Dato for udgivelse
08 jun 2022 10:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 maj 2022 10:19
SKM-nummer
SKM2022.292.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0113384
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fuld skattepligt, ejerbolig, hjemsted, USA, bopæl
Resumé

Spørger flyttede i 2014 til USA sammen med sin familie.

Spørger havde siden sin flytning til USA i 2014 været permanent etableret i USA, og han og resten af familien var blevet green card holders i USA.

I forbindelse med bestyrelsesarbejde i Danmark ønskede spørger at få bekræftet, hvorvidt der ville genindtræde fuld skattepligt til Danmark, og ligeledes om han fortsat ville være skattemæssigt hjemmehørende i USA. Dernæst ønskede spørger at få bekræftet om den fulde skattepligt til Danmark ville ophøre ved salg af den danske bolig.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt han havde 15 arbejdsdage her i landet. Spørgers arbejde her i landet omfattede bl.a. deltagelse i 9 bestyrelsesmøder.

Videre kunne Skatterådet bekræfte, at spørger havde skattemæssigt hjemsted i USA, da spørger havde de stærkeste personlige og økonomiske interesser (midtpunkt for livsinteresser) i USA.

Endelig kunne Skatterådet bekræfte, at spørgers fulde skattepligtig til Danmark ville ophøre, såfremt han sælger sin bolig i Danmark.

Hjemmel

LBK nr. 824 af 28/04/2021 - Bekendtgørelse af kildeskatteloven
CIR nr. 72 af 17/04/1996 - Cirkulære om ligningsloven (Ligningslovscirkulæret)
LOV nr. 167 af 15/03/2000 - Lov om indgåelse af Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, § 7
DBO mellem Danmark og USA - Artikel 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.F.1.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.F.9.2.20.5.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.F.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2022-1, afsnit C.F.8.2.2.4.1.2

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at der vil indtræde fuld skattepligt til Danmark for spørger, såfremt han indretter sig efter at skulle arbejde i Danmark under de beskrevne forhold?
 2. Såfremt Spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan Skatterådet da bekræfte, at Skatterådet vil anse spørger for skattemæssigt hjemmehørende i USA under de nedenfor beskrevne forhold?
 3. Såfremt Spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan Skatterådet da bekræfte, at spørgers fulde skattepligt til Danmark vil ophøre i forbindelse med salg af boligen i Danmark?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger flyttede i 2014 til USA sammen med sin familie.

I forbindelse med flytningen til USA blev spørgers danske bolig udlejet uopsigeligt i en periode på mere end 3 år, således at spørgers fulde skattepligt til Danmark ophørte pr. 30. juni 2014.

Spørger er stifter af virksomheden H1, hvor han også er hovedaktionær. H1 har kontorer i både Danmark og USA. Der blev i forbindelse med spørgers fraflytning opgjort en fraflytningsbeskatning, som er godkendt af skattemyndighederne.

Spørger har siden sin fraflytning til USA i 2014 været permanent etableret i USA, hvilket også kommer til udtryk i, at han og resten af familien er blevet green card holders i USA. Spørger udfører derfor også næsten udelukkende sit arbejde i USA.  Supplerende er det oplyst, at spørgers børn tager deres uddannelse i USA.

Udover det almindelige arbejde for H1, sidder spørger også i bestyrelsen hos H1, samtidig med, at han sidder i bestyrelsen hos G1.

Spørger modtager ikke vederlag for sin bestyrelsespost i H1. Spørgers indkomst for bestyrelsesarbejdet for G1 udgør ca. 100.000 kr. årligt.

Spørger deltager årligt i ca. 5 bestyrelsesmøder for H1 samt 4 bestyrelsesmøder for G1. Bestyrelsesmøderne vil være i Danmark, såfremt spørger skal være fysisk til stede.

Det er supplerende oplyst, at spørger samlet ejer aktiver for mere end DKK 45 mio. i USA, mens han ejer aktiver for ca. 5 mio. i Danmark.

Spørger påtænker at afvikle udlejningen af sin danske bolig, således at han selv kan anvende boligen i forbindelse med ophold i Danmark. Det er spørgers hensigt sidenhen at sælge boligen i Danmark. Spørger forventer i samme forbindelse, at han fremadrettet vil have op til 30 opholdsdage i Danmark årligt. Heraf vil ca. 15 dage være arbejdsdage. I forbindelse med opholdene i Danmark vil spørger benytte den danske bolig, indtil boligen sælges. Boligen skal gennemgå istandsættelse mv. og vil i perioden op til salget ikke blive lejet ud. Det er endnu ikke afgjort, hvornår boligen vil blive solgt, men der kan være tale om en periode på 2-3 år.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, af Spørgsmål 1 skal besvares med "ja".

I henhold til kildeskatteloven (KSL) § 1, stk. 1, nr. 1, er personer, der har bopæl her i landet, fuldt skattepligtige.

