprodukter og tillægsprodukter) og løbende igennem hele forsikringstiden for de kunder, der er indtegnet i F1 i henhold til aftalerne mellem F1 og Spørger.

Yderligere følger det af formidlingsaftalen, at:

 • I forbindelse med formidlingen skal Spørger informere om produkterne, priser og de fordele, en kunde kan opnå ved produkterne ud fra den information, som F1 stiller til rådighed.
 • Spørger skal til enhver tid efterleve F1’s instrukser og tegningsregler og desuden efterleve den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Spørger skal sikre, at de ansatte, som er beskæftiget med formidlingen af produkterne, har den fornødne kompetence til at rådgive om livs- og pensionsforsikringsprodukter, og at de opfylder regulatoriske krav til adfærd, omdømme og kompetencer.
 • Spørger er forpligtet til at sikre, at de personer, der er beskæftiget med formidling af produkterne over for kunderne, deltager i den undervisning, der stilles til rådighed vedrørende produkterne, god skik, forsikringsformidling, hvidvask m.v.
 • Spørger er ansvarlig for, at kunden inden aftalernes indgåelse modtager den information, som kræves efter den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Spørger er - ved ethvert salg af et produkt - forpligtet til at sikre, at kundens krav og behov altid afdækkes forinden salget. Denne afdækning af kundens behov skal ske på baggrund af kundens oplysninger, objektive oplysninger om produktet, således at kunden kan træffe en informeret beslutning.
 • Spørger skal sikre, at kunden alene rådgives på baggrund af sit forsikringsbehov, og at Spørger aflønningsstruktur ikke strider mod kundens bedste interesse og reglerne om god skik.
 • Spørger er ansvarlig for at yde kunderne forsvarlig, lovlig og korrekt forsikringsmæssig rådgivning i alle henseender, samt at sikre sig skriftlig dokumentation for den rådgivning, der er ydet til kunderne.

Spørger har ret til at anvende F1’s logo på Spørgers hjemmeside til brug for markedsføring, og har mulighed for at udarbejde marketingsmateriale, der skal godkendes af F1 inden offentliggørelse.

F1’s opgaver, ansvar og forpligtelser

Det fremgår af formidlingsaftalen, at F1 i forbindelse med Spørgers formidling af F1’s produkter bl.a. skal varetage følgende opgaver (ikke-udtømmende):

 • Oprettelse, udstedelse og udsendelse af dækningsoversigter og forsikringsbetingelser
 • Administrative ændringer
 • Præmieopkrævninger og udbetalinger
 • Investering
 • Vurdering af, om forsikringsaftalen kan indgås med den enkelte kunde
 • Helbredsvurdering og skadesbehandling
 • Overførsler af depoter efter anmodning
 • Løbende servicering og rådgivning
 • Indberetning og afregning af skat på ind- og udbetalinger i henhold til gældende lovgivning

Herudover skal F1 stille materiale til Spørgers rådighed til brug for formidling af produkterne og om nødvendigt tilbyde undervisning til Spørgers medarbejdere, som er beskæftiget med formidlingen af F1’s produkter.

Betaling
Grundlæggende honoreres Spørger via provisioner for Spørgers arbejde, der er omfattet af aftalen. Provisionsindholdet afhænger af det underliggende produkt, grænseværdier m.v.

[…]

Generelt har Spørger mulighed for at nedsætte priserne på nævnte produkter mod, at nedslaget fragås i provisionerne til Spørger.

Spørger modtager alene provisioner ved selve formidlingen af F1’s produkter. Spørger modtager ikke særskilt betaling for den tilknyttede rådgivning, herunder den løbende rådgivning.

Skattestyrelsen kan ved besvarelsen lægge til grund, at F1’s momsbehandling af opsparingsprodukter som beskrevet ovenfor falder inden for anvendelsesområdet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e) om finansielle ydelser, bl.a. anbringelse af midler og transaktioner i forbindelse med værdipapirer, og at F1’s risiko- samt tillægsprodukter som beskrevet ovenfor falder inden for momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har tilkendegivet følgende:

" Spørgsmål 1

Under dette spørgsmål ønskes det bekræftet, at Spørger ikke skal opkræve moms, når Spørger leverer formidlingsydelser i forbindelse med opsparingsprodukter som beskrevet ovenfor. Det er vores opfattelse, at Spørger formidler finansielle produkter og forsikringer, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11.

I henhold til momslovens § 4, stk. 1, skal der "… betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet".

Udgangspunktet i momsloven er således, at enhver leverance, der leveres mod vederlag af en afgiftspligtig person, er momspligtig. Dette udgangspunkt fraviges i momslovens § 13, stk. 1., nr. 11, litra a)-e) hvorefter finansielle ydelser i bred forstand konkret momsfritages.

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-e), fremgår det, at følgende leverancer er momsfritaget:

"a) Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån.

b) Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten.

c) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer.

d) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel, bortset fra samlerobjekter.

e) Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom"

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e) omfatter indledningsvist selve de finansielle transaktioner. Herudover omfatter momsfritagelsen også forhandlinger vedrørende anbringelse disse finansielle transaktioner.

Spørgers ydelser vedrører ikke selve det underliggende finansielle produkt, men derimod forhandlinger/formidling af finansielle produkter.

Det fremgår af den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.11.6.7, at:

"Formidling

I den sammenhæng, hvor udtrykket "forhandlinger" indgår i ML § 13, stk. 1, nr. 11, tager det sigte på en virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke selv er part i en kontrakt om et finansielt produkt. Formidlingsvirksomhed har således til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

Der er derimod ikke tale om formidling, når en af kontraktparterne overlader det til en underleverandør at udføre en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten, herunder at give oplysninger til den anden part, at modtage og behandle bestillinger på tegning af de værdipapirer, som kontrakten angår. I så fald indtager underleverandøren samme position som sælgeren af det finansielle produkt. Den pågældende er dermed ikke en mellemmand.

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c omfatter formidlers rådgivning i forbindelse med de omfattede transaktioner."

Af overstående kan det bl.a. udledes, at begreberne formidling og forhandling benyttes i relation til de øvrige finansielle momsfritagelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e), og begreberne har i den forbindelse samme betydning. Forhandlingsbegrebet dækker derfor også over formidlingsvirksomhed.

