Dato for udgivelse
03 okt 2022 15:18
Til
Borgere og virksomheder, der overvejer at ombygge eller reparere en bil
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen modtager jævnligt henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende reparerede eller ombyggede biler. Det kan fx være i forbindelse med køb, egen reparation eller ombygning. I visse tilfælde kan en reparation eller ombygning betyde, at der skal betales ny registreringsafgift, fordi bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

I dette nyhedsbrev vejleder Motorstyrelsen om, hvornår der som følge af reparationen eller ombygningen skal betales ny registreringsafgift. På siden Ombygning og reparation af bil giver vi eksempler på, hvilke ændringer der medfører eller ikke medfører et afgiftsmæssigt identitetstab, når de foretages i forbindelse med en reparation eller ombygning.  

Nyhedsbrevet vedrører kun den afgiftsmæssige behandling af reparation, ombygning m.v. og ikke øvrige aspekter såsom syn, teknisk opbygning eller mekanisk bearbejdning. Nyhedsbrevets indhold er udarbejdet med input fra relevante brancheforeninger.

Reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab gælder for alle typer køretøjer. Dette nyhedsbrev tager dog udgangspunkt i reparation og ombygning af biler inklusive veteranbiler (biler ældre end 35 år).

Du kan læse mere om reglerne for reparerede og ombyggede køretøjer i Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.8.3.


Registreringsafgift og afgiftsmæssigt identitetstab på biler

Der skal betales registreringsafgift for en bil på baggrund af, hvordan den fremstår på det tidspunkt, hvor bilen bliver afgiftsberigtiget. En bil er afgiftsberigtiget på det tidspunkt, hvor registreringsafgiften betales. Hvis bilen senere ændres ved ombygning eller reparation, kan det efter omstændighederne medføre, at den ikke længere kan anses for samme bil i afgiftsmæssig henseende. Sådanne biler siges at have mistet deres afgiftsmæssige identitet, og derfor skal der betales ny registreringsafgift, før bilen lovligt kan tages i brug på de danske veje. Når det sker, går den tidligere betalte registreringsafgift tabt, da bilen, som afgiften var betalt for, ikke længere eksisterer i afgiftsmæssig sammenhæng.

Reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab står i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3. Dette er lovens hovedregel. Der findes undtagelser til hovedreglen, og disse undtagelser omtales senere i dette nyhedsbrev.

Det er ikke enhver ændring af bilen, der fører til afgiftsmæssigt identitetstab. Loven giver, i begrænset omfang, mulighed for at ombygge eller reparere en bil, uden det får afgiftsmæssig betydning. Ændringerne kan fx være visuelle eller kosmetiske ændringer. Efter ændringen skal bilen være afgiftsmæssigt identisk med den oprindelige bil. Er den ikke det, har den lidt et afgiftsmæssigt identitetstab.

Du kan finde eksempler på ændringer, der ikke fører til et afgiftsmæssigt identitetstab på siden Ombygning og reparation af bil.

Der skal generelt være overensstemmelse mellem den betalte registreringsafgift og den bil, som faktisk anvendes på vejene. Reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab skal bl.a. forhindre, at bilen efterfølgende ændres til en anden modelvariant, eller at der eksempelvis foretages andre ændringer, som ville have medført en højere registreringsafgift end den, der oprindeligt er betalt.

Det er altid en konkret vurdering, om en bil har mistet sin afgiftsmæssige identitet som følge af reparation og/eller ombygning. Vurderingen tager udgangspunkt i, hvordan bilen fremstod, da registreringsafgiften oprindeligt blev beregnet og betalt. Det gælder som udgangspunkt også, selvom ændringerne er foretaget af flere omgange og måske over en længere periode. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om almindeligt løbende vedligehold, som er en af undtagelserne til hovedreglen. Det kan du læse mere om nedenfor i afsnittet: Undtagelser - hvornår må ændringer foretages.

Hvis en bil er ombygget, før den bliver afgiftsberigtiget, skal synsvirksomheden skrive i Motorregistret, at der er foretaget konstruktive ændringer på bilen. Disse ændringer står under "Dokumentationsreference" i Motorregistret.  Ændringer, som ikke er egentlig konstruktive ændringer, skal ikke noteres af en synsvirksomhed. Disse ændringer kan dog have betydning for afgiften, hvis de er foretaget efter, at bilen bliver afgiftsberigtiget.