I henhold til kildeskattelovens § 7, stk. 1, 1. pkt., indtræder den fulde skattepligt for en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, dog først, når personen tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, 2. pkt.

Afslutning af lejemål med henblik på selv at anvende boligen i forbindelse med ophold i Danmark sidestilles med erhvervelse af bopæl i kildeskattelovens § 7, stk. 1, 1. pkt.’s forstand.

Ved besvarelsen af nærværende anmodning om bindende svar skal det således lægges til grund, at spørger erhverver bopæl i Danmark.

Det tilbageværende spørgsmål er således, om opholdsbetingelsen i kildeskattelovens § 7, stk. 1, vil medføre, at der indtræder fuld skattepligt til Danmark for spørger.

Et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på mere end 180 dage inden for en 12 måneders periode, anses efter praksis ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Spørger vil aldrig opholde sig uafbrudt i Danmark i mere end 3 måneder. Han vil heller aldrig opholde sig i Danmark i mere end 180 dage inden for en 12 måneders periode.

Hvis en person varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet, indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, medfører det ikke automatisk, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

Ifølge praksis er egentligt arbejde i op til 10 dage inden for en 12 måneders periode accepteret som "enkeltstående arbejde". Der henvises til SKM2012.732.ØLR. Arbejdsopgaver udført her i landet kan under helt særlige omstændigheder bevare deres enkeltstående karakter, selvom de tidsmæssigt strækker sig ud over 10 dage inden for en 12 måneders periode, forudsat at personen normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

Den fulde skattepligt indtræder ikke, hvis personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og sms'er, der vedrører arbejde, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn.

Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv, og skattepligten vil derfor indtræde, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet, fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

I kraft af sin rolle i H1 er spørger i realiteten altid tilgængelig for sit arbejde. Spørger vil begrænse egentligt arbejde i Danmark til maksimalt 15 dage inden for en 12 måneders periode fordelt på de 30 opholdsdage, som han vil have i Danmark i løbet af året. Spørgers arbejde, herunder besvarelse af telefonopkald, e-mails og sms'er, vil i udgangspunktet overskride, hvad der efter praksis karakteriseres som "sporadisk". Det primære formål med opholdet i Danmark vil imidlertid være ferie eller lignende, herunder samvær med hans familie i Danmark, samt lejlighedsvis deltagelse i bestyrelsesmøder.

Det skal fremhæves, at til trods for at H1 har kontorer i København, vil det arbejde, spørger udfører i Danmark, være for det amerikanske selskab. Arbejde udført i Danmark for H1 vil således ikke hverken specifikt eller i særlig grad rette sig mod Danmark.

Det skal yderligere fremhæves, at der tidligere er blevet statueret fuld skattepligt til Danmark i forbindelse med deltagelse i fire bestyrelsesmøder pr. år. Der henvises til SKM2009.813.LSR. I den pågældende landskatteretsafgørelse var det oplyst, at personen ville opholde sig i Danmark i alt 4-8 uger om året, imens personen i løbet af disse 4-8 uger ville deltage i ca. fire bestyrelsesmøder samt deltage i kurser og workshops af 1-2 dages varighed. På den baggrund var det landsskatterettens vurdering, at personens ophold i Danmark ikke kunne anses for "kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende".

Skatterådet fandt også, at der ville indtræde fuld skattepligt for spørger i SKM2016.382.SR, da Skatterådet anså spørgers erhvervsmæssige beskæftigelse under hans ophold i Danmark for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, og at Spørgers ophold i Danmark ikke havde den fornødne karakter af kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Skatterådet vurderede, at spørgers besvarelse af telefonopkald, e-mails og sms’er under ophold i Danmark var aktiviteter, der var påregnelige, faste og tilbagevendende og dermed ikke kunne karakteriseres som sporadiske. Ligeledes fandt Skatterådet, at planlagte 4-6 årlige besøg i danske virksomheder samt 1 til 2 årlige besøg i en brancheorganisation, var aktiviteter, der var fast tilbagevendende varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Spørger forventer at deltage i i alt 9 bestyrelsesmøder om året i løbet af de ca. 4 uger om året, han vil opholde sig i Danmark.

På ovenstående baggrund er det vores opfattelse, at den fulde skattepligt til Danmark vil indtræde for spørger, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, 1. pkt.

Det er vores opfattelse, af Spørgsmål 2 skal besvares med "ja".

Det skal ved besvarelsen af Spørgsmål 2 lægges til grund, at spørger vil blive anset for fuldt skattepligtig til såvel USA som til Danmark. Vi skal her gøre opmærksom på, at spørger som green card holder er fuldt skattepligtig til USA, udover at han ligeledes på baggrund af opholdsdage i USA vil være det i henhold til interne amerikanske skatteregler.

