Dato for udgivelse
15 jun 2022 13:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 maj 2022 12:24
SKM-nummer
SKM2022.305.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-45440/2021-HJO
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Fradrag, brændstof, erhvervsmæssig sejlads
Resumé

Sagen angik, om virksomheden ved opgørelsen af momstilsvaret for 2014-2016 kunne fradrage moms af brændstof, som var indkøbt til brug for virksomhedens aktivitet i form af erhvervsmæssig sejlads af lystfiskere til og fra Y1-rev vest for Y2-by.

Landsskatteretten fandt i modsætning til SKAT, at den pågældende aktivitet ikke udgjorde momsfritaget personbefordring efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, 1. pkt., men var momspligtig efter momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., hvorfor virksomheden havde fradragsret for momsen efter momslovens § 37, stk. 1 (SKM2021.481.LSR).

Skatteministeriet indbragte sagen for domstolene med påstand om, at virksomheden skulle anerkende, at virksomheden ikke havde ret til tilbagebetaling af momsen af brændstoffet.

Virksomheden tog bekræftende til genmæle i sagen. Retten afsagde herefter dom efter Skatteministeriets påstand. Landsskatterettens afgørelse blev dermed ændret for domstolene.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, 1 pkt.

Momslovens § 4, stk. 1, 1 pkt.

Momslovens § 37, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, D.A.5.15.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, D.A.4.1.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, D.A.11.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, D.A.11.1.3.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans, Landsskatteretten, SKM2021.481.LSR

Appelliste

Sagens parter

Skatteministeriet Departementet

(v/advokat David Auken)

mod

H1

(v/advokat Lars Sigurd Espersen)

Afgørelsen er truffet af Byretsdommer

Tonni L. Ochwat.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 26. november 2021.

Skatteministeriet Departementet har fremsat påstand:

H1 tilpligtes at anerkende, at H1 ikke har ret til tilbagebetaling af moms på i alt 64.020 kr. for perioden 1. juli 2014 - 31. december 2016.

Sagen drejer sig om tilbagebetaling af moms.

Rettens begrundelse og resultat

Da H1 har anerkendt ikke at have ret til tilbagebetaling af moms på i alt 64.020 kr. for perioden 1. juli 2014 - 31. december 2016, afsiger retten dom efter Skatteministeriet Departementets påstand.

H1 har hævet sin påstand om selvstændig dom.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 5.625,00 kr. og af retsafgift med 1.500,00 kr., i alt 7.125,00 kr. Skatteministeriet Departementet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

H1 tilpligtes at anerkende, at H1 ikke har ret til tilbagebetaling af moms på i alt 64.020 kr. for perioden 1. juli 2014 - 31. december 2016.

          

H1 skal til Skatteministeriet Departementet betale sagsomkostninger med 7.125,00 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.