Dato for udgivelse
16 Jun 2022 09:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Jun 2022 07:02
SKM-nummer
SKM2022.307.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1237613
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Renter, efterangivelser, 14 dages påkravs frist, opkrævningsloven
Resumé

Styresignalet beskriver ændring af praksis for opkrævning af renter i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 1, i en række situationer, hvor en indeholdelsespligtig eller en virksomhed afgiver en indberetning/angivelse efter indberetning- eller angivelsesfristen udløb.

Styresignalet fastsætter adgangen til tilbagebetaling af betalte renter, reaktionsfristen for anmodning om tilbagebetaling samt krav til den dokumentation, der skal vedlægges en anmodning om tilbagebetaling.

Hjemmel

Opkrævningsloven

Reference(r)

Opkrævningslovens § 5, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.D.8.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning afsnit A.B.5.1

1. Baggrund for ændring af praksis

Styresignalet beskriver for det første ændring af praksis for opkrævning af renter i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 1, i en række situationer, hvor en indeholdelsespligtig eller en virksomhed afgiver en positiv indberetning/angivelse efter indberetning-/angivelsesfristen udløb.

Styresignalet fastsætter i hvilke tilfælde, der kan anmodes om tilbagebetaling af renten, reaktionsfristen for anmodning om tilbagebetaling samt krav til den dokumentation, der skal vedlægges en anmodning om tilbagebetaling.

2. Retsgrundlaget

Det fremgår af opkrævningslovens § 1, stk. 1, at

"Loven gælder for opkrævning af skatter og afgifter mv., for hvilke virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. er eller skulle have været registreret hos eller anmeldt til told- og skatteforvaltningen, i det omfang der ikke er fastsat særlige bestemmelser i anden lovgivning 1 eller i EF-forordninger."

Det fremgår af opkrævningslovens § 2, stk. 1, at

"Afregningsperioden er kalendermåneden. Hvor der i anden lovgivning er henvist til afgiftsperioden, svarer dette til afregningsperioden. For hver afregningsperiode og for hver skat eller afgift m.v. skal der indgives en angivelse med de oplysninger, som følger af reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, for så vidt angår indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som skal indberettes til indkomstregisteret, og indeholdt udbytteskat, som skal indberettes efter skatteindberetningslovens § 29."

Det fremgår af opkrævningslovens § 4, stk. 1, at

"Har told- og skatteforvaltningen efter afleveringsfristens udløb ikke modtaget angivelse for en afregningsperiode, kan de fastsætte virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter m.v. foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Tilsvarende gælder, hvis indkomstregisteret eller told- og skatteforvaltningen efter udløbet af fristen for indberetning for en afregningsperiode ikke har modtaget indberetning af indeholdte beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt. Tilsvaret betales senest 14 dage efter påkrav."

Det fremgik af opkrævningslovens § 5, stk. 1, frem til og med ikrafttrædelse den 15. juni 2022 af lov nr. 832 af 14. juni 2022, at

"Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav."

Det fremgår af bemærkningerne til opkrævningslovens § 4 (2005/1 LSF 205), under punkt 3.8 "Skønsmæssige fastsættelser", at:

"Efter opkrævningslovens § 4 kan told- og skatteforvaltningen skønsmæssigt fastsatte et tilsvar, hvis ikke virksomheden indenfor den fastsatte frist har angivet for den forgangne afregningsperiode. Med skattekontoens gennemførelse ændres der som anført ikke i regelsættet vedr. angivelse og frister mv. Der skal således fortsat ske individuel angivelse af de enkelte tilsvar, og der vil fortsat, hvor der ikke sker angivelse, skulle ske en skønsmæssig fastsættelse af beløbet. Foretages der en sådan fastsættelse af beløbet, er det det fastsatte beløb, der debiteres skattekontoens saldo, og som dermed kommer til at indgå i en eventuel morarenteberegning.