I tilfælde, hvor en fysisk person i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem USA og Danmark (DBO'en) artikel 4, stk. 1, anses for hjemmehørende i begge de kontraherende stater, bestemmes den pågældendes status i henhold til DBO'ens artikel 4, stk. 2, således:

Litra a) personen skal anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed; såfremt han har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);

Litra b) såfremt det ikke kan afgøres, i hvilken af staterne personen har midtpunktet for sine livsinteresser, eller har han ikke en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han sædvanligvis har ophold;

Litra c) […];

Litra d) […].

Da spørger har fast bolig til rådighed i begge stater, skal vurderingen af, hvor han er hjemmehørende, som udgangspunkt tages i, hvor han har sit midtpunkt for sine livsinteresser, jf. DBO'ens artikel 4, stk. 2, litra a, 2. led.

Ifølge kommentarerne til OECD's artikel 4, skal der ved vurderingen af, hvor en person, jf. DBO'ens artikel 4, stk. 2, litra a, 2. led., anses for at have sit midtpunkt for livsinteresser, tages hensyn til vedkommendes familie og sociale forhold, vedkommendes beskæftigelse, vedkommendes politiske, kulturelle eller andre aktiviteter, vedkommendes forretningssted, det sted, hvorfra vedkommende administrerer sine aktiver osv. Samtidig skal overvejelser grundet på vedkommendes egne handlinger ofres særlig opmærksomhed.

Spørger vil bevare sin bolig og sin tilknytning til USA, ligesom han og hans familie ikke vil registrere folkeregisteradresse i Danmark i forbindelse med anvendelsen af boligen i Danmark.

Spørger må siden sin flytning til USA i 2014 siges primært at være etableret i USA. Om end Spørger fortsat har en vis social og professionel tilknytning til Danmark, er det utvivlsomt, at hans primære sociale og professionelle tilknytning er til USA.

Ved siden af sit arbejde for H1 i USA, har spørger to bestyrelsesposter i Danmark, for H1 og G1.

Spørgers indkomst fra de danske bestyrelsesposter er ubetydelig set i forhold til hans indkomst fra USA.

Spørger ejer en bolig i Danmark, som for nuværende er lejet ud. Spørger påtænker at afvikle udlejningen af sin danske bolig, således, at han selv kan anvende boligen i forbindelse med ophold i Danmark.

Værdien af spørgers bolig i Danmark er ligeledes ubetydelig sammenlignet med værdien af den bolig samt de øvrige aktiver, han har i USA.

Selvom spørger således har visse personlige og økonomiske forbindelser til Danmark, er det efter vores vurdering utvivlsomt, at spørger har sine stærkeste personlige og økonomiske forbindelser til USA.

Spørger skal således efter vores opfattelse anses for skattemæssigt hjemmehørende i USA, jf. DBO'ens artikel 4, stk. 2, litra a, 2. led.

Dette var også konklusionen i den tidligere fremhævede SKM2016.382.SR, hvor Skatterådet fandt, at spørger skulle anses for skattemæssigt hjemmehørende i USA, jf. DBO’ens artikel 4, stk. 2, litra a, 2. led, blandt andet henset til at det var i USA, at spørger havde den væsentligste del af sine økonomiske interesser samt sit fremtidige livsgrundlag. Spørger arbejdede i et firma i USA, som han var medindehaver af, og havde pensionsopsparinger mv. i USA. Dertil kom, at spørgers primære personlige forbindelser (i det konkrete tilfælde en veninde, børn og børnebørn) også havde bopæl i USA.

Såfremt Skattestyrelsen imod forventning skulle vurdere, at spørgers skattemæssige hjemsted ikke kan bestemmes efter DBO'ens artikel 4, stk. 2, litra a, 2. led, om midtpunkt for livsinteresser, er det vores opfattelse, at spørger skal anses for skattemæssigt hjemmehørende i USA, jf. DBO'ens artikel 4, stk. 2, litra b, da det er her, spørger sædvanligvis opholder sig.

Det er vores opfattelse, at Spørgsmål 3 skal besvares med "ja".

Det skal ved besvarelsen af Spørgsmål 3 lægges til grund, at spørger afhænder den bolig i Danmark, han for nuværende ejer.

Personer anses for fuld skattepligtige til Danmark, såfremt de opfylder en af betingelserne i kildeskattelovens § 1, stk. 1, herunder hvis de fx i) har bopæl her i landet, jf. bestemmelsens nr. 1, eller ii) uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. bestemmelsens nr. 2. De øvrige bestemmelser (nr. 3-4) i kildeskattelovens § 1, stk. 1, findes ikke relevante i nærværende sammenhæng.

