EU har vedtaget, at operatører af digitale platforme skal indberette oplysninger om aktiviteter, der fra og med den 1. januar 2023 formidles via platformene, til skattemyndighederne i det EU-land, hvor platformsoperatøren er hjemmehørende.

Det gælder disse aktiviteter:

  • udlejning af fast ejendom
  • udlejning af transportmidler
  • udbud af personlige tjenesteydelser
  • salg af varer.

Ordningen gælder både, når udlejeren eller sælgeren benytter en platform i sit eget hjemland, og når aktiviteten foregår via en digital platform i et andet land.  Danske platforme med danske udlejere eller sælgere er derfor også omfattet af direktivet.

Når en platformsoperatør indberetter oplysninger til Skatteforvaltningen i Danmark om udlejere eller sælgere, der er hjemmehørende i andre EU-lande, skal Skatteforvaltningen dele oplysningerne med skattemyndighederne i de pågældende lande.

EU's regler findes i Rådets direktiv 2021/514/EU af den 22. marts 2021 (DAC 7) om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Ved lov nr. 902 af den 21. juni 2022 er DAC 7 blevet en del af dansk ret fra og med den 1. januar 2023.

OECD har offentliggjort modelregler for en tilsvarende indberetnings- og informationsudvekslingsordning i 2020 og 2021, men denne ordning (DPI = Digital Platform Information) er endnu ikke aktiveret af noget land.


Svar: For så vidt angår kalenderåret 2023: ja. 

BEK nr. 1253 af 06/09/2022 § 5, nr. 2, indeholder ganske vist et forbehold, der betyder, at en Kvalificeret Platformsoperatør uden for EU ikke er indberetningspligtig. 

I kalenderåret 2023 vil der dog ikke være udenlandske platformsoperatører, der opfylder dette kriterium. En indledende forudsætning herfor er nemlig, at der foreligger en aftale mellem det land eller den jurisdiktion, hvor platformsoperatøren er hjemmehørende, og EU-landene. Jf. bekendtgørelsens §§ 6-8. EU-landene har ikke indgået sådanne aftaler allerede med virkning fra 2023. 

Regelsættet i bekendtgørelsens §§ 6-8 har baggrund i DAC bilag V afdeling I A 3-5 som indsat ved DAC7. Regelsættet er primært, men ikke udelukkende, medtaget under hensyn til OECD’s "Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy". En international aftale, hvorved underskrivende lande og jurisdiktioner forpligter sig til at indføre disse modelregler, er af OECD åbnet for underskrivelse d. 8. november 2022. Danmark har dog endnu ikke underskrevet aftalen. Der er desuden ikke taget stilling til, om disse regler er at sidestille med reglerne i DAC7. 

Det bemærkes, at udenlandske platformsoperatører, der både er aktive i Danmark og i et eller flere andre EU-lande, skal vælge, i hvilket af de pågældende EU-lande de vil registrere sig og indberette. Jf. herved BEK nr. 1253 af 06/09/2022 §§ 50 og 51.   

Dette svar kan forventes opdateret med virkning for kalenderår efter 2023, jf. ovenstående.    

Opdateret d. 25. januar 2023       


Svar: Ja. 

Udlejning af enhver form for fast ejendom, parkeringspladser og enhver form for transportmiddel er en Relevant Aktivitet, jf. BEK nr. 975 af 22/06/2022 § 9, stk. 1, nr. 1 og 3. Da varighed ikke indgår som et element i definitionen, finder Skatteforvaltningen ikke belæg for at indfortolke en minimumsgrænse for varigheden. Det betyder fx, at udlejning på timebasis af parkeringspladser eller selskabslokaler er omfattet af indberetningspligten.

Lagt på d. 12. juli 2022


Svar
: Danske platformsoperatører skal registrere sig for indberetningspligten senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden, jf. BEK nr. 975 af 22/06/2022 § 49, stk. 1. Indberetningspligten for allerede aktive platformsoperatører indtræder ved bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. januar 2023, jf. § 58, stk. 1. Det vil sige, at sidste frist for registrering er den 9. januar 2023.  

En udenlandsk platformsoperatør, der er aktiv i Danmark, skal derimod registrere sig straks fra indberetningspligtens indtræden, hvilket for allerede aktive platformsoperatører vil sige den 1. januar 2023. Denne registreringspligt fremgår af DAC bilag V afdeling IV F 1 som indsat ved DAC7. Jf. også BEK nr. 975 af 22/06/2022 § 50.    

Lagt på d. 12. juli 2022

Svar: En fiatvaluta er et lovligt betalingsmiddel, der er udstedt af en stat eller en centralbank. Populært sagt en "almindelig" valuta som fx danske kroner, euro, amerikanske dollars etc.
Den kan være repræsenteret af fx mønter eller sedler, men også digitalt. Det afgørende er således tilknytningen til en stat eller centralbank og ikke fremtrædelsesformen.  

Begrebet er brugt i BEK nr. 975 af 22/06/2022 § 45, som bl.a. fastslår, at vederlag, der er betalt eller krediteret i en anden form end fiatvaluta, skal omregnes til danske kroner ved indberetning i Danmark. Omregning skal fx ske, hvis vederlaget er betalt i form af kryptovaluta, men også hvor vederlaget helt eller delvis består af andre aktiver af økonomisk værdi som fx naturalier eller tjenesteydelser.      
 