Sker der efterfølgende en angivelse, vil det angivne beløb erstatte det skønsmæssigt fastsatte beløb. Har det skønsmæssigt fastsatte beløb været for højt eller for lavt sat i forhold til den efterfølgende korrekte angivelse, betyder dette, at morarenteberegningen således er sket af en saldo, der har været enten for høj eller for lav. Der korrigeres efterfølgende tilbage til den oprindelige frist for angivelsen for, at der har været beregnet rente af en enten for høj eller for lav sat debetsaldo - eller kreditsaldo.

Hensigten er således, at der skal foretages, hvad der kan betegnes som en fuld »tilbagerulning«. Det vil sige, at den hidtidige skønsmæssige fastsættelse og de hertil knyttede beregnede renter helt slettes. Det korrekte beløb indsættes med tilbagevirkende kraft, og der beregnes herefter korrekte renter af dette beløb. Dette står i modsætning til en »nettoløsning«, hvor der ikke tilbage i tid ændres i beregnede renter mv., men blot beregnes et reguleringsbeløb, som så enten debiteres eller krediteres saldoen."

3. Gældende praksis

Når en virksomhed, der er registreringspligtig efter opkrævningslovens § 1, og angivelses- eller indberetningspligtig i henhold til opkrævningslovens § 2, stk. 1,

1) ikke afgiver en angivelse rettidigt, men afgiver angivelsen efter angivelsesfristen og betalingsfristen (som er sammenfaldende med angivelsesfristen), men inden Skattestyrelsen eventuelt træffer afgørelse om en foreløbig fastsættelse, jf. opkrævningslovens § 4 eller

2) har angivet rettidigt, men efter angivelsesfristen afgiver en positiv efterangivelse, der modtages inden udløbet af den ordinære betalingsfrist, som er senere end angivelsesfristen, eller

3) ikke har afgivet en angivelse rettidigt, men afgiver angivelsen efter angivelsesfristen, men før betalingsfristen, som er senere end angivelsesfristen, og inden Skattestyrelsen eventuelt træffer afgørelse om foreløbig fastsættelse eller

4) er blevet registreret tilbage i tid og afgiver nu en eller flere angivelser for afsluttede afregningsperioder,

så opkræver Skattestyrelsen renter af beløbet i henhold til angivelsen fra udløbet af det ordinære rettidige betalingstidspunkt for den afregningsperiode, som angivelsen vedrører, og indtil betaling sker.

Når en indeholdelsespligtig for udbytte-, royalty- og renteskat

5) rettidigt har afgivet en indberetning af indeholdt udbytte-, rente- og royaltyskat, hvorefter den indeholdelsespligtige ændrer den tidligere indberetning til et højere beløb efter indberetningsfristen,

så opkræver Skattestyrelsen renter af det yderligere beløb i henhold til den ændrede indberetning med virkning fra udløbet af det ordinære rettidige betalingstidspunkt for indberetningen og indtil betaling sker.

Hvis der er tale om, at en virksomhed har afgivet en angivelse efter, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om foreløbig fastsættelse, jf. opkrævningslovens § 4, til erstatning af den foreløbige fastsættelse, opkræves der renter fra udløbet af den oprindelige betalingsfrist for den afregningsperiode, som angivelsen vedrører.

4. Ny praksis

Skattestyrelsen har vurderet, at der i de under pkt. 3 beskrevne situationer 1 - 5, ikke kan pålægges renter fra udløbet af den ordinær sidste rettidige betalingsdag for den pågældende periode eller indeholdelse, men at opkrævningslovens § 5, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021, som ændret ved § 1 i lov nr. 288 af 7. marts 2022, finder anvendelse.

Det betyder, at i de i pkt. 3 beskrevne situationer 1 - 5, kan Skattestyrelsen først opkræve renter 14 dage efter påkrav, hvis den indeholdelsespligtige eller virksomheden ikke har foretaget betaling inden for de 14 dage (påkravsfristen).