Efter spørger afhænder boligen i Danmark, vil han ikke længere have bopæl her i landet. Han vil således ikke kunne anses for fuldt skattepligtig, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Spørger vil heller ikke efter afhændelsen af boligen i Danmark opholde sig i Danmark i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Han vil således heller ikke kunne anses for fuld skattepligtig, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Ved besvarelsen af Spørgsmål 3 skal det lægges til grund, at spørger heller ikke vil kunne anses for fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3-4.

På ovenstående baggrund er det vores opfattelse, at spørgers fulde skattepligt til Danmark vil ophøre i forbindelse med afhændelsen af boligen i Danmark.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der vil indtræde fuld skattepligt til Danmark for spørger, såfremt han indretter sig efter at skulle arbejde i Danmark under de beskrevne forhold?

Begrundelse

Spørger har oplyst, at han har bolig her i landet.

Personer, der har bopæl her i landet, er omfattet af fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Den fulde skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet. Erhverves der bopæl her i landet, uden at der samtidig tages ophold her, indtræder den fulde skattepligt dog først, når der tages ophold her i landet, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1. Som ophold anses ifølge bestemmelsens 2. pkt. ikke kortvarigt ophold her i landet pga. ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder regnet fra opholdets begyndelse, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende", jf. Den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2.

På baggrund af det oplyste om, at spørger forventer at have op til 30 opholdsdage årligt i Danmark, lægges det til grund, at spørgeren vil opholde sig i Danmark under 3 måneder i sammenhæng og under 180 dage i alt i løbet af en 12 måneders periode.

De almindeligt tilladte grænser for ophold her i landet gælder imidlertid ikke, når personen kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv, der har direkte eller indirekte økonomisk betydning for personen. Således indtræder skattepligten for en person, der varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkelte sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, medfører det ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

Egentligt arbejde under opholdet accepteres dog kun i ganske begrænset omfang. I henhold til SKM2012.732.ØLR accepteredes det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdet denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Grænsen for egentligt arbejde gælder dog ikke, hvis den pågældende persons arbejde - i forhold til dennes øvrige arbejdssituation - specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

Skattepligten indtræder ligeledes, hvis aktiviteterne over en længere periode er udtryk for et fast mønster. Egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kundekontakten med de danske kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde.

Besvarelse af sporadiske telefonkald og e-mails, der vedrører arbejde, fører ikke til indtræden af skattepligt, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende. Der kan henvises til SKM2015.756.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at fuld skattepligt ikke vil indtræde ved besvarelse af sporadiske telefonopkald og e-mails.

Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv, jf. Den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2

Det beror på en konkret vurdering, om spørgers erhvervsmæssige aktiviteter her i landet fører til fuld skattepligt efter kildeskatteloven § 1, stk. 1, jf. kildeskatteloven § 7, stk. 1.

Det er oplyst, at spørger sidder i bestyrelsen hos H1 og G1. Han deltager årligt i ca. 5 bestyrelsesmøder for H1 samt 4 bestyrelsesmøder for G1. Møderne vil være i Danmark, såfremt spørger skal være fysisk til stede. Spørger modtager ikke vederlag for sin bestyrelsespost i H1, mens han for bestyrelsesarbejdet for G1 modtager ca. 100.000 kr. årligt.

Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 til ligningsloven samt TfS 1995, 242 LR, at bestyrelsesmøder sidestilles med udførelse af arbejde.

Videre kan der henvises til SKM2009.813.LSR, hvor deltagelse i 4 bestyrelsesmøder her i landet medførte fuld skattepligt, idet deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Spørgers deltagelse i bestyrelsesmøder her i landet har på den baggrund karakter af løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, og er et udtryk for et fast mønster.

Videre er det oplyst, at spørger forventer at have ca. 15 arbejdsdage årligt i Danmark. Under henvisning til 10-dages reglen, jf. SKM2012.732.ØLR, vil dette medføre, at den fulde skattepligt indtræder for spørger.

Som sagen er oplyst, vurderer Skattestyrelsen således, at spørgers ophold her i landet ikke har den fornødne karakter af kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende, og spørger vil dermed blive fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, 1. pkt.

Skattestyrelsen kan dermed bekræfte, at der vil indtræde fuld skattepligt til Danmark for spørger, såfremt han indretter sig efter at skulle arbejde i Danmark under de beskrevne forhold.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Såfremt Spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes det bekræftet, at Skatterådet vil anse spørger for skattemæssigt hjemmehørende i USA under de nedenfor beskrevne forhold?

Begrundelse

Dette spørgsmål vedrører en fortolkning af artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA. Begrundelsen indeholder Skattestyrelsens og dermed alene Danmarks vurdering af spørgers skattemæssige hjemsted. Såfremt USA ikke er enig i vurderingen, er det efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4 de kompetente myndigheder i henholdsvis Danmark og USA, der skal forhandle om dette.

