Dato for udgivelse
26 Sep 2022 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2021 10:16
SKM-nummer
SKM2022.459.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-3605-20
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skat, moms, virksomhed, registrering, sagsbehandlingstid
Resumé

T var tiltalt for forsætligt at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. juli 2015 at meddele, at skatteansættelsen var for lav, idet den ikke indeholdt overskud af virksomhed på 263.591 kr. for indkomståret 2014. For indkomståret 2015 var T tiltalt for forsætligt at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, idet han ved afgivelse af andre oplysninger i TastSelv ikke selvangav overskud af virksomhed på 331.257 kr. T var endvidere tiltalt for forsætligt at have fortiet oplysninger om virksomhedens momstilsvar for perioden 20.02.2016-31.12.2016, og for at have fortsat momspligtig virksomhed, efter at registreringen var blevet inddraget. T havde herved unddraget i alt 188.004 kr. i skat og 60.641 kr. i moms.


T nægtede sig skyldig.


Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T måtte have indset det for overvejende sandsynligt, at skatteansættelserne var for lave med ret betydelige beløb, og at det offentlige derved blev unddraget skat. Retten henså herved til, at skatteansættelserne ikke indeholdt noget beløb som overskud af den selvstændige virksomhed, selvom denne måtte have udgjort Ts hovedindtægtskilde for de pågældende år, T gjorde ikke noget aktivt for at opnå korrekte skatteansættelser, og T antog først sagkyndig bistand på et tidspunkt efter udløbet af selvangivelsesfristerne for de pågældende år. T havde modtaget meddelelse om, at registreringen var inddraget, og fortsatte på trods heraf virksomheden, hvorved T havde haft forsæt til at unddrage statskassen moms. T idømtes en bøde på 430.000 kr. Sagsbehandlingstiden kunne ikke begrunde en reduceret bøde.


Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til halvdelen, til 215.000 kr., under henvisning til den meget lange sagsbehandlingstid, som hverken helt eller delvist kunne tilskrives Ts forhold. Bøden blev fastsat som en tillægsstraf til en tidligere afsagt dom af 13. februar 2018.

Reference(r)

• Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 (nu § 83, stk. 4, jf. stk. 1)
• Skattekontrollovens § 13, stk. 1 (nu § 82, stk. 1)
• Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 47, stk. 7, 2. pkt. (tidligere § 47, stk. 6, 2. pkt.)
• Straffelovens § 89
• Straffelovens § 82, nr. 13

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.2.1.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.2.1.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.2.4

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.5.1

BYRETSDOM

Afsagt d. 8 december 2020

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T cpr-nummer (red. cpr. nr. fjernet)

Afgørelse truffet af Byretsdommeren

Jens Lind

Anklageskrift er modtaget den 6. juli 2020.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 (nu § 83, stk. 4, jf. stk. 1),

ved for indkomståret 2014, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. juli 2015 at meddele Skattestyrelsen, at den skattepligtige indkomst var ansat for lavt, idet den ikke indeholdt overskud af virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, på 263.591 kr., hvorved det offentlig blev unddraget 95.640 kr. i skat.

2.

overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1 (nu § 82, stk. 1),

ved for indkomståret 2015, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skatteansættelsen, idet han via TastSelv den 28. oktober 2016 foretog ændringer i sin skatteansættelse uden at medtage overskud af virksomheden G1-virksomhed, cvrnr. ...11, på 331.257 kr., hvorved det offentlig blev unddraget 92.364 kr. i skat.

3. (udgår)

4.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 47, stk. 6, 2. pkt.,

ved i perioden fra den 20. februar 2016 til den 31. december 2016, som indehaver af den momspligtige virksomhed G1-virksomhed, tidligere cvr-nr. ...11, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have fortiet oplysninger om virksomhedens momstilsvar til brug for afgiftskontrollen, og selv om virksomhedens registrering var inddraget af Skattestyrelsen den 19. februar 2016, at have fortsat driften af virksomheden, hvorved statskassen blev unddraget 60.641 kr. i moms.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf, således at bøden udmåles til 430.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte har afgivet forklaring som sigtet i et retsmøde den 4. november 2019 (rettens nr. fjernet). Forklaringen er gengivet således i retsbogen:

"...

