Krav og situationer

Ikrafttrædelse

1) udbytteskat, renteskat og royaltyskat m.v. efter kildeskattelovens §§ 65-65 D,

2) situationer, hvor en virksomhed indgiver sin første angivelse efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden en foreløbig fastsættelse efter opkrævningslovens § 4 er foretaget,

3) situationer, hvor en virksomhed har indgivet sin første angivelse rettidigt, hvorefter virksomheden ændrer den tidligere angivelse til et højere beløb efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden sidste rettidige betalingsdato og inden en foreløbig fastsættelse efter opkrævningslovens § 4 er foretaget,

4) situationer, hvor en virksomhed indgiver sin første angivelse efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden sidste rettidige betalingsdato og inden en foreløbig fastsættelse efter opkrævningslovens § 4 er foretaget, og

5) situationer, hvor en virksomhed efter at have været drevet uregistreret registreres med tilbagevirkende kraft og dermed for sent indgiver sin første angivelse.

For betalingen af det for lidt betalte tilsvar af skatter eller afgifter m.v. finder betalingsfristen, der anvendes ved en rettidig angivelse eller indberetning, anvendelse.

Har virkning fra og med den 15. juni 2022 for de nævnte krav og situationer.

Fremgår af § 19, stk. 6, i lov nr. 832 af 14. juni 2022.

Andre krav og situationer end de i § 19, stk. 6, i lov nr. 832 af 14. juni 2022, nævnte.

Fx

1) En virksomhed har afgivet en angivelse rettidigt, og afgiver efterfølgende en positiv efterangivelse som følge af at den første rettidige angivelse var en urigtig første angivelse. Angivelses og betalingsfristen er sammenfaldende her.

2) Skatteforvaltningen træffer under en kontrolsag afgørelse om regulering af en virksomheds angivelse af tilsvar.

For betalingen af det for lidt betalte tilsvar af skatter eller afgifter m.v. finder betalingsfristen, der anvendes ved en rettidig angivelse eller indberetning, anvendelse.

Har virkning fra og med den 1. juli 2023 for de nævnte krav og situationer.

Fremgår af § 19, stk. 7, i lov nr. 832 af 14. juni 2022.

Bemærk

Lov nr. 832 af 14. juni 2022 medfører ikke ændring i den situation, hvor en virksomhed har afgivet en angivelse efter, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om foreløbig fastsættelse, jf. OPKL § 4, til erstatning af den foreløbige fastsættelse. Her kan der i lighed med tidligere praksis opkræves renter fra den oprindelige betalingsfrist for den afregningsperiode, som angivelsen vedrører, jf. bemærkningerne til opkrævningslovens § 4 (2005/1 LSF 205), under punkt 3.8 "Skønsmæssige fastsættelser".

Skatteministeren har ved § 1 i bekendtgørelse nr. 495 af 12. maj 2023 fastsat, at OPKL § 4, stk. 1, 3. pkt., som affattet ved § 2, nr. 2, i lov nr. 832 af 14. juni 2022, finder anvendelse fra og med den 1. juli 2023. Se afsnit A.B.4.6.1.