Vurdering af skattemæssigt hjemsted efter artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA forudsætter, at spørger er omfattet af fuld skattepligt til både Danmark og USA efter begge landes interne regler. Der skal således være tale om dobbeltdomicil.

Da spørger vil være omfattet af fuld dansk skattepligt, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, og efter det oplyste, også er omfattet af fuld skattepligt i USA, foreligger der en situation med dobbeltdomicil.

I artikel 4, stk. 1, fremgår statsborgerskab specifikt som kriterium for skattemæssigt hjemsted. Artikel 4, stk. 4, er en særbestemmelse, der begrænser begrebet "hjemmehørende i en kontraherende stat" i artikel 4, stk. 1, for amerikanske statsborgere og udenlandske "greencard holdere". Ifølge artikel 4, stk. 4, anses disse personer for hjemmehørende i USA og dermed omfattet af overenskomsten, dog kun såfremt de har en særlig kvalificeret tilknytning til USA. De skal således have en betydelig tilstedeværelse, en fast bolig eller sædvanligvis have ophold USA.

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår: "I stykke 4 er indføjet en bestemmelse om, at en amerikansk statsborger eller en udlænding, der har fået opholdsarbejdstilladelse i USA (f.eks. en såkaldt green card holder") anses for hjemmehørende i USA og dermed omfattet af overenskomsten, dog kun såfremt den pågældende har en særligt kvalificeret tilknytning til USA". Der kan også henvises til Den juridiske vejledning, afsnit C.F.9.2.20.5.  

Artikel 4, stk. 4, forhindrer ikke anvendelsen af de almindelige" tie breaker rules" i artikel 4, stk. 2, når der som i denne sag er tale om en person, der efter kriterierne i artikel 4, stk. 1 (og stk. 4), både er er hjemmehørende i Danmark og USA efter landenes interne regler. I sådanne tilfælde er det fortsat kriterierne i artikel 4, stk. 2, der afgør, til hvilket land, personen skal anses for hjemmehørende ved anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

Der kan henvises til SKM2021.96.SR, der bl.a. omhandlede anvendelsen af artikel 4, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

Skattestyrelsen finder derfor, at det er kriterierne i artikel 4, stk. 2, der afgør, til hvilket land, spørger skal anses for hjemmehørende ved anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 4, stk. 2, følger det, at hvor en fysisk person må anses for hjemmehørende i begge stater, skal vedkommende anses for hjemmehørende i den stat, hvor vedkommende enten,

 • har fast bopæl til sin rådighed,
 • har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelse (midtpunkt for sine livsinteresser),
 • sædvanligvis opholder sig,
 • er statsborger

Der er tale om en prioriteret orden.

Efter artikel 4, stk. 2, litra a, skal spørger anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor han har en fast bolig til sin rådighed.

Da spørger efter det oplyste, vil have en fast bolig til rådighed i begge stater, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser) ("Centre of vital interests"), jf. artikel 4, stk. 2, litra a.

Artikel 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA fortolkes i overensstemmelse med OECD-modellen.

Det følger af kommentarerne til OECD-modellen, artikel 4, stk. 2, at når en fysisk person har en fast bolig i begge kontraherende stater, er det nødvendigt at se på de faktiske forhold for at fastslå, med hvilken af de to stater vedkommende har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Der skal således tages hensyn til vedkommendes familie og sociale forhold, vedkommendes beskæftigelse, vedkommendes politiske, kulturelle eller andre aktiviteter, vedkommendes forretningssted, det sted, hvorfra vedkommende administrerer sine aktiver osv.

Omstændighederne skal bedømmes som et hele, men det er ikke desto mindre åbenbart, at overvejelser med udgangspunkt i den fysiske persons egne handlinger skal ofres særlig opmærksomhed.

Hvis en person, som har en bolig i en stat, etablerer en anden bolig i den anden stat og bibeholder den første bolig, kan det faktum, at vedkommende bibeholder den første bolig i de omgivelser, hvor vedkommende altid har boet, hvor vedkommende har arbejdet, og hvor vedkommende har sin familie og ejendele, sammen med andre elementer bidrage til at vise, at vedkommende har bevaret centrum for sine livsinteresser i den første stat.

Spørger har efter det oplyste fast bolig til rådighed i begge stater.

Det skal således vurderes, om spørger kan anses for at have centrum for livsinteresser i Danmark eller i USA ifølge artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA. Der skal i den forbindelse efter bestemmelsens indhold lægges vægt på, hvilken af de to stater spørger har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser.

I forhold til spørgers personlige interesser er det oplyst, at spørger vil fortsætte sin tilknytning til USA, hvor han siden 2014 har boet permanent med sin familie, som alle er green card holders. Dertil tager spørgers døtre uddannelse i USA. Hans primære sociale og professionelle tilknytning er til USA. Spørger og hans familie vil ikke registrere folkeregisteradresse i Danmark. Videre er det oplyst, at spørger forventer at opholde sig i Danmark i op til 30 dage årligt.

