Det følger af OPKL § 5, stk. 1, at hvis en virksomhed ikke har afgivet en både korrekt og rettidig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af OPKL § 2, stk. 1, 4. pkt., eller svarer et beløb, der efter OPKL § 4, stk. 1, er skønsmæssigt fastsat, ikke til det korrekte beløb, således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i negativt tilsvar eller godtgørelse, skal virksomheden betale det skyldige beløb. For betalingen af det for lidt betalte tilsvar af skatter eller afgifter m.v. finder betalingsfristen, der anvendes ved en rettidig angivelse eller indberetning, anvendelse.

OPKL § 5, stk. 1, blev ændret ved lov nr. 832 af 14. juni 2022. På grund af ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovens § 19, fandt OPKL § 5, stk. 1, alene anvendelse for visse typer af krav og situationer fra og med lovens ikrafttrædelse den 15. juni 2022, mens OPKL § 5, stk. 1, som affattet i henhold til lovbekendtgørelse 2711 af 20. december 2021 fortsat fandt anvendelse for andre typer af krav og situationer.

Ved bekendtgørelse nr. 495 af 12. maj 2023 om fastsættelse af virkningstidspunktet for OPKL § 4, stk. 1, 3. pkt. og § 5 som affattet ved henholdsvis § 2, nr. 2 og 3 i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love, er det bestemt, at OPKL § 5, stk. 1, fra og med 1. juli 2023 finder anvendelse for andre krav og situationer end de i § 19, stk. 6, i lov nr. 832 af 14. juni 2022 nævnte.