Dato for udgivelse
14 jun 2022 18:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 apr 2022 18:06
SKM-nummer
SKM2022.304.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-2632-21
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straffesag, forsvarerbeskikkelse, salær
Resumé

I en administrativ afgiftsstraffesag havde T vedtaget et bødeforelæg. Der havde i den administrative sag været udgifter til tolk.

Byretten tildelte forsvareren et salær på 8.950 kr. plus moms. Betalingen af salæret og udlægsgodtgørelsen påhvilede ifølge byretten statskassen.

Skattestyrelsen kærede byrettens kendelse med påstand om at salæret og udlægsgodtgørelsen betales endeligt af T.

Landsretten ændrede byrettens kendelse, således at T skal betale salæret. Der var vedrørende salæret ikke oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T skal erstatte statskassen udgifter til den beskikkede forsvarer. T frifandtes for påstanden om, at han også skal betale det beløb, der er tilkendt forsvareren i udlægsgodtgørelse under henvisning til Justitsministeriets cirkulære om udgifter til tolkning i straffesager, hvorefter udgifterne afholdes endeligt af statskassen

Reference(r)

Lov om forsvarerbistand i skattestraffesager § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Justitsministeriets cirkulære nr. 104 af 7. juli 1989 § 2, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.3.6.

Byrettens afgørelse

Udskrift af retsbogen

Afgørelse truffet af Byretsdommeren

Mia Grosen Skovbo.

Retsmødet var offentligt.

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (red.dato fjernet)

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt

-  mail af 16. november 2021 fra Skattestyrelsen

-  tidsopgørelse af 18. november 2021 fra advokat NB

Retten fastsatte salær på 8.950 kr. med tillæg af moms samt godtgørelse for udlæg med 736,98 kr. til den beskikkede forsvarer, advokat NB. Salæret betales af statskassen.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

Landsrettens afgørelse

Afgørelse truffet af Landsdommerne

Dorte Jensen, Helle Krogager Rasmussen og Thomas Tordal-Mortensen.

Skattestyrelsen kærer afgørelse om salær i den administrative skattestraffesag 

mod 

T  født den (red. dato fjernet)

Fremlagte bilag:

− brev af 14. marts 2022 fra advokat NB

Sagens tidligere fremlagte bilag var til stede.

Den 26. november 2021 har byretten ved beslutning truffet afgørelse om at tillægge advokat NB, der har været beskikket som forsvarer for T i forbindelse med en administrativ skattestraffesag, i salær 8.950 kr. med tillæg af moms og i godtgørelse for udlæg 736,98 kr., samt om at salæret skal betales af statskassen.

Afgørelsen er kæret af Skattestyrelsen med påstand om, at salæret og udlægsgodtgørelsen betales endeligt af T. Der er i kæreskriftet henvist til forsvarerbistandslovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1, og til at T har vedtaget et bødeforelæg på 6.500 kr., som er i overensstemmelse med den rejste sigtelse og vurdering af sagen.

Byretten har i fremsendelsesbrevet af 17. december 2021 bl.a. anført:

"…

Til kæremålet skal jeg bemærke, at jeg er enig med Skattestyrelsens påstand om, at salæret til den beskikkede advokat endeligt skal betales af T med henvisning til de anførte anbringender.

 

Det beror således på en beklagelig fejl fra undertegnedes side, at omkostningerne er fastsat som sket, idet jeg ikke har været tilstrækkelig opmærksom på det fulde indhold af Skattestyrelsens brev af 16. november 2021.

…" 

Advokat NB har i brevet af 14. marts 2022 anført:

"Under henvisning til retsbog af 3/3-2022 skal jeg på vegne af min klient bemærke flg.:

Jeg skal gøre gældende, at statskassen endeligt skal betale de tilkendte sagsomkostninger.

Min klient vedtog efter et digitalt møde herom bøde for groft uagtsomt at have overtrådt bestemmelser i skatteloven.

På baggrund af sagens karakter er det min opfattelse, at statskassen endeligt skal betale sagens omkostninger."

Det fremgår, at den udlægsgodtgørelse, der er tilkendt vedrører udgifter til tolkning.

Landsretten afsagde

K e n d e l s e:

Efter § 5 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har den, som sagen vedrører, pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler.

Der er vedrørende salæret ikke oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T herefter skal erstatte statskassens udgifter til den beskikkede forsvarer, jf. lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag § 5 og retsplejelovens § 1008, stk. 1.

 

T skal derfor erstatte statskassens udgifter til salæret til den beskikkede forsvarer.

Den udlægsgodtgørelse, som er tilkendt, vedrører udgifter til tolkning. Det fremgår af Justitsministeriets cirkulære nr. 104 af 7. juli 1989 § 2, stk. 1, at udgifter til tolkning i straffesager afholdes endeligt af statskassen. T frifindes derfor for påstanden om, at han også skal betale det beløb, der er tilkendt forsvareren i udlægsgodtgørelse.

Landsretten ændrer herefter byrettens afgørelse således, at T skal erstatte statskassen udgiften på 8.950 kr. plus moms, i alt 11.187,50 kr.

Det bemærkes, at byrettens afgørelse burde være truffet i en kendelse, jf. retsplejelovens § 1012, stk. 1.

T h i   b e s t e m m e s:

Byrettens afgørelse ændres, således at T skal betale salæret på 11.187,50 kr.