EU-Domstolen har i sag C-235/00, CSC Financial Services, præmis 39 og 40 udtalt følgende i forbindelse med forhandling af transaktioner vedrørende værdipapirer:

"39 Uden at det er nødvendigt at tage stilling til den nøjagtige rækkevidde af udtrykket »forhandlinger« - som i øvrigt også er benyttet i andre af sjette direktivs bestemmelser, herunder artikel 13, punkt B, litra d), nr. 1-4 - må det dog konstateres, at det i den sammenhæng, hvori det indgår i nr. 5, tager sigte på en virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke optræder som part i en kontrakt om et finansielt produkt, og som adskiller sig fra de kontraktmæssige ydelser, der typisk udføres af parterne i sådanne kontrakter. Mellemmandsvirksomhed er en tjenesteydelse, som udføres over for en kontraktpart, og som parten yder vederlag for, idet der er tale om en særskilt formidlingsvirksomhed. Virksomheden kan bl.a. bestå i at give den pågældende oplysning om, hvornår der kan være mulighed for at indgå en sådan kontrakt, at optage kontakt med den anden part og i mandantens navn og for dennes regning at føre forhandlinger om den nærmere fastlæggelse af de gensidige ydelser. Virksomheden har således til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

40 Der er derimod ikke tale om forhandlinger, når en af kontraktparterne overlader det til en underleverandør at udføre en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten, herunder at give oplysninger til den anden part, at modtage og behandle bestillinger på tegning af de værdipapirer, kontrakten angår. I så fald indtager underleverandøren samme position som sælgeren af det finansielle produkt og er dermed ikke en mellemmand, som ikke indtager en stilling som kontraktpart i den pågældende bestemmelses forstand." (understreget her)

Af sag C-235/00, CSC Financial Services, præmis 39 og 40, kan det således udledes, at:

 • Formidlingsvirksomhed indebærer, at der leveres en særskilt mellemmandsydelse.
 • Mellemmanden må ikke optræde som part i kontrakten om den underliggende aktivitet.
 • Mellemmanden må ikke have en selvstændig interesse i kontraktens indhold.
 • Der er ikke tale om formidlingsvirksomhed, hvis mellemmanden udfører en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten.

Herudover fremgår det, at sag C-235/00, CSC Financial Services, præmis 39, at formidlingsvirksomhed bl.a. kan bestå i:

 • at give den pågældende oplysning om, hvornår der kan være mulighed for at indgå en sådan kontrakt,
 • at optage kontakt med den anden part eller
 • i mandantens navn og for dennes regning at føre forhandlinger om den nærmere fastlæggelse af de gensidige ydelser.

Formålet med aftalerne mellem Spørger og F1 er, at Spørger skal medvirke til tilgangen af pensionsopsparere i F1, hvor Spørger agerer mellemmand. Spørger optræder ikke som part i pensionsordningsaftalerne, som kunderne indgår med F1. Det vil sige, at det er kunden, der er direkte kontraktpart med F1, og pensionsindbetalinger foretages direkte fra kunden til F1. Spørgers ydelser indebærer derved, at der leveres en særskilt mellemmandsydelse, hvor Spørger ikke optræder som part i kontrakten om de formidlede produkter, men har kontakt med både F1 og kunderne. Når Spørger løbende betjener kunder, der er indtegnet i henhold til formidlingsaftalen, sker dette som fuldmægtig for og i F1’s navn og for F1’s ansvar.

Det følger af de opgaver, som Spørger varetager i henhold til formidlingsaftalen, at Spørger tager aktive skridt mod at skabe kontakt med kunder samt oplyser om muligheden for at kunderne og F1 kan indgå en kontrakt med hinanden.

Det forhold, at F1 betaler variable provisioner til Spørger, medfører ikke, at Spørger har en selvstændig interesse i indholdet af kontrakterne mellem F1 og kunderne, jf. sag jf. C-453/05, Volker Ludwig, hvor EU-Domstolen undlod at kommentere på, at dette skulle være til hinder for, at der forelå en momsfritaget formidlingsydelse, såfremt formidleren blev vederlagt i form af provisioner.

Spørger udfører ikke en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med indgåelse af pensionsaftalerne, og udfører dermed ikke en del af de faktiske transaktioner ved levering af pensionsprodukterne. Dette er understøttet af, at de faktiske transaktioner forestås af F1 og Spørgers opgaver består alene i formidling af F1’s Produkter samt rådgivning herom.

Med andre ord er Spørger en uafhængig mellemmand, der formidler F1’s produkter ved bl.a. at markedsføre og undersøge/fastlægge kunders produktbehov og forhold i øvrigt. Spørgers ydelser udmøntes i konkrete løsningsforslag til kunderne med oplysninger om de for kunderne bedste pensionsprodukter, herunder løbende tilpasninger af kundernes pensionsprofil.

Med afsæt i overstående er det således vores opfattelse, at Spørger leverer momsfritaget formidling af pensionsprodukter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e).

Som anført rådgiver Spørger kunderne løbende og i tilknytning til formidlingen. Det

er bl.a. rådgivning om overførsel af pensionsdepoter fra andre pensionsudbydere end F1 og rådgivning om tilrettelæggelse af pensionsudbetalinger. Spørger gennemfører eksempelvis ikke de faktiske transaktioner i forbindelse med overførsel af pensionsdepoter fra andre pensionsudbydere - det er kun rådgivning herom. De faktiske transaktioner forestås som nævnt af F1.

Spørger modtager ikke særskilt honorar for rådgivningselementerne. Der modtages alene provision, når Spørger har formidlet et salg af pensionsprodukterne.

Den løbende rådgivning udgør efter vores opfattelse ikke en særskilt ydelse. Det vil være kunstigt at behandle rådgivningselementerne som selvstændige ydelser, da rådgivningen er en integreret del af selve formidlingen af F1’s produkter. Formålet med den løbende rådgivning er at understøtte pensionsprodukterne, herunder behovsdækning og rådgivning ved salg og løbende tilpasninger af dækninger. Den løbende rådgivning er således et understøttende element, som Spørger leverer som en integreret del af formidlingen. Dette understøttes af det forhold, at Spørger ikke bliver vederlagt for rådgivningselementerne.

I relation til forsikringsformidlingsvirksomhed har EU-Domstolen i sag C-124/07, J.C.M. Beheer BV, præmis 18, fastslået at:

"Herved bemærkes, at arten af de aktiviteter, som sagsøgeren i hovedsagen udøver, således som de er beskrevet i denne doms præmis 9, ubestrideligt har karakter af en forsikringsmæglers eller ‑formidlers virksomhed."