Ændringer, der er foretaget, før bilen bliver afgiftsberigtiget, kan aldrig medføre et afgiftsmæssigt identitetstab. En ændring foretaget før afgiftsberigtigelsen af et køretøj indgår derfor ikke i Motorstyrelsens vurdering af, om den afgiftsmæssige identitet er tabt.

Eksempel på import af bil

Du har hentet en bil til Danmark, men du har ikke fået den synet eller betalt registreringsafgift endnu. Du vil gerne have udskiftet bilens motor til en større variant. Efter motoren er udskiftet, får du bilen synet, godkendt og afgiftsberigtiget (forudsat at den nye motor overholder alle relevante krav).

Hvis du senere bliver udtaget til kontrol af Skatteforvaltningen, vil udskiftningen af motoren ikke have betydning for sagen, da dette allerede var gjort før afgiftsberigtigelsen.

Undtagelser - hvornår må ændringer foretages

I registreringsafgiftslovens § 7 og § 7 a findes undtagelser til hovedreglen om afgiftsmæssigt identitetstab i registreringsafgiftsloven § 1, stk. 3. Disse undtagelser uddybes i det følgende.

Undtagelse 1. Genopbygning efter færdselsskade m.v.

Betingelserne for at genopbygge en bil efter fx færdselsuheld, eksplosion eller ildebrand, uden det får afgiftsmæssige konsekvenser, er fastsat i registreringsafgiftslovens § 7. Disse betingelser behandles dog ikke nærmere i dette nyhedsbrev.

Undtagelse 2. Almindelig løbende vedligeholdelse

Der er mulighed for at reparere eller genopbygge biler, uden det får betydning for bilens afgiftsmæssige identitet. Der er dog visse betingelser, som skal være opfyldt.

Hvis der er tale om udbedring af skader som følge af tæring, slitage og lignende, og hvis reparationen foretages løbende som almindelig vedligeholdelse, er det muligt at reparere eller genopbygge bilen, uden det får betydning for dens afgiftsmæssige identitet.

Betingelser, som skal være opfyldt:

  1. Efter genopbygningen skal bilen svare til den bil, som er beskrevet i registreringsattesten. Der må ikke ske ændringer med hensyn til fabrikat, model, type og årgang som følge af de dele, man har ændret, udskiftet eller tilføjet.
  2. Udskiftning af bilens motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 % i forhold til den originale motoreffekt.
  3. Genopbygningen af bilen skal ske med reservedele, herunder skarringsdele, af samme art og beskaffenhed, som normalt findes på og forhandles fra bilforhandlernes og værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må dog godt anvendes uoriginale reservedele. Hvis der ved reparationen anvendes nyt reservedelskarrosseri eller -chassis, mister bilen sin afgiftsmæssige identitet. Det samme gør sig gældende, hvis der anvendes karrosseri eller chassis fra en anden bil eller større dele af disse komponenter end de nedenfor nævnte reservedele.

Reglerne står i registreringsafgiftslovens § 7 a.

Undtagelse 2: Tilladte reservedele

Betingelsen for afgiftsfri reparation eller genopbygning er, at der skal anvendes reservedele af samme art og beskaffenhed, som normalt findes på og forhandles fra bilforhandlernes og værkstedernes lagre af nye reservedele. Der kan også anvendes tilsvarende brugte reservedele. Betingelsen er beskrevet i registreringsafgiftslovens § 7 a.

I praksis betyder det, at det altid er tilladt at bruge reservedele, som er magen til dem, der udskiftes, hvis delene kan købes som reservedele med et selvstændigt reservedelsnummer.

Der kan også være tilfælde, hvor det kan være tilladt at anvende reservedele, som ikke er magen til de dele, der udskiftes. Det kommer an på en konkret vurdering. Det skal dog altid være reservedele, som beskrevet i ovenstående afsnit.

Det har ikke betydning for bilens afgiftsmæssige identitet, om en reservedel er original eller uoriginal.

Du kan både se eksempler på brug af reservedele, der ikke fører til, at du skal betale ny registreringsafgift, og brug af reservedele, der betyder, at du skal betale ny registreringsafgift på siden Ombygning og reparation af bil.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en reservedel kan bruges uden afgiftsmæssige konsekvenser, anbefaler vi, at du søger om et bindende svar. Du kan læse mere om bindende svar nedenfor i afsnittet Bindende svar.


Undtagelse 2: Ombygning på én gang eller løbende ændringer

Der skelnes mellem løbende ændringer eller løbende vedligeholdelse og ombygninger, der sker på én gang.

