Dato for udgivelse
09 Jun 2022 07:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 May 2022 10:12
SKM-nummer
SKM2022.297.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0192274
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Udbyttebeskatning, overdragelse
Resumé

Spørger var et selskab, der anmodede om tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren i et holdingselskab ved overdragelse af holdingselskabets kapitalandele i to datterselskaber til en nystiftet fond.

Fonden var som følge af vedtægterne bl.a. forpligtet til at tilgodese en bestemt familie ved at sikre de økonomiske rammer for, at den nuværende kapitalejer i holdingselskabet og dennes datter kunne fortsætte deres ansættelse i virksomhederne og dermed oppebære økonomiske ydelser fra disse i form af arbejdsvederlag, så længe de havde behov og helbred til dette.

Skatterådet gav derfor ikke tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren ved overdragelse af holdingselskabets kapitalandele i de to datterselskaber til en nystiftet fond.

Hjemmel

Ligningsloven § 16 A

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2022-1, afsnit C.B.3.1

Anmodning om tilladelse i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Ansøgning

Rådgiver for Holding A/S anmoder om tilladelse til, at der ikke sker udbyttebeskatning af kapitalejeren K ved overdragelse af Holding A/S’ kapitalandele i A A/S og B ApS til en nystiftet fond ved navn Fonden, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Afgørelse

Skatterådet giver ikke tilladelse til det ansøgte.

Beskrivelse af de faktiske forhold

K ønsker at sikre den fremtidige og fortsatte drift og udvikling af A A/S ved, at Holding A/S stifter en fond. Fonden stiftes ved, at selskabet indskyder alle dets kapitalandele i de to nævnte selskaber som grundkapital i den nystiftede fond, således at der efter fondslovgivningen bliver tale om en erhvervsdrivende fond.

Af fondens vedtægter fremgår følgende om fondens formål:

"Fondens erhvervsmæssige formål er:

2.1 at overtage og videreføre …direktør K’s vision om en fortsat og levedygtig …virksomhed ud fra de principper og mål, som A A/S har været drevet efter siden stiftelsen i …,

2.2 at fortsætte og drive den samlede …virksomhed således som den har været drevet i og af selskaberne Holding A/S, A A/S og B ApS som sunde og konkurrencedygtige erhvervsvirksomheder og dertil knyttede aktiviteter, og efter bestyrelsens beslutning at fusionere disse selskaber efter fondens stiftelse.

2.3 at om nødvendigt at udbygge rammerne for A A/S fysiske rammer i selskabets faste ejendom eller fremtidige adresser,

2.4 at sikre de økonomiske rammer for den fortsatte ansættelse af …direktør K og dennes datter B i virksomhederne, så længe de har behov og helbred til dette,

Fondens almenvelgørende formål er:

2.5 at anvende datterselskabernes og [virksomhedernes] driftsoverskud efter nødvendige henlæggelser som økonomisk støtte eller anden bistand til kulturelle eller litterære, almenvelgørende eller almennyttige formål og dertil knyttede aktiviteter. Der lægges specielt vægt på støtte til initiativer til fremme af demokratisk medleven, til fremme af menneskerettigheder, til fremme af respekt for mindretal og til skabelsen af et samfund hvilende på bæredygtige principper."

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

I henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6 skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er rådgivers og K’s opfattelse, at der kan meddeles tilladelse til, at overdragelsen af kapitalandelene i A A/S og B ApS ikke beskattes, da fonden har et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Der skal gives tilladelse, da fondens formål er i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Betingelsen for tilladelse er fastsat i ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, andet punktum, der har følgende ordlyd:

"Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål."

Fondens formål i form af kulturelle eller litterære, almenvelgørende eller almennyttige formål og dertil knyttede aktiviteter, hvor der lægges specielt vægt på støtte til initiativer til fremme af demokratisk medleven, til fremme af menneskerettigheder, til fremme af respekt for mindretal og til skabelsen af et samfund hvilende på bæredygtige principper er almennyttigt eller almenvelgørende.