Praksis for opkrævning af renter ændres derfor i disse situationer.

Der sker ikke en ændring af praksis i den situation, hvor en virksomhed har afgivet en angivelse efter, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om foreløbig fastsættelse, jf. opkrævningslovens § 4, til erstatning af den foreløbige fastsættelse. Her kan der i lighed med tidligere praksis opkræves renter fra den oprindelige betalingsfrist for den afregningsperiode, som angivelsen vedrører, jf. bemærkningerne til opkrævningslovens § 4 (2005/1 LSF 205), under punkt 3.8 "Skønsmæssige fastsættelser"

4.1 Virkningstidspunktet for praksisændringen

Som følge af lov nr. 832 af 14. juni 2022 om ændring af opkrævningslovens § 5, stk. 1, der har virkning fra og med den 15. juni 2022 for situation 1 - 5, jf. ovenfor, vil praksisændringen alene få bagudrettet virkning.

En ændring af praksis, inden loven trådte i kraft, var ikke mulig, da det vil kræve systemtilpasning med lang udviklingstid i et eller flere af Skatteforvaltningens legacy-systemer. Det betyder, at der frem til det tidspunkt, hvor loven er trådt i kraft den 15. juni 2022, vil blive opkrævet for mange renter over for virksomheder, hvis de angiver skatte- og afgiftskrav for sent. Virksomhederne kan anmode om at få tilbagebetalt disse renter. Se nærmere herom pkt. 5 i dette styresignal.

5. Hvem er styresignalet relevant for?

Tilbagebetaling af indbetalte renter vil være relevant for

 • Virksomheder, der i perioden fra og med den 1. oktober 2017 og til og med 14. juni 2022,  har betalt renter, når virksomheden har afgivet sin første angivelse efter angivelsesfristen for en afregningsperiode, men inden Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om foreløbig fastsættelse, og er opkrævet renter af tilsvaret med virkning fra udløbet af den ordinære sidste rettidige betalingsdag for den afregningsperiode, som angivelsen vedrører.
 • Virksomheder, der i perioden fra og med den 1. oktober 2017 og til og med 14. juni 2022, har betalt renter når virksomheden har afgivet sin første angivelse efter angivelsesfristen for en afregningsperiode men inden betalingsfristen, der er senere end angivelsesfristen, og inden Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om foreløbig fastsættelse og er opkrævet renter af tilsvaret fra udløbet af det ordinære rettidige betalingstidspunkt for den afregningsperiode, som angivelsen vedrører.
 • Virksomheder, der i perioden fra og med den 1. oktober 2017 og til og med 14. juni 2022, har betalt renter når virksomheden har angivet rettidigt, men efter angivelsesfristen men inden betalingsfristen, der er senere end angivelsesfristen, og inden Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om foreløbig fastsættelse, afgiver en positiv efterangivelse og er opkrævet renter af tilsvaret fra udløbet af det ordinære rettidige betalingstidspunkt for den afregningsperiode, som angivelsen vedrører.
 • Virksomheder, der i perioden fra og med den 1. oktober 2017 og til og med 14. juni 2022, har betalt renter, når virksomheden er blevet registreret tilbage i tid og samtidigt hermed eller efterfølgende har afgivet en eller flere angivelser for afsluttede afregningsperioder, og er opkrævet renter af tilsvaret fra udløbet af det ordinære rettidige betalingstidspunkt for afregningsperioderne, som angivelserne vedrører.
 • Indeholdelsespligtige for udbytte-, royalty-, og renteskat, der i perioden fra og med den 1. oktober 2017 og til og med 14. juni 2022, har betalt renter, når den indeholdelsespligtige har afgivet en ændring af en tidligere foretaget indberetning, der forhøjer den tidligere indberetning, og er opkrævet renter fra udløbet af den ordinære sidste rettidige betalingsdag for det indeholdte beløb.