I forhold til spørgers økonomiske interesser i USA, er det oplyst, at spørger er stifter af H1, hvor han også er hovedaktionær. H1 har kontorer både i USA og Danmark, men spørger udfører næsten udelukkende sit arbejde i USA. Dertil ejer spørger en bolig samt andre aktiver i USA. Det er supplerende oplyst, at spørger ejer aktiver for mere end DKK 45 mio. i USA.

I forhold til spørgers økonomiske interesser i Danmark, er det oplyst, at spørger har to bestyrelsesposter i Danmark, nemlig for H1 og G1. Spørgers samlede indkomst for bestyrelsesposterne er 100.000 kr. årligt. Videre er det oplyst, at spørger ejer en bolig i Danmark. Spørger har supplerende oplyst, at han ejer aktiver for ca. 5 mio. i Danmark.  

På baggrund af en samlet vurdering af spørgers personlige og økonomiske interesser, finder Skattestyrelsen, at spørger har de stærkeste personlige og økonomiske interesser (midtpunkt for sine livsinteresser) i USA, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 4, stk. 2, litra a.

Skattestyrelsen kan dermed bekræfte, at spørger skal anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i USA, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 4, stk. 2, litra a.

Vejledende kan det oplyses, at Danmark dermed bliver kildeland ved fordeling af beskatningsretten efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Spørgsmål 3

Såfremt Spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan Skatterådet da bekræfte, at spørgers fulde skattepligt til Danmark vil ophøre i forbindelse med salg af boligen i Danmark?

Begrundelse

Det følger af kildeskattelovens § 1, stk. 1, og Den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.1, at der foreligger fuld skattepligt for:

 • Personer, der har bopæl her i landet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1
 • Personer, der opholder sig her i tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2
 • Danske statsborgere, der gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3
 • Personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner er udsendt til tjeneste uden for riget, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4 

De to sidstnævnte bestemmelser, dvs. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, er ikke relevante i forhold til spørgers situation.

Såfremt spørger sælger sin bolig i Danmark, må det lægges til grund, at han ikke har bopæl her i landet. Spørger vil således ikke længere anses for at være fuld skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Dette er dog forudsat, at spørger ikke anses for at have andre boliger til rådighed her i landet.

Baseret på det oplyste om, at spørger vil have op til 30 opholdsdage i Danmark årligt, må det lægges til grund, at spørger ikke vil opholde sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Spørger vil således heller ikke anses for at være fuld skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Skattestyrelsen kan dermed bekræfte, at spørgers fulde skattepligt til Danmark vil ophøre i forbindelse med salg af boligen i Danmark.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Kildeskatteloven, lovbekendtgørelse nr. 824 af 28/04/2021 (uddrag)

§ 1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1)      personer, der har bopæl her i landet,

2)      (…)

§ 7. For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. (…)

Ligningslovscirkulæret, nr. 72 af 17/04/1996 (uddrag)

Begrænsningen for så vidt angår erhvervsmæssigt betingede ophold medfører, at eksempelvis deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark afbryder opholdet.

(…)

Forarbejder

Praksis

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.F.1.2.2: Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning? (Uddrag)

Regel

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over en helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende fx har de stærkeste personlige relationer til Danmark.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet. I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv.

(…)

Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet, indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

I praksis er skattepligten indtrådt ved:

 • 4 ugers arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. Se SKM2002.252.LR.
 • Første tjenesterejse i Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser. Se SKM2006.41.SR.
 • Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder i et selskab. Se SKM2009.813.LSR.
 • Galleri fra sommerbolig. Se SKM2006.212.SR.
 • 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger. Se TfS 1992, 198 LR.

Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde. Se SKM2007.353.SR og SKM2006.41.SR.

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsindtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

Eksempel

 • En model udførte 7 dags lange fotosessions inden for en 12 måneders periode. Se SKM2012.732.ØLR og Skatteministeriets kommentar SKM2013.316.DEP.
 • En operasangers afholdelse af et enkeltstående arrangement. Se TfS 1997, 590 LSR.
 • 14 dages forberedelse af undervisning af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Se SKM2002.252.LR.
 • En musikers få koncerter og vedligeholdelse af musikalske færdigheder. Se SKM2014.717.LSR.
 • Udtagelse til landskampe og landsholdssamlinger. Se SKM2015.61.SR.
 • Medhjælp (ulønnet) på søns minkfarm i nogle uger om året. Se TfS 1990, 163 LSR.

Enkeltstående arbejde

Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Bemærk

Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt udstrækker sig ud over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil forudsætte, at vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

(…)

Længden af den enkelte arbejdsdag er uden betydning, når blot arbejdet har karakter af egentlig erhvervsudøvelse. En person kan fx ikke i samme periode arbejde 14 halve dage, uden at skattepligten indtræder.

