Dato for udgivelse
29 jun 2022 09:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 maj 2022 09:12
SKM-nummer
SKM2022.340.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
1-496/2022
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, prøvesag, vinafgift, emballageafgift, unddragelsessag
Resumé

T var tiltalt for som direktør og ejer af et enkeltmandsfirma groft uagtsomt at have afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen idet han for 4 måneder i 2020 ikke angav vinafgift af 2.023 L vin samt for perioden 01.01.2020-30.09.20 undlod inden vareafsendelse fra udlandet af 16.751 flasker at lade virksomheden registrere som midlertidigt registreret varemodtager samt undlod at anmelde varetransporten og indbetale emballageafgiften heraf. Statskassen blev herved unddraget for 22.779 kr. i vinafgift og 13.424 kr. i emballageafgift.

T erkendte de faktiske omstændigheder og den beløbsmæssige opgørelse af de unddragne afgifter, men mente ikke at han havde handlet groft uagtsomt. T var bekendt med pligten til at angive afgift af samtlige sine modtagne varer og til at lade sig registrere som varemodtager vedrørende emballage, når bagatelgrænsen for emballageafgift var overskredet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T som i en årrække har importeret vin, var bekendt med angivelsespligten og registreringspligten og den manglende overholdelse af disse forpligtigelser tilskrev retten T som grov uagtsom. T idømtes en bøde på 18.000 kr.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1451 af 8. oktober 2020 (tidligere lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017) om afgift af øl-, vin- og frugtvin m.m. § 25, stk. 1, 1.

Lovbekendtgørelse nr. 600 af 5. maj 2020 om emballageafgift § 18, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 7a, stk. 5.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.2.2.

D O M

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T cpr-nummer (red. cpr. fjernet)

Anklageskrift er modtaget den 15. februar 2022.

Afgørelse afsagt af Byretsdommeren

Henriette Frölich

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

lovbekendtgørelse nr. 1451 af 8. oktober 2020 (tidligere lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017) om afgift af øl-, vin- og frugtvin m.m.

§ 25, stk. 1, nr. 1,

ved som direktør og ejer af enkeltmandsvirksomheden G1-virksomhed ved grov uagtsomhed at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte for februar, maj, juni og juli 2020 ikke angav afgift af samtlige varer, der blev modtaget, idet der manglede angivelse af 2.023 liter vin, hvorved det offentlige blev unddraget 22.779 kr. i vinafgift.

2.

lovbekendtgørelse nr. 600 af 5. maj 2020 om emballageafgift § 18, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 jf. § 7 a, stk. 5,

ved som direktør og ejer af enkeltmandsvirksomheden G1-virksomhed, i perioden 1. januar 2020 til 30. september 2020 groft uagtsomt at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen og undladt inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland at lade virksomheden G1-virksomhed registrere som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, samt at anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og indbetale afgiften af 16.751 flasker, der var afgiftspligtige her i landet, hvorved det offentlige blev unddraget 13.424 kr. i emballageafgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder men nægtet at have handlet groft uagtsomt.

Tiltalte har forklaret, at han er ejer af enkeltmandsvirksomheden G1-virksomhed, som blev momsregistreret i 1993/1993. I 2005 begyndte han at importere vin, og vinsalget steg støt de efterfølgende år. Da COVID-19 meldte sig, stod han pludselig med 5 paller vin og ingen restauranter til at aftage vinen. Han valgte derfor at gøre virksomheden synlig ved annoncering. Det medførte en 100 procents salgsfremgang det første år og en yderligere 40 procents salgsfremgang hvert af de efterfølgende år. I 2020 var hans indtjening på vin ca. 1.775 mio. kr. imod ca. 1 mio. kr. i 2019, og i 2021 steg indtjeningen til ca. 2,65 mio. kr.

Det var først ved modtagelsen af Skattestyrelsens forslag til ændring af vin-og emballageafgift, at han blev klar over, at Skattestyrelsen mente, at der var begået fejl. Han blev dybt chokeret men også pinlig berørt og flov. Det er korrekt, at han ikke var registreret som varemodtager vedrørende emballagen. Han havde aldrig tænkt på, at han kunne komme til at overtræde bagatelgrænsen for emballageafgift. Det var særlig pinligt, at han ikke havde styr på indberetningerne. Hans regnskabsførelse og lagerstyringssystem var slet ikke gearet til så stor en omsætning, og han valgte som følge af sagen at investere i et helt nyt system. Han tog kontakt til NS fra Skatteforvaltningen, og hun var til kæmpe hjælp. Med fælles arbejde fik de udredt det hele, og han har betalt det, han skyldte. Han bad NS om tillige at gennemgå den efterfølgende periode frem til det tidspunkt, hvor han tog det nye regnskabs- og lagerstyringssystem i brug.

Forevist opgørelsen i bilag 3 - 6, side 1, har tiltalte bekræftet, at tallene i opgørelsen er korrekte.

NS har som vidne forklaret, at hun er ansat Skattestyrelsen. Hun behandlede afgiftssagen vedrørende tiltalte. Skattestyrelsen trækker med jævne mellemrum differencelister, som viser forskelle i de oplysninger, der er registreret i EMCS, og de oplysninger, som virksomhederne selv har angivet. En afsendervirksomhed fra et EU-land skal oprette et ledsagedokument, når virksomheden sender varer til et andet EU-land, og når varerne ankommer, skal modtagevirksomheden kvittere for modtagelsen. Alt det sker elektronisk i EMCS. Dertil kommer, at modtagevirksomheden hver måned skal angive over for Skattestyrelsen, hvor mange liter vin, man har modtaget. Da der viste sig at være uoverensstemmelser i tallene vedrørende tiltaltes vinimport, gik hun ind og sammenlignede tallene for de enkelte måneder. Der er en bagatelgrænse på 10.000 kr. for, hvornår man skal betale emballageafgift, og importøren er nødt til at følge med i, hvor stor en mængde flasker, han importerer, for at vide, hvornår han  overskrider bagatelgrænsen. Det er korrekt, at hun også har været i dialog med tiltalte om perioden efter gerningstidspunktet. Hun er bekendt med, at tiltalte har betalt et beløb i skyldige afgifter men har ikke undersøgt, om det drejer sig om den fulde skyldige vin- og emballageafgift.

Der er blevet dokumenteret Skattestyrelsens tiltalebegæring af 16. december 2021 (bilag 3-0) og "red. tekst fjernet" af samme dato (bilag 3-0-1).

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder og den beløbsmæssige opgørelse af de unddragne afgifter, og spørgsmålet er derfor alene, om tiltalte ved lovovertrædelserne har handlet groft uagtsomt. Tiltalte, som i en årrække har importeret vin, var efter sin egen forklaring bekendt med pligten til angive afgift af samtlige sine modtagne varer og til at lade sig registrere som varemodtager vedrørende emballage, når bagatelgrænsen for emballageafgift var overskredet. Den manglende overholdelse af disse forpligtelser må på denne baggrund tilregnes tiltalte som groft uagtsomt, og han er derfor skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 18.000 kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 1451 af 8. oktober 2020 (tidligere lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017) om afgift af øl-, vin- og frugtvin m.m. § 25, stk. 1, nr. 1, og lovbekendtgørelse nr. 600 af 5. maj 2020 om emballageafgift § 18, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 7 a, stk. 5.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 18.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.