Dato for udgivelse
23 jun 2022 12:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 maj 2022 20:00
SKM-nummer
SKM2022.326.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-43195/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Repræsentationsfradrag, udgifter, møder
Resumé

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt et datterselskab (et aktieselskab) havde fradragsret for dele af udgifterne til gennemførelse af avlermøder i moderselskabet (et andelsselskab) enten efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, eller som repræsentationsfradrag efter ligningslovens § 8.

Byretten havde fastslået, at de omhandlede udgifter ikke kunne fradrages i datterselskabets indkomst, idet moderselskabet måtte anses som rette omkostningsbærer af udgifterne til avlermøderne. Byretten lagde i den sammenhæng bl.a. vægt på bestemmelserne i moderselskabets vedtægter, de fremlagte indkaldelser til avlermøder, deltagerne på avlermøderne samt moderselskabets økonomiske interesse i, at andelsforeningens medlemmer blev holdt orienteret om og deltog i drøftelserne af de faglige emner.

Østre Landsret tiltrådte byrettens begrundelse og resultat med nogle supplerende bemærkninger.

Reference(r)

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a

Ligningslovens § 8

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-1, C.C.2.2.1.2.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2022-1, C.C.2.2.2.5.4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-1, C.C.2.2.1.11.

Redaktionelle noter

Tidligere instans, Landsskatteretten, Ej offentliggjort

Tidligere instans, Byretten, SKM2021.61.BR

Appelliste

Sagens parter

H1 A/S

(v/advokat Arne Møllin Ottosen)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Sune Riisgaard)

Retten i Roskilde har den 23. oktober 2020 afsagt dom i 1. instans (sag BS24878/2019-ROS).

Afgørelsen er truffet af Landsdommerne

Mohammad Ahsan, Frosell og Nicolas Bastholm Roy-Bonde.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har for landsretten gentaget sine påstande for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet forklaring af koncerndirektør i G1, JT.

JT forklarede bl.a., at han er koncerndirektør i G1 og registreret som direktør for såvel H1 A/S som G2. Det var han også i 2014 og 2015. Han får sin løn fra H1 A/S.

G2’s rolle er at være holdingselskab for driftsselskabet, H1 A/S. G2 leverer desuden governance gennem de delegerede og bestyrelsen. Herudover har G2 ingen aktiviteter, og der er ingen ansatte i selskabet. Den nuværende virksomhedsstruktur er historisk betinget.

H1 A/S beskæftiger sig med bl.a. planteforædling samt forskning og producerer basisfrø (udsæd). Der tegnes frøavlskontrakter med individuelle landmænd, som køber basisfrø fra H1 A/S. Landmændene avler frøene, og høsten bliver leveret til H1 A/S. Dér bliver frøene bl.a. renset og tjekket for ukrudt. Herefter får landmanden betaling for frøavlen.

Det er H1 A/S, der fakturerer salget af basisfrøene. De leverede frø bliver betalt af H1 A/S med gennemfakturering gennem G2.

Det er svært at avle frø, så teknisk rådgivning er vigtig. H1 A/S har rådgivere ansat, der yder rådgivning til dels mod betaling. Landmændene betaler for rådgivningen med et beløb per indgået kontrakt samt et yderligere beløb per hektar. Andre frøproducenter har samme model for rådgivning og holder også avlermøder. (red. information angående selskabets ejerskab fjernet).

Avlermøderne består af to dele. En formel del, der højst udgør 25 procent af mødet, samt en kommerciel og faglig del, der udgør resten. Det er den faglige og kommercielle del, avlerne kommer for, men de er også stolte af at være andelshavere.

På avlermøder deltager vidnet som koncernchef i G1, men er der som "H1 A/S mand". "Ledelsens orientering" under punktet "Markedsorientering" på avlermøderne skal forstås som orientering fra ledelsen i H1 A/S. PB og KP, der fremgår som oplægsholdere til avlermøderne, er frøavlskonsulenter i H1 A/S.

I dag er møderne med avlerne delt op, så der nu bliver udsendt to invitationer til to møder, et med G2 og et med H1 A/S. Møderne bliver holdt samme dag i forlængelse af hinanden.

G2 stiller et leverandørnetværk af avlere til rådighed for H1 A/S. Det er derfor, H1 A/S betaler provision af sit frøsalg til G2. De fleste aftaler med avlere er indgået med G2. G2 har en legitim interesse i, at H1 A/S genererer et godt udbytte. God frøavl giver G2 større udbytte, men det er en afledt effekt. Hovedinteressen er, at H1 A/S har en god forretning.