Sigtede forklarede, at det er korrekt, at han drev den pågældende virksomhed med det pågældende cvr-nummer. Han udlejede sin arbejdskraft til forskellige events, hvor han arbejdede med opsætning af scener og andet i forbindelse med musikturnéer. Det var forskelligt, om der blev aftalt et fast beløb eller en timepris. Han havde meget dårligt styr på økonomien herunder faktureringen og beskriver sig selv som et rodehoved.

I 2014 vidste han godt, at han skulle betale skat, og han gjorde intet for at få overblik over, hvorvidt der var overskud i virksomheden. Da han modtog årsopgørelsen fra SKAT uden angivelse af indtægter i virksomheden, foretog han sig ingenting i forhold dertil. Han foretog på intet tidspunkt nogen former for udregninger af, hvorvidt virksomheden gav overskud.

Han købte en del værktøj ind i forbindelse med driften af virksomheden. Udgiftsbilagene blev blot lagt til side, og han havde dem ikke med til revisor. Han mener, at han nogle år havde udgifter på op mod 60.000 kr. Det lyder nogenlunde rimeligt med størrelsen af det skønsmæssige fradrag, som SKAT har fastsat. Han har ikke længere nogen af de pågældende udgiftsbilag.

Han havde indtægter i virksomheden af en betydelig størrelse, som han ikke fik selvangivet, idet han ikke magtede dette.

Vedrørende år 2015 forklarede han, at det var nogenlunde det samme, der gjorde sig gældende som i 2014. Han fik blot ikke foretaget selvangivelsen.

Foreholdt at han den 28. oktober 2016 angav til myndighederne, at virksomheden var ophørt, forklarede han, at det er han ikke i stand til at forklare nærmere om. Så vidt han ved, var der ikke andre der i 2016 havde adgang til benyttelse af hans Nem-id. På det pågældende tidspunkt var han på vej i skilmisse, hvilket stadig pågår. Han boede sammen med sin daværende hustru og deres 3 børn på det tidspunkt.

...

Foreholdt ekstraktens side 411 forklarede han, at han ikke husker den pågældende advarsel fra SKAT om indberetning af moms. Han modtog den afmelding af virksomheden fra SKATs side, som fremgår af ekstraktens side 413. Han er dog i tvivl om de pågældende datoer.

Foreholdt faktura, ekstraktens side 337, forklarede han, at det har han ingen forklaring på, men han må have skrevet den pågældende faktura.

Som han husker det, forsøgte han at foretage de korrekte indberetninger, men han kunne ikke finde ud af det og lod derfor stå til. Det var ikke hans mening at unddrage SKAT nogen penge. Han var godt klar over, at pengene så ikke kom i statskassen på korrekt vis, men han gav blot op efter at have talt med SKAT 20-25 gange uden at opnå den fornødne hjælp.

.."

Tiltalte har vedstået forklaringen som gengivet og har supplerende forklaret, at han oprindeligt er uddannet murer og tidligere har været selvstændig i dette fag. Han startede eventfirmaet G1-virksomhed i 2014. Han havde ikke regnskabsmæssige forudsætninger for at styre økonomien eller indberetninger til offentlige myndigheder, men forventede, at det mere eller mindre ville gå af sig selv. Han tænkte ikke videre over forholdene vedrørende skat og moms. Han havde virksomhedsrelaterede udgifter til overnatning, når han udførte arbejde langt fra bopælen, og desuden udgifter til indkøb af værktøj. Han har nok anskaffet værktøj for rundt regnet 100.000 kr., men er ikke i stand til at angive, hvornår indkøbene nærmere bestemt har fundet sted. Han holdt generelt ikke styr på sine indtægter og udgifter. Han vil ikke bestride, at han fortsatte virksomheden med at udføre arbejde, udskrive fakturaer og modtage betaling fra kunder efter SKATs tvangsafmelding af cvr-nummeret i februar 2016. Som tidligere forklaret rettede han mange gange henvendelse til SKAT med henblik på at få hjælp vedrørende indberetning af skat og moms. Han husker ikke, i hvilken periode han foretog disse henvendelser.