Af dommens præmis 9 fremgår det, at sagsøgeren udøvede følgende aktiviteter:

"Den virksomhed, som sagsøgeren i hovedsagen udøver i VDL’s navn og for dettes regning, vedrører indgåelse af forsikringsaftaler, behandling af ændringer af forsikringspolicer, udstedelse af sådanne policer, opkrævning af provision og levering af oplysninger til forsikringsselskabet og til forsikringstagerne. Desuden tilbyder og indgår sagsøgeren i hovedsagen selvstændigt nye forsikringer." (understreget her)

Af overstående kan det udledes, at EU-Domstolen i relation til forsikringsformidling ikke afskærer, at ydelser, der tidsmæssigt ligger efter selve indgåelse af forsikringsaftalen, kan anses for at være forsikringsformidlingsvirksomhed. Det må nødvendigvis medføre, at ydelser, der ikke i sig selv er forsikringsformidling, og der tidmæssigt leveres efter en forsikringskontrakt er indgået, kan kvalificeres som en integreret del af forsikringsformidlingen. Det er vores opfattelse, at det samme er gældende i relation til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e), for så vidt angår rådgivning, der ydes tidsmæssigt efter de oprindelige pensionsprodukter er formidlet.

Dette understøttes desuden af den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.11.4.5, hvoraf det fremgår, at "deltagelse i udbetaling af låneprovenu, indfrielse og refinansiering af lån" kan anses som biydelser til formidling af långivning. Deltagelse i indfrielse og refinansiering af lån ligger i sin natur tidsmæssigt efter indgåelse af den oprindelige lånekontrakt. Uagtet at førnævnte vedrører biydelser til formidling af lån, understøtter Skattestyrelsen opfattelse blot, at det tidsmæssige aspekt ikke har betydning for, om en ydelse kan anses som en biydelse til formidling efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e).

Sammenfattende er det således vores vurdering, at der konkret er tale om én formidlingsydelse med integrerede rådgivningselementer, og at formidlingsydelsen er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e).

Spørgsmål 2

Under dette spørgsmål ønskes det bekræftet, at Spørger ikke skal opkræve moms, når Spørger leverer formidlingsydelser i forbindelse med risiko- samt tillægsprodukter som beskrevet ovenfor, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10 er følgende transaktioner momsfritaget:

"Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere."

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10) omfatter indledningsvist selve forsikringsvirksomheden (dvs. bl.a. tegning af en livsforsikring). Herudover omfatter momsfritagelsen også ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere (dvs. bl.a. formidling af livsforsikring).

Spørgers ydelser vedrører ikke selve forsikringsvirksomheden, men vedrører derimod ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere, jf. nærmere nedenfor.

EU-Domstolen har i sag C-124/07, J.C.M. Beheer BV, præmis 18, fastslået at:

"Herved bemærkes, at arten af de aktiviteter, som sagsøgeren i hovedsagen udøver, således som de er beskrevet i denne doms præmis 9, ubestrideligt har karakter af en forsikringsmæglers eller ‑formidlers virksomhed."

Af dommens præmis 9 fremgår det, at sagsøgeren udøvede følgende aktiviteter:

"Den virksomhed, som sagsøgeren i hovedsagen udøver i VDL’s navn og for dettes regning, vedrører indgåelse af forsikringsaftaler, behandling af ændringer af forsikringspolicer, udstedelse af sådanne policer, opkrævning af provision og levering af oplysninger til forsikringsselskabet og til forsikringstagerne. Desuden tilbyder og indgår sagsøgeren i hovedsagen selvstændigt nye forsikringer." (understreget her)

Dermed har EU-Domstolen klart fastlagt, hvad der bl.a. udgør forsikringsformidlervirksomhed.

Det fremgår af den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.11.6.7, at følgende definerer forsikringsmæglere og -formidlere:

"En nærmere definition af begrebet forsikringsmæglere- og formidlere skal findes i retspraksis. Østre Landsret har anført, at en forsikringsmægler/-formidler er en tredjemand, der formidler kontakt mellem kommende, eventuelle kunder og forsikringsselskaber om tegning af forsikring. Se SKM2005.12.ØLR.

Denne definition svarer til EU-domstolens praksis. I sag C-8/01, Taksatorringen har domstolen således udtalt, at fritagelsen udelukkende tager sigte på ydelser, der udføres af erhvervsdrivende, som står i kontakt både med forsikringsgiveren og forsikringstageren, idet en forsikringsmægler kun er mellemmand. I C-472/03, Arthur Andersen, fandt domstolen, at de væsentlige dele af en forsikringsformidlers opgaver består i at søge efter kundeemner og at sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren. I C-124/07, J.C.M. Beheer BV, fandt domstolen, at en virksomhed vedrørende tilbud og indgåelse af forsikringsaftaler, behandling af ændringer af forsikringspolicer, udstedelse af sådanne policer, opkrævning af provision og levering af oplysninger til forsikringsselskabet og til forsikringstagerne havde karakter af en forsikringsmæglers eller -formidlers virksomhed."

Med afsæt i overstående dækker forsikringsformidlingsvirksomhed grundlæggende det forhold, at der tages kontakt til potentielle forsikringstagere og forsikringsselskaber (dvs. eksempelvis henvendelse/forespørgsel til kunder med det formål, at F1 og kunde indgår en aftale om et forsikringsprodukt). Dette er også Skattestyrelsens praksis, jf. ovenfor.

Spørger er mellemmand i forhold til forsikringsgiveren (F1) og forsikringstageren (kunden), og Spørger er i et retsforhold med F1. Spørger tager aktive skridt mod at skabe kontakt med potentielle kunder og oplyser om muligheden for at kunderne og F1 kan indgå en kontrakt med hinanden. Spørger formidler dermed aktivt F1’s produkter, og Spørger er involveret i kontraktindgåelsen mellem F1 og kunderne.

Ved vurderingen af definitionen formidlingsvirksomhed i relation til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, inddrager Skattestyrelsen formidlingsvirksomhedsbegrebet i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11 ved at henvise til sag C-453/05, Volker Ludwig, jf. SKM2015.172.SR. I den forbindelse henviser vi til vores begrundelse under spørgsmål 1, hvor Spørgers aktiviteter efter vores vurdering er omfattet af formidlingsvirksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e), og det er de samme ydelser, Spørger leverer under spørgsmål 2 - blot vedrørende en anden F1 produktgruppe, altså forsikring.

Efter Skattestyrelsen praksis er betegnelsen forsikringsmægler/formidler bred og ikke afgrænset til virksomhedens konkrete betegnelse, jf. den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.11.6.7, hvor følgende også fremgår:

"Det afgørende er,

 • om virksomheden i praksis er indrettet på at udføre forsikringsformidlingsydelser, og
 • at der ikke kun er tale om enkelte lejlighedsvise og isolerede tilfælde, hvor disse ydelser leveres."