Supplerende sagsfremstilling

Af § 2 i G2’s vedtægter fremgår bl.a.:

"Formål

§ 2

2.1. Selskabets formål er at virke til fremme af medlemmernes fælles interesser inden for frøavl og herunder lette omsætningen mellem avler og bruger og at skabe lønnende afsætning af godt frø.

2.2. Selskabet søger at fremme sit formål direkte eller indirekte gennem datterselskaber eller associerede virksomheder såvel i indland som i udland. Selskabet kan til fremme af medlemmernes fælles interesser deltage i andre forretningsmæssige aktiviteter, som modsvarer medlemmernes interesser."

Af notat om "Medlemsdemokrati i G2 Møde- og kommunikationsstruktur rettet mod de delegerede", revideret juni 2018, fremgår bl.a.:

" Formål

1.  At styrke medlemsdemokratiet gennem øget engagement i delegeretkredsen via information og dialog.

2.  At få sat aktuelle problemer og ideer til debat med de delegerede.

3.  At optimere G1 - gennem essensen af punkt 1 og 2 - til at blive den stærkeste spiller på verdensmarkedet.

Kommunikation

Den skriftlige kommunikation med delegeretkredsen skal indpasses i den samlede kommunikation, som virksomheden har med sine frøavlere. Kommunikationen kan opdeles i tre niveauer:

1.  Tidsskrift for (red. navn på tidsskrift fjernet)

2.  (red. navn på type af information fra virksomhedens hjemmeside fjernet) m.m.

3.  Meddelelser fra G1 koncernen

Herudover indgår hjemmesiden (red. hjemmeside fjernet) i det samlede kommunikationsbillede. Under menu-punktet (red. navn på punkt fjernet) findes bl.a. Tidsskrift for (red. navn på tidsskrift fjernet), (red. navn på type af information fra virksomhedens hjemmeside fjernet), kontraktbetingelser og (red. navn på vejledning fjernet), ligesom andre nyheder om G1 koncernen, herunder pressemeddelelser, også findes på hjemmesiden.

De delegerede vises med foto og kontaktoplysninger på hjemmesiden, således at frøavlere har mulighed for at kontakte en delegeret i sit lokalområde.

G1s forretningsmæssige strategi for anvendelse af internettet er ikke en del af dette notat.

Ad 1. (red. navn på tidsskrift fjernet)

Tidsskrift for (red. navn på tidsskrift fjernet), som udsendes til samtlige frøavlere, skal fortsat være vort "flagskib". Derfor skal tidsskriftet fortsat have den mest fremtrædende position i kommunikationsbilledet. Blandt andet i lyset af at den faglige rådgivning gives direkte igennem (red. navn på type af information fra virksomhedens hjemmeside fjernet), er Tidsskrift for (red. navn på tidsskrift fjernet) fokuseret på firmaprofil, politiske emner samt generelle, faglige artikler. Tidsskrift for (red. navn på tidsskrift fjernet) udkommer seks gange om året.

Ad 2. (red. navn på type af information fra virksomhedens hjemmeside fjernet)

(Red. navn på type af information fra virksomhedens hjemmeside fjernet), udsendes som direct mail til frøavlerne. (Red. navn på type af information fra virksomhedens hjemmeside fjernet), er målrettet dyrkningsmæssig information og vejledning, hvilket skal ses i sammenhæng med G1 ’s almindelige rådgivning via konsulentstaben etc. (Red. navn på type af information fra virksomhedens hjemmeside fjernet), udsendes således efter behov, når det dyrkningsmæssigt er relevant.

Ad 3. Meddelelser fra G1 koncernen

Meddelelser fra G1 koncernen, som alene udsendes til de delegerede, skal planlægges, således at der ikke opstår overlapning i relation til Tidsskrift for (red. navn på tidsskrift fjernet) og (red. navn på type af information fra virksomhedens hjemmeside fjernet). Derfor vil indholdet ikke være fagligt, idet denne side dækkes via (red. navn på type af information fra virksomhedens hjemmeside fjernet). Hyppighed og timing skal også tilpasses mødeaktiviteten som beskrevet ovenfor. Der stiles mod at udsende mindst fire meddelelser pr. år.

Det er vigtigt, at disse meddelelser kan gøres indholdsrige. Derfor er det en konkret vurdering fra direktionens side, hvornår disse meddelelser udsendes.

Indholdet af meddelelser fra G1 koncernen kan være om firmaet, markedssituationen, visse bestyrelsesbeslutninger, ændringer i markedssituationen eller organisationsændringer.