Hvis du løbende udskifter dele på en bil i forbindelse med almindelig vedligeholdelse som følge af tæring, slitage og lignende, har det som udgangspunkt ikke nogen afgiftsmæssige konsekvenser. Du skal blot sikre dig, at der bruges tilladte reservedele.

Eksempel på flere ændringer på én gang

Motoren i din bil er brudt sammen, og det er nødvendigt at udskifte den. Samtidig vil du gerne skifte gearkassen til en automatgearkasse. Du køber en brugt motor og gearkasse ved en autoophugger.

Det er som udgangspunkt tilladt at skifte disse dele samtidigt, forudsat at den nye motor ikke giver mere end 20 % effektforøgelse.

Ændringerne må desuden ikke betyde, at bilen ændrer fabrikat, model, type eller årgang.

Hvis du ombygger eller foretager flere reparationer på en bil på én gang, eller hvis der bruges reservedele, som ikke er tilladt at bruge i forbindelse med en almindelig løbende vedligeholdelse (se afsnittet ovenfor om tilladte reservedele), skal ændringen vurderes efter hovedreglen i registreringsafgiftsloven, og bilen kan have mistet sin afgiftsmæssige identitet. Du kan læse om hovedreglen i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Det kan i nogle situationer være vanskeligt at vurdere, hvornår der er tale om løbende vedligeholdelse af en bil, og hvornår der i stedet er tale om en reparation eller ombygning, hvor der skal betales ny registreringsafgift. Det afhænger blandt andet af typen og omfanget af ændringerne.

Ændringer, der sker løbende, vil ofte have karakter af almindelig løbende vedligeholdelse, og derfor har de som udgangspunkt ikke afgiftsmæssige konsekvenser. Modsat har det ofte afgiftsmæssige konsekvenser, når en bil ombygges på én gang, men det afhænger, som beskrevet, af ændringernes samlede omfang.

Du kan se eksempler på tilladte og ikke tilladte ombygninger og reparationer i kombination med hinanden på siden Ombygning og reparation af bil.

Undtagelse 2: Ombygninger foretaget på én gang

Ved ombygninger foretaget på én gang forstås ombygninger, der er foretaget inden for 12 sammenhængende måneder.

Ved vurderingen af, om der er tale om ombygning eller almindeligt vedligehold, kan det desuden indgå som element, om bilens værdi har ændret sig væsentligt som følge af ændringerne.

Vær opmærksom på, at Motorstyrelsen altid vurderer bilen på det tidspunkt, hvor sagsbehandlingen finder sted. Det vil sige, at det skal kunne dokumenteres, at der er tale om almindeligt løbende vedligehold, hvis bilen fremstår anderledes end ved seneste afgiftsberigtigelse. Hvis det løbende vedligehold ikke kan dokumenteres, anses ændringerne som udgangspunkt som en ombygning, der kan medføre, at den afgiftsmæssige identitet er tabt, og at der derfor skal betales ny registreringsafgift.


Vær også opmærksom på, at ombygning af en bil - uanset om det har afgiftsmæssige konsekvenser eller ej - ofte vil betyde, at bilen skal gennemgå et nyt syn, inden den tages i brug efter ombygningen. Det står i registreringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, samt i synsbekendtgørelsens § 21.

Motorstyrelsen kan ikke foretage denne vurdering, men henviser i stedet til, at du kontakter en godkendt synsvirksomhed.

Undtagelse 2: Større samlede reparationer og genopbygninger med henblik på salg

Der er mulighed for at foretage større samlede reparationer og genopbygninger afgiftsfrit, hvis det sker med henblik på salg, og hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Betingelserne under afsnittet "Undtagelser 2".
  • Omkostningerne ved reparation og genopbygning ikke overstiger den almindelige pris for en tilsvarende bil i normalt vedligeholdt og registreringsklar stand inklusive afgifter ved kontant salg til bruger.
  • Udgifterne uanset hvad ikke overstiger 75.000 kr. 

For biler, hvis alder overstiger 5 år, er der en særlig regel angående omkostninger. Her må omkostningerne ved genopbygning overstige den almindelige pris for en tilsvarende bil (ved kontant salg til bruger) med 10 % for hvert hele år, bilens alder overstiger 5 år regnet fra bilens første registreringsdato. Men udgiften må stadig ikke overstige 75.000 kr. Se eksempel med en 10 år gammel bil nedenfor.  