Enkeltstående møder tæller for en arbejdsdag, uanset mødets varighed.

Skattepligten indtræder dog, hvis aktiviteterne over en længere periode er udtryk for et fast mønster. Det gælder fx, når arbejdet sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark.

Egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kundekontakten med de danske kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde.

(…)

SKM2009.813.LSR, ville en person under de konkrete omstændigheder blive anset for fuldt skattepligtig, hvis han lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab var medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

SKM2006.41.SR blev en person, der havde bopæl til rådighed i Danmark, anset for fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark.

Bemærk

Grænsen for egentligt arbejde på 10 dage inden for en 12 måneders periode gælder ikke, hvis den pågældende persons arbejde - i forhold til dennes øvrige arbejdssituation - specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

(…)

Besvarelse af e-mails og lignende

Skattepligten indtræder ikke, hvis personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn.

Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet, fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. (…)

SKM2015.756.SR

Skatterådet bekræftede, at Person A (spørger 1) og Person B (spørger 2) ikke blev fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med Person B's eventuelle erhvervelse af en lejlighed uden bopælspligt i A-by.

Skatterådet bekræftede endvidere, at Person B ikke blev fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis han under kortvarige weekend- og ferieophold i Danmark vil besvare sporadiske telefonopkald, mails og SMS'er, der vedrører hans erhvervsmæssige aktiviteter udenfor Danmark.

Skatterådet bekræftede tillige, at Person A (spørger 1) ikke blev skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis hun under kortvarige weekend- og ferieophold i Danmark ikke udførte erhvervsaktiviteter i Danmark.

SKM2012.732.SR

Landsretten fandt ikke, at T1s erhvervsopgaver i sig selv kunne begrunde fuld skattepligt til Danmark. Landsretten fandt det ikke bevist, at T1 havde opholdt sig i Danmark mere end 180 dage om året i årene 2001-2003 og T1 fandtes derfor ikke at have taget ophold i Danmark i kildeskattelovens § 7´s forstand før 2004.

Det blev accepteret, at en person der har bopæl her i landet, udfører arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel. Den enkeltstående karakter af de indtægtsgivende aktiviteter her i landet medførte, at skattepligt ikke indtrådte trods rådighed over en bolig her. Det gælder efter praksis besvarelse af arbejdsrelaterede e-mails og telefonopkald samt deltagelse i enkeltstående møder og enkeltstående arrangementer.

SKM2009.813.LSR

Skattepligten indtrådte da klageren ville opholde sig i Danmark i alt 4-8 uger på årsbasis, og i forbindelse hermed deltage i ca. 4 bestyrelsesmøder pr. år i selskabet G1 Holding A/S, samt deltage i kurser og workshops af 1-2 dages varighed. Det var Landsskatterettens vurdering, at de ophold her i landet, hvori klageren ville deltage i bestyrelsesmøder, ikke kunne anses for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende, men at bestyrelsesmøder sidestilles med udførelse af arbejde.

Det var Landsskatterettens opfattelse, at deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark under de oplyste omstændigheder ville have en sådan karakter, at de udgjorde en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og USA, Art. 4 (uddrag)

Skattemæssigt hjemsted

Stk. 1. Medmindre andet fremgår af dette stykke, betyder i denne overenskomst udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl, statsborgerskab, ledelsens sæde, registrering eller ethvert andet lignende kriterium.

a) Udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« omfatter ikke en person, som er skattepligtig til denne stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne stat eller af fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted i denne stat.

b) En juridisk person, der er oprettet i henhold til lovgivningen i en kontraherende stat, og som generelt er fritaget for beskatning i denne stat og er oprettet og opretholdt i denne stat, enten

 1. udelukkende med henblik på religiøse, velgørende, uddannelsesmæssige, videnskabelige eller andre lignende formål; eller
 2. med henblik på at yde pension eller andre lignende ydelser til ansatte, herunder selvstændige erhvervsdrivende, i henhold til en ordning skal ved anvendelsen af dette stykke anses for hjemmehørende i denne kontraherende stat.

c) En kvalificeret offentlig enhed skal anses for at være hjemmehørende i den kontraherende stat, i hvilken den er oprettet.

d) En indkomst, fortjeneste eller gevinst, der er oppebåret gennem en enhed, der er skattemæssigt transparent i henhold til lovgivningen i den ene af de kontraherende stater, skal anses for at være oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en stat, i det omfang denne indkomst, fortjeneste eller gevinst efter skattelovgivningen i en sådan kontraherende stat behandles som indkomst, fortjeneste eller gevinst for en hjemmehørende person.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, bestemmes den pågældendes status således:

a) personen skal anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed; såfremt en sådan person har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);

b) såfremt det ikke kan afgøres, i hvilken af staterne personen har midtpunktet for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han sædvanligvis har ophold;

c) såfremt personen sædvanligvis har ophold i begge stater, eller hvis han ikke sædvanligvis har ophold i nogen af dem, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han er statsborger;

d) såfremt personen er statsborger i begge stater eller ikke er statsborger i nogen af dem, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater søge at afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater ved gensidig aftale søge at afgøre spørgsmålet og bestemme, hvorledes overenskomsten skal finde anvendelse på en sådan person.