-----------------------

Aftaler og planlægning af møder sker via direktionssekretariatet i Y1-by. Alle udsendelser til de delegerede sker ligeledes herfra."

Det er for landsretten oplyst, at en i det væsentlige ligelydende version af notatet forelå på tidspunktet for avlermøderne i 2014 og 2015.

Af pkt. 3 i G1-gruppens transfer pricing dokumentation fremgår følgende om G2:

“G2

G2 is the ultimate parent of the Group, i.e. G2 is a holding company and H1 A/S is an operating company. However, G2 offers its member base to H1 A/S for contracting of seed multiplication in Denmark for its sourcing needs.

Further details of G2 and H1 A/S are provided in H1 A/S local Danish country file but it should be noted that, as the parent cooperative company, G2 acts as a risk free intermediary or “flow through entity" between the farmers and H1 A/S meaning that G2 does not generate any operating profits."

Af pkt. 6 fremgår det, at særligt den europæiske del af G1-gruppen arbejdede med integrerede processer, hvilket gav anledning til en række kontrollerede transaktioner. De forskellige gruppeselskabers transaktionstyper beskrives. Om G2 og H1 A/S er følgende skema indsat i dokumentationen:

Om købskommission fremgår under pkt. 7.3 følgende:

“7.3 Purchase commission

G2 receives a purchase commission of 2% of the seed purchased by H1 A/S from the seed growers with a signed breeding contract. G2 acts as a non-risk intermediary / flow through entity facilitating the sale of Seed between the G2’s members with an operating deposit and H1 A/S. This agreement has been confirmed by the Danish Tax authorities, c.f. Appendix C."

Der er i sagen fremlagt to eksempler på indkaldelser til avlermøder, i henholdsvis 2014 og 2015, hvoraf programmet for møderne fremgår. Indkaldelsen til avlermødet i 2014 lyder således:

"Avlermøde 2014

Y1-by, den 26. november 2014

Vi har hermed fornøjelsen at indbyde dig til det årlige frøavlsmøde i valgkreds 01 - Y1-by. Vi ser frem til et stort fremmøde og glæder os til en spændende og inspirerende dag.

Mandag den 15. december 2014 kl. 9.30-12.45 på Y2-adresse

Program:

Velkomst og beretning

Kort gennemgang af virksomhedens resultat 2013/14 og forventninger til det nye regnskabsår v/ bestyrelsesmedlem LA.

Status på høst 2014

Gennemgang af udbytter og kvalitet af årets høst lokalt og landsdækkende. v/ PB.

Markedsorientering

Ledelsens orientering omkring salgs- og markedssituationen. Hvad er behovet for udlæg til forår 2015? Hvordan er prognoserne fremover? Nye tiltag på græsfronten v/ JT.

Delegeretvalg

Valg af delegerede til generalforsamling 2015, se bagsiden af denne indbydelse. Medbring venligst den medsendte stemmeseddel.

Sådan optimeres din frøavl!

Hvad viser de nye forsøg? Er vi dygtige nok til at inddrage resultaterne i dyrkningspraksis? Få den nyeste viden inden for emnerne etablering, gødskning, vækstregulering, svampe - og skadedyrsbekæmpelse v/ PB og MP.  

Eventuelt

Fri debat.

Efter mødet serveres en frokost kl. ca. 12.45.

Vi ser frem til en spændende og inspirerende dag og glæder os til et stort fremmøde.

Vi beder venligst om din tilmelding på e-mail til (red. navn på kontor fjernet) på (red. mailadresse fjernet) senest mandag den 8. december.

Venlig hilsen

G2

JT / LA / NC"

LA var bestyrelsesmedlem i G2, mens NC var bestyrelsesformand for både G2 og H1 A/S.

I avlermøderne deltog efter det for landsretten oplyste alene frøavlere, der var andelshavere i G2.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten, idet H1 A/S dog for landsretten ikke har gjort gældende, at sagen er omfattet af ligningslovens § 2.

Landsrettens begrundelse og resultat

Andelsselskabet (red. G2), der står som den eneste indbyder til de i sagen omhandlede avlermøder, har udsendt indbydelserne til opfyldelse af sine vedtægtsmæssige forpligtelser, og samtlige programpunkter er i overensstemmelse med dette selskabs vedtægter.

Med denne bemærkning tiltræder landsretten det, der er anført i den indankede dom, og stadfæster herefter denne.

Efter sagens værdi, karakter og udfald skal H1 A/S i sagsomkostninger for landsretten betale 35.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af advokatomkostninger.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 A/S inden 14 dage betale 35.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.