Dette er begrundet i, at en indeholdelsespligtiges eller en virksomheds krav på tilbagebetaling af renter er omfattet af forældelseslovens almindelige 3-årige frist, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1. Hvad enten tilbagebetalingen skyldes en urigtig formening om skyld (condictio indebiti) eller andre forhold, der begrunder ret til tilbagebetaling, kan kravet principielt rejses straks, når betalingen har fundet sted. Forældelsesfristen begynder derfor at løbe fra det tidspunkt, hvor der er sket indbetaling og/eller modregning af rentekravet. Skattestyrelsen traf beslutning om ændring af praksis på området den 1. oktober 2020. Der kan derfor ske genoptagelse og tilbagebetaling af renter der er indbetalt fra og med den 1. oktober 2017.

Hvis de opkrævede renter er betalt, fordi Skattestyrelsen har truffet afgørelse om modregning, eller renterne er inddrevet af Gældsstyrelsen, kan der også ske tilbagebetaling af renterne, såfremt modregningen eller inddrivelsen er foretaget fra og med den 1. oktober 2017 og til og med 14. juni 2022.

Der fastsættes følgende retningslinjer for genoptagelse:

6. Genoptagelse og tilbagebetaling af renter

Folketingets Ombudsmand har i FOB2020-6 udtalt, at efter ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger har den myndighed, der får underkendt sin praksis, som udgangspunkt pligt til af egen drift at genoptage allerede afgjorte tilsvarende sager og eventuelt træffe en ny afgørelse i sagerne. Dette udgangspunkt fraviges dog i visse situationer, fx hvis genoptagelse af egen drift vil volde administrative vanskeligheder. Det vil således have betydning for pligten til at genoptage af egen drift, om det vil være faktisk umuligt eller dog særdeles vanskeligt og overordentligt ressourcekrævende at finde frem til de relevante sager og genoptage dem, eller om dette omvendt vil være forholdsvis ukompliceret på baggrund af de oplysninger og de registreringssystemer, myndigheden har til rådighed.

Da det er forbundet med store administrative vanskeligheder at finde frem til, hvilke virksomheder der er berørt, og hvor store beløbene er, og da der er tale om et stort antal sager, vil Skattestyrelsen udelukkende af egen drift foretage tilbagebetaling i de sager, der er nævnt under pkt. 6.1, mens berørte virksomheder i øvrigt skal anmode Skattestyrelsen om tilbagebetaling. Se nærmere under pkt. 6.2

6.1 Skattestyrelsen genoptager og tilbagebetaler af egen drift

Skattestyrelsen genoptager af egen drift de sager, hvor en indeholdelsespligtig af royalty- og renteskat rettidigt har afgivet en indberetning, hvorefter den indeholdelsespligtige ændrer den tidligere indberetning til et højere beløb efter indberetningsfristen. Den indeholdelsespligtige skal ikke anmode om tilbagebetaling af renter, men vil modtage en tilbagebetaling fra Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen genoptager ikke af egen drift sager, hvor en indeholdelsespligtig af udbytteskat rettidigt har afgivet en indberetning, hvorefter den indeholdelsespligtige ændrer den tidligere indberetning til et højere beløb efter indberetningsfristen. Den indeholdelsespligtige skal selv anmode om genoptagelse og tilbagebetaling, jf. pkt.  6.2

6.2 Anmodning om genoptagelse og tilbagebetaling

Virksomheder, der er opkrævet renter fra udløbet af det ordinære sidste rettidige betalingstidspunkt for afregningsperioden i de oplistede situationer 1 - 4 under pkt. 3, har efter anmodning til Skattestyrelsen krav på at få genoptaget renteberegningen og tilbagebetalt den indbetalte rente. Dette gælder tilsvarende, hvis renten er betalt ved modregning på Skattekontoen eller betalt ved inddrivelse foretaget af Gældstyrelsen

En indeholdelsespligtig af udbytteskat, der rettidigt har afgivet en indberetning, hvorefter den indeholdelsespligtige ændrer den tidligere indberetning til et højere beløb efter indberetningsfristen, har efter anmodning til Skattestyrelsen krav på at få genoptaget renteberegningen og tilbagebetalt den indbetalte rente. Dette gælder tilsvarende, hvis renten er betalt ved modregning på Skattekontoen eller betalt ved inddrivelse foretaget af Gældsstyrelsen.