Spørgers virksomhed er bl.a. indrettet til at udføre forsikringsformidling, da Spørger skal efterleve F1’s instrukser, sikre at Spørgers ansatte har den nødvendige uddannelse og det nødvendige kompetenceniveau til formidlingen af produkterne, indrettet til at modtage relevant information, afdække kundernes krav og behov m.v.

Spørgers formidlingsvirksomhed er ikke kun enkelte lejlighedsvise og isolerede tilfælde, men er en integreret del af Spørgers forretning.

Det fremgår af den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.10.5, at

"En ydelse anses for leveret "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed, når der er tale om tjenesteydelser i forbindelse med transaktioner, der vedrører overdragelse af en nærmere afgrænset risiko.

(…)

Her ses en række eksempler på ydelser, der kan anses for leveret "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed:

 • Anvisning af forsikring til forsikringsselskaber mod et vederlag
 • Undersøgelse af såvel dæknings- som placeringsmuligheder for klienter på det internationale marked
 • Risikoanalyse, dvs. at kundens virksomhed gennemgås for hvilke risici, kunden løber med henblik på at afdække kundens forsikringsmæssige behov
 • Analyse af eksisterende dækning, dvs. gennemgang af eksisterende policemasse for at afdække, om kundens behov er dækket, samt påvise eventuelle mangler eller overdækning
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, dvs. det grundlag hvorpå der indhentes eller modtages tilbud om forsikringsaftaler
 • Foreståelse af forsikringslicitation
 • Vurdering af indkomne tilbud og udarbejdelse af sammenligningsgrundlag
 • Placering/indgåelse af forsikringsaftaler, herunder bistand til kunden ved dennes møder med forsikringsselskaberne"

Med afsæt i overstående er det vores opfattelse, at Spørgers rådgivning kan sidestilles med de af Skattestyrelsens eksempler på ydelser, der kan anses for levereret i forbindelse med forsikringsvirksomhed som egentlig formidlingsvirksomhed. Som angivet under spørgsmål 1, har det ikke betydning herfor, at den løbende rådgivning tidsmæssigt er ligger senere end selve formidlingsvirksomheden.

Det bemærkes i den forbindelse, at Spørger ikke udfører nogen ydelser, som Skattestyrelsen positivt har beskrevet som ydelser, der ikke kan blive anset for været leveret i forbindelse med forsikringsvirksomhed, jf. den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.10.6.

Det er dermed vores opfattelse, at Spørgers ydelser er leveret i forbindelse med forsikringsvirksomhed som egentlig formidlingsvirksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers formidling af opsparingsprodukter er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e)

Begrundelse

Spørger har indgået aftale med et livsforsikringsselskab, om Spørgers formidling af pensionsprodukter ved henvisning af pensions- og forsikringsemner til livsforsikringsselskabet. Ifølge aftalerne skal Spørger formidle salg af livsforsikringsselskabets produkter til Spørgers kunder og løbende tilpasninger af produkterne. Desuden skal Spørger løbende foretage behovsafdækning og rådgive de kunder, som Spørger har formidlet til livsforsikringsselskabet.

Spørger modtager en provision herfor, som beregnes efter forskellige modeller afhængig af det underliggende produkt, grænseværdier mv.

Livsforsikringsselskabet varetager selv opgaverne med oprettelse, administration og forvaltning af de produkter, som Spørger har formidlet.

Spørger er en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, og udgangspunktet er derfor, at ydelserne er momspligtige, jf. momslovens § 4.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e), fritages imidlertid en række finansielle transaktioner, herunder formidling og forhandlinger vedrørende disse transaktioner.

Det lægges - som forudsat af Spørger - til grund for besvarelsen, at de omhandlede opsparingsprodukter, som ydelserne relaterer sig til, falder inden for anvendelsesområdet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e).

Fritagelsesbestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11. litra a)-e) benytter begreberne formidling og forhandling. Begreberne har i denne forbindelse samme betydning. Se præmis 39 i EU-Domstolens dom i sagen C-235/00, CSC Financial Services.

EU-Domstolen har udtalt, at begreberne ikke skal definere hovedindholdet af momsfritagelserne, men at de i stedet har til formål at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til formidlingsvirksomhed. Se præmis 38 i EU-Domstolens dom i sagen C-235/00, CSC Financial Services.

Om momsfritagelsen af formidlingsvirksomhed udtaler EU-Domstolen endvidere i præmis 28 i sagen C-453/05, Volker Ludwig, at dette tager sigte på mellemmandsvirksomhed, som bl.a. kan bestå i at give en part i aftalen oplysning om, hvornår der kan være mulighed for at indgå en sådan kontrakt, at optage kontakt med den anden part og i mandantens navn og for dennes regning at føre forhandlinger om den nærmere fastlæggelse af de gensidige ydelser, idet en sådan virksomhed har til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

Videre har EU-Domstolen i sagen C-695/19, Radio Popular, fastslået, at en virksomhed, hvis hovedaktivitet bestod i salg af husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation, leverede momsfritagne formidlingsydelser, når virksomheden over for et forsikringsselskab havde forpligtet sig til at tilbyde sine kunder garantiudvidelser på produkter, som virksomheden solgte. Denne garantiudvidelse i form af en forsikringsaftale blev efterfølgende indgået mellem forsikringsselskabet og køberne af virksomhedens varer.

Der er derimod ikke tale om formidling, når en af kontraktparterne overlader det til en underleverandør at udføre en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten, herunder at give oplysninger til den anden part og at modtage og behandle bestillinger på tegning af de værdipapirer, som kontrakten angår. I så fald indtager underleverandøren samme position som sælgeren af det finansielle produkt, Den pågældende er dermed ikke en mellemmand. Se præmis 40 i EU-Domstolens dom i sagen C-235/00, CSC Financial Services Ltd.

Ud fra oplysningerne i sagen, er det Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers ydelser må anses for momsfritagne formidlingsydelser, omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e).

Der er lagt vægt på, at Spørger har ansvaret for formidling af livsforsikringsselskabets opsparingsprodukter til visse nærmere definerede kunder. Spørger er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til at sikre, at kundens krav og behov altid afdækkes inden formidlingen. Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger aktivt markedsfører livsforsikringsselskabets produkter over for Spørgers kunder med henblik på at kunden skal indgå aftale om et eller flere af livsforsikringsselskabets produkter.

Videre er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers rolle som formidler er direkte sammenlignelig med Radio Populars rolle som formidler i sagen C-695/19, Radio Popular. I begge tilfælde besidder formidleren således i forvejen en væsentlig kundebase, som udnyttes til at markedsføre en bestemt forsikring/et bestemt opsparingsprodukt.

