I henhold til § 19, stk. 6, i lov nr. 832 af 14. juni 2022 havde OPKL § 5, stk. 1, i henhold til lov nr. 832 af 14. juni 2022, alene virkning fra og med den 15. juni 2022 for

  1. udbytteskat, renteskat og royaltyskat m.v. efter kildeskattelovens §§ 65-65 D,
  2. situationer, hvor en virksomhed indgiver sin første angivelse efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden en foreløbig fastsættelse efter OPKL § 4 er foretaget,
  3. situationer, hvor en virksomhed har indgivet sin første angivelse rettidigt, hvorefter virksomheden ændrer den tidligere angivelse til et højere beløb efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden sidste rettidige betalingsdato og inden en foreløbig fastsættelse efter OPKL § 4 er foretaget,
  4. situationer, hvor en virksomhed indgiver sin første angivelse efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden sidste rettidige betalingsdato og inden en foreløbig fastsættelse efter OPKL § 4 er foretaget, og
  5. situationer, hvor en virksomhed efter at have været drevet uregistreret registreres med tilbagevirkende kraft og dermed for sent indgiver sin første angivelse.

Det fremgår af § 19, stk. 7, i lov nr. 832 af 14. juni 2022, at for andre krav og situationer end de i § 19, stk. 6, nævnte, fandt OPKL § 5, stk. 1, i henhold til lovbekendtgørelse 2711 af 20. december 2021, anvendelse, indtil skatteministeren fastsatte andet. Det vil sige, at indtil det af skatteministeren fastsatte tidspunkt blev virksomheden afkrævet det for lidt betalte skatte- og afgiftsbeløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Ved § 2 i bekendtgørelse nr. 495 af 12. maj 2023 om fastsættelse af virkningstidspunktet for opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt., og § 5 som affattet ved henholdsvis § 2, nr. 2 og 3 i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love, har skatteministeren fastsat, at OPKL § 5, stk. 1, fra og med 1. juli 2023, finder anvendelse for andre krav og situationer end de i § 19, stk. 6, i lov nr. 832 af 14. juni 2022 nævnte.

Det vil sige, at fra og med den 1. juli 2023 finder betalingsfristen, der anvendes ved en rettidig angivelse eller indberetning, anvendelse for alle krav og alle situationer, hvor der afgives en efterangivelse.