Reglerne om større samlede reparationer og genopbygninger med henblik på salg gælder dog ikke for biler, der er mere end 35 år gamle, såkaldte veteranbiler. Reglerne står i registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 3.

Omkostninger opgøres af en reparatørvirksomhed på grundlag af dennes almindelige bruttopriser inklusive moms. Det står i registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 4.

Eksempel på en 3 år gammel bil

Du ønsker at sælge din 3 år gamle bil, men du vil gerne sætte den i stand først. Handelsprisen for din bil er, før den sættes i stand, 100.000 kr. I dette tilfælde må genopbygningen ikke overstige 75.000 kr.

Hvis udgifterne til reparationen overstiger 75.000 kr., bliver reparationen omfattet af reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab, og du skal betale afgift igen. Omkostninger skal opgøres af en reparatørvirksomhed på grundlag af dennes almindelige bruttopriser inklusive moms.

Eksempel på mindst 10 år gammel bil

Du ønsker at sælge din mindst 10 år gamle bil, men du vil gerne sætte den i stand først. Handelsprisen (det vil sige markedsprisen) før genopbygningen er 60.000 kr. I dette tilfælde må omkostningerne ved genopbygningen overstige handelsprisen før genopbygning med højst 50 %. Det vil sige 30.000 kr. oveni handelsprisen. Omkostningerne ved genopbygningen må altså efter regnestykket være op til 90.000 kr.

Men hvis omkostningerne overstiger 75.000 kr., bliver genopbygningen alligevel omfattet af reglerne for afgiftsmæssigt identitetstab, og der skal betales afgift igen. Omkostningerne skal opgøres af en reparatørvirksomhed på grundlag af dennes almindelige bruttopriser inklusive moms.

Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 3 og 4, bliver ikke behandlet yderligere i dette nyhedsbrev.

Særlige regler for chassis og karrosseri

Ændring og udskiftning af bilens chassis og karrosseri vil altid medføre, at bilen mister sin afgiftsmæssige identitet - og der er dermed krav om betaling af ny registreringsafgift. Det gælder også chassis og karrosseri, der er produceret til brug som reservedel. Som hovedregel er det altså ikke tilladt at skære, ændre eller foretage modifikationer på chassiset eller karrosseriet.

Hvis der er tale om færdselsskadede biler, gælder der andre regler. Reglerne er beskrevet i registreringsafgiftslovens § 7. Her kan det under visse betingelser være tilladt at ændre eller anvende et helt nyt chassis eller karrosseri i forbindelse med genopbygningen.

Pligt til at anmelde afgiftspligtig ombygning og reparation

Både bilejeren og reparatøren har pligt til at anmelde en afgiftspligtig ombygning eller reparation til Motorstyrelsen. Der er visse konstruktive ændringer, som synsvirksomhederne indsætter i Motorregistret i forbindelse med syn og godkendelse af ændringerne. 
Er du som bilejer eller reparatør i tvivl om, hvorvidt en allerede foretaget reparation eller genopbygning indebærer, at der skal betales ny registreringsafgift, er du velkommen til at kontakte os.

Veteranbiler

Der gjaldt tidligere et såkaldt originalitetskrav for veteranbiler (biler over 35 år). Det betød, at de skulle fremstå som værende fuldstændig originale, hvis de var blevet afgiftsberigtiget i Danmark som veteranbiler. Kravet gjorde det vanskeligt for ejerne at vedligeholde og reparere på veteranbilerne, ligesom det kun i begrænset omfang var muligt at ombygge eller ændre på bilerne, uden at de mistede deres afgiftsmæssige identitet.

Originalitetskrav er siden fjernet fra loven, og reglerne for reparation og ombygning af veteranbiler er nu de samme som for øvrige biler. Veteranbiler er dog som nævnt ovenfor ikke omfattet af de særlige regler for større, samlede reparationer og genopbygninger med henblik på salg.

Dokumentationskrav

Dokumentation for ombygning eller reparationer kan fx være fakturaer på indkøb af reservedele, værkstedsregninger eller billeder, der dokumenterer bilens tilstand på relevante tidspunkter samt ændringer, der er registreret på bilen i Motorregisteret i forbindelse med et syn. Der kan ikke opstilles en udtømmende liste over mulig relevant dokumentation.

Det kræver en konkret vurdering fra sag til sag, om det er dokumenteret, at der er tale om afgiftsfrie ændringer.