Biydelser

Udover formidlingen af livsforsikringsselskabets opsparingsprodukter, skal Spørger varetage en række opgaver i form af behovsafdækning og rådgivning, både ved formidlingen af salget og den løbende tilpasning af dækninger, herunder rådgivning om overførsel af depoter fra andre pensionsudbydere samt rådgivning om tilrettelæggelse af pensionsudbetalinger.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at disse ydelser i sig selv ikke opfylder betingelserne for at være momsfritagne formidlingsydelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a)-e). Det skal derfor vurderes, om ydelserne kan anses for biydelser til de momsfritagne formidlingsydelser, hvorved de momsmæssigt skal behandles ens.

Det er i henhold til praksis udgangspunktet, at hver levering af tjenesteydelser sædvanligvis skal anses for en uafhængig og selvstændig levering, ligesom leveringen af en ydelse, der i økonomisk henseende er en enkelt ydelse, ikke kunstigt må opdeles for ikke at ændre momssystemets sammenhæng. Det skal derfor undersøges, hvad der særligt karakteriserer den pågældende transaktion, og herigennem afgøres, om den afgiftspligtige person til forbrugeren, forstået som en gennemsnitsforbruger, leverer flere uafhængige hovedydelser eller en enkelt ydelse, jf. præmis 29 i EU-Domstolens dom i sagen C-349/96, Card Protection Plan.

Det skal videre bemærkes, at der er tale om en enkelt ydelse, hvor et eller flere elementer skal anses for at udgøre hovedleveringen, mens omvendt et eller nogle elementer skal anses for sekundære ydelser. En ydelse skal anses for sekundær i forhold til en hovedydelse, når den ikke for kunderne udgør et mål i sig selv, men et middel til at udnytte tjenesteyderens hovedydelse på de bedst mulige betingelser, jf. præmis 30 i EU-Domstolens dom i sagen C-349/96, Card Protection Plan.

I EU-Domstolens sag C-453/05, Volker Ludwig blev økonomisk rådgivning anset for en biydelse til momsfritaget låneformidling. Domstolen lagde blandt andet vægt på, at den omstændighed, at ydelserne kun blev honoreret af de långivende finansielle institutioner, såfremt de kunder, som den finansielle rådgiver havde opsøgt og rådgivet, indgik en låneaftale, indebar, at formidlingsydelsen måtte anses for hovedydelsen. Rådgivningsydelsen måtte derimod blot anses for en sekundær ydelse. Se dommens præmis 19.

Skatterådet har om økonomisk rådgivning udtalt, at finansiel rådgivning er momsfri, hvis rådgivningen alene udgør en biydelse til en momsfri ydelse. Det kan fx være en momsfri ydelse bestående i formidling af lån eller i forhandlinger om transaktioner vedrørende værdipapirer. Det vil sige, at rådgivningsydelsen for kunderne ikke udgør et mål i sig selv, men et middel til at udnytte tjenesteyderens hovedydelse på de bedst mulige betingelser. Se SKM2008.362.SR.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers rådgivningsydelser mv. må anses som biydelser til formidlingsydelserne. Skattestyrelsen lægger vægt på, at hovedformålet med Spørgers ydelser er, at der skal indgås aftale mellem kunderne og livsforsikringsselskabet om et eller flere opsparingsprodukter, som er tilpasset den enkelte kundes behov for pensionsopsparing. Behovsafdækningen og den tilknyttede rådgivning udgør derfor ikke et mål i sig selv for kunderne, men er midler til at udnytte de formidlede produkter på de bedst mulige betingelser.

Det gælder efter Skattestyrelsens opfattelse både den rådgivning, der gennemføres i forbindelse med formidlingen og den løbende rådgivning, som foregår efter indgåelse af en aftale om et opsparingsprodukt, idet disse ydelser må anses for at blive leveret med henblik på formidling af nye produkter eller ændringer til de eksisterende aftaler med udgangspunkt i den enkelte kundes behov.

Hertil kommer, at Spørger efter det oplyste alene modtager vederlag for sine ydelser, når der er indgået en aftale mellem livsforsikringsselskabet og kunden, ligesom Spørger ikke modtager særskilt vederlag for den tilknyttede rådgivning, herunder den løbende rådgivning.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørgers formidling af risiko- og tillægsprodukter er momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Begrundelse

Det er oplyst, at livsforsikringsselskabet i tilknytning til sine opsparingsprodukter tilbyder kunderne risikoafdækninger og tillægsprodukter i form af forskellige forsikringsordninger.

Spørger skal varetage formidling af de pågældende produkter, rådgivning og behovsafdækning ved formidlingen og løbende tilpasninger af dækninger.

Det fremgår af formidlingsaftalen, at Spørger er forpligtet til at indhente og opretholde tilladelse fra Finanstilsynet til at drive forsikringsformidlingsvirksomhed.

Livsforsikringsselskabet varetager selv opgaverne med oprettelse, administration og forvaltning af de produkter, som Spørger har formidlet.

Spørger modtager provision for Spørgers arbejde, beregnet efter forskellige modeller afhængig af det underliggende produkt, grænseværdier mv.

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, at forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, der udføres af forsikringsmæglere og -formidlere, er fritaget for moms.

Det lægges - som forudsat af Spørger - til grund for besvarelsen, at de omhandlede risiko- og tillægsprodukter, som ydelserne relaterer sig til, falder inden for anvendelsesområdet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Spørger leverer ikke selve forsikringstransaktionen, men formidlingen heraf. For at ydelsen kan være momsfritaget efter bestemmelsen, skal to kumulative betingelser derfor være opfyldt. Dels skal ydelserne være "i forbindelse med" forsikrings- eller genforsikringsvirksomhed, dels skal de udføres af forsikringsmæglere og -formidlere.

En ydelse anses for leveret "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed, når der er tale om tjenesteydelser i forbindelse med transaktioner, der vedrører overdragelse af en nærmere afgrænset risiko. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.10.5.

EU-Domstolen har fastslået, at udtrykket »i forbindelse med« er tilstrækkeligt bredt til at omfatte forskellige ydelser, der bidrager til at gennemføre forsikringstransaktioner. Se præmis 33 i EU-Domstolens dom i sagen C-40/15, Aspiro.

Spørgers ydelser består i formidling af, behovsafdækning og rådgivning mv. om de risiko- og tillægsprodukter, som livsforsikringsselskabet udbyder i tilknytning til opsparingsordningerne.

Da Spørgers ydelser leveres med henblik på, at der skal indgås aftale mellem Spørgers kunder og livsforsikringsselskabet om et eller flere risiko- eller tillægsprodukter, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers ydelser må anses som ydelser i forbindelse med forsikringsvirksomhed.