6.2.1 Eksempler hvor en virksomhed ikke har krav på genoptagelse og tilbagebetaling

Eksempel 1

En virksomhed er registreret for afregning af moms. Virksomheden har kvartalet som afregningsperiode.

For april kvartal 2017 skal virksomheden angive og betale moms senest den 1. september 2017. Virksomheden overholder ikke angivelsesfristen, men afgiver en angivelse på moms den 15. september 2017. Virksomheden betaler samtidigt angivelsen. Skattestyrelsen opkræver renter for perioden 2. september - 15. september 2017. Renten betales den 20. september 2017.

Virksomheden har ikke krav på genoptagelse og tilbagebetaling af den betalte rente, idet kravet er forældet.

Eksempel 2

En virksomhed er registreret for afregning af moms. Virksomheden har kvartalet som afregningsperiode.

For januar kvartal 2018 skal virksomheden angive og betale moms senest den 1. juni 2018. Virksomheden overholder ikke angivelsesfristen. Skattestyrelsen træffer den 25. juni 2018 en afgørelse om foreløbig fastsættelse af momstilsvaret. Virksomheden afgiver herefter en angivelse på moms den 5. juli 2018 til erstatning af den foreløbige fastsættelse. Virksomheden betaler samtidigt angivelsen.

Skattestyrelsen opkræver renter af angivelsen fra udløbet af det ordinære sidste rettidige betalingstidspunkt den 2. juni 2018 og indtil betaling sker den 5. juli 2018.

Virksomheden har ikke krav på genoptagelse og tilbagebetaling af den betalte rente, idet Skattestyrelsen foretager en fuld »tilbagerulning«. Det vil sige, at den hidtidige foreløbige fastsættelse og de hertil knyttede beregnede renter helt slettes. Det korrekte beløb indsættes med tilbagevirkende kraft, og der beregnes herefter korrekte renter af dette beløb.

6.2.2 Eksempler hvor en virksomhed har krav på genoptagelse og tilbagebetaling

Eksempel 1

En virksomhed er registreret for afregning af moms. Virksomheden har måneden som afregningsperiode.

For juli måned 2017 skal virksomheden angive og betale moms senest den 25. august 2017. Virksomheden overholder ikke angivelsesfristen, men afgiver en angivelse på moms den 8. september 2017. Angivelsen er positiv med et tilsvar på 48.000 kr. Virksomheden betaler angivelsen den 27. september 2017.  

Skattestyrelsen opkræver renter af angivelsen for perioden 26. august - 27. september 2017. Renterne er beregnet til 417,15 kr., der betales den 20. oktober 2017 ved modregning på Skattekontoen.

Virksomheden burde have haft en betalingsfrist til den 22. september 2017 og burde kun have været opkrævet renter for perioden 23. - 27. september 2017, svarende til 63,12 kr.

Virksomheden har krav på, efter anmodning at få genoptagelse og tilbagebetaling af den betalte rente på 417,15kr., dog fratrukket den rente der korrekt skal betales for perioden 23. - 27 september 2017 på 63,12 kr. Tilbagebetalingskravet er herefter på 353,88 kr.

Eksempel 2

En virksomhed er registreret for afregning af moms. Virksomheden har kvartalet som afregningsperiode.

For januar kvartal 2018 skal virksomheden angive og betale moms senest den 1. juni 2018. Virksomheden overholder ikke angivelsesfristen, men afgiver en angivelse på moms den 15. juni 2018. Angivelsen er positiv med et tilsvar på 48.000 kr. Virksomheden betaler angivelsen den 15. juni 2018.