Hvis du køber en bil, der er ombygget eller repareret, er det altid en god idé at bede om at få dokumentation for ændringerne fra sælger. Det er vigtigt, at du spørger sælger, om bilen er synet og godkendt med ændringerne, og om sælger har en godkendelse fra os, hvori der står, at ændringerne ikke har medført tab af afgiftsmæssig identitet, eller at der er betalt afgift af ombygningen. Godkendelsen kan fx være i form af et bindende svar, som beskrevet nedenfor i afsnittet Bindende svar om registreringsafgiften for ombygning af bil.

Under alle omstændigheder er det som køber vigtigt at sikre sig dokumentation for, hvilke ændringer der er foretaget frem til købstidspunktet. Det kan få betydning for, om du som køber hæfter for betalingen af en registreringsafgift, hvis vi træffer afgørelse om, at bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Er det dokumenteret, at ændringerne er foretaget før købet, vil du som køber kun hæfte for betalingen af registreringsafgiften, hvis du vidste eller burde have vidst, at ændringerne har medført, at bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Søg om aktindsigt i oplysninger om en bil

Du kan søge om aktindsigt i oplysninger om en bil hos os, fx i forbindelse med køb eller salg. På den måde kan du få adgang til oplysninger om tidligere registreringsattester, toldattester, billedmateriale og konstruktive ændringer, hvis det er oplysninger, som findes i vores databaser og arkiver.

Du søger aktindsigt ved at kontakte os og oplyse stel- eller registreringsnummer på den bil, det drejer sig om. Du kan søge om aktindsigt via skat.dk/tastselv. Log ind med NemID eller MitID og vælg "Aktindsigt".

Dokumentation for ændringer

Når du har foretaget konstruktive ændringer på din bil, kan du ved syn få synsvirksomheden til at anføre de konstruktive ændringer på bilen i Motorregistret. Anmærkningen fra synsvirksomheden kan fx bruges til at dokumentere konstruktive ændringer ved et salg.

Hvis der i Motorregistret er anført konstruktive ændringer, vil den registrerede ejer af bilen have adgang til disse oplysninger.

Tilladte ændringer

Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvilke ændringer der må foretages, herunder i kombination med hinanden. Det vil altid kræve en konkret vurdering.

Vi har udarbejdet en oversigt med eksempler og beskrevet de afgiftsmæssige konsekvenser, der kan forventes i disse situationer. Du kan se eksemplerne på siden Ombygning og reparation af bil.

Vi gør opmærksom på, at ændringerne fra de forskellige kategorier på oversigten ikke nødvendigvis kan kombineres frit, og at eksemplerne og beskrivelserne er generelle. Der kan derfor være tilfælde, hvor ombygninger på oversigten alligevel fører til, at bilen mister sin afgiftsmæssige identitet. Det afgøres altid ved en konkret vurdering af de samlede forhold i en sag.

Hvis du er i tvivl, bør du altid kontakte os eller bede om et bindende svar, før du foretager ændringerne.

Bindende svar om registreringsafgiften ved ombygning af bil

Du kan bede om et bindende svar om registreringsafgift. Fx kan du i forbindelse med køb og import af en ombygget bil få et bindende svar på, hvor meget du skal betale i registreringsafgift.

Du kan også bede om bindende svar, hvis du har ombygget eller overvejer at ombygge din bil. Her kan du få svar på, om ændringerne vil betyde, at bilen mister sin afgiftsmæssige identitet, og hvor meget der eventuelt skal betales i ny registreringsafgift.

Et bindende svar koster 400 kr. Behandlingstiden kan variere fra få uger og op til 3 måneder. Vi modtager særligt mange anmodninger om bindende svar i forårsmånederne. Derfor anbefaler vi, at du beder om bindende svar i god tid.

Læs, hvordan du beder om bindende svar om registreringsafgift på skat.dk/bindende svar.

Kontrol af afgiftsmæssigt identitetstab

Hvis vi vurderer, at din bil har mistet sin afgiftsmæssige identitet, vil vi stille krav om, at du betaler registreringsafgift af bilen, som den fremstår på afgørelsestidspunktet. Motorstyrelsens afgørelse er altid konkret begrundet.

Begrundelsen skal indeholde følgende:

  • Henvisning til de retsregler, der ligger til grund for afgørelsen.
  • De hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen, hvis der er udøvet et administrativt skøn.
  • En redegørelse for de omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Som part i en sag om afgiftsmæssigt identitetstab har du mulighed for at klage over Motorstyrelsens afgørelse. Afgørelsen vil derfor altid være ledsaget af en klagevejledning.