Stk. 4. En statsborger i De Forenede Stater eller en udlænding, der retmæssigt har fået tilladelse til fast bopæl i De Forenede Stater, er hjemmehørende i De Forenede Stater, men kun såfremt en sådan person har en betydelig tilstedeværelse, en fast bolig eller sædvanligvis har ophold i De Forenede Stater.

Forarbejder

Til DBO mellem Danmark og USA, artikel 4, stk. 4:

"I stykke 4 er indføjet en bestemmelse om, at en amerikansk statsborger eller en udlænding, der har fået opholdsarbejdstilladelse i USA (f.eks. en såkaldt green card holder" anses for hjemmehørende i USA og dermed omfattet af overenskomsten, dog kun såfremt den pågældende har en særligt kvalificeret tilknytning til USA"

Praksis

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.F.9.2.20.5.2: USA - Gennemgang af DBO’en (uddrag)

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Statsborgerskab nævnes specifikt som kriterium for skattemæssigt hjemsted. Se artikel 4, stk. 1.

(…)

En person, der har fået opholdsarbejdstilladelse (såkaldt "green card holder") i USA, anses for hjemmehørende dér, men kun hvis personen har en særlig kvalificeret tilknytning til USA. Se også SKM2021.96.SR.

(…)

SKM2021.96.SR

Spørger er fuldt skattepligtig i USA, hvor han har sin primære bolig og sine erhvervsaktiviteter. Spørger har lejet en bolig i Danmark, hvor han og hans familie skal bo i maksimalt et år, pga. Covid 19-situationen. Spørger har oplyst, at hans familie vil have bedre forhold i Danmark end i USA under Covid 19 situationen. Spørger vil jævnligt rejse til USA for at arbejde. I Danmark vil han kun arbejde i mindre omfang.

Skatterådet finder, at kombinationen af opholdets længde (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt) og opholdets karakter, fører til, at spørgers ophold konkret ikke kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Skatterådet finder derfor, at spørger bliver fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han får bopæl i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7.

Efter det oplyste vil spørger have en helårsbolig til rådighed i begge stater. Derfor skal han anses for værende hjemmehørende i den stat, hvor han har midtpunkt for sine livsinteresser, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) mellem Danmark og USA, artikel 4, stk. 2, litra a).

Spørger har fortsat har sin primære bolig i USA, hvor han ligeledes har sin virksomhed, H1-Koncernen. Han udfører også langt det meste af sit arbejde fysisk i USA. Alle hans indtægter kommer fra USA. Endvidere opholder han sig mere i USA end i Danmark. Under normale omstændigheder bor hustruen og de to børn med ham i boligen i USA. Skatterådet finder på denne baggrund, at spørgers ophold i Danmark ikke er udtryk for et længerevarende tilknytningsforhold her til landet. Skatterådet forudsætter, at det midlertidige ophold her i landet ikke varer mere end 1 år.

Derfor finder Skatterådet, at spørger har de stærkeste økonomiske og personlige interesser til USA, og at han derfor har midtpunktet for sine livsinteresser der, og fortsat er skattemæssigt hjemmehørende der.

Bindingsperioden for det bindende svar blev fastsat til 1 år.

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Kildeskatteloven, lovbekendtgørelse nr. 824 af 28/04/2021 (uddrag)

§ 1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1) personer, der har bopæl her i landet,

2) personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,

3) danske statsborgere, der uden at være omfattet af bestemmelserne under nr. 1 og 2 gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her, medmindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. Udenlandsk statsborger, der inden sin tjeneste eller sit ophold om bord senest har været skattepligtig her i landet i medfør af bestemmelserne i nærværende paragraf, sidestilles i denne forbindelse med dansk statsborger,

4) personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner m.v. er udsendt til tjeneste uden for riget, og som ikke er omfattet af bestemmelserne foran under nr. 1 og 2, samt de med disse personer samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse, når de pågældende ægtefæller og børn ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer

(…)

Forarbejder

Praksis

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.F.1.1: Regel om fuld skattepligt (uddrag)

Der foreligger fuld skattepligt for:

 • Personer, der har bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.
 • Personer, der opholder sig her i tidsrum af mindst 6 måneder. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 2.
 • Danske statsborgere, der gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 3.
 • Personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner er udsendt til tjeneste uden for riget. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 4.

(…)