Skattestyrelsen opkræver renter af angivelsen for perioden 2. - 15. juni 2018. Renterne er beregnet til 155,01kr., der betales den 10. juli 2018 ved modregning på Skattekontoen.

Virksomheden burde have haft en betalingsfrist til den 29. juni 2018 og burde således ikke være opkrævet renter.

Virksomheden har krav på efter anmodning at få genoptagelse og tilbagebetaling af den betalte rente på 155,01 kr.

7. Reaktionsfrist og forældelse

Anmodning om tilbagebetaling skal fremsættes senest 3 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal på SKAT.dk.

Skattestyrelsen accepterer, at forældelsesfristen i forhold til krav på tilbagebetaling af renter suspenderes fra og med den 1. oktober 2020. Suspensionen indebærer ikke, at Skattestyrelsen er afskåret fra at påberåbe sig forældelse, som allerede måtte være indtrådt før suspensionsperioden.

For så vidt angår anmodning om tilbagebetaling, som allerede måtte være fremsat over for Skattestyrelsen, og hvor kravet på tilbagebetaling ikke var forældet på fremsættelsestidspunktet, vil den 3-årige forældelsesfrist under alle omstændigheder være stillet i bero fra tidspunktet for kravets fremsættelse, og indtil det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen, jf. forældelseslovens § 21.

Såfremt der inden 3 måneder efter offentliggørelsen af nærværende styresignal rejses krav om tilbagebetaling, vil kravet ikke være forældet. Retsvirkningen er, at forældelsesfristen afbrydes foreløbigt i overensstemmelse med forældelseslovens § 21, stk. 2. Retsvirkningen af foreløbig afbrydelse er, at forældelse tidligst indtræder et år efter, at Skatteforvaltningen har meddelt sin stillingtagen til kravet om tilbagebetaling.

Såfremt der 3 måneder senere end offentliggørelsen af nærværende styresignal rejses krav om tilbagebetaling, gælder de sædvanlige forældelsesregler.

7.1 Indsendelse af anmodning

Anmodning om tilbagebetaling af renter skal indgives til Skattestyrelsen enten via:

 • TastSelv Erhverv - kontakt, eller
 • Fysisk brev til adressen Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

7.2 Dokumentation

Det er en betingelse for genoptagelse, at virksomheden eller den indeholdelsespligtige fremlægger fornødne oplysninger til begrundelse/sandsynliggørelse af kravet. Hvilken dokumentation, der skal fremlægges, er en konkret vurdering, og Skattestyrelsen kan derfor anmode om yderligere materiale eller oplysninger.

Nødvendige oplysninger og dokumentation vil dog omfatte:

 • Oplysning om CVR-nr./SE-nr., virksomhedens navn og adresse
 • Oplysning om, hvilken skat eller afgift der indberettes for, fx moms

Oplysning om, hvilken periode, at angivelsen eller indberetningen vedrører, fx moms for januar 2019.Skattestyrelsen kan afvise anmodningen om genoptagelse, hvis de nødvendige oplysninger ikke indsendes, når der anmodes om disse.

Virksomheden eller den indeholdelsespligtige har i tillæg mulighed for at fremlægge yderligere dokumentation, som kan understøtte sagsbehandlingen, som fx:

 • Oplysning om tidspunktet for afgivelse af indberetning eller angivelse til Skatteforvaltningen, fx 3. marts 2019.
 • Størrelsen af det angivne beløb.
 • Oplysning om, hvilken form for angivelse eller indberetning der er tale om, jf. de under pkt. 3 angivne angivelsessituationer.
 • Kvittering for angivelse eller indberetning.

8. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er beskrevet i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, afsnit A.D.8.3. Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2022-2 og udløbet af reaktionsfristen i pkt.  7 er styresignalet ophævet