Dato for udgivelse
08 Jul 2022 11:32
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0138363
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Registrering af importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121, med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter genoptagelsen af undersøgelsen med henblik på gennemførelse af dommene af 4. maj 2022 i de forenede sager T-30/19 og T-72/19 for så vidt angår gennemførelsesforordning (EU) 2018/1579 og gennemførelsesforordning (EU) 2018/1690.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1175 offentliggjort i EU-tidende L 183 af 8. juli 2022 pålagt toldmyndighederne i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24. stk. 5, i forordning (EU) 2016/1037 at tage de nødvendige skridt til at registrere importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121, i øjeblikket henhørende under KN-kode 4011 20 90 og ex 4012 12 00 (Taric-kode 4012 12 00 10), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og fremstillet af de virksomheder, der er opført i bilag I og II til nærværende forordning.

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2022/1175.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen træder i kraft den 9. juli 2022.