Hvad angår betingelsen om, at ydelserne skal udføres af forsikringsmæglere og -formidlere, har EU-Domstolen fastslået, at der ikke skal lægges vægt på tjenesteyderens formelle betegnelse, men selve indholdet af disse ydelser. Se sag C-695/19, Rádio Popular, præmis 35.

Østre Landsret har udtalt, at en forsikringsmægler/-formidler er en tredjemand, der formidler kontakt mellem kommende, eventuelle kunder og forsikringsselskaber om tegning af forsikring. Se SKM2005.12.ØLR.

EU-Domstolens har udtalt, at ved vurderingen af betingelsen om, at ydelsen skal udføres af forsikringsmæglere og -formidlere, skal det prøves, om to kriterier er opfyldt. For det første skal tjenesteyderen have forbindelse med forsikringsgiveren og forsikringstageren, idet denne forbindelse kun kan være indirekte, såfremt tjenesteyderen er underleverandør for forsikringsmægleren eller ‑formidleren. For det andet skal dennes aktiviteter omfatte væsentlige dele af en forsikringsformidlers opgaver, såsom at søge efter kundeemner og at sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren med henblik på at indgå forsikringskontrakter. Se sag C-695/19, Rádio Popular, præmis 36.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger opfylder disse betingelser, idet Spørger skal varetage formidling af og rådgivning om livsforsikringsselskabets pensions- og personforsikringer til visse kunder.

Spørger har således kontakt til både livsforsikringsselskabet og kunderne og Spørgers ydelser har til formål, at kunderne skal indgå en aftale med livsforsikringsselskabet om et risiko- eller tillægsprodukt.

Videre er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers rolle som formidler er direkte sammenlignelig med Radio Populars rolle som formidler i sagen C-695/19, Radio Popular. I begge tilfælde besidder formidleren således i forvejen en væsentlig kundebase, som udnyttes til at markedsføre samarbejdspartnerens forsikringsprodukter.

De løbende rådgivningsydelser til de kunder, som Spørger har formidlet til livsforsikringsselskabet, anses ligeledes for at være omfattet af en forsikringsmæglers/-formidlers virksomhed, idet disse ydelser har til hensigt løbende at tilpasse kundernes produkter til det aktuelle forsikringsbehov. Spørger må derfor anses for at levere disse ydelser med henblik på formidling af nye forsikringsprodukter eller ændringer til eksisterende produkter.  

Skattestyrelsen lægger vægt på, at Spørger efter det oplyste alene modtager provision, når der er indgået en aftale mellem livsforsikringsselskabet og kunden. Den provision, der modtages anses også for at dække eventuelle rådgivningsydelser i relation til de produkter, som Spørger har formidlet.

Se i den forbindelse SKM2005.12.ØLR, hvor Østre Landsret blandt andet udtalte, at hvis forsikringsmægleren/-formidleren i forsikringstiden efter aftale leverer nogle ydelser vedrørende de forsikringer, som vedkommende har formidlet tegning af, kan honoraret for disse ydelser også være fritaget for moms. Eventuelle ydelser vedrørende forsikringer, som vedkommende ikke har formidlet tegning af, vil derimod ikke være fritaget for moms.

Sammenfattende er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers ydelser i forbindelse med formidling af og rådgivning om, risiko- og tillægsprodukter, er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1 nr. 10.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

11) Følgende finansielle aktiviteter:

a) Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån.

b) Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning

af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten.

c) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer.

d) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel, bortset fra samlerobjekter.

e) Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.

(…)

Praksis

C-695/19, Radio Popular

Rádio Popular er et aktieselskab, hvis hovedaktivitet består i salg af husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation. Sagsøgeren tilbyder desuden køberne af sine varer et antal supplerende tjenesteydelser, herunder bl.a. en udvidelse af garantien på de købte varer. Udvidelsen følger af en forsikringsaftale, hvorved forsikringsselskabet i tilfælde af en skade sikrer køberen reparation af den købte vare eller eventuelt erstatning for den vare, der er købt, i en periode, der ligger ud over den periode, der er dækket af den af producenten stillede garanti. Forsikringsaftalen indgås mellem et forsikringsselskab og køberne af de varer, der sælges af Rádio Popular.

EU-Domstolen fandt, at formidlingstransaktioner i forbindelse med salg af garantiudvidelser som de i hovedsagen omhandlede, der foretages af en afgiftspligtig person i forbindelse med dennes hovedaktivitet, som består i salg til forbrugere af husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation, udgør tjenesteydelser i forbindelse med forsikringstransaktioner, som udføres af forsikringsmæglere og ‑formidlere i henhold til momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a).

C-40/15, Aspiro

Selskabet udførte en række tjenesteydelser i forbindelse med skaderegulering i en forsikringsgivers navn og for dennes regning på grundlag af en kontrakt.

EU-domstolen bemærker, at skadereguleringsydelsen ikke er en forsikringstransaktion, da selskabet ikke selv er forpligtet over for den forsikrede til at garantere dækningen af en risiko og på ingen måde er forbundet med denne i et kontraktforhold.

Endvidere at skadereguleringsydelsen ikke kan anses for at være udført af forsikringsmæglere eller -formidlere. Det er bl.a. en betingelse, at ydelsen skal være forbundet med selve karakteren af erhvervet som forsikringsmægler eller -formidler, som består i at søge efter kundeemner og sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren med henblik på indgåelse af forsikringskontrakter.

EU-domstolen konkluderede, at artikel 135, stk. 1, litra a), i momssystemdirektivet skal fortolkes således, at skadereguleringsydelser som dem, der er omhandlet i hovedsagen, og som leveres af tredjemand i et forsikringsselskabs navn og for dettes regning, ikke er omfattet af fritagelsen.

C-124/07, J.C.M. Beheer BV

Selskabet var underagent for en anden forsikringsformidler. Den omstændighed, at en forsikringsmægler eller -formidler ikke har et direkte forhold til parterne i den forsikrings- eller genforsikringsaftale, til hvis indgåelse han bidrager, men udelukkende har et indirekte forhold til parterne via en anden afgiftspligtig person, der har et direkte forhold til en af disse parter, og med hvilken denne forsikringsmægler eller -formidler er aftalemæssigt forbundet, ikke er til hinder for, at den ydelse, som forsikringsmægleren eller -formidleren leverer, fritages for moms i henhold til bestemmelsen.