Endvidere er kapitalandelene overdraget til Fonden ved en generalforsamlingsbeslutning i Holding A/S, men fonden er ikke stiftet endnu, da den ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Betingelsen for tilladelse som beskrevet i ligningslovens § 16, stk. 4, nr. 4, andet punktum, er således opfyldt i sin helhed.

Rådgivers høringssvar

Jeg er uenig i styrelsens indstilling og bemærker i den forbindelse følgende:

Med henvisning til et afsnit fra bemærkningerne til lovforslag L29 om, hvori blandt andet er anført, at en fond ikke må tilgodese en bestemt familie, konkluderer styrelsen, at fonden ikke hovedsageligt har et almennyttigt eller almennyttigt formål, da K og dennes datter B kan fortsætte deres ansættelse i virksomheden og modtage arbejdsvederlag herfor.

Jeg bemærker, at den betingelse, der er anført i det nævnte afsnit i bemærkningerne, sigter til familiefonde og andre fonde, hvor medlemmerne af en bestemt familie er tillagt særlige rettigheder i fonden i form af ret til uddelinger eller ret til udbetaling af dele af fondens kapital.

Som det fremgår af fondens vedtægter, er der ikke tillagt K eller medlemmer af hans familie rettigheder i fonden i form af ret til uddelinger eller ret til udbetaling af dele af fondens kapital. Et arbejdsvederlag er ikke og kan ikke sidestilles med en uddeling.

Det understreges, at det selvsagt ligger i formuleringen i vedtægternes pkt. 2.4 "sikre de økonomiske rammer for den fortsatte ansættelse af …direktør K og dennes datter B i virksomhederne", at det er en fortsættelse af ansættelsesforholdene på de nuværende økonomiske vilkår. De arbejdsvederlag, som de to oppebærer, står i forhold til virksomhedernes økonomiske forhold og svarer til de lønninger, som uafhængige ansatte ville oppebære i de pågældende stillinger.

Baggrunden for bestemmelsen om fortsat ansættelse af K, som er grundlægger af A A/S og nuværende …direktør, samt B, som har været faglig leder i en lang årrække, og sikring af de økonomiske rammer herfor ligger i det forhold, at virksomhedernes fortsatte eksistens er afhængig af, at de to fortsætter deres nuværende arbejde og indsats i en længere periode.

Der er sket en virksomhedsoverdragelse af A A/S ved overdragelsen af kapitalandelene til fonden. På samme måde som ved mange andre virksomhedsoverdragelser er visse personers arbejdsindsats helt afgørende for virksomhedens drift og succes.

Derfor er det ved bestemmelsen i vedtægternes pkt. 2.4 søgt sikret, at K og B kan fortsætte deres arbejde på samme måde som det i aftaler om virksomhedsoverdragelse ofte søges sikret, at f.eks. virksomhedens grundlægger eller væsentlige faglige kompetencer fastholdes i en længere periode efter overdragelsen.

K har været beskæftiget inden for …branchen siden …. A A/S er …. K har med fondsstiftelsen ønsket at sikre dette bedst muligt og at bevare det langt ind i fremtiden.

Eller beskrevet på en anden måde: ved at fastholde en ikke-økonomisk spekulativ vækst- og …

Der er i det hele taget ikke tale om, at K eller nogen i hans familie er blevet "tilgodeset", jf. ordlyden i ovennævnte bemærkninger til L29. For at man kan tilgodese nogen skal der være tale om en økonomisk fordel, eller om, at der i øvrigt tildeles særlige rettigheder, der ikke allerede eksisterede som følge af længerevarende ansættelsesforhold, før oprettelsen af fonden.

Hverken K eller nogen i K’s familie kan blive tilgodeset af fonden. Ingen er således blevet tilgodeset som følge af, at allerede eksisterende væsentlige ansættelsesforhold i virksomhederne skal fortsættes på uændrede vilkår.

