Dato for udgivelse
30 jun 2022 10:00
Til
Virksomheder inden for transportbranchen - udførsel af varer til lande uden for EU
Sagsnummer
22-0585354
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (moms) - 72 22 28 67
Resumé

Fra den 1. juli 2022 skal underleverandører, der leverer transportydelser direkte knyttet til udførsel af varer til lande uden for EU, opkræve moms på fakturaer for disse ydelser, da de ikke længere er momsfritaget.


Underleverandører er ikke længere momsfritaget

Indtil den 30. juni 2022 har både leverandører og underleverandører været momsfritaget for levering af transportydelser direkte knyttet til udførsel af varer til lande uden for EU. Men på baggrund af en dom fra EU-Domstolen er praksis blevet ændret, så det fra den 1. juli 2022 kun er hovedleverandørens leverance af transportydelsen til afsender eller modtager, der er momsfritaget.

Underleverandøren, der leverer transportydelser til en hovedleverandør, er derfor ikke længere omfattet af momsfritagelsen. Underleverandører skal derfor fremover opkræve moms af transportydelsen.

Underleverandørydelser kan fx være kørsel af container eller gods til havne, terminalgebyrer, lageromkostninger, ekspedition mm.

Den direkte aftale med virksomheden er afgørende

Det er nu en betingelse for momsfritagelsen, at transportydelser leveres direkte til afsenderen eller modtageren af varer, der udføres til lande uden for EU.

En transportør (hovedleverandøren) er i denne sammenhæng den afgiftspligtige person, der indgår aftalen om levering af transportydelser med afsenderen eller modtageren af varerne.

En afsender er som udgangspunkt den afgiftspligtige person i et EU-land, der som ejer kan råde over de varer, der skal udføres til et land uden for EU, og som indgår aftalen om transport med transportøren (hovedleverandøren).

En modtager er som udgangspunkt den afgiftspligtige person i et land uden for EU, der som ejer kan råde over de varer, der skal udføres til denne til et land uden for EU, og som indgår aftalen om transport med transportøren (hovedleverandøren).

I forbindelse med reparation af varer kan der ske momsfri levering af transportydelser af hovedleverandøren, selvom en afsender eller modtager af varerne ikke kan råde over varerne som ejer. 

De nye regler omfatter alle former for transportydelser, og det er altså uden betydning, om der er tale om søtransport, landtransport eller andet.

Læs mere om levering af ydelser, herunder transportydelser i Den juridiske vejledning

Momsfritagelsen vedrører ikke ydelser, der leveres til skibe i udenrigsfart

Praksisændringen vedrører ikke momsfritagelsen af ydelser der leveres til skibe i udenrigsfart. Ydelser der leveres for at dække et umiddelbart behov i forbindelse med skibet og dets ladning er derfor fortsat momsfritaget. Det kan fx være ydelser i form af anvendelsen af havnens infrastruktur. Ved denne momsfritagelse skelnes der ikke imellem underleverandører og hovedleverandører.

Læs mere om momsfritagelse for ydelser til skibe i udenrigsfart i Den juridiske vejledning