C-453/05, Volker Ludwig

Formidlingsvirksomhed er en mellemmandsvirksomhed, som bl.a. kan bestå i at give en part i aftalen oplysning om, hvornår der kan være mulighed for at indgå en sådan kontrakt, at optage kontakt med den anden part og i mandantens navn og for dennes regning at føre forhandlinger om den nærmere fastlæggelse af de gensidige ydelser, idet en sådan virksomhed har til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold

C-235/00 CSC Financial Services

Udtrykket »herunder forhandlinger« skal ikke definere hovedindholdet af den i bestemmelsen fastsatte fritagelse, men har til formål at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til formidlingsvirksomhed.

Udtrykket tager sigte på en virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke optræder som part i en kontrakt om et finansielt produkt, og som adskiller sig fra de kontraktmæssige ydelser, der typisk udføres af parterne i sådanne kontrakter. Mellemmandsvirksomhed er en tjenesteydelse, som udføres over for en kontraktpart, og som parten yder vederlag for, idet der er tale om en særskilt formidlingsvirksomhed. Virksomheden kan bl.a. bestå i at give den pågældende oplysning om, hvornår der kan være mulighed for at indgå en sådan kontrakt, at optage kontakt med den anden part og i mandantens navn og for dennes regning at føre forhandlinger om den nærmere fastlæggelse af de gensidige ydelser. Virksomheden har således til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

Der er derimod ikke tale om forhandlinger, når en af kontraktparterne overlader det til en underleverandør at udføre en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten, herunder at give oplysninger til den anden part, at modtage og behandle bestillinger på tegning af de værdipapirer, kontrakten angår. I så fald indtager underleverandøren samme position som sælgeren af det finansielle produkt og er dermed ikke en mellemmand, som ikke indtager en stilling som kontraktpart i den pågældende bestemmelses forstand.

C-349/96, CPP

Det skal i hvert enkelt tilfælde undersøges, hvad der særligt karakteriserer den pågældende transaktion, og herigennem afgøres, om den momspligtige person til forbrugeren, forstået som en gennemsnitsforbruger, leverer flere uafhængige hovedydelser eller en enkelt ydelse. En ydelse skal anses for sekundær i forhold til en hovedydelse, når den ikke for kunderne udgør et mål i sig selv, men et middel til at udnytte tjenesteyderens hovedydelse på de bedst mulige betingelser

SKM2008.362.SR

Spørger var en uafhængig mellemmand, der dels undersøgte de relevante markeder generelt og konkrete finansielle tjenesteyderes produkter. Derudover holdt virksomheden sig løbende underrettet om egne kunders finansieringsbehov, porteføljesammensætning og relevante forhold i øvrigt. På denne baggrund fremsatte virksomheden over den enkelte kunde konkrete løsningsforslag med oplysninger om, på hvilken måde kunden bedst kunne optage eller omlægge lån, samt købe eller sælge optioner og terminskontrakter.

Skatterådet udtalte blandt andet, at rådgivning, herunder finansiel rådgivning, er som udgangspunkt momspligtig. Finansiel rådgivning er dog momsfri, hvis rådgivningen alene udgør en biydelse til en momsfri ydelse, f.eks. en momsfri ydelse bestående af formidling af lån eller i forhandlinger om transaktioner vedrørende værdipapirer.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

10) Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere.

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1 litra a, der har følgende ordlyd:

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner: 

a) forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med disse transaktioner

(…)

Praksis

C-695/19, Radio Popular

Rádio Popular er et aktieselskab, hvis hovedaktivitet består i salg af husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation. Sagsøgeren tilbyder desuden køberne af sine varer et antal supplerende tjenesteydelser, herunder bl.a. en udvidelse af garantien på de købte varer. Udvidelsen følger af en forsikringsaftale, hvorved forsikringsselskabet i tilfælde af en skade sikrer køberen reparation af den købte vare eller eventuelt erstatning for den vare, der er købt, i en periode, der ligger ud over den periode, der er dækket af den af producenten stillede garanti. Forsikringsaftalen indgås mellem et forsikringsselskab og køberne af de varer, der sælges af Rádio Popular.

EU-Domstolen fandt, at formidlingstransaktioner i forbindelse med salg af garantiudvidelser som de i hovedsagen omhandlede, der foretages af en afgiftspligtig person i forbindelse med dennes hovedaktivitet, som består i salg til forbrugere af husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation, udgør tjenesteydelser i forbindelse med forsikringstransaktioner, som udføres af forsikringsmæglere og ‑formidlere i henhold til momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a).

C-124/07, J.C.M. Beheer BV

Selskabet var underagent for en anden forsikringsformidler. Den virksomhed, som selskabet udøvede i den anden forsikringsformidlers navn og for dennes regning, vedrørte indgåelse af forsikringsaftaler, behandling af ændringer af forsikringspolicer, udstedelse af sådanne policer, opkrævning af provision og levering af oplysninger til forsikringsselskabet og til forsikringstagerne. Desuden tilbød og indgik selskabet selvstændigt nye forsikringer. Den omstændighed, at en forsikringsmægler eller -formidler ikke har et direkte forhold til parterne i den forsikrings- eller genforsikringsaftale, til hvis indgåelse han bidrager, men udelukkende har et indirekte forhold til parterne via en anden afgiftspligtig person, der har et direkte forhold til en af disse parter, og med hvilken denne forsikringsmægler eller -formidler er aftalemæssigt forbundet, ikke er til hinder for, at den ydelse, som forsikringsmægleren eller -formidleren leverer, fritages for moms i henhold til bestemmelsen.

C-472/03, Arthur Andersen

Selskabets virksomhed bestod i at behandle forsikringsbegæringer, vurdere forsikringsrisikoen, vurdere om en lægeundersøgelse er nødvendig, at træffe afgørelse om accept af risikoen, når en sådan undersøgelse ikke viser sig nødvendig, at foretage udfærdigelse, administration og ophævelse af forsikringspolicer samt tarif- og kontraktsændringer, at opkræve præmier og behandle krav, at opgøre og betale provision til forsikringsformidlere og følge op på kontakten med disse, at administrere forholdene vedrørende genforsikring og at formidle information til forsikringstagere og forsikringsformidlere samt til andre interesserede, såsom afgiftsmyndighederne. Disse ydelser er ikke ydelser, der er karakteristiske for en forsikringsformidler. Der var i sagen desuden væsentlige dele af en forsikringformidlers opgaver, der ikke forelå, såsom at søge efter kundeemner og at sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren.