I slutningen af 2014 eller starten af 2015 blev det konstateret, at han ældste datter, som er født i 2007, led af en kræftsygdom og havde fem tumorer i hjernen. Hun havde længe lidt af konstant hovedpine. Hurtigt efter scanningen blev hun opereret og fik fjernet en tumor. Det blev oplyst, at de øvrige ikke kunne bortopereres. Derefter startede en meget langvarig og hård behandling med kemoterapi, hvor hans datter modtog ugentlige behandlinger over en periode på ca 1½ år. Kemobehandlingen fortsatte også efterfølgende, men nu med længere intervaller imellem. Datterens langvarige sygdom udsatte hele familien for et hårdt pres. Han har to andre børn, som er født i henholdsvis 2010 og 2014. Det endte med, at han og hans ægtefælle gik fra hinanden og måtte gennem et langt og opslidende skilsmisseforløb. Den familiemæssige situation har helt klart haft betydning for hans evne til at overskue den økonomiske situation for virksomheden og ikke mindst forholdet med afregning af skat og moms. Han har ikke haft til hensigt at unddrage sig betaling af skat og moms. Han var sygemeldt i ca. et halvt år fra slutningen af 2018 på grund af stress og depression. Han har også fået diagnoserne angst, OCD og PTSD. Han er ikke længere sygemeldt, men må stadig tage sovemedicin for at kunne sove om natten.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1 og 2:

Retten lægger SKATs opgørelser af overskuddet af tiltaltes virksomhed i 2014 og 2015 samt den unddragne skat for disse år til grund som angivet i tiltalen. Indtægterne i virksomheden kan anses for dokumenterede og ubestridte, og der er på grundlag af tiltaltes oplysninger givet et skønnet fradrag for udgifter til kost og logi ved udeophold. Retten finder ikke, at tiltaltes forklaring om afholdte udgifter til indkøb af driftsmidler er konkretiseret på en sådan måde med hensyn til udgifternes størrelse eller periodisering, at der er grundlag for yderligere fradrag.

Tiltalte må have indset det som overvejende sandsynligt, at skatteansættelserne for 2014 og 2015 var for lave med ret betydelige beløb, og at det offentlige derved blev unddraget skat. Retten lægger ved forsætsvurderingen vægt på, at skatteansættelserne ikke indeholdt noget beløb som overskud ved den selvstændige virksomhed, selv om denne må have udgjort tiltaltes hovedindtægtskilde for de pågældende år. Tiltalte har desuden ved sin forklaring bekræftet, at han ikke gjorde noget aktivt for at opnå korrekte skatteansættelser, og retten lægger til grund, at han først på et tidspunkt efter udløbet af selvangivelsesfristerne for de pågældende år antog sagkyndig bistand. Tiltaltes forklaring om de personlige og familiemæssige forhold kan ikke føre til, at han har manglet forsæt til skatteunddragelse.

Efter det anførte er tiltalte skyldig.

Forhold 4:

Retten lægger SKATs opgørelse af unddraget moms for den i tiltalen anførte periode i 2016 til grund som ubestridt. Tiltalte havde modtaget meddelelse om, at registreringen af hans virksomhed var inddraget den 19. februar 2016, men fortsatte trods dette virksomhedens drift og havde momspligtig indtjening. Tiltalte har herved haft forsæt til at unddrage statskassen moms og er derfor skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 430.000 kr., jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1 (tidligere § 13, stk. 1), og § 83, stk. 4, jf. stk. 1 (tidligere § 16, stk. 3, jf. stk. 1), samt momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 47, stk. 6, 2. pkt.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Bødestraffen er udmålt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for bødeberegning i skatte- og afgiftsstraffesager. Sagsbehandlingstiden kan ikke begrunde, at der udmåles en reduceret bøde. Retten bemærker herom, at sagen omhandler årene fra 2014 til 2016 som en sammenhængende periode, og at der har været løbende sagsbehandling og drøftelser, ligesom der i november 2019 blev afholdt retsmøde med henblik på eventuel afgørelse ved en tilståelsessag.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal betale en bøde på 430.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.


ØSTRE LANDSRETS DOM

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T (cpr.nr. (red. cpr. nr. fjernet))

(advokat Nis Stemann Knudsen, besk.)

Afgørelse truffet af Landsdommerne

Ane Røddik Christensen, Kim Holst og Jeanette Ørnvang (kst.)).