Da fondens formål således udelukkende er almennyttigt/almenvelgørende, skal Skatterådet give tilladelse til, at der ikke sker udbyttebeskatning af K, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, nr. 4.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6 skal værdien af en gave ved overdragelse af aktier i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4 skal en vederlagsfri overdragelse af gaver, der som udgangspunkt skal beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslag L29 om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde, at vurderingen af om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal således hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

I SKM2009.29.HR gav et selskab en gave på kr. 100.000 til G1 Mission. Foreningen var godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og Højesteret udtalte, at skattemyndighederne dermed havde anerkendt, at foreningens midler blev anvendt i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, hvorfor gaver, som blev givet til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt måtte forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, skatteyderen som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Det gjaldt, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at der forelå skattepligtig maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

I TfS 2000.874.VL fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter og at anpartsselskabets gave til fonden, som sådan var omfattet af § 83 i den dagældende anpartsselskabslov. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde, hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

I SKM2018.79.SR var fondens formål at bidrage med beløb til indkøb af hospitalsudstyr, der ikke eller kun vanskeligt gennem bevillinger kunne fremskaffes til hospitaler, klinikker eller lignende. Formålet blev anset for almennyttigt. Fonden kunne ikke foretage uddelinger til hovedanpartshaverne hverken før eller efter den påtænkte omstrukturering. Før omstruktureringen deltog hovedanpartshaverne i fondens bestyrelse, mens de efter omstruktureringen helt udgik af bestyrelsen. Efter den påtænkte omstrukturering ville hele driften af erhvervsvirksomheden ligge i fonden. Det fremgik desuden, at det fulgte af praksis, at der var lagt vægt på, om selskabets udgiftsafholdelse tilførte aktionærerne en værdistigning. Henset til, at der ikke sås at tilgå hovedanpartshaverne andre værdier end overdragelsessummen for de resterende 30 % af aktierne, der skulle afstås for x kr., samt at det ikke efter anpartshaveroverenskomstens ordlyd kunne anses for udelukket, at provenuet ved salg af aktier til fonden kunne tilgå hovedanpartshaverne, var det efter en samlet konkret vurdering Skatterådets opfattelse, at en økonomisk fordel ikke havde passeret hovedanpartshavernes økonomi i anledning af den påtænkte omstrukturering. Det var på det grundlag Skatterådets opfattelse, at hovedanpartshaverne ikke skulle beskattes af maskeret udlodning.

I SKM2017.671.SR ville fondens formål være almenvelgørende og almennyttigt. Fondens midler kunne ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående. Henset til at indskuddet fra Selskab A, som var 100 pct. ejet af Spørger, til stiftelse af fonden skulle bidrage til at fonden kunne opfylde sin formålsbestemmelse, som vedrørte almenvelgørende og almennyttige formål, som ikke kom Spørger til gode, var det Skatterådets opfattelse, at Selskab A kunne stifte fonden ved indskud af kr. X uden skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser for Spørger.

I SKM2013.31.SR var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig og almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Det fremgik således af vedtægterne, at legater ikke kunne uddeles til støtte til stifterne selv eller til personer, som i øvrigt måtte yde bidrag til fondens formue, og der kunne heller ikke ydes støtte til sådanne bidragsyderes samlevende eller efterlevende ægtefæller og livsarvinger. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at stifterne eller disses nærtstående ikke kunne udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke, jf. vedtægternes pkt. 10.6. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskabet, A A/S, eller dennes hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra A A/S til Fonden B, som udgangspunkt ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person x, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2010.467.SR påtænkte Selskab X inden for de nærmeste år at give op til 200 mio. kr. i gave til Fonden. Gaverne påtænkes givet dels kontant og dels ved at selskabet ville overdrage et af selskabet ejet selskab, Selskab A, som en del af gaven. Ud fra det i vedtægterne beskrevne formål var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at Fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at fondens første bestyrelse bl.a. bestod af Person B og Person A. Stifterne eller disses nærtstående kunne imidlertid ikke udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskaberne, Selskab C A/S og Selskab D, eller disses hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke skulle ydes som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra Selskab C A/S og Selskab D, til Fonden, ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person A, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2007.176.SR var det Skatterådets vurdering, at Fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disse efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Af vedtægterne samt fondens seneste årsregnskab kunne det konstateres, at flertallet af bestyrelsen bestod af personer, som ikke var i familie med selskabets hovedaktionær. Endelige fremgik det at fondens midler i tilfælde af opløsning ikke kunne tilbagebetales til stifteren, til gaveydere eller til andre selskaber, men skulle anvendes til formålet. Der var således ikke tillagt fondens stifter eller selskabets hovedaktionærer særlige rettigheder. Ud fra det af selskabets repræsentant oplyste samt på baggrund af ovenstående var det Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærernes/ aktionærernes direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at Selskab X's ydelse af en gave til fonden ikke ville få skattemæssige konsekvenser for selskabets hovedaktionærer.