De tjenesteydelser, selskabet udførte for forsikringsvirksomheden, måtte derfor anses for en form for samarbejde, der består i mod vederlag at bistå forsikringsvirksomheden i at udføre de opgaver, der normalt påhviler sidstnævnte, uden at indgå kontraktmæssige forhold med forsikringstagerne. Sådan virksomhed er en opdeling af forsikringsgivers virksomhed og ikke tjenesteydelser, der udføres af en forsikringsformidler. Denne »backoffice«-virksomhed, er ikke ydelser i forbindelse med forsikringstransaktioner, som udføres af forsikringsmæglere eller -formidlere i bestemmelsens forstand.

C-8/01, Taksatorringen

6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra a) (nu Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a), skulle fortolkes således, at taksation af motorkøretøjsskader, som en forening, hvis medlemmer er forsikringsselskaber, yder til sine medlemmer, hverken udgør forsikringstransaktioner eller tjenesteydelser i forbindelse med disse transaktioner, som udføres af forsikringsmæglere eller forsikringsformidlere i bestemmelsens forstand.

Udtrykket »tjenesteydelser i forbindelse med disse transaktioner, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere«, tager udelukkende sigte på ydelser, der udføres af erhvervsdrivende, der er part i et retsforhold til både forsikringsselskabet og forsikringstageren, idet en forsikringsmægler kun er mellemmand.

SKM2015.172.SR

Skatterådet bekræfter, at vederlag for salg af leads, kvalificerede leads og data fra en søgemaskine er momspligtige transaktioner, som ikke kan omfattes af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 10.

SKM2005.12.ØLR

Et selskab ansås for momspligtig af bestemte ydelser, idet selskabet ikke havde godtgjort, at selskabet havde formidlet hverken obligatoriske ansvarsforsikringer for solgte varer til expert-kædens forhandlere eller frivillige tillægsforsikringer for solgte varer til expert-forretningens kunder.

Landsskatteretten udtalte bl.a.:

Ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led, er ydelser i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, der udføres af forsikringsmæglere og -formidlere, fritaget for moms.

En forsikringsmægler/-formidler er en tredjemand, der formidler kontakt mellem kommende, eventuelle kunder og forsikringsselskaber om tegning af forsikring. Hvis en formidling resulterer i, at der indgås en aftale om tegning af forsikring mellem en kunde og et forsikringsselskab, er den formidlingsprovision, som forsikringsmægleren/-formidleren måtte oppebære, fritaget for moms i medfør af denne bestemmelse. Hvis forsikringsmægleren/-formidleren herefter i forsikringstiden efter aftale leverer nogle ydelser vedrørende de forsikringer, vedkommende har formidlet tegning af, kan honoraret herfor tillige være fritaget for moms. Eventuelle ydelser vedrørende forsikringer, som vedkommende ikke har formidlet tegning af, vil derimod ikke være fritaget for moms i henhold til nævnte bestemmelse.

Uddrag af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.10.5:

Definition af forsikringsmæglere og -formidlere

En nærmere definition af begrebet forsikringsmæglere- og formidlere skal findes i retspraksis. Østre Landsret har anført, at en forsikringsmægler/-formidler er en tredjemand, der formidler kontakt mellem kommende, eventuelle kunder og forsikringsselskaber om tegning af forsikring. Se SKM2005.12.ØLR.

Denne definition svarer til EU-domstolens praksis. I sag C-8/01, Taksatorringen har domstolen således udtalt, at fritagelsen udelukkende tager sigte på ydelser, der udføres af erhvervsdrivende, som står i kontakt både med forsikringsgiveren og forsikringstageren, idet en forsikringsmægler kun er mellemmand. I C-472/03, Arthur Andersen, fandt domstolen, at de væsentlige dele af en forsikringformidlers opgaver består i at søge efter kundeemner og at sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren. I C-124/07, J.C.M. Beheer BV, fandt domstolen, at en virksomhed vedrørende tilbud og indgåelse af forsikringsaftaler, behandling af ændringer af forsikringspolicer, udstedelse af sådanne policer, opkrævning af provision og levering af oplysninger til forsikringsselskabet og til forsikringstagerne havde karakter af en forsikringsmæglers eller -formidlers virksomhed.

Bemærk

Bemærk, at EU-domstolen i den danske sprogversion af dommen i sag C-8/01, Taksatorringen, anvender udtrykket "der er part i et retsforhold til både forsikringsselskabet og forsikringstageren". Men i den svenske sprogversion af dommen og i andre sprogversioner anvender domstolen i stedet udtrykket "som står i kontakt både med forsikringsgiveren og forsikringstageren".

Underagent

C-124/07, J.C.M. Beheer BV, har domstolen udtalt, at den omstændighed, at en forsikringsmægler eller -formidler ikke har et direkte forhold til parterne i den forsikrings- eller genforsikringsaftale, til hvis indgåelse han bidrager, men udelukkende har et indirekte forhold til parterne via en anden afgiftspligtig person, der har et direkte forhold til en af disse parter, og med hvilken denne forsikringsmægler eller -formidler er aftalemæssigt forbundet, ikke er til hinder for, at den ydelse, som forsikringsmægleren eller -formidleren leverer, fritages for moms i henhold til bestemmelsen.

Hvem er omfattet af forsikringsmægler/formidler betegnelsen?

Betegnelsen forsikringsmægler/formidler er meget bred. Det er ikke afgørende, om en virksomhed vælger at bruge den ene eller den anden betegnelse.

Det afgørende er,

 • om virksomheden i praksis er indrettet på at udføre forsikringsformidlingsydelser, og
 • at der ikke kun er tale om enkelte lejlighedsvise og isolerede tilfælde, hvor disse ydelser leveres.

Forsikringsmægler/-formidler betegnelsen omfatter

 • selskabernes egne formidlere
 • agenter
 • assurandører
 • forsikringsmæglere.

Endvidere omfatter det andre, der formidler forsikringsaftaler (fx rejsebureauer og ejendomsmæglere), og som modtager momsfritaget provision fra forsikringsselskaberne for tegning af forsikringer.

Hvad er omfattet af momsfritagelsen?

Hvis en formidling resulterer i, at der indgås aftale om tegning af forsikring mellem en kunde og et forsikringsselskab, skal forsikringsmægleren/-formidleren ikke betale moms af den formidlingsprovision, som han eventuelt måtte få. Se SKM2005.12.ØLR.

En forsikringsmæglers administrationsydelser

Hvis forsikringsmægleren/-formidleren i forsikringstiden efter aftale leverer nogle ydelser vedrørende de forsikringer, som vedkommende har formidlet tegning af, kan honoraret for disse ydelser også være fritaget for moms. Eventuelle ydelser vedrørende forsikringer, som vedkommende ikke har formidlet tegning af, vil derimod ikke være fritaget for moms.