Retten i Y1-bys dom af 8. december 2020 er anket af tiltalte med påstand om frifindelse i sagens forhold I og 2 samt i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at det er korrekt, at han stort set ikke vidste noget om, hvordan han skulle føre regnskab og indberette skat m.v. til myndighederne. Han havde ikke revisorbistand i sin tidligere murervirksomhed. Denne virksomhed blev dog nærmest lukket, inden den var startet rigtigt op.

I eventvirksomheden har han som forklaret for byretten haft store udgifter. som skattemyndighederne ikke har foretaget fradrag for. Der har blandt andet været tale om udgifter til værktøj og klatreudstyr. Han har ikke kunnet finde kvitteringer eller udskrifter fra sin bankkonto som dokumentation for de afholdte udgifter.

Han ringede mange gange til skattemyndighederne for at få hjælp til at indberette moms og skat. men de kunne ikke hjælpe ham, og de ringede heller ikke tilbage til ham som aftalt.

Han søgte på et tidspunkt hjælp fra en revisor. OL; han kan ikke huske det præcise tidspunkt, men det var minimum et år før maj 2017. OL tog også kontakt til skattemyndighederne, men det viste sig flere gange, at hun heller ikke kunne "få styr på det inde fra SKAT's side".

Det er muligt, at han har rettet eller forsøgt at rette i sin årsopgørelse for 2015 og ikke angivet overskuddet i virksomheden. men han kan ikke huske det. Han havde som nævnt ikke styr på tingene.

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere straffet blandt andet:

ved Retten i Y1-bys dom af 13. februar 2018 med en bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af hundeloven.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke har fast bopæl og p.t. overnatter på en vens båd. Hans boligsituation har sammenhæng med denne sag, idet hans økonomiske situation afhænger af udfaldet heraf. Han har siden foråret 2021 været ansat som montør i en gartnerivirksomhed. Det går fint med hans datter, der dog endnu ikke er erklæret rask for sin kræftsygdom. Han har en "fin nok" dialog med sin ekskone på nuværende tidspunkt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i forhold I og 2 i overtrædelse af skattekontrollovens 83, stk. 4, jf. stk. I (den tidligere skattekontrollovs 16, stk. 3,jf. stk. l) henholdsvis skattekontrollovens § 82, stk. I (den tidligere skattekontrollovs 13, stk. l ).

Landsretten tiltræder, at bøden under hensyn til størrelsen af den skete unddragelse og i overensstemmelse med praksis som udgangspunkt skal udmåles til 430.000 kr. i medfør af ovennævnte bestemmelser samt momslovens 81, stk. 3, jf. stk. l , nr. I og 29 jf. 47. stk. 7, 2. pkt. (tidligere 47. stk. 6. 2. pkt.).

Sagsbehandlingstiden har imidlertid været meget lang. Det fremgår af sagen blandt andet at skattemyndighederne opstartede sagen i december 2016, og at skattemyndighederne i juli 2017 traf afgørelse om tiltaltes skat og moms og i juli 2018 fremsendte en tiltalebegæring til (red. politikreds fjernet). Det fremgår desuden, at tiltalte blev sigtet og afhørt af politiet i marts 2019, og at anklagemyndigheden herefter indgav retsmødebegæring i juli 2019. Endvidere fremgår det, at der i november 2019 blev afholdt retsmøde i byretten med henblik på at fremme sagen som en tilståelsessag, hvilket imidlertid ikke kunne lade sig gøre. Det fremgår tillige, at anklagemyndigheden herefter i juli 2020 indgav anklageskrift til retten, hvorefter hovedforhandlingen blev afholdt og dommen afsagt i december 2020.

Det er ubestridt. at den meget lange sagsbehandlingstid hverken helt eller delvist kan tilskrives tiltaltes forhold.

På denne baggrund finder landsretten, at bøden der fastsættes som en tillægsstraf til bødestraffen ved dommen af 13. februar 2018,jf. straffelovens § 89 — passende kan fastsættes til halvdelen af den takstmæssige bøde, dvs. til 215.000 kr.,jf'. straffelovens § 82. nr. 1 3.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T , skal betale en bøde på 215.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.