Lagt på d. 12. juli 2022

Svar: Ja, se følgende eksempler:

Eksempel 1: Platform, der ikke er involveret i kontraktindgåelse og betaling
En platformsoperatør oplister på sit website relevante aktiviteter og kontaktoplysninger på udbyderen (sælger, udlejer eller tjenesteyder). En potentiel aftager af ydelsen forudsættes selv kontakte udbyderen direkte. Både kontraktindgåelsen og betalingen gennemføres, uden at platformen er involveret.

Platformsoperatøren er ikke omfattet af indberetningspligt.
Dette gælder dog kun, hvis softwaren udelukkende tillader de pågældende funktioner som en oplistnings- eller reklameservice. Jf. BEK nr. 975 af 22/06/2022 § 2, stk. 2, nr. 2.

Eksempel 2: Platformen faciliterer kontraktindgåelse, men ikke betalingen
En platformsoperatør oplister på sit website relevante aktiviteter og kontaktoplysninger på udbyderen (sælger, udlejer eller tjenesteyder) samt prisen. Platformsoperatøren faciliterer kontraktindgåelsen mellem udbyder og aftager gennem platformen, men betalingen for ydelsen indkræves ikke via platformen, og den endelige betaling til udbyderen kan være højere, lig med eller lavere end det beløb, som kontrakten lyder på.

Platformsoperatøren og aktiviteten er omfattet af platformsoperatørens indberetningsforpligtelse efter SIL § 43 og BEK nr. 975 af 22/06/2022.
Under disse omstændigheder forventes platformsoperatøren at indberette det vederlag, som fremgår af den indgåede kontrakt, som platformsoperatøren faciliterede, dvs. prisen kan med rimelighed anses for at være kendt. Platformsoperatøren forventes ikke at foretage yderligere undersøgelser for at fastslå, hvilket beløb udbyderen rent faktisk modtog.

Eksempel 3: Platformen faciliterer både kontraktindgåelse og betalingen
En platformsoperatør oplister på sit website relevante aktiviteter og kontaktoplysninger på udbyderen (sælger, udlejer eller tjenesteyder) samt prisen. Platformsoperatøren faciliterer både kontraktindgåelsen og betalingen for den relevante aktivitet gennem platformen.

Platformsoperatøren og aktiviteten er omfattet af platformsoperatørens indberetningsforpligtelse efter SIL § 43 og BEK nr. 975 af 22/06/2022.
Under disse omstændigheder forventes platformsoperatøren at indberette det vederlag, den har faciliteret gennem platformen. Eftersom vederlaget er indbetalt via platform og videreoverført til udbyderens bankkonto, er platformsoperatøren i en situation, hvor den kender og skal indberette det præcise beløb.

Lagt på d. 19. juli 2022

I henhold til § 46, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1253 af 06/09/2022 om platformoperatørers indberetningspligt vedr. sælgere og udlejere skal Skatteforvaltningen offentliggøre en liste over EU-medlemsstater med angivelse af, hvilke EU-medlemsstater der ikke ønsker at modtage oplysninger om den Finansielle Kontoidentifikator. Listen ser pr. 1. januar 2023 ud som følger:

EU-medlemsstat Ønskes Finansiel Kontoidentifikator? Ja/Nej
Belgien Ja
Bulgarien Ja
Cypern Ja
Danmark Ja
Estland Ja
Finland Ja
Frankrig Ja
Grækenland Ja
Irland Ja
Italien Ja
Kroatien Ja
Letland Ja
Litauen Ja
Luxembourg Ja
Malta Ja
Nederlandene Ja
Polen Ja
Portugal Ja
Rumænien Ja
Slovakiske Republik Ja
Slovenien Ja
Spanien Ja
Sverige Ja
Tjekkiet Ja
Tyskland Nej
Ungarn Ja
Østrig Ja

Konsekvensen af ovenstående er, at oplysninger om den Finansielle Kontoidentifikator - dvs. identifikationsoplysninger om den bankkonto eller lign., som et vederlag er betalt eller krediteret til - ikke skal indberettes, når Sælgerens Primære Adresse er i Tyskland. Se § 46, stk. 1, nr. 2, litra b, og nr. 3, litra b i BEK nr. 1253 af 06/09/2022.

Ifølge § 46, stk. 1, nr. 2, litra c, og nr. 3, litra c, skal der, når indehaveren af en finansiel konto er forskellig fra Sælgeren, indberettes navn og andre finansielle identifikationsoplysninger, der er til rådighed om den pågældende kontohaver. Denne forpligtelse gælder heller ikke, når Sælgerens Primære Adresse er i Tyskland.

Bemærk, at oplysninger om den Finansielle Kontoidentifikator og en eventuel kontohaver, der ikke er identisk med Sælgeren, under alle omstændigheder kun skal indberettes, når og i det omfang oplysningerne er tilgængelige for den Indberettende Platformsoperatør.

Lagt på d. 25. januar 2023