I SKM2002.211.LR ønskede en hovedaktionær at overdrage sit selskabs datterselskab til en af ham stiftet fond. Ligningsrådet fandt, at hovedaktionæren ikke ville blive beskattet i medfør af overdragelsen, idet fondens formål var af almenvelgørende karakter, og idet hovedaktionæren ikke antoges at have økonomiske og/eller personlige interesser i overdragelsen.

Skatterådet har truffet to afgørelser om ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

I SKM2022.47.SR gav Skatterådet tilladelse til, at en række selskaber kunne overdrage deres anparter til en påtænkt nystiftet fond, uden at der skete udbyttebeskatning af selskabernes kapitalejere. Skatterådet henså til, at den påtænkte fond var almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet fondens kapital ifølge vedtægterne ikke under nogen omstændigheder hverken kunne udbetales til stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående eller nogensinde gå tilbage til stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående, idet fondens midler i tilfælde af opløsning skulle anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud eller til formål, der støttede B eller foreninger fra dennes repræsentantskab.

I SKM2022.77.SR gav Skatterådet tilladelse til, at et holdingselskab kunne overdrage sine aktier til en påtænkt nystiftet fond, uden at der skete udbyttebeskatning af kapitalejeren i holdingselskabet. Skatterådet henså til, at der hverken var tillagt kapitalejeren eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken var tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i fondens bestyrelsen, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke oversteg, hvad der ansås for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

I nærværende anmodning er det anført, at fondens erhvervsmæssige formål ifølge vedtægterne bl.a. er, at:

"2.4 sikre de økonomiske rammer for den fortsatte ansættelse af …direktør K og dennes datter B i virksomhederne, så længe de har behov og helbred til dette"

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L29 om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde, at:

"Fondene skal hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål, jf. f.eks. SKM2010. 467. SR, hvor Skatterådet ud fra det i vedtægterne beskrevne formål vurderede, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/ almenvelgørende karakter. Der må derfor heller ikke være tale om en fond, der tilgodeser en bestemt familie. Fonden kan godt have erhvervsmæssige aktiviteter og kan også have en mindre og tidsbegrænset forpligtelse til at vedligeholde overdragerens gravsted."

Fonden er som følge af vedtægternes pkt. 2.4 forpligtet til at tilgodese en bestemt familie ved at sikre de økonomiske rammer for, at den nuværende kapitalejer i Holding A/S, K, og hans datter, B, kan fortsætte deres ansættelse i virksomhederne og dermed oppebære økonomiske ydelser fra disse i form af arbejdsvederlag, så længe de har behov og helbred til dette.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at denne forpligtelse ikke kan sidestilles med en mindre og tidsbegrænset forpligtelse til at vedligeholde overdragerens gravsted.

Til rådgivers høringssvar bemærker Skattestyrelsen, at det ikke er afgørende, om allerede eksisterende væsentlige ansættelsesforhold i virksomhederne fortsættes på uændrede vilkår. Det afgørende er, at de økonomiske rammer for disse ansættelsesforhold er sikret i fondens vedtægter vedrørende K og hans datter, således at K og hans datter kan oppebære økonomiske ydelser fra virksomhederne i form af arbejdsvederlag, så længe de har behov og helbred til dette.

Det er derfor Skattestyrelsen opfattelse, at der ikke kan gives tilladelse til, at der ikke sker udbyttebeskatning af kapitalejeren K ved overdragelse af Holding A/S’ kapitalandele i A A/S og B ApS til en nystiftet fond ved navn Fonden, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse ikke gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.